Indymedia en anti semitisme

Hier kun je discussieren over Indymedia en anti semitisme.
Al dus de Canadese anders globaliste Naomi Klein in het artikel 'Een machtig politiek instrument' ( De Groene Amsterdammer, 4 mei 2002 ). Overdreef ze niet een klein beetje, zal een naïeve buitenstaander zich afvragen. Maakt ze het probleem niet groter dan het werkelijk is? Sinds enkele maanden volg ik enkele Independent Media Centers ( IMC's ) en ik denk dat het probleem eerder groter dan kleiner is geworden sinds Naomi Klein deze waarschuwende woorden schreef. Met deze opvatting sta ik niet alleen. In vrijwel alle Europese landen wordt Indymedia door anti fascisten en anti-racisten met argusogen gevolgd.

Zionistische samenzwering

In korte tijd zijn de over de hele wereld verspreide Indymedia- websites tot een belangrijke vergaarbak geworden voor traditionele en nieuwe antisemitische opvattingen. Een adequate reactie op deze ontwikkeling door de redacties van deze sites blijft uit. Onder het mom van de vrijheid van meningsuiting krijgen antisemieten alle ruimte om hun waan denk beelden over joodse samenzweringen en aanverwante zaken uit een te zetten. Naïef als men is bij Indymedia hoopt men door discussie antisemieten te kunnen overtuigen van hun ongelijk, niet betreffende dat rationeel discussiëren met antisemieten verloren moeite is en dat op deze wijze antisemitisme als een legitiem standpunt wordt gepresenteerd waar op een redelijke manier over te discussiëren valt. De 'discussies' op de Indymedia-websites ontaarden doorgaans dan ook in scheld partijen en verdachtmakingen. Daarnaast vindt men dus op de Indymedia's allerhande samenzwering's theorieën die steevast terug te voeren zijn op antisemitische bronnen.Voorlopig heeft alleen Indymedia Duitsland besloten bijdragen op de website indien nodig actief te censureren. Andere Indymedia's blijven passief en wachten de reacties van anti-racistische organisaties en individuen af vooraleer in actie te komen. Protest tegen antisemitische postings door derden wordt overigens niet door alle Indymedia's op prijs gesteld. Na de klacht van de Zwitserse organisatie Aktion Kinder des Holocaust tegen Indymedia Zwitserland bijvoorbeeld werd regelmatig het spook van de internationale joodse samenzwering ( of zionistische lobby ) opgeroepen. De organisatie van overlevenden van de Holocaust en hun kinderen klaagde Indymedia Zwitserland aan vanwege een aantal cartoons van de Braziliaanse tekenaar Carlos Latuff ( zie illustraties ) die op de website waren geplaatst. Aktion Kinder des Holocaust en met name haar woordvoerder Samuel Althof werden zwaar belasterd door redactie leden van Indymedia's. Ook anti-racistische en antifascistische organisaties in Frankrijk werden door figuren binnen het Indymedia-netwerk afgeschilderd als handlangers van de joodse ('zionistische') samenzwering toen deze met een klacht tegen Indymedia Frankrijk dreigden.

' Suggestief '

Aandacht voor de toename van het aantal meldingen van antisemitisme is volgens velen die zich zo genaamd inzetten voor de rechten van de Palestijnen slechts bedoeld als een manoeuvre van de 'zionistische lobby' om de aandacht af te leiden van de misdaden van de Israëlische regering. Door de aandacht te vestigen op uitingen van antisemitisme spelen anti racistische organisaties de 'zionistische lobby' in de kaart en zijn volgens deze redenering dus bewust (of onbewust) handlangers van Israël.Het is dan ook niet toevallig dat mensen met een 'joodse' achternaam worden 'ontmaskerd' als 'zionist' door deze figuren. Een typerend voorbeeld hiervan zijn de uitlatingen op de Franse Indymedia over LICRA (Ligue contre le racisme et l'anti sémitisme) en S.O.S.-Racisme. Toen ik voor het schrijven van dit artikel Indymedia Nederland benaderde voor een interview over hun houding ten opzichte van anti semitisme werd dit door hen afgewimpeld met de mededeling dat het onderwerp "te vaag" en "suggestief" zou zijn. Dit ondanks het feit dat zo wel Eric Krebbers (Fabel van de illegaal) als Ronald Eissens ( Meldpunt Discriminatie Internet ) hen eerder al hadden gewezen op tal van antisemitische uitingen op hun website. Krebbers stuurde zijn artikel naar de website van Indymedia Nederland, maar er kwam geen enkele ( publieke ) reactie van het redactionele team. Wel verschenen er natuurlijk de gebruikelijke verdachtmakingen op de website tegen Krebbers ( natuurlijk werden deze niet weggehaald door de redactie ).

Enkele nieuwe voorbeelden van anti semitische uitingen op de website van Indymedia Nederland:

Over anti semitisme:

"Het ontkennen van een aantal "stereo typen" over joden staat gelijk aan het verkrachten van de geschiedenis." [ Peter Edel ]

"Het anti semitisme in de diaspora is het directe gevolg van Israëlisch geweld tegen Palestijnen." [ Peter Edel ]

Beide citaten uit: " De tien geboden " van Eric Krebbers, 21.06.2002

"Het anti semitisme in Oost-Europa is voor een deel te verklaren uit de specifieke rol die joden daar speelden." [ Chris Steijvers ]

"Het zo maar anti semitisch noemen van ( al dan niet gerechtvaardigde ) kritiek op israel kun je zelf ook anti semitisch, dan wel aan wakkeren van anti semitisme noemen." [John Veldhuis]

"Het CIDI* zou verboden moeten worden" [John Veldhuis]

http://netherlands.indymedia.org/en/2002/08/5718.shtml

Zionisme = racisme of nazisme

"De geschiedenis heeft al lang uit gewezen dat zionisten racisten zijn." [Anomiem]

http://www.indymedia.nl/nl/2002/06/4819.shtml

"Waarom ga je niet naar die fantastische haat zaai site http://www.likud.nl daar zitten je Palestijnen haten de racistische zionisten vriendjes en hoef je ons niet meer lastig te vallen." [Anomiem]

"Mensen die tegen de intifada zijn moeten consequent zijn en zich ook tegen het Nederlandse verzet in de 2de wereld oorlog tegen de Duitse bezetter uitspreken." [Intifada 2002]

"Jij bent een verdediger van de gele-ster politiek die Israel hanteerd tov de oorspronkelijke bewoners van Israel, de palestijnen." [Anomiem]

"ZIONISME = FASCISME. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de nationaal Socialisten zich "ubermenchen" noemenden en de zionisten zich "uitverkoren volk" noemen. Dat is een typich kenmerk van fascisme: dat ze iedereen die ze aanvallen en als hun tegenstanders zien verontmenselijken." [Anoniem]

"Trouwens is het zionisme op zich zelf al rasicstisch,men kan kan geen deel maken aan het zionistische geloof als niet een van de ouders joods is,bijvoorbeeld als een hindoe besluit om het joods geloof te kiezen is dat niet mogelijk. Tevens zie de zionisten zichzelf als het gekozen volk door god wat hitler ook dacht met het Arische volk." [Ilias]

"Wat deden veel zionisten in de joodse raden des tijds? Zij leverden netjes gegevens aan de nazi´s en werkten mee aan het op transport plaatsen van joden." [Peter Edel]

"Mijn ideologische voorgangers collaboreerden niet met de nazi´s. Dat laatste kan ik van de zionistische voorvaderen van rabbijn Evers niet zeggen. Want terwijl linkse activisten in de jaren dertig tegen de nazi´s vochten, sloot de "World Zionist Organisation" overeenkomsten met hen." [Peter Edel]

"Evers en zijn aanhang hebben zich aan mij geopenbaard als Nationaal Zionisten (de lezer bedenkt daar zelf maar een afkorting voor); als discipelen van het Vierde Rijk." [Peter Edel]

http://www.indymedia.nl/nl/2002/04/3078.shtm

"Het zionisme is vandaag de dag verworden tot een moderne variant op het fascisme. De staat Israel is een racistische staat die helemaal niet staan te springen om de mening van een paar minderwaardige zwarten (zo zien ze dat nu eenmaal - de aard van het beestje). Er per slot van rekening maar EEn volk door god uitverkoren..." [Anoniem]

http://www.indymedia.nl/nl/2002/07/5316.shtml#comment.13008

Joodse invloed in de media

"DIT BERICHT GING OVER DE GLEICH GESCHALTE WESTERSE PERS DIE PRO-ISRAEL IS." [Anomiem]

"Despite effective control of the western media by the Jewish-American lobby, risk assessment conducted in Tel Aviv showed there was still a high probability that continued ruthless Israeli activity in Palestine, would lead in turn to increased sanctions by the western nations." [Joe Vialls]

Bedreigingen

"Wij hebben besloten om alle Zionisten (dus niet alle joden,alleen die achter de terreur staan van Israel) in Nederland te intimideren en angst te laten voelen zonder dat Nederlandse volk er onder lijdt. In Europa zijn we al volop bezig met het vernietigen van synagogen waar haat wordt gepredikt,wij zijn dus niet voor het opblazen van burgers. Wij zullen ons binnenkort officieel bekend maken via de pers." [C.T.Z. = Christenen Tegen Zionisme]

http://www.indymedia.nl/nl/2002/03/2916.shtml

Israël en Mossad

"Veiligheidsorganisaties als FBI, CIA, AIVD en dergelijke moeten Israeli's buiten Israel voortaan zien als potentiële moordenaars." [John Veldhuis]

"Israël weet iedere poging tot democratisering in dit land [Egypte] onderuit te halen door de politieke situatie actief te destabiliseren. De Israëlische inlichtingendienst Mossad weet dat o.a. te bereiken door fundamentalistische moslimgroepen in Egypte, zoals de moslimbroederschap, van geld en wapens te voorzien." [ Peter Edel ]

"Als er ergens ter wereld een kunstmatige staat is, is het Israel wel." [John Veldhuis]

http://netherlands.indymedia.org/en/2002/08/5718.shtml

Belastering van de Joodse godsdienst

"Hoe vrouw onvriendelijk religieuze kringen in Israël over denken, komt verder naar voren in de door hen nageleefde regels. Zoals in de Tractate Shabath (een belangrijk onderdeel van de Talmoed). Dit geschrift beschrijft de vrouw als: "a sack full of excrement." Ook in de Kitzur Shulhan Aruch (een verkorte versie van de Talmoed) staan werkelijk verbijsterende passage´s over vrouwen. Dit geschrift plaatst hen op één lijn met honden en varkens: "A male should not walk between two females or two dogs or two pigs. In the same manner the males should not allow a woman, dog or pig to walk between them."" [Peter Edel]

* CIDI is het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, dat zich o.a. met de bestrijding van antisemitisme bezig houdt. (De spelling in de citaten is ongewijzigd gelaten, inclusief taal- en spelfouten).

Gematigd

Het lijkt er op dat Indymedia Nederland het probleem wil oplossen door het te ontkennen. Van een serieuze omgang met het probleem is dan ook geen sprake. Sterker nog, Max Loewenthal van Indymedia Nederland verklaarde zelfs onlangs in een interview, na gevraagd te zijn over de antisemitische opmerkingen op de website: "Ik ben het er ook niet mee eens dat anti-semitisme verboden is." (3) Inderdaad staan er nog steeds vele antisemitische opmerkingen op de website en is er geen sprake van een actief beleid om deze te verwijderen of de afzenders ervan te ontmoedigen. Slechts schoorvoetend en na aandringen van het Meldpunt Discriminatie Internet werden enkele artikelen en opmerkingen verwijderd. Niet uit overtuiging, maar uit angst opnieuw in een rechtszaak verwikkeld te raken na de zaak van de Deutsche Bahn tegen Indymedia Nederland. Ook extreemrechtse propaganda zoals die van de waanzinnige LaRouche organisatie blijft gewoon staan (4). Bij sommige onderwerpen lijken extreem-links en extreemrechts het trouwens uitstekend met elkaar te kunnen vinden, met name op het gebied van antisemitisme en samenzweringstheorieën. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan op Indymedia is ongetwijfeld het 'anti-zionisme'. Onderdeel van deze ideologie is de waanvoorstelling van een machtige joodse (of zionistische) lobby die de Westerse media en regeringen zou manipuleren. Indymedia Nederland is zeker geen uitzondering in de wereld van de Independent Media Centers. Vrijwel elke website van het Indymedia-netwerk wordt ontsierd door antisemitische artikelen en opmerkingen. Op Indymedia Palestina bijvoorbeeld is het niet uitzonderlijk artikelen aan te treffen die de Holocaust ontkennen of de joden verantwoordelijk stellen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Op Indymedia North Carolina staat zelfs een artikel dat de joden tot "zonen van de duivel" betitelt. Ik denk niet dat de redactie van deze site die mening is toegedaan, maar toch wordt deze onzin niet door hen verwijderd. In dit licht bezien is Indymedia Nederland slechts een gematigde tak van het internationale netwerk. In Zwitserland en Frankrijk leidden antisemitische artikelen al tot problemen met anti-racistische en antifascistische groeperingen. Ook in Scandinavië houden antifascisten van het tijdschrift Expo Indymedia Zweden nauwlettend in de gaten. (5)

Nul en generlei waarde

Dichter bij huis is er Indymedia België, een tweetalige site waar met name op de Franstalige pagina's nauwelijks verhuld antisemitisch proza te lezen valt. Nadat Indymedia Frankrijk besloten had tot een tijdelijke bevriezing van de website naar aanleiding van een klacht van S.O.S. Racisme, vonden vele antisemieten die voorheen aktief waren op Indymedia Frankrijk onderdak bij Indymedia België. Ook een redacteur van Indymedia België bleek niet immuun voor de 'argumenten' van Holocaust-ontkenners. "Red Kitten" (nickname van Timothée Génot) is van mening dat de aandacht voor de gaskamers ten tijde van de Holocaust zwaar overdreven is en bovendien politiek uitgebuit wordt door Israël. Tot op de dag van vandaag wordt deze persoon getolereerd en zelfs verdedigd door de redactie van Indymedia België. Regelmatig treft men in deze 'discussies' verwijzingen aan naar het werk van de beruchte Franse antisemiet Roger Garaudy, die enkele jaren tevoren door een rechtbank was veroordeeld (6). Maar ook op de Nederlandstalige pagina's valt meer dan genoeg te ontdekken. Wellicht kom ik hier in een volgend artikel nog op terug.
Nog niet al te lang geleden werd bekend dat Indymedia Rusland was geïnfiltreerd door extreemrechts. Het lijkt er op dat men er in Rusland in geslaagd is om deze figuren weg te werken uit de organisatie, maar ook zonder extreemrechtse infiltratie is er meer dan genoeg reden voor anti-racisten en antifascisten om de Indymedia's kritisch te blijven volgen. Antisemitisme is geen legitiem standpunt waarover zinnig gediscussieerd kan worden en het mag onder geen enkel mom worden getolereerd. Voor de anti-racistische en antifascistische strijd zijn de websites van Indymedia's van nul en generlei waarde en dienen ze actief bestreden te worden omdat ze een platform bieden aan allerlei antisemitische uitingen.

Bronnen :

(1) Schrijver dezes mocht dit aan den lijve ervaren tijdens een discussie op Indymedia België een tijdje geleden. Kritische opmerkingen werden beantwoord met verdachtmakingen. Niet alleen door (veelal anonieme) posters, maar ook door het redactielied Han Soete, die mij er van beticht lid te zijn van de 'zionistische lobby' (en waarbij zionisme een vorm van racisme zou zijn volgens Soete).

(2) Het artikel "Antisemitisme op Indymedia-website" van Eric Krebbers verscheen in De fabel van de illegaal #52/53, zomer 2002 (p. 9). In het artikel staan een groot aantal voorbeelden van antisemitische uitingen op Indymedia Nederland. De voorbeelden die ik hierboven noem, zijn een nieuwe selectie en zijn dus geen herhaling van de voorbeelden van Krebbers. Het artikel van Krebbers is online te vinden op: http://www.defabel.nl. Het interview met Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet vond plaats op 15 september 2002.

(3) Het chat-interview met Martin/Maurice, Lizet en Max Loewenthal van Indymedia Nederland verscheen onder de titel "Indymedia: vrijheid van meningsuiting zonder hiërarchie en achternamen" in: Netkwesties. Magazine over vrijheid, rechten en regels op Internet, 30 mei 2002. Online op: http://www.netkwesties.nl/editie38/artikel1.html

(4) Over de hier vrijwel onbekende Amerikaanse extreem-rechtse samenzweringsfantast Lyndon H. LaRouche Jr. en zijn organisatie, zie Dennis King, Lyndon LaRouche and the new American Fascism ( Doubleday, New York 1989 ). Zie ook mijn artikel "Het labyrint van Peter Edel II: Lyndon LaRouche" in Kleintje muurkrant #353, november 2000. Helaas had mijn artikelenreeks niet tot gevolg dat de redactie van Kleintje muurkrant Peter Edel de deur wees. Tot op de dag van vandaag is hij hun expert op het gebied van (anti-)zionisme en jodendom. Voor een kritiek op Edel zie o.a. mijn artikelenreeks "Het labyrint van Peter Edel" (online op http://www.gebladerte.nl). Binnenkort verschijnt van Peter Edel het boek De schaduw van de ster. Een inleiding tot het antizionisme bij de Belgische uitgeverij EPO. In het Vlaams Marxistisch Tijdschrift zal te zijner tijd een recensie van mijn hand verschijnen.

(5) Zie Fredrik Malm ( Expo ), "Vänstergrupper och nazister gör gemensam sak" in: Expressen, 13 mei 2002.

(6) Voor de geschiedenis rond Roger Garaudy zie bijvoorbeeld Philo Bregstein, "The Garaudy-Abbé Pierre Affair" in Antisemitism Research, maart 1997 (volume 1, #1). Online op: http://www.cidi.nl/dossiers/an/researchmagazine/art1-01-nl.html. Voor het negationisme (Holocaust-ontkenning) in Frankrijk zie o.a.: Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France (Seuil, Parijs 2000); Alain Bihr, Didier Daeninckx & Pierine Piras (red.), Négationnistes: les chiffonniers de l'histoire (Syllepse/Golias, Parijs 1997); Nadine Fresco, Fabrication d'un antisémite (Seuil, Parijs 1999); Pierre Vidal-Naquet, Les assasins de la mémoire. "Un Eichmann de papier" et autres essais sur le révisionnisme (La découverte, Parijs 1987).


Open nieuwslijn

Ja, het hele idee achter de open nieuwslijn is dat iedereen nieuws kan plaatsen.

Het meeste is TL;DR net zoals dit bericht dus dan gaat het anti-semitisme gewoon onopgemerkt voorbij.
(Het is dat de titel duidelijk was anders had ik niet eens de moeite genomen te reageren.)

Zo, dat is oude meuk! Laten

Zo, dat is oude meuk! Laten we die discussie hier niet opnieuw beginnen. Daarbij, de tijden zijn veranderd en Indymedia ook allang. Antisemitische bijdragen en samenzweringsonzin worden hier meestal wel weggehaald.

Oud artikel. Had op zijn

Oud artikel. Had op zijn minst geactualiseerd kunnen worden. Recentste citaten zijn uit 2002.

Artikel van Peter Zegers

Artikel van Peter Zegers verschenen in Alert in 2002.

De crux van het probleem is

De crux van het probleem is is anti israel anti semitisme of omgekeerd is anti isreal anti semitisme. De meeste waar hier o0ver gesproken wordt is anti israel en niet anti semitisme.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech