8-14 August: International No Border Camp in Rotterdam: ‘Abolish Frontex’

Nieuws, gepost door: No Border Camp op 03/08/2022 08:12:49

Wanneer: 03/08/2022 - 10:57

The No Border Camp will take place in Rotterdam!
Het No Border Camp vindt plaats in Rotterdam!
Das No Border Camp wird in Rotterdam stattfinden!
Le camp No Border se déroulera à Rotterdam!

Check: https://nobordercamps.eu/

No Borders! Abolish Frontex!

The No Border Camp will take place in Rotterdam! We will start on Monday morning the 8th of august at 10:00 by building up the camp. The exact location we will specify at that time. Make sure you are in or around the city and keep an eye on our social media and website! Monday morning at 10:00 we will publish the exact location. We hope as many people as possible will show up as soon as possible to help us build the camp. Beware: there is a chance the police will be present and they will try and stop us. Be prepared for this. Take your bike (or other means of transportation) to make sure you can move around. See you Monday!

Het No Border Camp vindt plaats in Rotterdam! We beginnen op maandagochtend 8 augustus om 10.00 uur met het opbouwen van het kamp. De exacte locatie zullen we op dat moment aangeven. Zorg dat je in of rond de stad bent en houd onze social media en website in de gaten! Maandagochtend om 10.00 uur maken we de exacte locatie bekend. We hopen dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen komen opdagen om ons te helpen het kamp op te bouwen. Let op: er is een kans dat de politie aanwezig is en ons zal proberen tegen te houden. Wees hierop voorbereid. Neem je fiets (of ander vervoermiddel) mee om ervoor te zorgen dat je je kunt verplaatsen. Zie je maandag!

Das No Border Camp wird in Rotterdam stattfinden! Wir werden am Montagmorgen, den 8. August um 10:00 Uhr mit dem Aufbau des Camps beginnen. Den genauen Ort werden wir zu diesem Zeitpunkt bekannt geben. Sorge dafür, dass du in oder in der Nähe der Stadt bist und behalte unsere sozialen Medien und unsere Website im Auge! Montagmorgen um 10:00 Uhr werden wir den genauen Ort bekannt geben. Wir hoffen, dass so viele Menschen wie möglich kommen werden, um uns beim Aufbau des Camps zu helfen. Achtung: Es besteht die Möglichkeit, dass die Polizei anwesend sein wird und versucht, uns aufzuhalten. Seid darauf vorbereitet. Nehmt euer Fahrrad (oder ein anderes Transportmittel) mit, damit ihr euch frei bewegen könnt. Wir sehen uns am Montag!

Le camp No Border se déroulera à Rotterdam! On commencera le lundi 8 août à 10h par la construction du camp. La localisation précise sera annoncée à cette heure là. Restez près de la ville et garder un œil sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Lundi matin à 10h nous publierons la localisation exacte. On espère que le plus de personnes possibles nous rejoindront rapidement pour nous aider à construire le camp. Attention: Il est possible que la police soit présente et essaye de nous en empêcher. Soyez préparé.es pour ça. Prenez vos vélos (ou autres moyens de transport) pour être sûr.es de pouvoir vous déplacer. À lundi !Wie: 
turkse vertaler

No Border Camp, Rotterdam’da gerçekleşecek!

No Border Camp, Rotterdam’da gerçekleşecek! 8 Ağustos Pazartesi sabahı 10:00’da kampımızı kurarak başlayacağız. Tam yeri o zaman belirteceğiz. Şehir içinde veya çevresinde olduğunuzdan emin olun ve sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi takip edin! Pazartesi sabah 10:00’da tam yeri duyuracağız. Kampı kurmamıza yardımcı olmak için mümkün olduğunca çok sayıda kişinin için olabildiğince erken gelmesini umuyoruz. Dikkat: Polisin orada bulunma ve bizi durdurmaya çalışma ihtimali var. Bunun için hazırlıklı olun. Hareket edebildiğinizden emin olmak için bisikletinizi (veya diğer ulaşım araçlarını) alın. Pazartesi günü görüşmek üzere!Wie: 
Arrestantengroep/Legal Team

Informatie over AG tijdens het No Border Kamp/ Information About Legal Team during the Noborder Camp

Er is kans dat je opgepakt wordt als je demonstreert of op een andere manier actie voert voor je idealen. Daarom is er deze week ook een arrestantengroep (AG) beschikbaar om mensen die gearresteerd zijn (en eventueel langer vastgehouden kunnen worden) ondersteuning te bieden.
Je kunt de arrestantengroep bereiken op: +31 6 84073278.
Op de Legal pagina van nobordercamps.eu vind je alvast de belangrijkste informatie vooraf, lees het goed zodat je juridisch goed voorbereid bent.
Mocht je dringende vragen hebben voor of tijdens het kamp dan kun je ons ook bereiken via de mail: arrestantengroep(@)riseup.net, of ons aanspreken als we voor vragen op het kamp aanwezig zijn.

We hebben advocaten gevraagd om bijstand te verlenen na een arrestatie. Voor strafrecht: Willem Jebbink, Jebbink en Soeteman advocaten Amsterdam. Voor vreemdelingenrecht: Martijn Strooij, Hamerslag en Van Haren advocaten Amsterdam.

Algemene belangrijke punten:
1. Ga je ergens aan meedoen waarbij er een redelijke kans is dat je wordt gearresteerd dan is het handig om dit van tevoren te vertellen aan iemand die je vertrouwt. Diegene kan dan contact opnemen met de arrestantengroep, doorgeven wie je advocaat is, je afmelden (ziekmelden?) bij school of werk, voor de planten en de poes zorgen enz. Bij het invullen van een briefje vooraf aan de actie kun je de naam en contactgegevens van die persoon ook doorgeven aan de AG, dan kunnen wij contact opnemen met hen.
2. Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt.
3. VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!! Ze zitten niet met je te praten voor een goed gesprek tussen gelijkwaardige mensen, maar om informatie te ontfutselen over jou en over anderen. Hoe meer je vertelt, hoe groter de kans op veroordeling en straf. Vraag waarom je gearresteerd bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets. De politie is erop getraind om op sluwe wijze informatie uit je te krijgen, ga hier nooit in mee. Het is de taak van de politie om je veroordeeld te krijgen, dus zoveel mogelijk bewijzen tegen je te verzamelen. De politie heeft geen andere taak dan dat. Wens je toch je principieel te verantwoorden voor de actie, dan is de (enige) plek daarvoor de rechtszaal waar je een slotwoord hebt.
4. De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
5. Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien, maar daar moet je wel zelf om vragen!
6. Vraag je advocaat altijd om zijn/haar kaartje!!!
7. Je hebt recht op je eigen dieet en wanneer nodig medische hulp. Eis dit. De politie zal hier namelijk erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft. Wees solidair en ondersteun elkaar in het eisen van dit soort dingen. Samen sta je sterk!
8. Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen.
9. Trans*personen worden gefouilleerd door een agent van het sekse dat in je paspoort staat. Als je anoniem blijft, zal de politie bepalen welk sekse zij jou toeschrijven.
10. Je hebt recht op een tolk bij het verhoor als je niet goed Nederlands spreekt. De politie moet dit voor je regelen. Vraag altijd een tolk voor je eigen taal.
11. De politie zal het niet zo nauw met de regels nemen, en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken. De politie zal regels verschillend toe kunnen passen bij verschillende mensen. Probeer je hier van te voren mentaal op voor te bereiden.
12. Zij zullen zich niet altijd aan de regels houden. Ook zullen ze van alles uit de kast trekken om jou aan het praten te krijgen. Bereid je hier zo goed mogelijk op voor. Laat je niet intimideren, blijf kalm en bedenk: je hulp komt eraan!
There is a chance that you may be arrested if you demonstrate or otherwise campaign for your ideals. That's why an legal team (AG) is available this week to offer support to people who have been arrested (and may be detained longer).
You can reach the legal team at: +31 6 84073278.
On the Legal page of nobordercamps.eu you will find the most important information in advance, read it well so that you are legally well prepared.
If you have urgent questions before or during the camp you can also reach us by mail: arrestantengroep(@)riseup.net, or talk to us when we are present at the camp for questions.

We have asked lawyers to offer legal assistance in the case any arrests are made. For criminal law: Willem Jebbink, Jebbink en Soeteman lawyers Amsterdam. For immigration law: Martijn Strooij, Hamerslag en Van Haren lawyers Amsterdam.

Important general points:
1. If you are going to participate in something where there is a reasonable that you are going to be arrested, it is useful to let somebody that you trust know in advance. That person can then contact the AG, pass on who your lawyer is, call off or call in sick to work or school, take care of your plants and cat etc. When filling in a form before an action you can pass the name and contact details of this contact person on to the AG, so that we can then contact them for you.
2. You have the right NOT to give your name, no matter what the police say.
3. NEVER PROVIDE ANY INFORMATION ABOUT YOURSELF OR OTHERS!!! The police are not there to have a good conversation between equals with you, but to try and extract information about you and others. The more you say, the greater the odds of being convicted and penalised. Ask why you have been arrested, ask for your lawyer and say nothing else. The police are trained to get information out of you in sly ways, so never follow them in this. It is the task of the police to get you convicted, and therefore to gather as much evidence against you as possible. The police have no other task than that. If you want to justify the principles of the action, the place and time for that is the court room during peroration.
4. The police is obliged to tell you the reason for your arrest
5. You have the right to see your own lawyer, but you have to ask for them!
6. Always ask your lawyer for their card!!!! This is to ensure that the person in front of you is actually your lawyer.
7. You have the right to food of your own diet and medical help when necessary. Demand this. The police will be difficult in this, especially if you remain anonymous. Support each other in demanding these kinds of things. Together you stand strong!
8. Women are only allowed to be frisked by female officers, men only by male officers.
9. Trans*people will be frisked by someone of the gender that is noted in your passport. If you remain anonymous, the police assign someone of the gender that they think you are.
10. You have the right to a translator during questioning if you do not speak Dutch (well). The police must arrange one for you. Always ask for a translator from your own language.
11. The police will not play precisely by the rules and will make your stay unpleasant. The police will apply rules differently to different people. Try to prepare yourself for this mentally.
12. The police will not always stick to the rules. They will also try all kinds of things to try and get you to talk. Try to prepare yourself for this the best you can. Do not be intimidated, stay calm and think: There are people coming to help you!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech