EU en Tunesie/Maffiaorganisatie in werking/ZO zijn onze EU Waarden

Hier kun je discussieren over EU en Tunesie/Maffiaorganisatie in werking/ZO zijn onze EU Waarden.
EU SLUIT MIGRATIEDEAL MET TUNESIE/MAFFIA ORGANISATIE IN WERKING/ZO ZIJN ONZE EU WAARDEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/eu-sluit-migratiedeal-met-tunesie-maffiaorgan...

OVER DE EU WAARDEN

OPGEDRAGEN AAN MATYLLA DOSSO [30 JAAR] EN HAAR DOCHTER MARIE
[6 JAAR], VAN HONGER EN DORST OMGEKOMEN IN DE WOESTIJN,
MET DANK AAN HET BELEID VAN DE TUNESISCHE PRESIDENT SAIED,
MET WIE DE EU EEN DEAL HEEFT GESLOTEN
MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/07/28/tunesie-migratie-matyla-dosso-mb...

The European Union is founded on the following values:

Human dignity
Human dignity is inviolable. It must be respected, protected and constitutes the real basis of fundamental rights.

.....

.....

''Human rights

Human rights are protected by the EU Charter of Fundamental Rights. These cover the right to be free from discrimination on the basis of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, the right to the protection of your personal data, and the right to get access to justice.''

EUROPEAN UNION
AIMS AND VALUES

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles...

Artikel 18
Asielrecht
Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van GenŁve van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

ARTIKEL 18 HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EU

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Artikel 19
Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering
1. Collectieve uitzetting is verboden.
2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.

ARTIKEL 19, HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE
EUROPESE UNIE

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

DEFINITIE VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE VOLGENS
HET WETBOEK VAN STRAFRECHT

''
Artikel 1401.Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.2.Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.3.Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.4.Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

WETBOEK VAN STRAFRECHT, ARTIKEL 140
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel140

Beste Lezers,
Ik beschouw de EU als een Maffia-organisatie, zeker waar het vluchtelingenbetreft.Maar neen, de EU is erger:Want een Maffia-organisatie doet zich niet beter voor dan zij is.Terwijl de EU schermt met Verdragen [1] en zogenaamde Waarden [2], diezelfs het Papier waarop zij gedrukt zijn, niet waard zijn!Want wat voor ''Europese Waarden'' [3] leeft de EU na bij het sluitenvan wat we nu gaan bespreken:Die EU Migratiedeal met Tunesie [4]We zullen het zo zien.

Maar eerst naar een paar eerder door de EU gesloten''Migratiedeals'' en wat daarvan terecht is gekomen
EU DEAL MET LIBIE
Laten we het daar eens over hebben:In 2017 sloot Italie [met de EU als Speler op de achtergrond, die de deal grotendeelsfinancierde [5]] een deal metLibie met als doel de migratiestroom via Libie terug te dringen.In feite was met een financiele en technische ondersteuning voor de Libische kustwacht,die als een soort Middellandse Zee Politieagent als taak had om bootjes met migrantenop weg naar Europa [meestal Italie] tegen te houden. [6]Nou was dat sluiten van een deal met Libie al heel raar, onder andere,omdat het land op dat moment een ongeordende Bende was, waarmilities, die ook weer een link met mensensmokkel hadden [7] [en zo misbruikmaakten van kwetsbare migranten, elkaar de tent uitvochten [8], waarbij ook'nog eenstwee verschillende regeringen met elkaar op de vuist waren [9]Een totale Chaos dus
LIBIE/SLAVENMARKTEN/FOLTERINGEN IN DETENTIEKAMPEN, EN ANDEREELLENDE
And to add insult to injury had [waarschijnlijk nog ''heeft] Libie ooknog eens SLAVENMARKTEN [10], iets wat Italie [EU] geweten moethebben [de deal kwam rond in de tijd van de bekendmakingvan die slavenmarkten] [11]En als de EU/Italie het tijdens het sluiten al niet wisten, dan hadden ze direct dedeal moeten beeindigen, toen ze op de hoogte raakten!NIET gedaan......EU waarden he [12], laat me niet lachen.En daarbij komt ook nog, dat in detentiecentra in Libie, waarheende migranten, die door de EU/Libie deal zijn tegengehouden, teruggebracht worden,al jaren sprake is van folteringen, verkrachtingen, noem de ellendemaar op! [13]Maar dat is nog niet allesWant de EU investeerde [14] [en investeert nog steeds] [15] in de Libischekustwacht, die bootjes met migranten moet onderscheppen en ze terugbrengtnaar Libie, waar ze dus terechtkomen in de hierboven genoemde folter-detentiekampen.Bij deze Praktijken zijn ook allerlei Libische milities betrokken. [16]Ik citeer hier uit een schocking Verhaal van een man uit Gambia, dievastzat in zo'n folterkamp:[De man uit Gambia aan het woord]:''They beat me with a rubber hose, because they want money to release me. They call the family while beating [you] so the family send money.”[17]En verder [uit Amnesty's Statement]''After his family paid the ransom he was taken to Tripoli by an assigned driver who demanded further payment. “I had to stay with him until I pay the money back, otherwise he will sell me.” [18]
Een Partner voor de Bokkenwagen dus, LibieEn de EU, die dondersgoed op de hoogte is vande Libische praktijken [19], gaat er gewoon mee door [20]Zijn dat de ''EU Waarden'' ? [21]
DE EU-TURKIJE DEAL
Wat de EU-Turkije deal betreft, die ongeveer diezelfdetijd gesloten werd [in 2016] [22], was het al evenzeer doffe ellende.Niet met slavenmarkten en folter-vluchtelingendetentiecentra, maar met overvolle vluchtelingenkampen ondermensonwaardige omstandigheden. [23]Want wat behelsde die EU Turkije deal?Die Deal moest ervoor zorgen, dat vluchtelingen[van wie door de oorlog in Syrie grote aantallen naarEuropa kwamen en er in Europa een politieke crisisontstond] niet meer naar Europa kwamen. In ruildaarvoor kreeg Turkije van de EU miljarden euro's om de omstandigheden van vluchtelingen inTurkije te verbeteren en zou Turkije de grenzenstrenger bewaken.Vluchtelingen, die Europa toch bereikten, zouden naeen korte procedure [die zou bepalen, of ze echt nietnaar Turkije terug konden], teruggestuurd wordennaar Turkije en voor iedere teruggestuurde vluchteling zou eenvluchteling in een Turks vluchtelingenkamp wordenopgenomen [24]Dat was dus de Deal:Vluchtelingenwerk legt uit, waarom dat alles misliep [25],nog afgezien van het feit, dat het het recht op asiel zwaaronder druk zette [26]Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationalliet zich in haar kritiek, 7 jaar na het sluiten van de Deal,niet onbetuigd! [27]
Dat ging er allemaal aan voorafEn dan nu.....
De EU Deal met Tunesie:

Het noemen van deze mislukte EU deals was nodig om telaten zien, hoe de EU in de praktijk met mensenrechtenomgaat, ondanks alle schoonklinkende EU Waarden [28]
Het Drama rond de EU deal met Tunesie is, zoals u zultlezen, het volgende Dieptepunt.

EU DEAL MET TUNESIE
Net als met de Rampendeals met Libie en Turkije isweer het doel van de Deal met Tunesie:Het terugdringen van de Migratiestroom [29]Waarbij als hoofdmotivatie:Migratie kost geld.Want net als bij het rampzalige sluiten van degrenzen voor Joden in de dertiger jaren [30],gaat het om het feit, dat migranten [om het maareens plat te zeggen] ''armoedzaaiers'' zijn [ze komenimmers berooid in Europa aan].''Armoedzaaiers'' tenminste, zo bekeken door de autoriteiten.Want kwamen zij met een zak Goud en Zilver,dan waren zij WEL welkom bij de authoriteiten!U gelooft mij niet?Lees noot 31 er dan maar op na.Natuurlijk spelen meer factoren een rol, zoalsracisme [zie verschil van behandelingvan de Oekraieners] [32], maar hoofdzaak is:Het kost geld
EU DEAL MET TUNESIE/WAAROM IS EEN VLUCHTELINGENDEALUBERHAUPT EEN ONDING?
In de eerste plaats:Nog los van de soort deal, die de EU sluit metbetreffende landen en hoe die uitpakt:Zo'n EU deal om de ''migratiestroom tegen te houden''is een onding.Waarom:Omdat het het fundamentele recht op asiel [dus ook hetrecht om asiel aan te vragen] ondergraaftEen recht, dat zelf is verankerd in EU Verdragen [33]Zogenaamd is de strijd tegen ''mensensmokkelaars'' [34],in werkelijkheid tegen de vluchtelingen zelf.Want als dat niet zo is, waarom dan niet legale mogelijkheden aan de vluchtelingen geboden omEuropa te bereiken [als ze dat dan perse willen,uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat dat maarvoor een kleine groep geldt] [35],zoals Amnesty International allang bepleit [36]
Neen, we [ik althans niet] laten ons niet voor de gekhouden door niet eens zo schoonschijnende praatjesvan demissionair premier Rutte [37]Het brutaalste vind ik nog zijn verwijzing naar de''mensenrechten ivm de deal met Tunesie's presidentSaied [38]Daarover straks meer
NU NAAR DE INHOUD VAN DE EU TUNESIE DEAL
Globaal geschreven komt het erop neer, dat in ruilvoor bijna 1 miljard euro's Tunesie zich ertoe verbindt, om de migrantenbootjes, die de oversteek naarEuropa wagen, tegen te gaan. [39]Daarnaast verbindt de EU [onderhandelingspartnerswaren premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni meteen fascistische achtergrond [40] en Ursula von der Leyen,voorzitter van de Europese Commissie] zich ertoe, geldte steken in de Tunesische economie en duurzame energieprojecten. [41]Lees meer over de EU/Tunesiedeal onder noot 42
Natuurlijk is deze bijna miljard deal geen Leuke Gift aanTunesie, alleen in ruil voorwat grensbewaking en tegenhouden vanmigrantenbootjes, dat begrijpt ieder weldenkend mens:In de eerste plaats is het een LENING, geen gift [43]In de tweede plaats is die bijna miljard lening gekoppeldaan het feit, of Tunesie een eventuele lening van het IMFloskrijgt [44]
Natuurlijk heeft de EU een fel voordeel bij die deal[anders sloten zij die niet], want niet alleen willen zezo migranten tegenhouden, ze zijn fel op het financieelondersteunen van de slecht draaiende Tunesischeeconomie, omdat ze vrezen, dat als Tunesie omvalt,er een chaos ontstaat en er nog meer migrantenrichting Europa komen. [45]

MET WIE IS DIE DEAL EIGENLIJK GESLOTENAND WHAT ABOUT DE EU WAARDEN?

Volgens Rutte en zijn EU Brothers wordt bij iedere deal,die wordt gesloten ivm migratie, gekeken naarde internationale Verdragen[Ik citeer RTL Nieuws]:"Als we afspraken maken met landen binnen en buiten Europa, dan kijken we altijd of die afspraken in lijn zijn met internationale verdragen”, aldus Rutte.'' [46]Welnu, laten we dan maar eens kijken, met wie die''migratiedeal'' gesloten is en met welke internationaleVerdragen de Deal al dan niet in lijn is.En let wel:EU Verdragen zijn ook internationale Verdragen eneerstens moet zo'n Deal ook daarmee in lijn zijn.Ik heb reeds opgemerkt, dat het sluiten van een deal metonverschillig welk Staatshoofd, met als oogmerk, migrantentegen te houden, in strijd is met het in het EU Handvestvastgelegde recht op asiel [wat natuurlijk inhoudt,dat je asiel ook moet kunnen aanvragen] [47]
Dat is dus de Eerste Schending van de EU Waarden.Maar er komen meer
Want de Deal is gesloten met een president, voor wieMensenrechtenverdragen, EU Waarden en wat dies meerzij, minder waard zijn dan het Papier waarop ze zijn gedrukt.
PRESIDENT SAIED
De Tunesische president, waarmee de Onzalige Groep Rutte, Von der Leyen en Meloni de EU/Tunesie Deal hebben gesloten, iseen Kwaaie hoor!Niet alleen heeft hij in snel tempo een groot aantaldemocratische rechten in Tunesie ontmanteld,de premier ontslagen, steeds meer macht naar zich toegetrokkenen journalisten en andere critici monddood gemaakt engearresteerd [48]
Kijk eens met hoeveel EU Waarden DAT allemaalin strijd is! [49]
HAATCAMPAGNE TEGEN AFRIKAANSE MIGRANTENMET FATALE GEVOLGEN
Alsof dat nog niet alles was, startte Saied een haatcampagnetegen Afrikaanse migranten [Tunesie was voor velen eendoorvoerland geworden, al dan niet op weg naar Europa] [50],om de aandacht af te leiden van zijn dictatoriale wanbeleiden de slechte economische situatie in Tunesie [51]
HAATCAMPAGNE TEGEN AFRIKAANSE MIGRANTEN/OMVOLKING
''“The undeclared goal of the successive waves of illegal immigration is to consider Tunisia a purely African country that has no affiliation to the Arab and Islamic nations,” [52]
Deel uit hatespeech president Saied

Het wordt niet alleen in het Westen uit de Kast gehaald,die racistisch-fascistische omvolkingstheorie, die inhoudt,dat volgens een ''vooropgezet plan'' [of planning], de eigen,witte bevolking wordt vervangen door niet witte mensen,waarmee tegenwoordig vaak [niet altijd] Afrikaanse migranten-vluchtelingen worden bedoeld [53]Voorbeeld in het Westen/in Nederland is FVD politicusThierry Baudet, die niet wil, dat Europa ''Afrikaniseert'' [54]Welnu, in Tunesie kunnen ze er ook wat van.
FATALE GEVOLGEN
In februari anno Domini 2023 hield president Saied duseen haatzaaiende, ophitsend-racistische toespraak, waarinbeweerd werd, dat immigratie vanuit sub-Sahara Afrika eropgericht was om de ''demografische samenstelling'' [55]van Tunesie te veranderen.Een typische ''omvolkings'' toespraak dus [56]De gevolgen waren fataal, omdat er een ware geweldsgolftegen Afrikaanse migranten uitbrak, waarbij mensenwerden mishandeld, huizen en bezittingen werden vernield,er zelfs doden vielen en dat alles culmineerde in deportatiesnaar de grens met Libie [ook zo'n Parel der Mensenrechten, zie EU Libie deal] [57], waar mensen in de woestijnwerden achtergelaten zonder eten, drinken en medischehulp. [58]
Deze mensonwaardige toestanden zijn uitgebreid gedocumenteerdtegen de hiertegen fel protesterende mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch [59]en uiteraard protesteerde de Afrikaanse Unie tegende hatespeech van president Saied [60]Een Gezicht van de horrordeportaties naar de woestijnwerden Matyla Dosso [30 jaar] en haar dochter Marie [6 jaar],die door het demonisch-racistische Tunesischebeleid zijn omgekomen in de woestijn.Lees onder noot 61 hun dramatische Verhaal.
Terecht stelde Flor Didden, als beleidsmedewerker verbonden aan pro vluchtelingenorganisatie 11.11.11 [actief in Belgie [62], dat de EU de Dealmet Tunesie direct dient op te schorten. [63]Vind ik ook, sterker nog, er had nooit zo'n Dealmoeten komen! [64]Maar hebben jullie, Geachte Lezers, gelezen ofgehoord, dat de EU zich iets heeft aangetrokken vandeze Woestijndoden?Ikke niet.
EPILOOG

Nog afgezien van het feit, dat deals om vluchtelingentegen te houden nooit gesloten zouden mogen worden[het tast het ook in het EU Handvest erkende recht opasiel aan, lees artikel 18], sluit de EU, met als voortrekkers[demissionair] premier Rutte en de Italiaanse premierMeloni met haar fascistische achtergrond, een dealmet een bijna dictator als de Tunesische president Saied,die de bevolking ophitst tegen Afrikaanse vluchtelingenin een fascistische toespraak, daardoor pogromsinitieert, Afrikaanse vluchtelingen zonder eten en drinkenachterlaat in de woestijn, zijn eigen bevolking onderdrukt,alle vrijheden crusht....moet ik doorgaan?
Ik schreef het al:De EU is erger dan de Maffia, want die doet zich nietbeter voor.Maar de EU leeft de eigen Verdragen niet eens na en gaatin zee met politieke gangsters, die mensen latensterven in de woestijn.
Nederland anno 2023
ASTRID ESSED

ZIE VOOR NOTEN
https://www.astridessed.nl/eu-sluit-migratiedeal-met-tunesie-maffiaorgan...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/eu-sluit-migratiedeal-met-tunesiemaf...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. zelfpijpende troll.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Dat weet je zelf best. Kom, hou daar eens mee op.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. off topic.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech