Boycot van nieuw boek over de geschiedenis van de anarchistische beweging Noord Nederland

Hier kun je discussieren over Boycot van nieuw boek over de geschiedenis van de anarchistische beweging Noord Nederland.
Arend/Arie Hazekamp is een zeer omstreden figuur. Hij zat jarenlang als penningmeester in het bestuur van de oude stichting die het anarchistische kampeerterrein in Appelscha beheerde. Er is jarenlang een steeds verder escalerend conflict met hem geweest. Een deel van de kampeerders wilde de organisatievorm van het eigendom veranderen van een stichting naar vereniging, omdat het bestuur (en dan met name Arie als penningmeester) allerlei besluitvorming dwarsboomde. Hij meende (samen met een paar bestuursleden die op zijn hand waren) een horizontalere organisatievorm te moeten blokkeren. Tevens had de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen (PL: een jaarlijkse bijeenkomst van Nederlandse en Belgische anarchisten en actievoerders die in het pinksterweekend bijeen komen voor uitwisseling, workshops, debatten en het vormen van netwerken) jaar op jaar conflicten met hem waarbij hij op allerlei manieren de organisatie van de PL saboteerde, door geen of heel traag en beperkt financiële middelen ter beschikking te stellen, de voedselvoorziening te frustreren, enzovoort. Uiteindelijk liep deze combinatie van wrijvingsfactoren uit op een huurdersstaking van een aanzienlijk deel van de vaste kampeerders. Die eisten dat de organisatievorm van de camping van een stichting naar een verenging omgevormd zou worden, waarbij de algemene ledenvergadering van alle vaste kampeerders de besluiten zou nemen in plaats van stichtingsbestuur van Hazekamp en enkele kompanen.
Penningmeester Arend/Arie Hazekamp besloot met instemming van zijn overige stromannen in het bestuur, het kampeerseizoen van 2018 niet te openen, de sluiting van de camping aan te kondigen, de stroom en het water af te sluiten en de aanstaande Pinksterlanddagen in 2018 af te gelasten. Toen dat genegeerd werd door een groot deel van de kampeerders, de stroom en het water weer aangesloten werden, en de Pinksterlanddagen 2018 gewoon zoals elk jaar werden aangekondigd en voorbereid, diende Hazekamp bij de burgemeester van Appelscha een verzoek in om de politie de camping te laten ontruimen. Dat is niet gebeurd. Je kan je wel afvragen hoe iemand die zichzelf als anarchist definieert het in zijn kop haalt om burgemeester en politie in te willen schakelen. Dit getuigt van alles behalve een anarchistische levenshouding.
De verhoudingen waren zo verziekt, dat Arie en zijn medebestuursleden een ultimatum stelden waarbij alle kampeerders een contract moesten ondertekenen waarin kampeerders allerlei regels werden opgedwongen. Dit werd uiteraard geweigerd. Het bestuur onder leiding van Arend/Arie kondigde in het najaar van 2018 aan het kampeerterrein te gaan verkopen. Formeel was de stichting de eigenaar, dus zij kon dat besluiten, maar dat was zò in strijd met de geschiedenis van het terrein en die van de anarchistische beweging in Nederland, dat men ondertussen wel vast kan stellen dat Hazekamp en zijn medebestuursleden alles behalve anarchisten zijn en de anarchistische beweging € 130.000 afhandig hebben gemaakt. Het betreft hier € 100000 die het kampeerterrein moest kosten en € 30000 spaargeld van het kampeerterrein, bestemd voor onderhoud van het terrein.
Één van de kampeerders heeft een openbare veiling van het terrein weten te voorkomen door de vraagprijs van € 100000 voor te schieten. Door een fundraiseractie (waaraan ook het Fort met € 20.000 bijdroeg) werd het terrein opgekocht voor een bedrag van € 100000. Zo werd voorkomen dat het terrein verloren zou gaan. Maar de aankoop betekende absoluut geen acceptatie van het te koop zetten en van het afpersen door het oude bestuur van € 100000 en het spaargeld van € 30000, die aan de anarchistische beweging in Nederland, en de horizontaal georganiseerde kampeerdersvereniging, die na de aankoop in 2018 werd opgericht, toekomt.

Die € 130000 moet dus terug aan de huidige kampeerdersvereniging gegeven worden.

Zo lang dat niet gebeurd is zal Boekhandel het Fort van Sjakoo het boek van Arend Hazekamp NIET verkopen.

Wij roepen ook iedereen op Hazekamp’s boek NIET aan te schaffen en de door Hazekamp opgerichte Stichting Genootschap Vrij Socialisme duidelijk te maken dat de anarchistische beweging deze afpersingspraktijken verwerpt.

Wij steunen de nieuwe horizontaal georganiseerde vereniging van kampeerders in hun strijd om restitutie van het ontvreemde geld waar heel veel belangrijker acties mee ondersteund hadden kunnen worden dan het terugkopen van het kampeerterrein van een stichtingsbestuur dat het ingepikte geld in een compleet schimmige nieuwe stichting heeft gestopt, waarvan niemand weet waartoe het aangewend gaat worden. Terug met dat geld!!!

Vrijwilligerscollectief van Boekhandel Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
www.sjakoo.nl
info@sjakoo.nl

***************************************************
ENGLISH:

BOYCOTT OF A NEW DUTCH BOOK ON THE HISTORY OF THE ANARCHIST MOVEMENT IN THE NORTHERN NETHERLANDS

We received an announcement in early January 2023 from Arend Hazekamp, also known by the first name Arie, of the book he has written on the anarchist movement in the northern three provinces (Drenthe, Friesland and Groningen), to be published in April 2024, entitled Kindred spirits of Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Free Socialism in Groningen, Friesland and Drenthe 1890-1940. Normally, such a book would, of course, immediately find a place in our bookshop. However, there is a serious problem with this author.

Arend/Arie Hazekamp is a very controversial figure. He sat for years as treasurer on the board of the old foundation that ran the anarchist campsite in Appelscha. For years, there was an increasingly escalating conflict with him. Some of the campers wanted to change the organisational form of the property from a foundation to an association, because the board (especially Arie as treasurer) thwarted all kinds of decision-making. He (along with a few board members who were on his side) felt he should block a more horizontal organisational form. Also, the preparatory group of the Pinksterlanddagen (PL: an annual gathering of Dutch and Belgian anarchists and activists who meet over the Whitsun weekend for exchanges, workshops, debates and networking) had year-on-year conflicts with him in which he sabotaged the PL's organisation in all sorts of ways, by not providing funding, frustrating food supplies and so on. Eventually, this combination of friction factors culminated in a tenant strike by a significant proportion of the permanent campers. These demanded that the campsite's organisational form be transformed from a foundation to an association, with the general membership meeting of all permanent campers making the decisions instead of the foundation board of Hazekamp and some companions.
Treasurer Arend/Arie Hazekamp, with the agreement of his other stooges on the board, decided not to open the 2018 camping season, announce the closure of the campsite, cut off power and water and cancel the forthcoming 2018 Pinksterlanddagen. When that was ignored by much of the campers, the power and water were reconnected, and the 2018 Pinksterlanddagen were simply announced and prepared as every year, Hazekamp submitted a request to the mayor of Appelscha for the police to clear the campsite. That did not happen. One may well wonder how someone who defines himself as an anarchist gets it into his head to want to call in mayor and police. This shows anything but an anarchist attitude to life.

Relations were so sour that Arie and his fellow board members issued an ultimatum requiring all campers to sign a contract forcing all kinds of rules on the campers. This, of course, was refused. The board of the foundation, led by Arend/Arie, announced in the autumn of 2018 that it was going to sell the campsite. Formally, the foundation was the owner, so it could decide to do so, but this was so contrary to the history of the site and that of the anarchist movement in the Netherlands, that by now it can be established that Hazekamp and his fellow board members are anything but anarchists and have cheated the anarchist movement of €130,000. This is €100000 that the camping site was supposed to cost and €30000 of the camping site's savings, intended for maintenance of the site.
One of the campers managed to avoid a public auction of the site by advancing the asking price of €100000. Through a fundraiser campaign (to which the Fort also contributed with €20000), the terrain was bought for an amount of €100000. This prevented the site from being lost. But the purchase meant absolutely no acceptance of putting it up for sale and extortion by the old board of €100000 and kidnapping of the savings worth €30000, which belongs to the anarchist movement in the Netherlands, and the horizontal campers' association in particular, which was founded after the purchase in 2018.

So that €130000 should be given back to the current association of campers in Appelscha.
As long as that has not happened, Bookstore het Fort van Sjakoo will NOT sell Arend Hazekamp's book.
We also call on everyone NOT to purchase Hazekamp's book and to make it clear to the Genootschap Vrij Socialisme Foundation, founded by Hazekamp, that the anarchist movement rejects these extortionist practices.
We support the new horizontally organised association of campers in their demand for the restitution of the stolen money that could have supported much more important actions than buying back the camping site from a foundation board that has put the stolen money into a completely shady new foundation, of which nobody knows what it will be used for. Neither do we want to know. We simply want that money to be paid back!!!

Volunteer Collective of Bookstore The Fort of Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
www.sjakoo.nl
info@sjakoo.nl


Van het spaargeld van de

Van het spaargeld van de camping was ook 10000 van de Pinksterlanddagen organisatie, bedoeld om de PL mee te organiseren. De toenmalige organisatie heeft keihard gewerkt om d.m.v. benefieten etc weer geld bij elkaar te kunnen brengen om de PL door te laten gaan.

Dit jaar vindt de 99e Pinksterlanddagen plaatst op het anarchistische kampeerterrein!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Wat kinderachtig dit. Ben

Wat kinderachtig dit. Ben benieuwd naar de andere kant van het verhaal.

Ja , waarom word er niet

Ja , waarom word er niet gesproken met Hazekamp?
Tot nog toe alleen maar karrevrachten modder over die man heen.
Ik neem aan dat hij niet voor niets jarenlang in het stichtingsbestuur heeft gezeten.
Zal vast ook wel wat goeds te melden zijn over Hazekamp en zijn mede stichtings leden.
Ga er eens over praten of stuur een neutrale bemiddelaar.

Duh?

OF je hebt echt onder een steen geleefd de afgelopen 4 jaar.

OF je zit een beetje te trollen, dat is helaas wel het nadeel van anonieme discussie hiero.

Voor de bonafide geïnteresseerden, hier wat oude koeien:

https://www.indymedia.nl/node/43350

https://www.indymedia.nl/node/43300
en
https://www.indymedia.nl/node/43337

Bedankt voor deze

Bedankt voor deze toelichtingen.
Het is nu duidelijker.

Echt betrouwbare lui. Denk

Echt betrouwbare lui. Denk aan de geheime cancel lijsten en de Maiketljes affaire.

Smaad en laster

Als er onwaarheden staan in deze oproep, zal Hazekamp vast niet terugdeinzen voor een aangifte wegens laster.

Want als echte anarchist haal

Want als echte anarchist haal je natuurlijk de politie erbij.

Echte anarchisten laten hun

Echte anarchisten laten hun akkefietjes oplossen door hun eigen anarchistenpolitie, met anarchistische politieknuppeltjes. Alleen jammer dat de klachtenprocedure van de anarchistische politie niet erg goed werkt.

Anarchisme, verantwoordelijkheid, organisatie

Het mag toch wel duidelijk zijn dat Arie Hazenkamp geen enkele interesse heeft in anarchistische organisatiemethoden. Als hij zijn rol als Penningmeester op anarchistische wijze serieus had genomen, dan had hij zijn taken uitgevoerd, ongeacht of hij het er inhoudelijk mee eens is of niet.

Natuurlijk zijn er klachten geuit, bezwaren gemaakt etc. Die positie gebruiken om invloed uit te oefenen is uit den boze en zou linea recta leiden tot het uit je functie zetten. Maar door de rechtelijke structuur zoals gedefinieerd door de staat was dit niet mogelijk. De huidige vorm van het campingbestuur heeft juist hieraan iets willen veranderen en hij lijkt dit geprobeerd te hebben saboteren. Als hij van mening was geweest niet eens te zijn met de richting van wat hij moest uitvoeren, had hij zijn taak moeten neerleggen - vrijheid van associatie (en disassociatie) heet dat.

Anarchisme heet verantwoordelijkheid dragen voor je handelen, aansprakelijkheid moet worden genomen door zowel de gemeenschap als de betrokken persoon. In dit geval heeft die betrokken persoon tegen de belangen en wensen van de gemeenschap gehandeld. Zo ingewikkeld is het allemaal niet vanuit anarchistisch perspectief.

TIME IS RUNNING IN, SWITCH TO K.TIME NOW!

Beste Fort van Sjakoo medewerker(st)ers*, Bedankt voor de statement en solidariteit met het initiatief van onderop georganiseerd door de kampeerder(ster)s* op het kampeerterrein tot vrijheidsbezinning omdat er terecht protest is georganiseerd met een horizontalere vorm [basisdemocratie] wat ontbrak in het stichtingsbestuur. Helaas probeerde de stichting hun gelijk te halen door het initiatief van onderop te boycotten. Dankzij het protest tegen de stichting [de reeele aankoop van het kampeerterrein] en de doorstart van een vereniging van kampeerder(ster)s* is het kampeerterrein tot vrijheidsbezinning gered voor de volgende generaties. Het bericht is dat de aankoop en afbetaling van schulden met hulp van de actiebeweging goed lukt [mede door jullie geldbijdrage van €20.000]. De abstractie van het geld verwoordt in de link https://www.anarchistischecamping.nl/geld-terug/ legt helaas teveel accent op geld-terug! Ik vraag aandacht voor een voorbeeld van protest waar anarchisten hun liquiditeit [contant geld] hebben verbrand. https://en.wikipedia.org/wiki/K_Foundation_Burn_a_Million_Quid Inderdaad, “Die € 130000 moet dus terug aan de huidige kampeerdersvereniging gegeven worden.” en misschien wordt dan wel de keuze gemaakt om hetzelfde te doen wat K Foundation heeft gedaan.

Geld verbranden?!

Ik mag hopen van niet... dit soort fundamentalisme leidt echt tot niets.

Ideologisch gezien zijn we als anarchisten dan wel tegen geld, maar dat wil niet zeggen dat je door geld te verbranden zo'n wereld ook maar íets dichterbij brengt. Dat geld is nodig om van te leven, onderhoud te plegen etc. veel werk wordt zelf verricht zonder geld, maar de bouwmarkt geeft je geen gratis bouwmaterialen. Vertel maar tegen een dakloze dat je net 100.000 euro hebt verbrand ipv dat je die persoon een woning hebt gekocht of gehuurd.

Dat geld moet terugkomen en zinvol ingezet worden. En als het hier niet nodig is, moet het aan kameraden elders op de wereld geschonken worden die het nodig hebben. Geld verbranden is echt 0 bewustzijn voor organisatorische vraagstukken hebben, je privilege misbruiken en slecht inzetten.

boycot

Arie Hazekamp zal wel blij zijn met deze gratis advertorial op imdymedia. Heb inmiddels een exemplaar bij de uitgeverij besteld.

Het is een mooi en

Het is een mooi en interessant boek maar die man heeft een goede baan dus ik zou geen medelijden met hem hebben en gewoon met een goede advocaat het geld terug vorderen.
Veel succes.

Hazekamp heeft helemaal geen

Hazekamp heeft helemaal geen opvattingen over anarchisme. Hij schrijft op zich interessante stukken over de geschiedenis van de anarchistische beweging, maar als je zijn inhoudelijke artikelen in bijvoorbeeld De As (https://www.tijdschrift-de-as.nl/index.html) leest, dan kom je uit op ongeveer een PvdA-verkiezingsprogramma.

Ja maar juist als je

Ja maar juist als je anarchist bent is het de bedoeling dat je conflicten onder elkaar maar ook tussen jou en je partner oplost zonder rechterlijke tussenkomst.

Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis

https://www.uitgeverijlouise.nl/index.php?id=4&tx_sanwarebooks_pi1[book]=104

Natuurlijk heeft die man een

Natuurlijk heeft die man een goede baan. Anarchisme is een rijkeluis hobby.

Is er nog geen gratis pdf

Is er nog geen gratis pdf van, dan?

????????????????

????????????????

Pdf aub

☞☜

Precies. PDF. Dat is echt

Precies. PDF. Dat is echt anarchisme. Als 1 van jullie het boek ergens koopt, scant en online zet, en dan weer terugbrengt en het geld terugvraagt.

Of beter nog, alle boeken jatten in de winkels waar ze liggen en gratis uitdelen en ook een PDF online zetten.

Bowling alone!

Hoe verderfelijk het gedrag van de schrijver van het boek 'Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe 1890-1940' ook is verdient het boek wel een eerlijke recensie over de inhoud. Ik snap dat het geldbedrag van 39,50 teveel is en helemaal met de voorgeschiedenis van het kampeerterrein dat de schrijver een initiatief van onderaf heeft geblokkeerd en zelfs het voortbestaan van het kampeerterrein in diskrediet heeft gebracht. Ik mis wel hoe soortgelijke situaties voortaan voorkomen kunnen worden. Bij een ieder is er wel iemand in de sociale omgeving die regentesk handelt en wat doen we daar vervolgens mee? Helaas komen er door de individualisering 'bowling alone' steeds meer gedragskenmerken van individuen aan de oppervlakte die eerder wel gecorrigeerd werden in 'communities' die deden aan 'wederzijdse hulp' [https://www.anarchisme.nl/namespace/wederzijdse_hulp_een_factor_in_de_evolutie]. Het gaat niet alleen om gestolen geld maar in de toekomst vooral ook om samenwerking op gelijke basis waarin confrontaties vermeden worden dat er conflicten ontstaan als deze. Ik doe een oproep aan A. Hazekamp dat hij samen met zijn huidige stichting 'Genootschap Vrij Socialisme' alsnog een dialoog start met praktische consequenties in het voordeel van het kampeerterrein in Appelscha [het is hier geen oorlog!]. De publicatie van een boek over het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe getuigt van betrokkenheid omtrent de historie van het kampeerterrein en naar mijn mening ons allemaal als vrije socialisten in het Noorden. Zie je publicatie als een 'magnum opus' en geef de 130.000 terug. Alvast bedankt.

Er staat:”Helaas komen er

Er staat:”Helaas komen er door de individualisering 'bowling alone' steeds meer gedragskenmerken van individuen aan de oppervlakte die eerder wel gecorrigeerd werden in 'communities' die deden aan 'wederzijdse hulp' “
Voor sommigen is dit geen helaas. Sommige anarchisten zijn expliciet voor “individualisering”. Waarom dan de onterechte aanname doen dat alle anarchisten gecorrigeerd dienen te worden door “communities” of überhaupt bij zulke corrigerende communies willen horen? Ik denk dat dit ergens wel de crux is van veel discussies op Indymedia en verzet van sommige mensen in de reacties. Dat er een beeld opgedrongen wordt van anarchisme waarbij sommige stromingen / interpretaties van anarchisme als vanzelfsprekend als negatief weggezet worden. Die discussie gaan we niet “oplossen” en hoeft ook niet opgelost te worden lijkt me. Het kan gewoon naast elkaar bestaan. Soms werk je samen, als dat kan, zonder expliciet daardoor meteen deel te willen zijn van een sociale beperkende gemeenschap. Maar sommige mensen moeten dan toch leren accepteren dan dat er mensen met “interesse in het anarchisme” zijn (want anarchist zijn als identiteit is niet eens belangrijk voor zulke mensen) bij wie de nekharen omhoog gaan staan als er over “corrigerende communities” gesproken wordt en dat die mensen dan helemaal geen zin meer hebben om
samen te werken of steun te geven, zelfs niet bij onderwerpen of zaken waar dat op zich wel zou kunnen. Uiteindelijk ondermijnt dat dus de grotere impliciete gemeenschap van geestverwanten met interesse in het anarchisme.

Bowling alone!

Het is waar dat sommige anarchisten expliciet voor individualisering zijn. Ook geïnteresseerden voor het anarchisme zijn dat vaak. Een aanrader om te lezen is een biografie van J.W. Stutje over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Er zijn sociaal anarchisten maar ook individueel anarchisten, schrijft hij. Niets mis mee lijkt me maar de sociale context verandert hiermee niet. Het zijn de keuzes iets sociaal te doen of individueel. Niettemin kunnen er sociale en of individuele keuzes worden gemaakt die het individu of de sociale context schade aanbrengen. Ik herken me niet dat ik een voorstander ben van een sociaal beperkende, corrigerende gemeenschap maar eerder in een samenwerking waar geld niet kan worden geconfisqueerd op ondemocratische wijze voor een verheven doel als het voortbestaan van ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis’. Er zijn concrete behoeftes van het kampeerterrein tot vrijheidsbezinning met het anarchistische archief Appelscha waar ook geld voor nodig is. Het is niet het geld [lees kapitalisme] wat verbrandt zou moeten worden maar de arrogantie en sluwheid waarmee het weggesluisd is van het kampeerterrein. Ik lees: ‘dat sommige mensen ”met interesse in het anarchisme” want anarchist zijn als identiteit is niet eens belangrijk bij zulke mensen, bij wie de nekharen overeind gaan staan.’ Dat zijn insinuaties die ik niet herken omdat geld confisqueren niet gewenst is bij anarchisten maar ook in het algemeen. Het wordt tijd voor “corrigerende communities” met in de sociale context respect en veiligheid voor het individu. Dit ondermijnt naar mening helemaal niet zoals je verondersteld dat er geen behoefte is om samen te werken maar eerder het tegenovergestelde. De grotere impliciete gemeenschap van geestverwanten in het anarchisme, wat je verwoordt lijkt me eerder een wolk. Het zijn niet slechts idealen die gedeeld worden maar vaak ook praktische keuzes [directe acties en reproductieve arbeid] die worden gemaakt voor een andere samenleving in de dagelijkse praktijk. Het is jammer dat discussies, als deze, steeds minder in het openbaar plaatsvinden. Alsof het geen verschil meer uitmaakt. Ik dank de discussiepartner, bij deze.

Ja ok, bedankt voor de

Ja ok, bedankt voor de serieuze reactie. Veel dingen zijn dus ook niet persoonlijk dus ik snap jij je daar niet in herkend, maar eerder een beschrijving van tendensen bij anarchistische gemeenschap in het algemeen. Ik hou misschien gewoon liever van een wolk dan een echte concrete sociale gemeenschap dan. Misschien is dat dan de conclusie, dat er mensen zijn die zich laten inspireren door anarchisme, niet eens anarchist hoeven te zijn, eerder als een soort wolk af en toe er wat op mee drijven en van inademen en soms zich eens laten horen. Dat verlies ik dan. (En daarnaast ben ik dus wel actief als “socialist” en breng ik socialisme in de praktijk, dus helemaal onpraktisch ben ik niet.) In die zin voel ik me dus wel echt een “vrije socialist “ met grote interesse in het anarchisme. Er zijn er vast meer zoals ik en op zich denk ik dat het positief is als we naast de meer uitgesproken expliciet georganiseerde anarchisten kunnen bestaan dan. Verder hoop ik natuurlijk wel degelijk dat en die camping een goede toekomst heeft en dat de heer Hazekamp zijn boek inhoudelijk op zichzelf beoordeelt kan worden, zoals iemand al schreef. Corrigerende communities zullen nooit mijn ding zijn verder, maar goed, daar kun je dus voor kiezen om buiten te blijven. En dat geld confisqueren vind ik toch ook niet zo straightforward, maar goed. Verder niet mijn pakje aan dus. Ik zal dus ook niet zo snel op zo’n camping komen of naar de PL gaan. Verder heb ik wel echt het beste voor met “anarchisme” dus, dus begrijp me niet verkeerd en nogmaals ik bedoel dingen zelden persoonlijk. Het is inderdaad jammer dat veel dingen digitaal uitgesproken worden. Al denk ik dat er gewoon mensen zijn met soort sociale constitutie dat het of digitaal en persoonlijk uitgesproken wordt, of niet. Dat geld voor meer dingen natuurlijk in dit tijdperk. Dat heeft denk ik voor en nadelen en zal zo snel niet meer terug gaan. Dat is ook de wereld waar we in leven.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Dit is geen forum voor eenzame mensen, hoe zielig je ook bent.

Haha, wat een

Haha, wat een zelfoverschatting weer. Niemand die geen Engels leest gaat dat boek toch lezen? Waarom zou je dat op een internationale nieuws pagina posten dan? Behalve dan het interessant vinden dat je eens iets te boycotten hebt of je eigen toko ken noemen op zo’n site. Toch ook weer alleen maar meer publiciteit en reclame voor het boek verder.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Nee hoor, gaat om een specifiek persoon. Soms lukt het hem te overtuigen om een tijdje steun elders te zoeken.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech