Woordvoerder Sharia4Holland aangehouden/Wilders loopt vrij rond

Hier kun je discussieren over Woordvoerder Sharia4Holland aangehouden/Wilders loopt vrij rond.
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN/WILDERS LOOPT VRIJ ROND

NEDERLAND ANNO 2012/,METEN MET TWEE MATEN
EXTREEM-RECHTSE FANATICI GAAN VRIJUIT/SLACHTOFFERS HAATZAAIING GEARRESTEERD

''Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. ''

BEDREIGING, ARTIKEL 285, WETBOEK VAN STRAFRECHT

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/artikel%2028...

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Nederland anno 2012 gaat steeds meer op een bizarre roman van Kafka lijken,
waarbij politieke criminelen tot ''slachtoffers'' worden gebombardeerd en de slachtoffers
van hun racisme en haatzaaierij tot daders
Dit naar aanleiding van de arrestatie van de voorman van Sharia4Holland, die op
de Dam enkele zeer pittige opmerkingen aan het adres van PVV voorman G Wilders
maakte.
Hij wordt verdacht van ''bedreiging'' [1]

BEDREIGING/ONEIGENLIJKE VERDACHTMAKING

Laat dit duidelijk zijn
Ik ben een verklaard tegenstander van het bedreigen van welk mens ook, zonder aanzien
des persoons
Dus ook van de heer Wilders
Maar wanneer de woorden van de woordvoerder van Sharia4Holland nader onder de
loupe worden gelegd, is de aanklacht bedreiging uiterst dubieus
Volgens de reguliere media heeft hij de volgende uitlatingen gedaan:

Hij heeft Wilders ''een hond van de Romeinen [2]'' genoemd, ''met wie we zullen dealen,
als Nederland een islamitische Staat wordt''
Hij heeft volgens de media Wilders ''geadviseerd'' ''lering te trekken uit het geval van Theo
van Gogh'' [3]
In feite heeft de voorman op de persconferentie op de Dam nog wel meer gezegd,
waarop ik terugkom

Maar nu eerst die feitelijke aanklacht ''bedreiging''
Het Wetboek van Strafrecht leert ons [4], dat er bij bedreiging sprake
moet zijn van de volgende elementen:

Bedreiging

Met openlijk geweld tegen personen of goederen
Met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens goederen
Met enig misdrijf waarmee de algemene veiligheid van personen of goederen wordt bedreigd
Met verkrachting
Met een misdrijf tegen het leven gericht
Met gijzeling
Met zware mishandeling
Met brandstichting

De wet eist dus een duidelijke, concrete bedreiging in de zin van
''ik zal je doden/mishandelen, etc''

Iemand iets naars toewensen of op woedende wijze je ongenoegen uiten is
dus niet voldoende
Ook niet de hoop uitspreken, dat iemand iets overkomt

Uitspraak Sharia4Holland voorman 1

Hond van de Romeinen met wie we zullen dealen als Nederland een Islamitische
Staat wordt:

Wat hier nu concreet is gezegd door die woordvoerder van Sharia4Holland is,
dat Wilders een ''hond van de Romeinen'' genoemd is [wat goed is voor belediging,
niet bedreiging] en dat ''we'' met hem zullen dealen ''als Nederland een islamitische Staat wordt''

Dat ''we zullen met hem dealen'' is uiterst vaag
Maar het wordt nog vager en NIET ALS BEDREIGING HARD TE MAKEN
[tenminste als Nederland zich nog rechtsstaat wil noemen en ook de rechten
van deze verdachte wil eerbiedigen], JUIST OMDAT ALS VOORWAARDE
AAN DAT VAGE ''WE ZULLEN MET HEM DEALEN'' WORDT VERBONDEN,
''WANNEER NEDERLAND EEN ISLAMITISCHE STAAT WORDT''

Iedere Officier van Justitie of rechter, die zichzelf althans serieus wil nemen en
serieus genomen wil worden weet, dat de kans, dat Nederland binnen een bepaald
tijdsbestek een islamitische Staat wordt, byzonder klein is

Dat ''met hem [Wilders] dealen'' kan dus niet als een serieuze bedreiging worden gezien

Uitspraak Sharia4Holland voorman 2
''Wilders geadviseerd lering te trekken uit de dood van van Gogh''

Het moet gezegd, dat dit zeker intimiderend overkomt
Maar een bedreiging in de zin van de wet is het pas,
wanneer de Sharia4Holland voorman had gesuggereerd, dat HIJZELF OF ZIJN
ORGANISATIE Wilders het lot van van Gogh wilden laten ondergaan

Dat is niet gezegd, ook niet met zoveel woorden
Ook heeft de woordvoerder geen anderen opgeroepen, Wilders het lot
van van Gogh te laten ondergaan

DUS HOEZO EEN DOODSBEDREIGING
Belediging, ja

Een schending van Wilders recht op menselijke waardigheid [zie de hond opmerking]
Ja

Maar geen doodsbedreiging

TOESPRAAK WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND OP PERSCONFERENTIE
WAT DE MEDIA WEGLIETEN

Naast de berichtgeving in de media heb ik ook kennisgenomen van de
hele toespraak van de woordvoerder van Sharia4Holland en daarin komen
interessante dingen naar voren

In de eerste plaats ontkracht het het media gejammer over de zogenaamde
''haatpreek''
Want dat was het niet
Men kan het met de toespraak eens zijn of niet, feit is, dat het een religieus geinspireerde
toespraak was, gecombineerd met mijns inziens rechtmatige opmerkingen
over de Westerse machtspolitiek in de wereld.

In het kort

De woordvoerder stelde, dat ''jullie'' [vrij vertaald ''de Nederlandse bevolking''] zich
laten uitbuiten door Nederland/Europa in de oorlogen tegen de moslims
Hier wordt natuurlijk gerefereerd aan de aanvallen op Afghanistan en Irak
en deze kritiek deel ik, vanwege de Westerse machtspolitiek aldaar en de
gepleegde oorlogsmisdaden [5]

De woordvoerder sprak over de in zijn ogen uitwassen van de Nederlandse samenleving
[stevig drinkgedrag, prostitutie, gokverslaving], vanuit zijn islamitisch-orthodoxe overtuiging
Gereformeerden hadden dat ook kunnen zeggen
DUS HOEZO EEN ''HAATPREEK''

Verder zei hij, dat het geen toeval was, dat juist in Amsterdam [de stad waarvan hij
de levenswijze van een grote groep mensen hekelde] juist zoveel bekeerlingen
tot de Islam waren

Hij veroordeelde het democratisch stelsel van beslissingen van de meerderheid
[zijn goed recht] en stelde de wetten van de mensen tegenover de wetten van God

Daarin prees hij de sharia en zei in een historisch overzicht, dat de sharia vroeger
ook in Europa was geweest
Hij doelde op de eeuwenlange Moors islamitische overheersing van Spanje,
waaraan de reconquista in 1492 een einde maakte [6]

Hij hoopte op betere tijden voor Nederland [en Europa] waarin de sharia weer de wetgeving
zal zijn en noemde de sharia de kracht van de Goddelijke Wetgeving

TOEN PAS refereerde hij aan diegenen, die de Islam beledigen, in casu Wilders
en deed hij zijn gewraakte uitspraken

Wie zonder vooroordelen kennisneemt van die hele toespraak moet tot
de conclusie komen, dat het genuanceerder ligt dan door de media
is voorgespiegeld [7]

GEEN HAATPREEK DUS, MAAR EEN VANUIT ORTHODOX RELIGIEUZE
CONCEPTIE GEINSPIREERDE TOESPRAAK!

METEN MET TWEE MATEN
WILDERS, DE EXTREEM-RECHTSE FANATICUS BUITEN SCHOT
ANDEREN VERVOLGD

Behalve de zware overdrijving door de media over de ware toedracht der gebeurtenissen
en de overtrokken reactie van Justitie [arrestatie woordvoerder] is het zorgwekkend,
hoe met name sinds 11 september 2001 in Nederland met twee maten wordt gemeten

Want de door Sharia4Holland gemaakte opmerkingen richten zich wel tegen PVV leider Wilders, een extreem-rechtse politicus [8], die sinds jaar en dag met de meest
extreme uitspraken [9] de Islam en moslims beledigt en discrimineert, zich racistisch
uitlaat over ''niet-westerse'' allochtonen, voor armoede en vervolging gevluchte vluchtelingen
bestempelt als ''profiteurs'' en ''gelukszoekers'' en een meldpunt voor Polen
van start deed gaan [10]

Niet alleen is dergelijk ''gedachtegoed'' als zijnde racistisch een schending
van de meest elementaire mensenrechten, hij zaait hiermee ook verdeeldheid
tussen ''allochtonen'' en ''autochtonen''

HIERMEE ZAAIT WILDERS HAAT EN HIJ DOET DIT NOG STRAFFELOOS OOK!

Sterker nog, zijn verderfelijke gedachtegoed is nog door Justitie gesanctionneerd

Hij is immers in de tegen hem gevoerde rechtszaak [met veel tegenwerking van het OM,
dat niet eens tot vervolging wilde overgaan en tenslotte tot twee keer toe vrijspraak
vroeg] VRIJGESPROKEN van aanzetten tot haat en groepsbelediging [11]
Nota bene erkende de rechtbank, dat bepaalde uitspraken van Wilders
feitelijk over de grens waren gegaan, MAAR WERDEN TOEGESTAAN
IN HET KADER VAN HET PUBLIEKE DEBAT OVER INTEGRATIE

NU, DAN MOETEN DE OPMERKINGEN VAN SHARIA4HOLLAND, NOTA BENE
EEN KLEINE GROEP, DIE ZICH NIET ALS DERDE POLITIEKE PARTIJ IN DIT
LAND MANIFESTEERT, OOK WORDEN TOEGESTAAN IN HET KADER
VAN HET PUBLIEKE DEBAT!

Sharia4Holland wil de invoering van de Sharia in Nederland en een Islamitische
Staat, een streven, dat niet alleen overeenkomt met wensen van Nederlandse
christenfundamentalisten [die een ''christelijke'' Staat ambieren], maar bovendien
niet alleen niet realiseerbaar is, maar op zich ook niet haatzaaiend is

Dat wordt ervan gemaakt door mediahysterie en de hysterie van het merendeel
van de reguliere Nederlandse politiek

Diezelfde politiek, die Wilders geen strobreed in de weg legt, nooit de guts
heeft gehad [op vroeger Pechtold van D'66 na] om Wilders als racist te
benoemen

Diezelfde politiek, die allochtonen in dit land stelselmatig beledigt en hun
culturele rechten faiilliet heeft verklaard, door bij voortduring als een soort
hetze, af te geven op de ''muliculturele samenleving''

Vergetend, dat als morgen alle allochtonen hun biezen zouden pakken,
de hele Nederlandse economie zou instorten!

EPILOOG

Sinds 11 september 2001 is het meten met twee maten in het Nederlandse
politiek-maatschappelijke landschap steeds meer ''ingeburgerd'' geraakt
Notoire racisten en anti Islampolitici als Wilders en Fortuyn [12] zijn populair
en worden zelfs verheerlijkt
De laatste heeft zelfs in mei 2012 een straat naar zich vernoemd gekregen [13]
T Van Gogh, filmmaker en een notoire anti moslim columnist, is eveneens ''vereerd''
met een standbeeld [14]
RACISME EN DISCRIMINATIE LONEN KENNELIJK

Tegenstanders van dergelijke lieden [en dan heb ik het natuurlijk niet
over ECHTE bedreigers, cq degenen, die hen om het leven hebben gebracht,
want moord is en blijft weerzinwekkend], die
de gelijke rechten van iedereen verdedigen, zijn bij voorbaat al verdacht, zo niet
''terroristisch''

Datzelfde geldt voor diegenen, die zich in woord en daad [protestacties] richten
tegen het barbaarse vreemdelingenbeleid [15]

Van dit ''anti-multiculturele'' klimaat, dat racisme en discriminatie op zijn
vriendelijkst gezegd bagatelliseert, is Sharia4Holland slachtoffer geworden

Sharia4Holland is een orthodox islamitische groep. die de invoering van de
sharia in Nederland nastreeft en van Nederland een islamitische Staat wil
maken
Hun opinie/streven is hun goed recht en zou, als Nederland een rechtsstaat
was, onder de vrijheid van meningsuiting vallen
Maar tegenwoordig geldt vrijheid van meningsuiting kennelijk alleen voor
racisten en populisten, niet voor hun tegenstanders

Net zo min als wie ook mag Sharia4Holland wie dan ook bedreigen,
maar deze pittige bewoordingen zijn hooguit beledigend en vallen NIET
onder bedreiging

Ik ben dan ook benieuwd, of de wetgever zich aan zijn eigen gestelde regels van wetgeving houdt
of de wet gaat oprekken, omdat het hier onwelgevallige en controversiele meningen
betreft
Wanneer dat zo is, dan bevestigt dat nog eens het meten met twee maten

En dringt de vraag zich op, waarom een notoire extreem rechtse fanaticus als
Wilders dan wel vrij rondloopt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

NU.NL
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.nu.nl/binnenland/2820881/woordvoerder-sharia4holland-aangehou...

ELSEVIER
VOORMAN SHARIA4HOLLAND OPGEPAKT NA BEDREIGING WILDERS
27 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339788/Voorman-Sharia4Hollan...

AD
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3262056/2012/05/27/...

DE TELEGRAAF
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12230944/__Woordvoerder_aangehouden__...

[2]

In de Islamitische wereld wordt het woord ''Romeinen'' gebruikt voor Europeanen,
refererend aan de pre Middeleeuwse contacten met het Romeinse Rijk

[3]

''De spreker, een 29-jarige man uit Woerden, noemde Wilders vrijdag op de Dam in Amsterdam ''deze hond van de Romeinen'' met wie ''we dealen'' als Nederland een islamitische staat wordt.''

Bron:

NU.NL
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.nu.nl/binnenland/2820881/woordvoerder-sharia4holland-aangehou...

''Het gaat om een 29-jarige man uit Woerden, die Wilders op de Dam in Amsterdam 'deze hond van de Romeinen' met wie 'we dealen' als Nederland een islamitische staat wordt, heeft genoemd. Hij heeft de PVV-leider ook aangeraden lering te trekken 'uit het geval van Theo van Gogh'.

Bron

ELSEVIER
VOORMAN SHARIA4HOLLAND OPGEPAKT NA BEDREIGING WILDERS
27 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339788/Voorman-Sharia4Hollan...

''De spreker, een 29-jarige man uit Woerden, noemde Wilders vrijdag op de Dam in Amsterdam 'deze hond van de Romeinen' met wie 'we dealen' als Nederland een islamitische staat wordt. Ook adviseerde hij lering te trekken 'uit het geval van Theo van Gogh'.

Bron:

AD
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3262056/2012/05/27/...

''De spreker, een 29-jarige man uit Woerden, noemde Wilders vrijdag op de Dam in Amsterdam „deze hond van de Romeinen” met wie „we dealen” als Nederland een islamitische staat wordt. Ook adviseerde hij lering te trekken „uit het geval van Theo van Gogh”.

Bron:

DE TELEGRAAF
WOORDVOERDER SHARIA4HOLLAND AANGEHOUDEN
27 MEI 2012

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12230944/__Woordvoerder_aangehouden__...

[4]

BEDREIGING, ARTIKEL 285, WETBOEK VAN STRAFRECHT

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/artikel%2028...

[5]

WAT DE MEDIA WEGLIETEN:

TOESPRAAK ''WILDERSBEDREIGER'' TE DOWNLOADEN OP:

ELSEVIER
SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN
26 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339711/Sharia4Belgium-bedrei...

UITPERS.BE
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/
GEEN HAND IN EIGEN BOEZEM
ASTRID ESSED
MAART 2010

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

[6]

WIKIPEDIA
RECONQUISTA

http://en.wikipedia.org/wiki/Reconquista

[7]

TOESPRAAK ''WILDERSBEDREIGER'' TE DOWNLOADEN OP:

ELSEVIER
SHARIA4HOLLAND BEDREIGT WILDERS EN BELEDIGT OPSTELTEN
26 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/339711/Sharia4Belgium-bedrei...

[8]

NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[9]

DISCRIMINERENDE UITSPRAKEN WILDERS TAV MOSLIMS

NEDERLAND BEKENT KLEUR
WAT WIL WILDERS
WILDERS DISCRIMINEERT MOSLIMS

http://www.watwilwilders.nl/WildersdiscrimineertMoslims.html

http://www.watwilwilders.nl/

Bron:

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.html

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

[10]

UITPERS.BE
HET POLITIEKEGEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

UITPERS.BE
WIKILEAKS/WILDERS IS EXTREEM-RECHTSE OPHITSER
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2011

http://www.uitpers.be/discussie_view.php?id=2910

WAT WIL WILDERS

A

WILDERS ZAAIT HAAT

http://www.watwilwilders.nl/Wilderszaaithaat.html

http://www.watwilwilders.nl/

Bron:

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.html

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

B

WILDERS DISCRIMINEERT ALLOCHTONEN

http://www.watwilwilders.nl/Wildersdiscrimineertallochtonen.html

http://www.watwilwilders.nl/

Bron:

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.html

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

C

WAT WIL WILDERS

WILDERS MAAKT BANG

http://www.watwilwilders.nl/Wildersmaaktbang.html

http://www.watwilwilders.nl/

Bron:

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/wilders_pvv.html

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

[11]

UITPERS.BE
VRIJSPRAAK WILDERS GEEFT VRIJBRIEF VOOR RACISME EN
DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3054

[12]

FABEL VAN DE ILLEGAAL
GEEN TRANEN OM DOOD FORTUYN
ERIC KREBBERS
2002

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm

[13]

DE TELEGRAAF
ROTTERDAMS PLEIN WORDT PIM FORTUYNPLAATS
26 APRIL 2012

http://www.telegraaf.nl/feeds/12004928/__R_dam_krijgt_Pim_Fortuynplaats_...

[14]

TROUW
MONUMENT THEO VAN GOGH ONTHULD
18 MAART 2007

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/1389384/2007/03/...

ELSEVIER
BEELD VOOR THEO VAN GOGH ONTHULD
18 MAART 2007

http://www.elsevier.nl/web/10116367/Nieuws/Nederland/Beeld-voor-Theo-van...

[15]

UITPERS
NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD
WEGENS ''OPRUIING''
ASTRID ESSED
OCTOBER 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3096


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. (Discriminerend)

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels (belediging zonder verdere inhoud).

en daar gaan we weer. de

en daar gaan we weer. de trollen reageren. goed onderbouwd stuk van Astrid. en de trollen kunnen niet onderbouwen waarom zij volgens hen ongelijk heeft. alleen maar het gebruikelijke geschreeuw.

de vijand van mijn vijand is mijn vriend?

Is dit nu een stuk vanuit de optiek, de vijand van mijn vijand is mijn vriend? Of meen je dit oprecht?

Het verhaal van Wilders is in essentie dat hij de invloed van een religie die hij niet gunstig gezind is op onze samenleving zoveel mogelijk wilt beperken. Terwijl de sharia4holland totale onderwerping aan deze zelfde religie wilt.

Als ik hier tussen moet kiezen kom ik toch bij Wilders uit vrees ik. Gelukkig heb ik in het echte leven meer keuzes.

Het is niet zo zwart wit als

Het is niet zo zwart wit als je denkt. Misschien moet je het stuk van Astrid nog eens goed lezen. De kern: er wordt met twee maten gemeten door justitie. Om dat te constateren hoef je het niet met Wilders of sharia eens te zijn. Ik ben het met geen van beiden eens, net als jij en zal voor geen van beiden kiezen. Astrid zegt ook niet dat zij voorstander is van sharia wetgeving. Zij toont de hypocrisie aan, de hetze, door te laten zien hoe de wet ten gunste van de een wordt uitgelegd en ten nadele van de ander. Het stuk pleit voor gelijke behandeling, anders niet.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Kansloos.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Eenregelig, feitelijk onjuist, persoonlijk aanval.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Eenregelige + niet terzake doende.

Ik heb niets tegen gekken

Ik heb niets tegen gekken maar tis wel een beetje vermoeiend zo met die 'depressieve man' aka 'sninster iemand'. Kan die persoon niet aub eindelijk elders gaan spammen? Zucht.

haatzaaiers

Het is toch de omgekeerde wereld om deze haatbaarden slachtoffers van haatzaaing te noemen.

ik reageer ff op degene die

ik reageer ff op degene die vindt dat ook AE aan het spammen is.

sorry hoor, maar dat is wel een misser van jewelste om iemand die regelmatig goed onderbouwde opinie stukken schrijft en publiceert te vergelijken met de eenregelige spammer die alleen maar loopt af te zeiken zonder onderbouwd de argumenten van AE te weerleggen, waarmee daadwerkelijk een zinnige discussie mogelijk zou zijn.

verder schijnt iedereen maar te denken dat de vinger die AE op de zere plek legt, daar ligt om het voor de standpunten van 4sharia op te nemen. lees het nou nóg eens een keer, ik weet het, het is lang, en misschien zelfs moeilijk, maar dan zul je ontdekken waarover het wèl gaat!

tjonge jonge, wat een leesniveau zeg.

AE heeft helemaal geen goed

AE heeft helemaal geen goed onderbouwde stukken. Met de kerst maakte ze een valse vergelijking met jezus in de kribbe. Hier is totaal niet op gereageerd door de anarchisten.

Wat deze bijdrage betreft: wie interesseert het nu werkelijk dat de rechter met 2 maten rekent tav. Sharia 4 Holland. Niemand is blij met die club en de rechter heeft groot gelijk. AE kan zich beter met echte belangrijke dingen bezig houden.

Haar stuk nog eens over lezen: ammehoela.

Bijkomend probleem is dat IM de kunst van censureren ook heeft ontdekt en deze reactie wel niet erg lang zal blijven staan.

"Wat deze bijdrage betreft:

"Wat deze bijdrage betreft: wie interesseert het nu werkelijk dat de rechter met 2 maten rekent tav. Sharia 4 Holland. Niemand is blij met die club en de rechter heeft groot gelijk. AE kan zich beter met echte belangrijke dingen bezig houden."
ja dan zijn er dus klaar sinister iemand. Op basis hiervan hoeven we niet met elkaar in discussie te gaan, omdat we het in de kern altijd oneens met elkaar zullen blijven.

de rechter heeft gelijk omdat hij/zij Sharia4Holland discrimineert? En dat vindt jij een goede rechter? Lekker dan.

"Wat deze bijdrage betreft:

"Wat deze bijdrage betreft: wie interesseert het nu werkelijk dat de rechter met 2 maten rekent tav. Sharia 4 Holland. Niemand is blij met die club en de rechter heeft groot gelijk. AE kan zich beter met echte belangrijke dingen bezig houden."
ja dan zijn er dus klaar sinister iemand. Op basis hiervan hoeven we niet met elkaar in discussie te gaan, omdat we het in de kern altijd oneens met elkaar zullen blijven.

de rechter heeft gelijk omdat hij/zij Sharia4Holland discrimineert? En dat vindt jij een goede rechter? Lekker dan.

Sharia4

Meten we allemaal niet met 2 maten ?
Waarom langer ontkennen dat we allemaal een persoonlijke voorkeur of afkeer hebben tegen bv Wilders, Sharia4 o.i.d. ?
Knap hoe Astrid E. weer de aandacht naar zich toe weet te halen door een artikel te plaatsen waar we helemaal niets aan hebben en wat geen enkel doel dient !
Het hele artikel is oude koek en geeft geen vernieuwende inzichten of oplossingen aan !
Poeh poeh, begin toch een beetje moedeloos te worden van die aandachtstrekkers op IM.

en daar hebben we zo'n nn

en daar hebben we zo'n nn weer die alle discussie ombuigt naar 'aandachttrekkerij'. dat begint behoorlijk beschimmeld te raken hoor, dat 'argument'!

weet je welk woord

weet je welk woord beschimmeld begint te worden? "discriminatie."

mee eens. Wat me eigenlijk

mee eens. Wat me eigenlijk veel meer stoort dan een min of meer partijdige rechter is de manier waarop IM met dit soort zaken omgaat.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Eenregelig, feitelijk onjuist, persoonlijk aanval.

niks vaag

@ de auteur

je zegt dat je de uitspraak ''we zullen met hem dealen'' uiterst vaag vindt, maar je hebt de context van deze tekst gehoord en die laat niets aan vaagheid over: de machthebbers in een toekomstig nederlands khalifaat zullen met wilders 'dealen' op de manier hoe khaliefen in het verleden gehandeld hebben met mensen die de profeet mohammed beledigden.. dan weet je dus dat 'dealen' slaat op het doden van wilders.. weliswaar refereert die puber naar een imaginair khalifaat in de toekomst waardoor er van doodsbedreiging geen sprake is maar vaag is hy niet met zyn doodsverwensingen aan het adres van wilders.. dat jy dit niet als haatpreek ziet is dan ook typisch.. die gast wil wilders dood hebben voor het beledigen van een overleden persoon.. als dat geen haat is..

Prima gedaan Astrid , je

Prima gedaan Astrid , je probeert duidelijk de verschillen in beleving van haatprediking aan te geven met daarbij de verschillen
in omgang met het O.M. in deze.
Mensen die hier zo bot zich afreageren op Astrid moeten eerst eens dieper nadenken voordat ze zich te buiten gaan aan
allerlei waardeloze verwensingen of beschuldigingen.

Uiteraard moeten we hier op Indy geen haatprediking goed praten maar moeten we wel genuanceerd achtergronden belichten
welke verschillen kunnen aantonen in aanpak of proces voering.

Sharia4Holland

Er valt hier niets te nuanceren. Sharia4Holland pleit voor het een kopje kleiner maken van Geert Wilders en andere ongelovigen.

Tegen of voor

Probleem is dat veel mensen hier voor kritisch denken en tegen willekeur zijn, dat sommige partijen hier meer profijt van hebben dan veel mensen ze zouden willen geven, dat is nou eenmaal zo.

haatprediking

@ autonoom

astrid essed probeert niet de verschillen in beleving van haatpredeking aan te geven in haar stuk.. ze ontkent dat er überhaupt sprake is van een haatpreek.. de doodsverwensing aan het adres van wilders is voor astrid geen haatpreken, maar een "vanuit orthodox religieuze conceptie geïnspireerde toespraak".. alsof een religieus geïnspireerde toespraak geen haatpreek kan zyn..

die haatprediker wil wilders dood hebben omdat wilders de vermeende profeet mohammed beledigd zou hebben, dan is het evident dat de doodsverwensing religieus geïnspireerd is en voortkomt uit zyn geloofsovertuiging, maar dat maakt de haat er niet minder om.. sterker nog, het maakt de haat alleen maar erger aangezien het conform de orthodoxe islaam is dat moslims in hun hart de niet-moslims haten..

Degelijk en zeer volledig

Degelijk en zeer volledig stuk. Geen verrassende berichtgeving maar dat kan je de auteur niet verwijten; de rechtsstaat blijkt eens te meer voor niet iedereen te werken. Ziedaar de waarde van diezelfde zgn. rechtsstaat.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech