Fascistenkabinet/Eerste Impressie

Hier kun je discussieren over Fascistenkabinet/Eerste Impressie.
FASCISTENKABINET/EERSTE IMPRESSIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/fascistenkabinet-eerste-impressie/

''Extreem rechts is een Groot Gevaar/Het polariseert, zoekt zondebokken,
ontmenselijkt minderheden, is repressief, kijkt neer op mensen met
''andere afkomst'' en leidt uiteindelijk tot Dood en Vernietiging/Niet op
stemmen, anders kunt u HELEMAAL niet meer stemmen!''

COMMENTAAR ASTRID ESSED BIJ ONDERTEKENING
PETITIE ''DE GOEDE ZAAK'' BELOOF HET-SAMEN STERK
TEGEN RECHTS-EXTREMISME''

https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/beloof-het?utm_campaign=spea... [1A]

Na een Formatie van 176 dagen [1], waarbij de reuring en het geruzie
niet van de Lucht was [2] en er uiteindelijk een Hoofdlijnenaccoord
is gesloten tussen de fascistische PVV [3] en haar Fellow Travellers
BBB, NSC en VVD [4]
een Eerste Impressie
van dat aankomende Fascistenkabinet, waarbij toch al opgemerkt
mag worden, dat er weinig Liefde verspild is tussen
deze Vier Partners van het Kwaad [5]

Maar ja, dat hele circus was the Geert Wilders Show from the Beginning!
Want het Blote Feit alleen al, dat moest worden onderhandeld over
de naleving van Grondwet en rechtsstaat [6] is al lachwekkend genoeg,
ware het niet zo ernstig en een Voorbode van volgens schrijfster heel
wat fascistische Narigheid of in ieder geval ruimte om het fascisme
verder te laten nestelen in Bestuurlijk Nederland, voor zover dat al niet zo was.

Maar dat ligt achter ons
Weinigen, die dit lezen [tenminste, dat hoop ik] zullen in twijfel
trekken, dat met een Partij als de PVV in een daadwerkelijke Regering,
een Grens is overschreden en er ''geschiedenis is geschreven'',
zoals Wilders heeft opgemerkt [7]
Daar heeft hij gelijk in:
Het is voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog, dat een fascistische
Partij regeringsverantwoordelijkheid draagt in een kabinet!
Ik voorspel, dat dat nog voor veel Narigheid zal zorgen, niet alleen
vanwege beleidsmaatregelen, maar omdat het fascisme hierdoor
ook in de hoogste regionen is genormaliseerd.
Ooit is er geschreven:
''Maak de PVV niet alledaags'' [8]
Welnu, dat Proces is nu voltooid, helaas.

HOOFLIJNENAKKOORD
WAT STAAT ERIN?

Nu genoeg gepraat, geschreven, beschouwd
Belangrijker is:
Wat STAAT er nu in dat Hoofdlijnenakkoord?

Uiteraard ga ik niet het hele akkoord stap voor stap met u doornemen Lezer.
Lees het zelf maar [9]
WEL wil ik enkele punten eruit lichten, die aantonen, hoe ENG
dit akkoord wel niet is.
Toelichting behoeft het niet.
Jullie begrijpen het zelf wel, al sluit ik zo nu
en dan commentaar van mij, de schrijfster, niet uit

HOOFDLIJNENAKKOORD
ASIEL EN MIGRATIE

We beginnen met ''Asiel en Migratie''
Vluchtelingen dus

Ik dreun op:

''pag. 3:
2. Grip op asiel en migratie
Nederland is een van de dichtst bevolkte landen in Europa met een fors toegenomen en aanhoudend
stijgende (asiel-, arbeids-, kennis- en studie en gezins-) migratie, die hard drukt op wonen, zorg,
onderwijs en financiële middelen, en op de sociale samenhang in ons land. Beperking van de omvang
van en grip op alle soorten migratie naar Nederland, zo snel als mogelijk, is noodzakelijk, voor nu en
voor de langere termijn. Er worden concrete stappen gezet naar het strengste toelatingsregime voor
asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.
Het hele asiel- en migratiestelsel wordt hervormd, de instroom gericht en maximaal teruggedrongen
met een breed pakket maatregelen zodat een oplossing wordt geboden voor de huidige acute
situatie, met plek voor wie hier echt mag blijven en draagvlak te behouden.
Ten eerste wordt de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet 2000 (op grond van de
artikelen 110 en 111) zo spoedig mogelijk geactiveerd. In de daartoe benodigde algemene maatregel
van bestuur, dragend gemotiveerd, worden die bepalingen van de Vreemdelingenwet 2000 buiten
werking gesteld die in de weg staan om de acute noodsituatie, voor de asielinstroom in het algemeen
en de asielopvang in Ter Apel en de overige asielcentra in het bijzonder, direct aan te pakken, dan wel
die bepalingen te vervangen met het oog op het bereiken van dit doel.
Ten tweede komt er direct een tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen om de acute
asielinstroom en -opvangcrisis voor de komende tijd te bestrijden, onder meer door intrekking van de
Spreidingswet. Op grond van deze Asielcrisiswet zullen de daarin opgenomen bevoegdheden ingezet
worden om voor de duur van maximaal twee jaar:
[pag. 4]
- Registratie af te dwingen en de behandeling van asielaanvragen op te schorten
(‘asielbeslisstop’), het recht op opvang zal gedurende de opschorting gedifferentieerd worden
beperkt en sterk worden versoberd.
- Mensen zonder een geldige verblijfstitel zo veel mogelijk, ook gedwongen, uitzetten.
- Van de Huisvestingswet af te wijken door een verbod in te stellen op het geven van voorrang
bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders op grond van het feit dat zij
statushouders zijn.
In deze Asielcrisiswet worden waar mogelijk eerste stappen voor structurele maatregelen al
getroffen, zoals versterking van grenscontroles en -bewaking, waaronder aanscherping van mobiel
toezicht veiligheid (mtv), mede in relatie tot grenstoezicht op basis van de Schengengrenscode. De
nationale asielketen wordt versterkt door deze onder eenduidige regie van de eerstverantwoordelijke
bewindspersoon te brengen.
Ten derde zal een opt-out clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid zo snel mogelijk bij de
Europese Commissie worden ingediend. Met gelijkgezinde en met omringende landen wordt
intensief samengewerkt om in tijden van een gezamenlijke crisis door instroom adequaat op te
kunnen treden (‘mini-Schengen’), in aanvulling op het structureel intensiveren van mobiel toezicht
veiligheid.
Ten vierde moet Nederland, om de asielinstroom te beperken, structureel tot de categorie lidstaten
met de strengste toelatingsregels van Europa behoren. Daarom:
- Verscherping toelatingsprocedure (aanpassing bewijslastverdeling, geen beloning voor
opzettelijk identiteit niet aantonen, aanpassing en handhaving criteria veilig land en
handhaving Dublin-verordening, uitlezen mobiele telefoons, beperking rechtsbijstand).
- Structureel intensiveren in mobiel toezicht veiligheid, grenscontroles en grensbewaking.
Irreguliere migranten aangetroffen bij deze controles aan de landsgrenzen direct terugsturen
naar Duitsland en België, onder meer bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs.
- Het landenbeleid wordt fors aangepast. Nederland is op dit moment te aantrekkelijk voor
asielzoekers; de inwilligingspercentages moeten van boven naar onder het Europees
gemiddelde, onder meer door bewijslastomkering, zodat het niet aan de IND is om te
bewijzen dat iemand geen recht heeft om hier te verblijven.
- Invoering tweestatusstelsel met inbegrip van de instroom-reducerende beperkingen,
waaronder:
o geen automatische gezinshereniging van subsidiair beschermden, en
o forse beperking na-reizigers, inclusief beperking tot het zogenaamde kerngezin met
kinderen tot 18 jaar en langere termijnen voordat zulks überhaupt mogelijk is.
- Er komt voor asiel beroep bij één rechterlijke instantie zonder hoger beroep.
- Asielvergunning voor onbepaalde tijd wordt afgeschaft, die voor tijdelijk verblijf aangepast.
- Opvang kansarme asielzoekers op aparte locaties met een zo veel mogelijk versoberd en
deels gesloten regime; de rijksbijdrage aan de Landelijke Vreemdelingenvoorziening wordt
beëindigd.
- De rechtsbijstand bij asielaanvragen wordt zo veel mogelijk beperkt en bij herhaalde
asielaanvragen maximaal versoberd.
[pag. 5]
Pagina | 5
- Procedures worden verkort en versoberd, bijvoorbeeld door het verkorten van de
beroepstermijn en beperking van de mogelijkheid tot herhaalde aanvragen. Dwangsommen
wegens termijnoverschrijding worden afgeschaft of beperkt.
- Harder optreden tegen overlastgevers.
- Criminaliteit onder en van asielzoekers hard aanpakken, onder andere door: het direct
aanpakken van daders, onder meer door uitplaatsing uit de opvanglocatie, het eerder
stopzetten van de asielprocedure en het eerder vervallen verklaren van verblijfstitel, door het
uitbreiden van de ongewenstverklaring en door verdere aanscherping van de ‘glijdende
schaal’ zodat criminele vreemdelingen sneller kunnen worden uitgezet. In aanmeld- en
opvanglocaties wordt strikt en streng opgetreden tegen geweld en overlast door asielzoekers,
met name jegens vrouwelijke asielzoekers en asielzoekers met een LHBTIQ+ en/of christelijke
achtergrond.
- Het na definitieve afwijzing of verlies van een verblijfstitel niet-meewerken aan uitzetting
wordt strafbaar.
- De inzet op terugkeer wordt aangescherpt door onder andere uitzetting van asielzoekers die
eerder in een andere EU-lidstaat zijn afgewezen, uitbreiding van vreemdelingenbewaring en -
detentie en van de ongewenstverklaring en beperking gemeentelijke opvang (financiering)
tot het meest basale. Het begrip veilig land wordt verruimd tot veilige delen van landen op
basis van ambtsberichten; ambtsberichten worden in beginsel niet openbaar gemaakt.
- Het EU-migratiepact met aangescherpte asielregels en toelatingsprocedures wordt, na
vaststelling, zo snel mogelijk uitgevoerd, onder meer door bij herverdeling van asielzoekers te
kiezen voor afkopen in plaats van opvangen.
- Tegelijkertijd zet Nederland in op verdergaande aanscherpingen in de EU-regelgeving, onder
andere op screening van kansarme asielzoekers en toewerken naar strikte procedures aan de
buitengrenzen van de EU en akkoorden over terugkeer met derde landen. Nederland werkt
met andere EU-lidstaten aan het opvangen in niet-EU-landen van migranten die de EU
proberen te bereiken.
- Mensenhandel, mensensmokkel en alle illegale immigratieroutes worden aangepakt,
nationaal en Europees.
- De eigen bijdrage aan opvang door ontheemden uit Oekraïne wordt verhoogd.
- Maximale inzet op opvang in de regio en op migratiedeals daartoe.
- Er zal een modernisering van het VN-Vluchtelingenverdrag bepleit worden tegen de
achtergrond van het voorgaande en samenwerking met hierin gelijkgestemde lidstaten wordt
gezocht om dit te bereiken bij de VN. Er wordt ingezet op aanpassing van de EU-regelgeving
en -verdragen waar nodig.
Ten vijfde worden maatregelen getroffen om omvang en samenstelling van de overige migratie te
beheersen. Het is hard nodig grip te krijgen op arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie is nodig voor onze
economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons
nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de
benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie.
Om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken worden
maatregelen getroffen:
[pag. 6]
Pagina | 6
- De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘rapport Roemer’)
worden uitgevoerd.
- Malafide uitzendconstructies worden hard aangepakt. De uitzendbranche en
wervingsbureaus worden gereguleerd door een toelatingsstelsel (WTTA).
- Arbeidsmigranten van buiten de EU, met uitzondering van kennismigranten, worden
tewerkstellingsvergunningplichtig. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat, ook op deze
groep, extra handhaven.
- Werkgevers van arbeidsmigranten (niet Nederlandse ingezetenen) worden verantwoordelijk
voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting (shortstay en
midstay). Zij moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun werknemers
short- en midstay worden gehuisvest. Bevorderd wordt dat medeoverheden meer ruimte
laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever.
- Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de
Nederlandse taal door deze werknemers.
- Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling
(ETK-regeling) worden versoberd.
- Nederland zet met betrekking tot arbeidsmigratie in op inperking van het vrije verkeer van
personen binnen de EU indien en voor zover uitbreiding van de EU aan de orde wordt
gesteld.
Kennis- en studiemigratie is van belang voor de Nederlandse economie, maar de omvang moet in
verhouding staan tot wat gemeenten, onderwijs, zorg en wonen kunnen dragen. Daarom:
- De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd.
- Beperking van studiemigratie in het hoger onderwijs in de bachelorfase, met uitzondering
van studies waar arbeidsmarkttekorten zijn, rekening houdend met lokale omstandigheden
(hoe groter de problemen, hoe meer beperkingen).
- Studiemigratie wordt selectiever door meer opleidingen in het Nederlands, een numerus
fixus voor buitenlandse studenten, beperking tot het verkrijgen van een basisbeurs en
verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten.
- Nederland mag niet naïef zijn over statelijke actoren die mensen hier naartoe sturen of hier
aansturen voor spionage. Er worden maatregelen genomen om onze kennis te beschermen.
Een extra en verplichtende inzet op inburgering en integratie. Uitgangspunt is dat je één van ons bent
als je meedoet en de Nederlandse waarden onderschrijft.
- Inburgering omvat kennis over de Holocaust en de slachtoffers daarvan.
- De standaardtermijn voor naturalisatie wordt verlengd naar 10 jaar, ongeacht verblijf
bepaalde of onbepaalde tijd.
- Buitenlanders die onze nationaliteit willen aannemen doen, waar dat mogelijk is, afstand van
hun andere nationaliteit.
- De taaleis voor naturalisatie wordt in beginsel voor iedereen verhoogd naar B1.
- Aanpakken van buitenlandse ongewenste beïnvloeding, zoals bijvoorbeeld via
weekendscholen.
- Er komt regulering van versterkte gebedsoproepen.
[pag. 7]
Pagina | 7
- Schadelijke praktijken zoals huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking worden
aangepakt.'' [10]

LAAT HET INZINKEN, LEZERS!

Ik pik eruit:

Een Tijdelijke AsielcrisisWet
Een streep door de Spreidingswet
Opt-Out clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid
Afschaffing asielvergunning voor onbepaalde Tijd [geen permanente
Verblijfsvergunning dus meer]
[Nog meer] versobering en verkorting asielprocedures,
waarop al zoveel is ingeleverd
Zie noot 11

Maar het Engste vind ik nog, naast die intrekking
van een permanente verblijfsvergunning, die
asielcrisisnoodwet
Dat zou de mogelijkheid moeten bieden om met vergaande maatregelen, zoals een tijdelijke aanvraagstop, ''het asielprobleem beheersbaar te krijgen.'' [12]
Niet alleen gevaarlijk, die noodwetgeving, maar
volgens deskundigen juridisch niet eens haalbaar [13]
Maar de dreiging, de verregaandheid, is al gevaarlijk
genoeg.

Zie voor de Asielgriezelmaatregelen ook noot 14

HOOFDLIJNENAKKOORD
''DE HARDWERKENDE NEDERLANDER''

De ''hardwerkende Nederlander'', een stopkpaardje
van PVV leider Wilders [15], gaat bepaald niet vooruit
volgens het kopje ''Bestaanszekerheid en koopkracht''
in het Hoofdlijnenakkoord
Ik ga niet alle punten opsommen:
Lees zelf maar [16]
ALTHANS:
NIET als de ''hardwerkende Nederlander'' tot de
middeninkomens behoort, want dan ga je er WEL
op vooruit [17]
Ook wil Wilders nog wel wat doen voor ''werkende armen'' [18]
Maar als je een ''arme'' bent, die de pech heeft, GEEN
werk te hebben, dan kan je dus de kl...re
krijgen!
Zeker, het eigen risico wordt gehalveerd en dat zou een
mooie verlichting zijn, maar pas in 2027! [19]
Wat hebben mensen, die in de knel zitten, daar NU
aan!

Zie ook Hoofdlijnenakkoord in ''gewonere mensentaal''
onder noot 20

STEUN AAN BEZETTINGS EN APARTHEIDSSTAAT ISRAEL

Behalve de Vijanden van Vluchtelingen en ''niet werkende'' armen is dit Fascistenkabinet, bestaande
uit uitgesproken pro Israel Partijen [21] ook nog
een Groot Vriend van Bezettings en Apartheidsstaat
Israel [22]
En dat uit zich dan ook in het ''Hoofdlijnenakkoord!

Ik citeer:

''Nederland steunt het bestaansrecht en de veiligheid van de staat Israël. Met inachtneming van de oplossingen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de diplomatieke belangen, wordt onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden.'' [23]

ZIE OOK NOS bericht, Noot 24

En voor wat er allemaal mis is met die beoogde verplaatsing van
de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem, zie noot 25!

EPILOOG EERSTE IMPRESSIE FASCISTENKABINET

Vijanden van de Vrije Pers [26], Vijanden van vluchtelingen, het scheppen
van een Kloof tussen ''werkende armen'' en ''niet werkende armen'',
het bevoordelen van de middeninkomens, steun aan de fascistenregering
in Israel [27], die Dood en Verderf zaait in Gaza [28]. DAT zijn de Ingredienten van dit aanstaande
Fascistenkabinet
En het wordt erger, wat ik je brom
Dit zijn de Eerste Tekenen

Wie het nu nog niet ziet, zich niet in woord en/of Daad verzet of
met hen meeheult, zal vroeg of laat een prijs betalen

Dan dooft het Licht.......

KOM DUS IN VERZET
Voordat je je niet meer KUNT verzetten

ASTRID ESSED, BLOODY, BUT UNBOWED

NOTEN

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/fascistenkabinet-eerste-impressie/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/fascistenkabineteerste-impressie


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual verward persoon.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech