De staatssecretaris van Dwangarbeid en zijn oorlog tegen de ILO

Hier kun je discussieren over De staatssecretaris van Dwangarbeid en zijn oorlog tegen de ILO .
De huidige staatssecretaris op het departement van Sociale Zaken, Paul de Krom (VVD), staat op voet van oorlog met de ILO, de International Labour Organisation, de in Genève gevestigde organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken en de totstandkoming en naleving van internationaal erkende arbeidsrechten.
Werd de Nederlandse staatssecretaris eerder dit jaar al door de ILO op zijn vingers getikt inzake de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet WIA, waartoe hij de toegang, in strijd met het – ook door Nederland geratificeerde – ILO-verdrag 121, ontzegt aan iedere arbeidsongeschikte wiens arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35% bedraagt, zijn wetsvoorstel om mensen in de bijstand – in nog ruimere mate dan nu reeds het geval is (zie onder) - gedwongen tewerk te stellen als tegenprestatie voor hun uitkering is, behalve met andere internationale mensenrechtenverdragen met directe werking als het EVRM, flagrant in strijd met de ILO-verdragen tegen gedwongen arbeid (de ILO-conventies 29 en 105, uit resp. 1930 en 1957).

Opvallend is dat zelfs de als zeer gouvernementeel bekend staande Raad van State De Krom in haar advies waarschuwt dat 'verschillende aspecten van de voorgestelde regeling deze kwetsbaar maken in het licht van deze bepalingen'. Kritiek die De Krom meent te kunnen pareren door te stellen dat de voorgestelde 'vormen van gedwongen arbeid' een 'nieuwe burgerlijke verplichting' behelzen, die zou vallen onder de 'normale burgerplichten' waarvoor ILO-verdrag 29 (en art. 4 EVRM) een uitzondering maken en daarom geen 'gedwongen arbeid' zouden zijn. Een 'nieuwe burgerlijke verplichting' is echter per definitie iets anders dan een 'normale burgerplicht' die immers niet net nieuw bedacht is. Ook van het verplicht verrichten van onbetaalde arbeid valt moeilijk vol te houden dat het een 'normale burgerplicht' is. Waar van werk sprake is, komt immers het arbeidsrecht om de hoek kijken.

Veelzeggend is ook dat sinds de aanvang van de gedwongen tewerkstelling in de moderne Nederlandse sociale zekerheid ten tijde van de door toenmalig staatssecretaris Mark Rutte (ook VVD) geïntroduceerde Wet Werk en Bijstand in 2004 - als opvolger van de Algemene Bijstandswet, die nog slechts een sollicitatieplicht kende - vaak gebruik gemaakt wordt van zogeheten Work First-trajecten, een procedure waarbij men werklozen verplicht laat werken voor hun uitkering, en die door beleidsambtenaren is afgekeken van de Amerikaanse staat Wisconsin. Daarbij heeft men zich in zijn arbeidsenthousiasme niet gerealiseerd dat de VS een van de weinige landen is (9 van de 183 ILO-leden) die de verdragen van deze organisatie aangaande de afschaffing van gedwongen arbeid niet hebben geratificeerd. In staten waar dit wel het geval, zoals Nederland, is alleen al het met de Work First-trajecten beoogde doel van het bijbrengen van 'arbeidsdiscipline' van werklozen met dit middel op grond van artikel 1c van ILO-verdrag 105 expliciet verboden.

De woordvoerder van de staatssecretaris laat overigens desgevraagd weten dat (per 1 januari 2012) 'de Work First-trajecten gewoon blijven bestaan' en dat 'dit los staat van de nieuwe aanscherpingen in de Wwb'. Paul de Krom wordt dus staatssecretaris van nog meer dwangarbeid.

Louis van Overbeek is freelance publicist.


Was toevallig vorige week

Was toevallig vorige week weer eens op bezoek bij de soos (dwi) wegens mijn arbeidsgeschiktheid. En het punt is dat bij de wet (die van Rutte) eigenlijk niemand gedwongen kan worden. Als jij het aangeboden dwangarbeid niet accepteert kunnen ze er niets aan doen zelf niet je uitkereing korten. Maar wat ze er wel meedoen is intimideren drijgen en het je zo moeilijk mogelijk maken zodat je (of tenminste de meesten) er wel ja tegen zeggen uit angst om gekort te worden of geheel de uitkering kwijt te raken. En omdat jezelf ja zegt is het dus eigenlijk geen dwangarbeid meer. Dus waar het opneer komt is dat het meer een wet is om burgers te intimideren

Het is dwangarbeid als iemand

Het is dwangarbeid als iemand je onder dreiging van geweld dwingt om te werken, niet door te dreigen je niet meer te betalen. Lijkt mij een cruciaal verschil. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om zelf een baan te zoeken, ondernemer te worden of zonder geld te leven. Dwangarbeiders hebben die keus niet.

De bovenstaande bewering is

De bovenstaande bewering is onjuist. Het gaat niet alleen om de dreiging met fysiek geweld, maar om 'de dreiging met enigerlei vorm van straf' en 'onvrijwilligheid' van de kant van de betrokkene. Voor de volledigheid nog maar eens de officiële definitie (ILO-Conventie 29. art. 2):

"the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily."

Ga effe ergens anders lopen "

Ga effe ergens anders lopen " Trollen " lelijke Geen Stijler . Ben je wel goed bij je hoofd ? Zonder geld leven ? Waar moet je dan je huur van betalen ? Ondernemer worden ? Hoe moet je investeren zonder geld ? Denk je nou echt dat je zo maar een eigen bedrijf kan beginnen ? Zonder wat voor steun dan ook ? Zonder beroep ? Op leeftijd ? Een baan zoeken als je voortdurend met leeftijd discriminatie te maken krijgt bijvoorbeeld en andere vormen van uitsluiting ? Langer dan een half jaar thuis is voor altijd uitgesloten. Veel mensen die nu nog in de Bijstand zitten zijn langdurig Bijstand afhankelijk volgens mij meer dan drie jaar. Mijn idee is ik ben zelf langdurig Bijstand afhankelijk om dan maar het recht in eigen hand te nemen. Het heet " eigen richting ". Met name als het nog verder uit de hand loopt en je zo ongeveer letterlijk het bos wordt ingestuurd met een nagel schaartje en de opdracht om bomen te gaan hakken als je ook nog eens op leeftijd bent en gehandicapt. Leker dreigen op Internet ?
Ik weet dat er zo iets als een IP adres bestaat. Toch zeg ik met schreeuwende hoofd letters :
" BEGELEIDERS " VAN HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE UITBUIT PROJECTEN VAN EN DOOR OVERHEDEN
PAS OP ! Een die radeloze tot op het bot jaren lang vernederde aan de sociale dienst overgeleverde
zou wel eens definitief zijn of haar geduld kunnen verliezen. Mogelijk overleef je het niet.

Je bent niet goed op de

Je bent niet goed op de hoogte wat betreft de WWB en medewerking weigeren aan aangeboden traject. Lees de website van je gemeente er nog maar eens op na met name dat deel over de sociale dienst WWB enz. het deel over sancties enz.

een paar jaar geleden heb ik

een paar jaar geleden heb ik t zogenoemde workfirst project geweigerd omdat ik vond dat schoffeln mij geen betere kunstenaar maakte..ik moest sowieso 3 maand erover doen om mn uitkering toegewezen te krijgen en bouwde al aardig wat schulden op..kreeg 3 maand met terugwerkende kracht gestort er bleef 200 over na terug betalen van de schulden..mn officiele 1ste maand uitkering werd ik gelijk 50% gekort..ik vond dat ok omdat ik zo toch mn huur kon betalen maar niet mee hoefde te werken aan wat voor mij aanvoelde als dwangarbeid..hier betaalde ik in mijn ogen de helft van mn uitkering voor en was in de veronderstelling dat ik de komende maand nog steeds op mn kamer van 2x3 meter mocht blijven wonen..de 2de storting (50%) was uit voorzorg ingehouden..niet veel later werd ik weer dakloos..voor de inmiddels 2de keer..me melden bij de uitkering heb ik niet meer gedaan en had t geluk dat een vriend een huis had gekraakt en bood me onderdak niks geen tegenprestatie dwang en intimidatie toestanden..gewoon uit humaniteit

"een paar jaar geleden heb ik

"een paar jaar geleden heb ik t zogenoemde workfirst project geweigerd omdat ik vond dat schoffeln mij geen betere kunstenaar maakte.."

Wat je vertelt klinkt nogal tegenstrijdig: Je vond dat schoffelen je geen betere kunstenaar kon maken. Hiermee geef je aan dat je kunstenaar bent en dus niet werkeloos bent. Als le een werkeloosheids uitkering (of bijstand) aanvraagt moet je werkeloos zijn, dus buiten je eigen schuld om je baan verloren hebben of in jouw geval niet in staat zijn om met je eigen onderneming, als kunstenaar, in je onderhoud te kunnen voorzien. Tenzij je jezelf uit dit gat omhoog kan werken zul je je aan de regels van je uitkering moeten houden om die uitkering te ontvangen en is het verdomde arrogant om te denken dat je te goed bent voor een bepaald soort werk terwijl dit werk wel goed genoeg is voor de mensen die jouw uitkering betalen...

David Duke

Waarom wordt er zo weinig op gewezen dat de Work First projecten zijn bedacht door de Stormfront-racist David Duke?

Analyse economie

Lijkt net alsof een ambtenaar structureel en inhoudelijk op de punten ingaat om daardoor op analytische wijze het verzet te breken. Zelf zou ik zeggen dat we over een jaar staatscommunisme vanwege hyperkapitalisme weer gaan invoeren alleen dan zonder solidariteit en wederzijds respect. In andere woorden de elite worden rijker en kijken neer op de armen die zij zelf arm hebben gemaakt. Publieke opinie en media hebben het over uitkeringen maar eigenlijk is het gewoon redistributie van de eigen middelen. Bizar dat als je werk hebt mag je geen aanspraak maken op een kritische houding richting de staat, terwijl jij de staat financiert en als je geen werk hebt dan staat werk opeens gelijk aan het recht op kritiek. Een samenleving bestaat uit mensen en geld is een uitdrukking van alle mogelijke middelen en diensten aanwezig binnen een domein en populatie. De ambtenaren en individueen die mensen met een uitkering naar onder kijken of praten missen twee punten; Een ' de markt' ontwikkeld zich en voornamelijk op de huidige wijze omdat moraal en recht los van elkaar zijn komen te staan en industrieelen de partijpolitiek hebben geinfiltreerd (Bos, Rutte om een paar voorbeelden te noemen). Meeste mensen hebben niet de mogelijkheid om het systeem te doorgronden en de gevaren te overzien, vervolgens worden ze wel gedwongen om in te stemmen. Twee juist de onkunde en onwil van ambtenaren en politici om burger en werker of werkloze te zien als een en hetzelfde is nu exact waarom anarchisme een verwoording is van een werkelijkheid die de relatie tussen indidviduen hersteld en de relatie tussen samenleving en markt. Onderscheid is voor functionele redenen, maar zou nooit en te nimmer het morele denken over de relatie tussen individueen moeten defineren. Functies binnen een functionele ordening zouden geen gevolgen mogen hebben voor het morele gedrag. Voor alle duidelijkheid ik wens geen scheiding tussen anarchism en communisme aan te brengen beiden streiden voor hetzelfde een redistributie van een rechtvaardig bestaan voor het geheel bestaan.

De Krom heeft zijn

De Krom heeft zijn dwangarbeidagenda overigens niet eens zelf bedacht. Hij heeft die overgenomen, inclusief de 'argumentatie', van Piet Hein Donner, de kwade genius achter vrijwel alle asociale maatregelen van de kabinetten sinds Balkenende I.

Donner, die toen, vanwege de Schipholbrand gedwongen af te treden op Justitie, minister van Sociale Zaken was, verklaarde op 31 mei 2007 in een algemeen overleg over de Nederlandse inzet bij de ILO-conferentie in antwoord op vragen van Paul Ulenbelt (SP):

"Maatregelen in het kader van Work First-projecten die tot doel hebben om (maatschappelijke) participatie te vergroten, kunnen niet worden aangemerkt als dwangarbeid. ALS BLIJKT DAT DERGELIJKE MAATREGELEN TOCH ONDER DE WERKINGSSFEER VAN BIJVOORBEELD ILO-VERDRAG NR. 105 VALLEN, MOET WORDEN AFGEVRAAGD OF DEZE VERDRAGEN IN HUN BEWOORDINGEN NOG WEL PASSEN BIJ DEZE TIJD.
Uiteraard ligt de prioriteit van het kabinet bij loonvormende arbeid op de reguliere arbeidsmarkt.

De minister zal de vraag of bepaalde maatregelen in het kader van Work First-trajecten in strijd zijn met ILO-verdrag nr. 105 niet voorleggen aan deskundigen van de ILO, omdat hij daar zelf geen twijfel over heeft. Nederland zal uiteraard aan alle verdragsverplichtingen voldoen."

Europees Handvest vd Grondrechten

DWANGARBEID

Er heeft zich enkele jaren geleden een rechtszaak plaatsgevonden waarin iemand vond dat Hij dwangarbeid moest verrichten in een werk-leerproject door bijvoorbeeld wasknijpers in elkaar te zetten of te verpakken etc.Kortom: de rechter vond dat er geen sprake was van dwangarbeid omdat het tijdelijk was,en vond ook het voordeel voor klager, om arbeidsritme voor een nieuwe opstap belangrijk.Er was dus geen sprake van dwangarbeid volgens de rechter.

IFUD of Human Rights heeft het een en ander nagezocht in het Europees Handvest van de Grondrechten.Hierin staat dwangarbeid en verplichte arbeid afzonderlijk en ondubbelzinnig als niet toegestaan.

Dat Wil zeggen,wanneer er geen sprake is van dwangarbeid, ook verplichte arbeid is verboden.Dat wil dus zeggen dat werkzoekende vrij is in zijn of haar keuze voor werk,en de Nederlandse overheid het Gemeenschapsrecht "Europees Handvest van de Grondrechten aan d'r grote Haagse laars lapt.Bovendien zit de overheid ook nog cliënten d'r uitkering stil te leggen.Burgers zitten dan zonder enig middel van bestaan,en dat is ook niet toegelaten in de Europese en Internationale Verdragen,waarin mensen de garantie krijgen op een menwaardige behandeling en bestaan,(gezondheidszorg,minimum om te leven,deelname cultuur minmaal etc..

Onsmakelijke vergelijking

Ik vind het persoonlijk een nogal onsmakelijke vergelijking. Misschien een goede zaak als je je eerst eens een beetje inleest in het begrip dwangarbeid. Echte dwangarbeiders werde, bij voorkeur in een vreemd land, onder dwang ingezet bijvoorbeeld als troostmeisje.

Wat terugdoen voor je uitkering

Ik als CDA-lid met een Wajong-uitkering vind het niets meer dan normaal om wat voor je uitkering aan de samenleving terug te doen. Daarbij denk ik aan maatschappelijk nuttige werkzaamheden. Uiteraard moet daarbij wel sprake zijn van maatwerk en kun je chronisch zieken en gehandicapten in de Bijstand die niet meer kunnen werken, niet zomaar dwingen tot het doen van een tegenprestatie.

Een CDA-lid met een

Een CDA-lid met een Wajong-uitkering. Dat lijkt mij net zo iets als een mus die lid is van de kattenclub. Die mus begint ook al kats te denken!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech