Commissievergadering vluchtelingenkampen / de rol van Gesthuizen van de SP

Hier kun je discussieren over Commissievergadering vluchtelingenkampen / de rol van Gesthuizen van de SP.
In de plenaire zitting (waarvan het volledige verslag hier http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-201... te vinden is) heeft de SP een motie ingediend. Ik citeer eerst letterlijk de (uiteindelijke) motie:

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (29344, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor uitgeprocedeerde vluchtelingen welke Nederland moeten verlaten niet altijd mogelijk is dit te doen en dat het tevens voorkomt dat het ook voor de Nederlandse overheid niet mogelijk is, hen uit te zetten;

voorts constaterende dat de schuld van deze onmogelijkheid niet eenzijdig bij de uitgeprocedeerden kan en mag worden gelegd en dat landen van herkomst in voorkomende gevallen niet of onvoldoende meewerken aan terugkeer;

van mening dat het onwenselijk is dat uitgeprocedeerden op straat leven omdat dit noch voor henzelf noch voor andere inwoners van ons land een goede, veilige en gezonde situatie is;

verzoekt de regering, voor uitgeprocedeerde vreemdelingen welke niet terug kunnen reizen naar hun land van herkomst, welke niet door de Nederlandse overheid uitgezet kunnen worden en welke mee willen werken aan terugkeer of een andere oplossing, menswaardige opvang te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is uiteindelijk aangenomen.

(Uit de notulen:

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):
Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen en de situatie voor de asielzoekers bovendien binnen ongeveer een week zeer urgent gaat worden omdat de tentenkampen ontruimd zullen worden, vraag ik het kabinet om de Kamer binnen een week op de hoogte te stellen over de wijze waarop het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:
Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.).

Maar laten we nu eens gaan kijken, wat dit impliceert. Want de implicaties van deze motie zijn verder strekkend als velen (of sommigen) in de gaten hebben, mogelijkerwijs.

De SP heeft met het indienen van deze motie weeral verraad gepleegd aan het legitieme protest van de vluchtelingen verblijvend op de tentenkampen. De SP heeft namelijk, met deze motie, het protest zelf compleet en resoluut willen negeren. Want doordat de SP alleen maar de nadruk heeft gelegd op die "menswaardige opvang", gaan ze al volledig voorbij aan de politiek gestelde eisen (die zijn vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financiële, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen). Weeral is dit alleen maar de nadruk leggen op de humanitaire- i.p.v. ook de politieke eisen mee te nemen.

Daarbij heeft de SP ook nog het gore lef gehad, nadat duidelijk was geworden dat de motie aangenomen was, te gaan stellen dat (ik citeer) "de tentenkampen ontruimd zullen worden". Hierbij gaat de SP er dus vanuit, dat de vluchtelingen verblijvend op de tentenkampen vrijwillig aan uitwijzing mee gaan werken, eerst en vooral. Duidelijk is namelijk in de motie zelf gesteld dat (ik citeer) "mee willen werken aan terugkeer" voorop staat. De "of een andere oplossing" die erna vermeld wordt in de aangenomen motie is van onderschikt belang, daar die andere (eventuele) oplossing er eerst en vooral op gestoeld is dat er een latent aanwezige vrijwillige medewerking tot uitzetting aanwezig moet zijn.

Een andere oplossing is (of kan) bijvoorbeeld zijn, dat de individuele vluchteling mogelijkerwijs gebruik kan maken van de zo geheten buitenschuldprocedure. Maar over deze procedure is Teeven ook heel duidelijk (ik citeer weer uit de gemaakte notulen): "Als zij in de terugkeerprocedure zitten, kan de buitenschuldsituatie ontstaan en dat kan niet op een andere wijze." Duidelijk en onomwonden wordt (weeral) gezegd dat vrijwillige terugkeer eerst en vooral de wens moet zijn.

Weeral wordt getracht eenieder die begaan is met het lot van deze mensen een rad voor de ogen te draaien, weeral wordt getracht zand in de ogen te strooien. Weeral laat men echter de nietsontziende uitzettingsmachine onaangetast zijn vernietigend werk doen.

Maar waar echter zand in gestrooid MOET worden, is die nietsontziende uitzettingsmachine die op volle toeren doordraait!

Het wordt daarom hoog tijd, de leugen te gaan ontmaskeren: door hen (= de volledige parlementaire politieke partijen -die allen, van links tot rechts, in hun programma's het uitzettingsbeleid volledig ondersteunen- maar ook de hulpverleningsorganisaties die er zijn, Vluchtelingenwerk Nederland en andere gelieerde organisaties die het uitzettingsbeleid ook mee onderschrijven, alvorens men geneigd is "hulp" te verlenen) die willens en wetens een bijdrage aan die machine leveren, ook eens op een andere manier gaan duidelijk maken DAT ze er aan bijdragen!

Alleen DAT kan een bijdrage leveren aan de strijd gevoerd door de vluchtelingen, verblijvend op de kampementen zelf, maar ook al die andere duizenden tot illegaal verklaarde mensen die rondzwerven op Nederland's wegen en zelfs hen in de verschillende centra's, mogelijkerwijs verder "helpen". Verzaken we dat nu, dan zal het nietsontziende uitzettingsbeleid alleen maar aangescherpt worden.


Mensen Zonder Papieren

De zaak van de zogenaamde Mensen Zonder Papieren moet worden opgelost.
Deze onhumane en onrechtvardige situatie moet beeindigd worden.
Er moeten basisrechten komen.
Een vorm van identiteits-bewijs, recht op zorg, recht op een menswaardig onderdak, recht op kunnen werken en vrijwilligerswerk te kunnen doen, recht op onderwijs-deelname, recht om normaal gebruik te kunnen maken van voorzieningen, recht om zich veilig te weten en niet vervolgd en opgejaagd te worden, niet langer voor de zoveelste keer in uitzichtsloze procedures opgesloten te worden, recht om normaal in eigen onderhoud te kunnen voorzien, en alle andere rechten die aan een mens toebehoren en zijn vastgelegd in onder andere de universele verklaring van de mensen-rechten.

Dat er mensen zijn die zich met hart en ziel inzetten om deze rechtvaardige strijd te steunen is een goede zaak. Het zou een groot goed zijn als veel meer mensen en organisaties, -van welke signatuur dan ook-, zich achter deze strijd-voor-basisrechten-beweging zouden gaan stellen.

En dan komt de vraag hoe dat ook bewerkstelligd gaat worden.
Je kunt principieel en krachtig bewogen zijn en gaan voor het verkrijgen van al die basis-rechten ineens.
Dat is ook wel de meest principiele stellingname.
Maar dat is ook niet altijd de snelste. Integendeel soms, dan gaan deuren dicht die net open stonden.
Minder principieel, meer pragmatisch, is (ook) voor een meer staps-gewijze aktie te kiezen.
En in die zin is de aangenomen motie dat er voor onderdak- en opvang- gekozen wordt bepaald een eerste grote stap vooruit. En kunnen moties om die reden ook gewaardeerd worden.

Natuurlijk kunnen verschillende geluiden gehoord worden. Natuurlijk kunnen er verschillende stellingname's zijn. Terwijl de betrokkenheid bij de Mensen Zonder Papieren toch hetzelfde is.
De toon kan verschillen en ieder moet maar kiezen voor welke toon hij kiest of waarvan hij denkt dat dat het meest effectief is. Daar denken we duidelijk verschillend over.

Overigens bedankt voor de inzet. En Occupy-Den Haag ook bedankt voor jullie uitstekende informatie-kanaal.

Roy Brussé / Stichting Het Goede Doel / Occupy 2.0.

Deze motie is absoluut een stap achteruit !!!

Want als je de motie goed begrijpt, is de motie er alleen maar voor bedoeld om de vrijwillige terugkeer te stimuleren. DAT gaan ontkennen is het hypocriete en huichelachtige spel wat gespeeld wordt, ontkennen zelfs! Het aangeboden onderdak- en opvang- is (en blijft) doordat het JUIST krampachtig vast te blijven WILLEN houden aan de vrijwillige terugkeer MOETEN meewerken (als voorwaarde!) AB SO LUUT verwerpelijk!!!

Daarbij tracht de motie ook nog eens een wig te drijven tussen hen die een politieke oplossing eisen en hen die alleen op humanitaire gronden trachten een "bijdrage" te leveren aan de strijd die gevoerd MOET worden! De strijd kan dan ook alleen maar op de politieke gronden gevoerd worden. Door met "humanitaire" onzin te gaan afkomen wordt het geldend beleid alleen maar aangescherpt (zo weer al te duidelijk blijkt met deze aangenomen motie, waar het "humanitaire" zo nodig weer moest aangestipt worden, om juist de politiek die daarachter schuilgaat een genadeklap te willen geven).

Je bovenstaande post (waarop ik reageer) Roy Brussé, komt mij dan ook eerder over aan een trap onder de gordel te willen uitdelen. Een smerige trap, want je bent gewoon domweg een verwerpelijk beleid aan het verdedigen, als je de motie "een eerste grote stap vooruit" durft te noemen zelfs! Daarmee zeg je alleen maar "doe oogkleppen op mensen en laat die mensen die gevlucht zijn nu maar lekker wegrotten in hun opvang, laat ze vooral niet de pretentie willen hebben te protesteren, zichzelf zichtbaar te maken; laat ze zich vooral maar niet politiek gaan profileren (opgeruimd staat netjes, dan ook. In die gedachtegang)".

(En ik stel daarbij de vraag zelfs, of het niet een typische Occupy stellingname is ook; Occupy -Nederland althans- die al eerder veelal heeft bewezen dat het geen stellingname in durft en/of wil innemen, het onderschrijven met Occupy 2.0. doet het daarop lijken in ieder geval. Daarmee gezegd dus, stel ik me ook de prangende vraag wat de bijdrage van Occupy -NL- is dan ook in het buitenparlementaire linkse radicale/revolutionaire politieke landschap. Want duidelijk is gebleken, dat juist doordat een Occupy -NL- pretendeert(de) niet links noch rechts te zijn, zijn er door datzelfde Occupy -NL- al heel wat rechtse uitspraken gedaan die zich ook sluipend een weg hebben trachten te banen binnen het radicaal/revolutionair links gedachtegoed. Gesteld kan dus haast worden dat een Occupy -NL- er haast alleen op uit is, om te trachten zoveel als mogelijk het radicaal/revolutionair links gedachtegoed mee de vernietiging in te helpen. Naïviteit blijkt ineens bijvoorbeeld haast een integraal onderdeel te worden van dat gedachtegoed. Waakzaamheid is en blijft dan ook geboden, dat de linkse radicale/revolutionaire identiteit niet van binnenuit uitgehold wordt!)

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech