Commissievergadering vluchtelingenkampen / de rol van Gesthuizen van de SP

Nieuws, gepost door: nn op 22/11/2012 11:11:21

Wanneer: 22/11/2012 - 23:12

(dit bericht heb ik overgenomen uit de aanvulling onder artikel https://www.indymedia.nl/node/10540 omdat het té belangrijk is om er geen nieuwe posting van te maken! Ik ben het met de schrijver/fster eens dat Gesthuizen een verraderlijk rol speelt, dit is de actie (willen) breken)

Gisteren, woensdag 21 november 2012, was er dus eerst die commissievergadering en daarna de plenaire zitting omtrent de vluchtelingenkampen.

In de plenaire zitting (waarvan het volledige verslag hier http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-201... te vinden is) heeft de SP een motie ingediend. Ik citeer eerst letterlijk de (uiteindelijke) motie:

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (29344, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor uitgeprocedeerde vluchtelingen welke Nederland moeten verlaten niet altijd mogelijk is dit te doen en dat het tevens voorkomt dat het ook voor de Nederlandse overheid niet mogelijk is, hen uit te zetten;

voorts constaterende dat de schuld van deze onmogelijkheid niet eenzijdig bij de uitgeprocedeerden kan en mag worden gelegd en dat landen van herkomst in voorkomende gevallen niet of onvoldoende meewerken aan terugkeer;

van mening dat het onwenselijk is dat uitgeprocedeerden op straat leven omdat dit noch voor henzelf noch voor andere inwoners van ons land een goede, veilige en gezonde situatie is;

verzoekt de regering, voor uitgeprocedeerde vreemdelingen welke niet terug kunnen reizen naar hun land van herkomst, welke niet door de Nederlandse overheid uitgezet kunnen worden en welke mee willen werken aan terugkeer of een andere oplossing, menswaardige opvang te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is uiteindelijk aangenomen.

(Uit de notulen:

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):
Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen en de situatie voor de asielzoekers bovendien binnen ongeveer een week zeer urgent gaat worden omdat de tentenkampen ontruimd zullen worden, vraag ik het kabinet om de Kamer binnen een week op de hoogte te stellen over de wijze waarop het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:
Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.).

Maar laten we nu eens gaan kijken, wat dit impliceert. Want de implicaties van deze motie zijn verder strekkend als velen (of sommigen) in de gaten hebben, mogelijkerwijs.

De SP heeft met het indienen van deze motie weeral verraad gepleegd aan het legitieme protest van de vluchtelingen verblijvend op de tentenkampen. De SP heeft namelijk, met deze motie, het protest zelf compleet en resoluut willen negeren. Want doordat de SP alleen maar de nadruk heeft gelegd op die "menswaardige opvang", gaan ze al volledig voorbij aan de politiek gestelde eisen (die zijn vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financiële, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen). Weeral is dit alleen maar de nadruk leggen op de humanitaire- i.p.v. ook de politieke eisen mee te nemen.

Daarbij heeft de SP ook nog het gore lef gehad, nadat duidelijk was geworden dat de motie aangenomen was, te gaan stellen dat (ik citeer) "de tentenkampen ontruimd zullen worden". Hierbij gaat de SP er dus vanuit, dat de vluchtelingen verblijvend op de tentenkampen vrijwillig aan uitwijzing mee gaan werken, eerst en vooral. Duidelijk is namelijk in de motie zelf gesteld dat (ik citeer) "mee willen werken aan terugkeer" voorop staat. De "of een andere oplossing" die erna vermeld wordt in de aangenomen motie is van onderschikt belang, daar die andere (eventuele) oplossing er eerst en vooral op gestoeld is dat er een latent aanwezige vrijwillige medewerking tot uitzetting aanwezig moet zijn.

Een andere oplossing is (of kan) bijvoorbeeld zijn, dat de individuele vluchteling mogelijkerwijs gebruik kan maken van de zo geheten buitenschuldprocedure. Maar over deze procedure is Teeven ook heel duidelijk (ik citeer weer uit de gemaakte notulen): "Als zij in de terugkeerprocedure zitten, kan de buitenschuldsituatie ontstaan en dat kan niet op een andere wijze." Duidelijk en onomwonden wordt (weeral) gezegd dat vrijwillige terugkeer eerst en vooral de wens moet zijn.

Weeral wordt getracht eenieder die begaan is met het lot van deze mensen een rad voor de ogen te draaien, weeral wordt getracht zand in de ogen te strooien. Weeral laat men echter de nietsontziende uitzettingsmachine onaangetast zijn vernietigend werk doen.

Maar waar echter zand in gestrooid MOET worden, is die nietsontziende uitzettingsmachine die op volle toeren doordraait!

Het wordt daarom hoog tijd, de leugen te gaan ontmaskeren: door hen (= de volledige parlementaire politieke partijen -die allen, van links tot rechts, in hun programma's het uitzettingsbeleid volledig ondersteunen- maar ook de hulpverleningsorganisaties die er zijn, Vluchtelingenwerk Nederland en andere gelieerde organisaties die het uitzettingsbeleid ook mee onderschrijven, alvorens men geneigd is "hulp" te verlenen) die willens en wetens een bijdrage aan die machine leveren, ook eens op een andere manier gaan duidelijk maken DAT ze er aan bijdragen!

Alleen DAT kan een bijdrage leveren aan de strijd gevoerd door de vluchtelingen, verblijvend op de kampementen zelf, maar ook al die andere duizenden tot illegaal verklaarde mensen die rondzwerven op Nederland's wegen en zelfs hen in de verschillende centra's, mogelijkerwijs verder "helpen". Verzaken we dat nu, dan zal het nietsontziende uitzettingsbeleid alleen maar aangescherpt worden.

Tags: Gesthuizen tentenkampen Tweede Kamer

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech