Busbedrijf Veolia steunt Israelische bezetting/Nee tegen concessie Veolia in N-Brabant

Hier kun je discussieren over Busbedrijf Veolia steunt Israelische bezetting/Nee tegen concessie Veolia in N-Brabant.
VERWEVENHEID BUSBEDRIJF VEOLIA MET ISRAELISCHE BEZETTING
NEE TEGEN CONCESSIE VEOLIA OP BUSVERVOER NOORD-BRABANT
BRIEF AAN COMMISSIE MOBILITEIT EN FINANCIEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israelnee-tegen-veolia-zuid-nederlandbr...

VOORAF

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

Met twee anderen dingt busbedrijf Veolia mee naar de concessie op het
openbaar vervoer in Noord-Brabant. [1]
In geval van Veolia betekent dat een verlenging van de reeds bestaande concessie
vanaf 2015.
Ik heb aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant [beslissers over de concessie]
afdeling Commissie en Mobiliteit een brief geschreven met het verzoek,. af te zien
van de verlenging van de concessie aan Veolia.

Reden:
Veolia is een fout bedrijf.

Zij is de dochter van Veolia Environnement, een Franse multinational, die
financieel verweven is met de Israelische bezetting en de op bezet Palestijns
gebied gebouwde illegale Israelische nederzettingen.
Dit is niet alleen een ernstige schending van het Internationaal Recht [volgens welk
de nederzettingen illegaal zijn], maar in de praktijk een schending van de elementaire
mensenrechten van de bezette Palestijnse bevolking.
De bouw van die nederzettingen is immers gepaard gegaan [en gaat dat nog steeds]
met grootschalige Palestijnse landonteigeningen waarvan in de loop
der decennia duizenden Palestijnen slachtoffer zijn geworden.

De Israelische bezetting, die al 46 jaar gepaard gaat met onderdrukking en
oorlogsmisdaden, is sowieso illegaal.
Een bedrijf, dat ''maatschappelijk ondernemen'' serieus neemt, verdient
niet aan onderdrukking en mensenrechtenschendingen.

Vandaar mijn brief.

Overigens is het door actievoeren ook gelukt, te voorkomen, dat busbedrijf Veolia
concessie op het busvervoer kreeg in de regio Utrecht. [2]

Mocht u ook willen protesteren tegen de eventueel te verlenen concessie aan Veolia
dan zijn dit de mogelijkheden:

Een brief aan

Commissie van Mobiliteit en Financien
van de Provinciale Staten van Noord=Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's Hertogenbosch

Provinciale Staten van Noord Brabant

info@brabant.nl

Gedeputeerde van Noord Brabant en portefeuillehouder Commissie Mobiliteit
en Financien de heer R van Heugten

rvheugten@brabant.nl

Voorzitter Commissie Mobiliteit en Financien, lid Provinciale Staten
Mevrouw V Slegers

vslegers@brabant.nl

Aan te spreken/schrijven zijn ook nog het Brabants Dagblad

http://www.bd.nl/interactief/contact?ref=boilerplate

Het Brabants Nieuwsblad De stem

http://www.bndestem.nl/contact-pagina?ref=boilerplate

en

info@reizigersoverlegbrabant.nl

Iedereen, die de moeite wil nemen een brief of mail te sturen, hartelijk bedankt
voor uw solidariteit

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

OMROEP BRABANT
VEOLIA, ARRIVA EN SYNTUS BIEDEN OP BUSVERVOER IN BRABANT
23 OCTOBER 2013

http://www.omroepbrabant.nl/?news/201247752/Veolia,+Arriva+en+Syntus+bie...

[2]

RAILWAY GAZETTE
UTRECHT TRAM CONTRACTS PLACED
10 OCTOBER 2012

http://www.railwaygazette.com/news/urban/single-view/view/utrecht-tram-c...

VERWEVENHEID BUSBEDRIJF VEOLIA MET ISRAELISCHE BEZETTING
NEE TEGEN CONCESSIE VEOLIA OP BUSVERVOER NOORD-BRABANT
BRIEF AAN COMMISSIE MOBILITEIT EN FINANCIEN

''Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid
internationaal erkende mensenrechten na te leven en
te bevorderen binnen het domein van hun activiteiten''
''Bedrijfsverantwoordelijkheden, die hieruit voortvloeien zijn
.............................................
Geen betrokkenheid bij of [in]directe bijdrage leveren aan
mensenrechtenschendingen''

REFERENTIEKADER VOOR MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
hoofdstuk 2
Sociale aspecten
Mensenrechten

http://somo.nl/html/paginas/pdf/MVO_referentiekader_NL.pdf

Aan
De Gedeputeerde Staten Noord-Brabant
Commissie Mobiliteit en Financien

De heer R van Heugten, portefeuillehouder Mobiliteit en Financien

Onderwerp:

Openbaar Vervoersconcessie

Geachte heer van Heugten,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb kennisgenomen van het feit, dat vervoersbedrijf Veolia, met twee andere busbedrijven,
in aanmerking wil komen voor het busvervoer in Noord-Brabant vanaf 2015,na afloop van haar huidige
concessie [voor West en Midden-Brabant]. [1]
Over deze eventuele gunning aan Veolia nemen Provinciale Staten volgens mij bereikte
betrouwbare bron, eind december 2013/begin januari 2014 de beslissing.

Een dringend verzoek mijnerzijds om af te zien van de verlenging van de concessie aan Veolia
en het stopzetten van iedere samenwerking met dit busbedrijf.

Reden:
Veolia's medeplichtigheid aan ernstige schendingen van mensenrechten door haar verwevenheid met
de Israelische bezetting, haar betrokkenheid
bij de illegale Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied en als afvalbedrijf,
het dumpen van afval in de Bezette Palestijnse gebieden, zowel vanuit Israel zelf als uit
de illegale nederzettingen.

Kortom:
Veolia is een fout bedrijf.

Te uwer informatie:

ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is er sinds 1967 sprake van de Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [2]
Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarbij
Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Tot op de dag van heden continueert Israel deze bezetting, die niet alleen onrechtmatig is
[zoals iedere bezetting], maar bovendien heeft geleid tot onderdrukking, verenedering en een
groot scala aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]
Duidelijk moge dus zijn, dat iedere facilitering van deze bezetting, op welke wijze
dan ook, moreel in alle opzichten verwerpelijk is.

ILLEGALE NEDERZETTINGEN

Een van de meest destructieve consequenties van de Israelische bezetting zijn de sinds eind
zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die in volgens artikel 49, 4e Conventie
van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 in strijd zijn met het Internationaal Recht [4]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
Desondanks is zijn de activiteiten van Veolia verweven met de illegale nederzettingen.

ACTIVITEITEN VEOLIA

Israelische illegale nederzettingen

Veolia Environnment, de wereldwijde multinational waarvan Veolia Nederland een dochter is, is tot over
haar oren verwikkeld in de Israelische bezetting en de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Via een aantal buslijnen was Veolia betrokken bij het busvervoer in de illegale
nederzettingen in de Westbank [Westelijke Jordaanoever] [9], waarmee zij dus regelrecht handelde
in strijd met mensenrechten en het Internationaal Recht.
Dit jaar, in 2013 dus, verkocht zij deze busdiensten aan de Israelische vervoersmaatschappij Afkim [10]

Bezette Gebieden

Het feit, dat Veolia de busdiensten heeft verkocht aan de Israelische maatschappij Afkim betekent
allerminst, dat zij geen bemoeienis meer heeft met de Israelische bezetting:
Zij is nog actief als afvalvervoerder naar de bezette gebieden door de exploitatie van de
Toval vuilstort op de Westbank [11], waar industrieafval van binnen Israel naartoe wordt
getransporteerd, evenals afval vanuit de illegale nederzettingen. [12]
Onnodig te zeggen, dat de grond in bezet Palestijns gebied zo ernstig vervuild wordt.

Op zich is dit al een ernstige schending van de rechten van de mens op een schoon milieu,
maar bovendien verbiedt het Internationaal Recht Israel [als zijnde bezettende macht]
bezet gebied slechts aan te wenden ten voordele van de eigen bevolking [bevolking
van het bezettende land dus]
In VN Resolutie 63/201 riep de VN Algemene Vergadering Israel op, te stoppen
met het dumpen van allerlei soorten afval op bezet Palestijns land [13]
Dat heeft Veolia er niet van weerhouden om deze praktijken gewoon voort te zetten. [14]

Schone beloften/Vuile praktijk
Aandelen Lightrail

Het Lightrail project is een treinverbinding tussen Jeruzalem en de in bezet Palestijns
gebied aanwezige illegale nederzettingen [15], waarin Veolia financieel verwikkeld
is door haar aandelen in Citypass en Connex Jerusalem [16]

Veolia wil de wereld laten geloven, dat zij haar aandelen Lightrail hetzij heeft
verkocht, hetzij voornemens is te verkopen. zoals zij in 2010 heeft aangekondigd [17]
Dit is echter nog niet gebeurd, waardoor Veolia nog
steeds financieel betrokken is bij de facilitering van de Israelische nederzettingen.

Uiteraard leidde de betrokkenheid van Veolia Environnement tot wereldwijd protest,
met als gevolg, dat Veolia zich hetzij zelf terugtrok uit eventuele financiele
deals, hetzij dat instellingen in diverse landen weigerden, met Veolia in zee te gaan [18]

Zoals u waarschijnlijk weet heeft ook Bsetuur Regio Utrecht na protesten tegen de Veolia
betrokkenheid bij bezetting en nederzettingen, besloten, Veolia de begeerde concessie
op het Openbaar vervoer niet te verlenen [19]

VN RAPPORTEUR/BOYCOT FOUTE BEDRIJVEN

Het weren van foute bedrijven kreeg ook op VN niveau steun.
Zo verklaarde VN rapporteur voor de mensenrechten in de bezette
Palestijnse gebieden, de heer R Falk, dat bedrijven, die financieel
profiteren
van de Israelische nederzettingen, moeten worden geboycot. [20]
Met naam en toenaam noemde hij hierbij Veolia Environnement [21]

EPILOOG

Veolia is een fout bedrijf, dat verdient aan mensenrechtenschendingen en schendingen
van het Internationaal Recht, dat om die reden naar mijn mening geen verlenging op haar
concessie op het Openbaar Vervoer dient te krijgen.

Duidelijk is, dat Veolia, met haar betrokkenheid bij zowel de Israelische bezetting als
de illegale nederzettingen, niet beantwoordt aan de richtlijnen voor ''Maatschappelijk
Ondernemen''

Ik verwijs hierbij naar het Referentiekader voor Maatschappelijk Ondernemen,
hoofdstuk 2, dat gaat over mensenrechten:

Ik citeer [zoals in de aanhef van mijn betoog]

''''Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid
internationaal erkende mensenrechten na te leven en
te bevorderen binnen het domein van hun activiteiten''
''Bedrijfsverantwoordelijkheden, die hieruit voortvloeien zijn
.............................................
Geen betrokkenheid bij of [in]directe bijdrage leveren aan
mensenrechtenschendingen'' [22]

Een dringende oproep dus aan u, om af te zien van de verlenging van de concessie aan Veolia
en het stopzetten van iedere samenwerking met dit busbedrijf.

Mocht u de gunning toch verlenen, dan bent u, door met een fout bedrijf in zee te gaan,
eveneens politiek en moreel medeplichtig aan schendingen van het Internationaal Recht.
Ik ga ervan uit, dat u dit niet op uw geweten wilt hebben.

Ik wens u dan ook wijsheid en rechtvaardigheid toe bij uw beslissing.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

OMROEP BRABANT
VEOLIA, ARRIVA EN SYNTUS BIEDEN OP BUSVERVOER IN BRABANT
23 OCTOBER 2013

http://www.omroepbrabant.nl/?news/201247752/Veolia,+Arriva+en+Syntus+bie...

[2]

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/duiding/596/#12

Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/

[3]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024

[4]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b88...

HAAGS VERDRAG VAN 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[5]

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[6]

”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[7]

''Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[8]

BTSELEM.ORG
SETTLEMEMTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlements

[9]

VEOLIA TRANSPORTATION ISRAEL STOPPED OPERATING THE MODI'IN BUS NETWORK
AUGUST 2013

http://www.whoprofits.org/content/veolia-transportation-israel-stopped-o...

[10]

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION SOLD THE REMAINING BUS LINES TO AFKIM
SEPTEMBER 2013

http://www.whoprofits.org/content/veolia-transportation-sold-remaining-b...

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION ISRAEL STOPPED OPERATING MODI'IN BUS NETWORK
AUGUST 2013

http://www.whoprofits.org/content/veolia-transportation-israel-stopped-o...

[11]

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION SOLD THE REMAINING BUS LINES TO AFKIM
SEPTEMBER 2013

http://www.whoprofits.org/content/veolia-transportation-sold-remaining-b...

ISRAELI MINISTRY CONFIRMS VEOLIA STILL OWNS WESTBANK LANDFILL
DESPITE CORPORATION'S REPEATED DENIAL
27 JANUARI 2013

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/israeli-ministry-confi...

[12]

WHO PROFITS
VEOLIA ENVIRONNEMENT

http://www.whoprofits.org/company/veolia-environnement

[13]

GENERAL ASSEMBLY
A/RES/63/201
28 JANUARY 2009

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/023EB658DD2AC18E85257562006F0CFA

[14]

ISRAELI MINISTRY CONFIRMS VEOLIA STILL OWNS WESTBANK LANDFILL
DESPITE CORPORATION'S REPEATED DENIAL
27 JANUARI 2013

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/israeli-ministry-confi...

[15]

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSDEV

http://www.whoprofits.org/company/veolia-transdev

[16]

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSDEV

http://www.whoprofits.org/company/veolia-transdev

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION SOLD THE REMAINING BUS LINES TO AFKIM
SEPTEMBER 2013

http://www.whoprofits.org/content/veolia-transportation-sold-remaining-b...

[17]

WHO PROFITS
VEOLIA TRANSDEV

http://www.whoprofits.org/company/veolia-transdev

WHO PROFITS
VEOLIA ENVIRONNEMENT

http://www.whoprofits.org/company/veolia-environnement

[18]

GLOBAL EXCHANGE
VEOLIA CAMPAIGN VICTORIES

http://www.globalexchange.org/economicactivism/veolia/victories

[19]

RAILWAY GAZETTE
UTRECHT TRAM CONTRACTS PLACED
10 OCTOBER 2012

http://www.railwaygazette.com/news/urban/single-view/view/utrecht-tram-c...

GLOBAL EXCHANGE
VEOLIA CAMPAIGN VICTORIES

http://www.globalexchange.org/economicactivism/veolia/victories

[20]

"A United Nations independent expert today called on the world body’s General Assembly, as well as civil society, to take action against Israeli and international businesses that are profiting from Israeli settlements in the occupied Palestinian territory.
“My main recommendation is that the businesses highlighted in the report – as well as the many other businesses that are profiting from the Israeli settlement enterprise – should be boycotted, until they bring their operations into line with international human rights and humanitarian law and standards,” the Special Rapporteur on the situation of human rights in the occupied Palestinian territories, Richard Falk, said in a news release issued as he presented a report on his work to the Assembly.''

UNITED NATIONS NEWS CENTRE
UN INDEPENDENT EXPERT CALLS FOR BOYCOTT OF BUSINESSES PROFITING
FROM ISRAELI SETTLEMENTS

25 OCTOBER 2012

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43376#.UpbA0NLuJua

[21]

''Highlighting the activities of companies such as Caterpillar Incorporated of the United States, Veolia Environment of France, G4S of the United Kingdom, the Dexia Group of Belgium, Ahava of Israel, the Volvo Group of Sweden, the Riwal Holding Group of the Netherlands, Elbit Systems of Israel, Hewlett Packard of the USA, Mehadrin of Israel, Motorola of the USA, Assa Abloy of Sweden, and Cemex of Mexico, the Special Rapporteur noted that a wide range of Israeli and international businesses are involved in the establishment and maintenance of the Israeli settlements.''

UNITED NATIONS NEWS CENTRE
UN INDEPENDENT EXPERT CALLS FOR BOYCOTT OF BUSINESSES PROFITING
FROM ISRAELI SETTLEMENTS

25 OCTOBER 2012

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43376#.UpbA0NLuJua

[22]

REFERENTIEKADER VOOR MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
hoofdstuk 2
Sociale aspecten
Mensenrechten

http://somo.nl/html/paginas/pdf/MVO_referentiekader_NL.pdf


[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech