Dodenherdenking 4 mei/Nederland herdenkt oorlogsmisdadigers!

Hier kun je discussieren over Dodenherdenking 4 mei/Nederland herdenkt oorlogsmisdadigers!.
DODENHERDENKING, 4 MEI/DEEL I/NEDERLAND HERDENKT OORLOGSMISDADIGERS!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/dodenherdenking-4-mei-deel-i-nederland-herden...

VANDAAG, 4 MEI, HERDENK IK:

Alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen, Joden, zigeuners [Sinti en
Roma], homosexuelen, Jehova's Getuigen, geestelijk en lichamelijk
gehandicapten, psychiatrische patienten, politieke tegenstanders
van het Nazi Beest en anderen, uit de Bezette Gebieden, Nazi Duitsland en Fascistisch Italie, die zijn vergast of geexecuteerd in
de [vernietigings] kampen

Alle verzetsmensen, mannen en vrouwen, in de door Nazi Duitsland
bezette gebieden en in het byzonder de Duitse in Nazi Duitsland zelf, die
zijn gevallen in de strijd voor vrijheid en tegen rassenwaan en uitsluiting

Alle burgerslachtoffers, gevallen door bombardementen, van de Nazi's
en Geallieerden, Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse en anderen

Alle burgerslachtoffers van honger en ontbering, die in door het Nazi Beest bezet Europa en in Nazi Duitsland zijn omgekomen

Alle slachtoffers van de Terreur van Mussolini, zowel gewone'
burgers, politieke tegenstanders, als gedeporteerde Joden.
Alle burgerslachtoffers van de bombardementen van Mussolini, denkend
aan Abbessinie [Ethiopie]

Alle burgerslachtoffers van de Japanse bezetting in Azie, in de Japanse
kampen, of gedood door Japanse troepen

Alle slachtoffers van door de Japanners ingestelde dwangarbeid, in
het byzonder ook de Indonesische Romusha's [dwangarbeiders]

Alle Japanse burgerslachtoffers van Amerikaanse bombardementen, in
het byzonder Hiroshima en Nagasaki.

Alle verzetsmensen, die zijn gedood in hun strijd tegen de Japanse
bezetting in Azie.

Alle anderen, die ik vergeten ben te noemen en die eveneens slachtoffers zijn
geweest van de Nazi Terreur, de Terreur van Mussolini en de Japanse Terreur

Mogen zij rusten in Vrede

Lezers

Ik hoop het kort te houden:
Want een Doden Herdenking moet in mijn ogen kort en ingetogen zijn
Herdenking van de slachtoffers, maar ook een Blik naar Heden en Toekomst
Wat kunnen wij van alle aangerichte Bestialiteiten leren, om herhaling
te voorkomen?
Waar is het mis gegaan, in het heden
Waarvoor moeten wij waken?

HET NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI
MAAK NIEUWE ONDERDRUKKERS NIET TOT SLACHTOFFERS

Op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 mei lees ik:

In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. [1]

HOHO Nationaal Comite!
Hier klopt iets duidelijk niet!
In de eerste plaats is het al heel raar, om bij de Herdenking van de slachtoffers
uit de Tweede Wereldoorlog, ook te herdenken ''slachtoffers van oorlogssituaties en
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog'' [2]
ONZIN TOCH?
Dit zijn ''slachtoffers'' [later blijkt waarom ze tussen aanhalingstekens staan]
van oorlogshandelingen, die NA de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgehad.
Maar er is iets, dat veel erger is dan dat:

OORLOGSSITUATIES EN VREDESOPERATIES DUTCH STYLE, WAT
WORDT DAARMEE BEDOELD?

Dat wordt al duidelijk, op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 Mei, onder
het kopje"
''Voor wie worden er kransen gelegd? [3]
En dan lezen we in de laatste alinea
''
een krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.'' [4]

Lezers, weet u wat dat betekent?
Niet alleen, dat ook niet in WO II gevallen slachtoffers
worden herdacht, maar veel erger, dat ook oorlogsmisdadigers herdacht worden.
En dat bezetting, de demon, die werd
bestreden door dappere verzetsmannen en vrouwen,
die daarvoor vielen en ja ook kolonialisme, worden gebagatelliseerd en zelfs verheerlijkt!
Dat onderdrukkers helden worden.
Want met ''militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties'' [5], worden ook
bedoeld de Nederlandse militairen, die tijdens de politionele acties [6] om het leven kwamen.
En die politionele acties, met als doel de toenmalige
kolonie ''Nederlands Indie'' opnieuw te knechten [7],
was een regelrechte koloniale strafexpeditie, die de eeuwenlange knechting en bezetting van Indonesie
in stand zou houden, een shame and disgrace.
Een bezetting, niet alleen met een bloedig spoor
van bestiale koloniale misdaden [8], maar een knechting
van een volk, dat het inherente recht op vrijheid en
zelfbeschikking werd ontzegd.
En waar was ook alweer door het verzet tegen gevochten
in WO II?
Was het niet tegen de misdadige Nazi bezetting van
Nederland, die heel wat korter geduurd heeft dan de Nederlandse in Indonesie? [9]
En dan uitgerekend op Dodenherdenking, de herdenking van knechting en Onvrijheid, de Nederlandse tyrannie in
Indonesie herdenken en de verdedigers daarvan als ''slachtoffers'' eren?
Niet ZIJ waren slachtoffer, maar het onderdrukte Indonesische volk!
En laten we vooral dit niet uitvlakken!
Het was niet alleen een koloniale oorlog, tijdens die
politionele acties zijn ernstige oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid begaan! [10]
In een aantal gevallen werd niet voor de nazi's ondergedaan! [11]

Onder ''alle militairen...... omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties'' [12] wordt ook verstaan, de zogenaamde ''vredesoperaties'' [in werkelijkheid de versterking van de VS bezetting in Afghanistan en Irak] worden ook verstaan de Nederlandse militaire deelname
in bijvoorbeeld [Nederland heeft vaker toegeslagen] Afghanistan en Irak.
Dat zijn geen ''vredesoperaties'', maar pure militaire bezettingen van door de Amerikanen veroverde gebieden in neo koloniale, imperialistische oorlogen. [13]
Ook heeft Nederland zich daar schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [14]
En dergelijk Gajes moeten we herdenken, het
politionele actie Gajes en hun erfgenamen in Afghanistan en Irak?
Laat me niet lachen [huilen]

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI/FASCISME, ZIJN NORMALISERING EN SALONFAHIGHEID

Het Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat dient te waarschuwen tegen opkomend
fascisme en teloorgang van de Vrijheid, haalt zelf fascisten binnen!
Zo bestond zij het, Thierry Baudet, de leider van het fascistische Forum
voor Democratie [15], in een interview op te nemen [waarover een boek uitkwam]
en hem ''inspirerend'' te noemen
Ik citeer:
''Wat is vrijheid? Die vraag stelde het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan veertien inspirerende Nederlanders, onder wie hiphopartiest Glenn de Randamie (Typhoon), Auschwitz-overlevende Lotty Huffener-Veffer, publicist Thierry Baudet, schrijfster Marion Bloem, historicus Chris van der Heijden, oud-minister Jan Pronk en politica Samira Bouchibti.
De geïnterviewden hebben een sterk ontwikkelde visie op vrijheid, gevormd vanuit heel verschillende achtergronden en ervaringen. Hun ideeën bieden stof tot nadenken en voer voor gesprek. Met een voorwoord van Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.'' [16]

Ik heb daarover het Nationaal Comite 4 en 5 mei stevig gekapitteld [17] en.....kreeg een nietszeggende brief terug. [18]

Wat mij niet verbaasde.

HET GEVAAR

We leven in tijden van steeds grotere normalisering van het fascisme.

Op ondergetekende en enkele andere activistische auteurs na [19] zijn er

steeds minder, die deze Dreiging onverbloemd aan de kaak stellen.

We hebben nu een Tweede Kamer met 28 fascistenzetels [20] en dat is niet

te onderschatten.

En als dan Herdenkingscomite's, waarvan geacht wordt, dat zij hiertegen

waarschuwen, zelf fascisten voor een ''Vrijheidsboek'' binnenhalen

en interviewen.

Als onder Leiding van dit Comite Gajes, dat koloniale oorlogen

heeft gevoerd en daarbij misdaden gepleegd heeft, die soms

voor de nazi's niet onderdeden [21] dat in de

21 ste eeuw bezetting en onderdrukking verricht onder het mom

van ''vredesoperaties'', wordt herdacht, dan zijn we ver afgedwaald

van de ware betekenis van Vrijheid.

Dan is dit een Klap in het Gezicht van dappere Verzetshelden

als de Februaristakers. [22]

Laten we dus onze Herdenking terugpakken en niet alleen

het Verzet tegen Onderdrukking in een ver verleden herdenken,

maar dit ook doortrekken naar het heden.

Zodat Bezetting, Onderdrukking, Tyrannie en Knechting nooit

normaal worden.

HERDENK 4 MEI

HERDENK HEN DIE SLACHTOFFER WERDEN VAN ONDERDRUKKING, BOMBARDEMENTEN EN BEZETTING

EER HEN, DIE DE STRIJD VOOR DE VRIJHEID VOERDEN,

NO MATTER WHAT

ASTRID ESSED

NOTEN 1 T/M 10

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-10-dodenherdenking-4-mei-deel-i-n...

NOTEN 11 T/M 22

https://www.astridessed.nl/noten-11-t-m-22-dodenherdenking-4-mei-deel-i-...


Goed geschreven Astrid ,

Goed geschreven Astrid , bovendien staat er op het monument
op de Dam dat het ter herinnering is van de 2e wereldoorlog
slachtoffers periode 1940 - 1945 .

Denk dat dit duidelijke taal is en dat slachtoffers van oorlogssituaties na 1945 gescheiden herdacht kunnen
worden. ( over de juistheid daarvan wil ik verder niet op ingaan)

Die " dappere verzetshelden "

Die " dappere verzetshelden " begingen ook wel eens een vergismoord avant la lettre in NL en dan op hoge leeftijd daar mee geconfronteerd nog steeds van geen excuus weten in bepaald geval. Het is niet allemaal zwart wit het is vaak grijs eigenlijk altijd. Daar bij het valt me weer op dat er geen aandacht is bij herdenkingen WO 2 en dergelijke geen positieve maar ook geen negatieve voor diegenen die tegen de kudde mentaliteit in militaire dienst weigerden en weigeren. Die weigeraars zitten nog steeds in de anonimiteit. Ze hoeven niet als helden te worden afgeschilderd maar ze moeten er wel zijn om duidelijk te maken dat er een keuze is mee doen aan het geweld of niet. Ook buiten oorlog toestanden. Jongens jonge mannen die zo bang zijn dat ze met een mes lopen een groot probleem steken niet alleen in Amsterdam Z.O. Er is een alternatief geweldloosheid. Helaas is er geen aandacht voor door trainingen aan jongens en jonge mannen die in geweld situaties terecht dreigen te komen. Hoe om te gaan met groepsdruk bijv. dat is altijd al moeilijk maar in het bijzonder voor een onervaren tiener. Het vraagt veel hoe handhaaf ik mijn autonomie en hoe ben ik tegelijk sociaal. Zeker in deze tijd van polarisatie geweldloosheid een onderwerp wat mij betreft. Je / ik zou de dag moeten beginnen dit onderwerp te overdenken in een korte meditatie maar ook praktisch voor welke uitdaging zie ik me gesteld vandaag op mijn werk sociaal waar het geweld betreft zo als pesten ? Ben ik getuige wat doe ik dan ? Ben ik zelf doelwit wat doe ik dan ? Enz. Niet vergeten je zelf een spreekwoordelijk schouderklopje te geven als je een bedreigende situatie geweldloos oplost. Ken je iemand die zich bezig houd met geweld plegen spreek hem haar aan . Al dat geweld rond het voetbal veld en op het veld die jongens hebben familie bijv.

hey mods, ik heb het begrepen

DFTT

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech