OCCUPY DEN HAAG >GEBRUIKEN INDIEN IN GEBREKEN STELING BIJ AMTENAREN VAN DE OVERHEID

Hier kun je discussieren over OCCUPY DEN HAAG >GEBRUIKEN INDIEN IN GEBREKEN STELING BIJ AMTENAREN VAN DE OVERHEID.

Concept brief met een verzoek aan een kennis drager om aangifte te doen

Plaats en datum : ________________________

Ondergetekende ,

Dhr / Mevr : ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats : ______________________________________

Verzoekt u als kennis drager :

Dhr / Mevr : ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats : ______________________________________

zelfstandig, dan wel in samenwerking met :

Dhr / Mevr : ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats : ______________________________________

Aangifte te doen bij de politie van de bij u bekende en bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde. Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon :

Dhr / Mevr : ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats : ______________________________________

Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens art.160 en 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, dan wel aangifte wordt gedaan bij de hoofd officier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar. Deze brief is tot op vijf werkdagen na verzending per post slechts een verzoek om de wettelijk verplichte aangifte te doen. Indien na deze termijn geen reactie van u zal zijn ontvangen, waarbij alleen een opname in een ziekenhuis, dan wel een inhechtenisneming van uw persoon een geldige reden kan zijn om deze antwoord termijn te overschrijden, dan zal na het verstrijken van deze antwoord termijn tegen u aangifte worden gedaan als zijnde medeplichtig aan de in de bijlagen en het overzicht vermelde strafbare feit. Het doel van deze wettelijke weg is om de afdek cultuur die massaal in de rechtspleging plaats vindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toe gezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage. Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uitschakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof

Handtekening : __________________________________

Concept brief voor het doen van aangifte bij de politie, dan wel bij de hoofd officier van Justitie

Datum en plaats : ______________________________

Ondergetekende ,

Dhr / Mevr : _______________________________________________

Adres : ________________________________________________

Woonplaats : _______________________________________________

zelfstandig, dan wel in samenwerking met :

Dhr / Mevr : ______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Woonplaats : ______________________________________________

Doet hierbij aangifte van bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde. Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon :

Dhr / Mevr : ______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Woonplaats : ______________________________________________

Dhr / Mevr : ______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Woonplaats : ______________________________________________

Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens art.160 en 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, dan wel aangifte wordt gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs generaal mr. H.J. Bolhaar. Het doel van deze wettelijke weg is om de afdek cultuur die massaal in de rechtspleging plaats vindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage. Aan gezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uit schakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet
( Verdrag van Lissabon ) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

Handtekening : __________________________________

Ontwerp brief aan de korps beheerder bij weigering om aangifte op te nemen door de politie

Model klacht 381

Tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met een verzoek om rechts bescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

________________________________________

Aan de Burgemeester van de gemeente : __________________________________

Plaats en datum : __________________________________

Betreft: Klacht tegen de politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met het verzoek om rechts bescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

Geachte burgemeester ,

Hierbij dient ondergetekende een klacht in tegen het optreden van agent :

......................................................................................,

Die werkzaam is als ........................................................................ ( functie agent )

Bij het team ................................................................................ ( plaats )

wegens het feit dat hij / zij weigerde om mijn aangifte op te nemen.

In gebreke stelling.

Ondergetekende stelt u als korps beheerder der halve in gebreke dat mijn belangen als burger in uw gemeente niet adequaat en conform de wet worden beschermd. Hier door zal een dwang som van 1000 euro per dag gevorderd worden vanwege dit feit, zo als dat bij artikel 161 Sv is bepaald. Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat u als korps beheerder adequate maatregelen neemt ten einde deze handelwijze in de toekomst uit te sluiten. Voorts verzoek ik u mij te informeren wanneer het u schikt een afspraak te maken om de uitbetaling van de gevorderde dwang som te bespreken. Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw schriftelijke bevestiging van dit schrijven als mede een uitnodiging voor het genoemde gesprek te ge moet.

Hoogachtend,

Handtekening : __________________ Datum : ______________________

Naam : _________________________________________

Adres : _________________________________________

Woonplaats : _________________________________________


en dit gaat over...?

en dit gaat over...?

Kan iemand me uitleggen waar

Kan iemand me uitleggen waar dit over gaat?

Tip: let volgende keer een beetje op je spelling. Niemand neemt je serieus wanneer je rare constructies als "gebruiken indien in gebreking stelen bij ambtenaren van de overheid" en "Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven" uit je toetsenbord goochelt.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech