De werkende klasse heeft anarchistische belangen

Hier kun je discussieren over De werkende klasse heeft anarchistische belangen.

Onlangs ook verschenen in de buiten de orde, blad van www.vrijebond.org

De werkende klasse bestaat uit mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun werk. Wij moeten werken voor ons geld. Daartegenover staat een klasse, die bestaat uit mensen die daar niet afhankelijk van zijn. Zij hoeven niet te werken voor hun geld. Zij bezitten het een en ander, dat hun het geld oplevert waarvan ze kunnen leven. Denk daarbij aan (aandelen in) bedrijven, waaruit zij (een deel van) de winst opstrijken. En/of aan goederen, die over de jaren meer waard worden en/of worden verhuurd aan anderen (bijvoorbeeld huizen).

Twee extremen, vele tinten grijs

Het is belangrijk om hierbij te begrijpen, dat dit 'ideaaltypen' zijn. 'De werkende klasse' en 'de bezittende klasse' zijn twee extremen. Er zijn mensen die volledig werkende klasse te noemen zijn. Denk daarbij aan veel werkers in een derde wereldland. Als die hun baan kwijt raken, beginnen ze meteen dood te gaan van de honger. En er zijn mensen die volledig bezittende klasse te noemen zijn. Denk daarbij aan zo'n figuur die niets anders doet dan op een jacht ronddoberen bij plekken als St. Tropez. Die zelfs andere mensen heeft ingehuurd voor het slim investeren van zijn kapitaal. Verreweg de meeste mensen in onze omgeving zitten tussen deze twee extremen in: ze zijn in meer of mindere mate werkende en/of bezittende klasse.

De werkers in Nederland zijn niet zo afhankelijk van hun werk als de werker in de derde wereld. Wij gaan niet meer dood van de honger als we ons werk verliezen. Dat heeft veel oorzaken. Zoals werkersstrijd, de vroegere angst voor de Sovjet-Unie (die toch heel sociaal léék), en af en toe wat christelijk mededogen in de context van een enorme ontwikkeling van de productie. We hebben (nog) regelingen zoals een WW, een ziektewet en een bijstand. We houden vaak wat over om opzij te zetten als spaargeld En wat verzamelen we vaak toch een enorme hoop spullen! En al is zo'n huis grotendeels van de bank, een flink deel van ons kan zelfs wat extra geld en zekerheid uit het huizenbezit trekken. Wij Nederlandse werkers zijn, in verschillende maten, ook een beetje bezitters geworden.

Zijn het nog wel werkers dan? Ik zou zeggen van wel. Wij zijn nog steeds afhankelijk van het werk dat we doen om in ons levensonderhoud te voorzien. Ja, er zijn wat buffers qua sociale zekerheid. Gelukkig maar. En een goed aantal van ons kan het ook daarnaast vaak nog wel even uitzingen als we ons werk verliezen. Maar ook al vallen we niet op de grond van die hongerdood, uiteindelijk bereiken we toch een onhoudbare positie in dat 'sociale' vangnet. En dan worden we weer aan het werk gezweept, door de noodzaak daarmee geld te verdienen. Dat is toch een heel andere situatie dan die van de bezittende klasse.

De bezittende klasse leeft bovendien op het werk van de werkende klasse. Dat kan ook niet anders. Bijna alles wat je om je heen ziet (en niet natuur is) kost ontzettend veel werk, van dat jacht bij St. Tropez tot de snee brood voor je lunch. Dat is natuurlijk niet beperkt tot productie: bussen rijden niet zonder buschauffeurs, kroegen functioneren niet zonder medewerkers, zonder vakkenvuller rot al dat eten weg in het magazijn, zonder zorgwerkers sterven mensen aan de meest onbenullige ziektes, enzovoort. Er zijn natuurlijk ook bezitters die werken. Denk aan de kroegbaas en de eigenaar van een buurtsuper. Maar ook die collega met een flinke erfenis. Zijn dat nou werkers of bezitters? Dat is een open vraag: als ze ophouden met werken, (in hoeverre) raken ze dan alles kwijt? Ofwel: zijn ze dan afhankelijk van hun eigen werk, of teren ze op dat van een ander?

Kortom, in (delen van) de bezittende klasse zitten werkers-elementen. Net zoals in (delen van) de werkende klasse er bezitters-elementen zijn. Met andere woorden, om het helemaal correct te zeggen: bijna niemand is alléén maar bezitter of alléén maar werker (in het westen althans). Mensen zijn in meer of mindere mate bezitter of werker. Dat doet verder niet af aan het bestaan van beide klassen. Zie het voor je als een schaal met helemaal links de kleur zwart: dat is het 'ideaaltype' van de werkende klasse. Helemaal rechts de kleur wit: het 'ideaaltype' van de bezittende klasse. Daar tussenin ontzettend veel tinten grijs. Toch kan je op een gegeven punt wel een lijn trekken: links daarvan is werkende klasse, rechts daarvan is bezittende klasse. Natuurlijk is het een grof onderscheid, we hebben het ook over miljarden mensen! Maar toch kan je zeggen: links de mensen die moeten werken voor hun geld, rechts de mensen die op hen parasiteren.

Wat schiet je hiermee op?

Het punt hiervan is dat de werkende klasse voordeel heeft bij het veranderen van de huidige situatie. Deels gaat het daarbij om het 'overnemen van de productiemiddelen.' Ofwel dat de situatie zo wordt, dat mensen hun werkplekken gezamenlijk besturen. Het is namelijk via de werkplekken dat de bezittende klasse zich welvaart toeëigent van de werkende klasse. Zo wordt de werker uitgebuit. Dat klinkt misschien wat abstract, maar bijna iedereen die werkt voor een baas weet het. In ieder geval in de private sector, waar het winstmotief duidelijk is. Vraag het maar eens: "krijg je meer of minder betaald, dan je oplevert voor je baas?"

Voorzover er sprake is van levensbedreigende armoede is dit het centrale punt. Terwijl je je soms letterlijk dood werkt en daar nauwelijks wat aan overhoudt, wordt iemand anders daar rijk van. Rond dit punt zijn de werkersbewegingen dan ook sterk geworden. Met elk noodzakelijk middel hebben werkers gestreden, voor 'brood én rozen.' Omdat je niet alleen de middelen wil hebben om te óverleven maar ook om te léven. En het is nog steeds een belangrijk punt: het is in het platte materiële belang van de werkende klasse om in opstand te komen tegen de bezittende klasse. Op zijn minst om af te dwingen dat er meer welvaart bij de werkers blijft. Tegelijkertijd is dit materiele punt, vooral in West-Europa, door het succes van die werkersbewegingen ook sterk in belang verminderd. De neergang van die bewegingen heeft veel oorzaken, maar dit is er zeker één van. Als gevolg daalt het aandeel dat de werkende klasse heeft in de totale opbrengst welvaart die zij zelf produceert al bijna 40 jaar! (1)

Maar er is nog een ander punt, dat vaak wordt vergeten. Leg het maar eens voor aan een (mede-)werker: "zou het niet beter zijn, als we het samen voor het zeggen zouden hebben op ons werk?" Het enige morele bezwaar dat hier misschien op volgt is dan iets als "ja maar de baas doet ook belangrijk werk/werkt hard/etc" Prima, zeg je dan, dan mag ie blijven. Als collega. Verder komen er alleen maar praktische bezwaren: "dat kan toch niet", "dat gaat toch nooit werken", enzovoort. Gelukkig hebben we historische en hedendaagse voorbeelden die aantonen dat dat prima kan. Vooral over die laatste hebben we het veel te weinig: wist je dat er op dit moment mee dan 11 miljoen werkers zijn, die hun bedrijven samen in handen hebben? (2) Daarmee is ook meteen het eerste probleem van de uitbuiting opgelost, want er zijn geen bazen en aandeelhouders meer voor wie je iets moet opleveren.

Dat de bezittende klasse het tegenovergestelde wil is natuurlijk duidelijk. En dat is de basis voor de klassenstrijd. Die zien we al wanneer werkers betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen willen afdwingen. Grof genomen wil de werker daarin zo veel mogelijk geld voor zo min en zo relaxt mogelijk werk, en de bezitter wil zoveel en zo hard mogelijk werk afdwingen voor zo min mogelijk geld. Het is opvallend hoeveel inzicht er onder werkers bestaat in de klassenstrijd, zelfs in een situatie waarin er vanuit de werkende klasse weinig wordt gestreden. Ik heb het hier over een basaal besef van het belang van solidariteit. Vraag een (mede-)werker maar eens, wanneer zij het over een probleem op het werk heeft: "wat als je je baas hierover aanspreekt?" 9 van de 10 keer zal het antwoord negatief zijn. "Ok, wat als je samen met ál je collega's je baas hierover aanspreekt?" Hier zullen opnieuw alleen praktische bezwaren op komen: "dat gaat toch nooit gebeuren", enzovoort. Maar dat het effect zou hebben, zeker met een dreigement van "anders stoppen we allemaal met werken," dat weet iedereen.

Met andere woorden, de zelfbevrijding van de werkende klasse houdt in ieder geval in dat we onze werkplekken en bedrijven samen in handen krijgen. En die dus samen besturen. En dus samen beslissen wat we met de opbrengst doen. Enzovoort. Dat kan door de huidige bedrijven over te nemen, waarbij onze huidige bazen onze collega's kunnen worden. Of door samen nieuwe bedrijven op te richten. Zo wordt niemand uitgebuit, en kan iedereen meebeslissen. Bovendien zitten in het dagelijkse bewustzijn van de werkende klasse al de kiemen van de solidariteit die nodig is om dat te bereiken. En dat in een strijd tegen een heerser (de baas). Dat klinkt toch allemaal behoorlijk anarchistisch, of niet?

En de kleinburgerij dan?

De kritische lezer kan gemekerkt hebben dat ik op een belangrijk punt afwijk van gebruikelijke (marxistische) klasse-analyse. Bezitters van kleine bedrijfjes, die daar zelf ook in werken, worden meestal 'kleinburgerij' genoemd. Ik wil die term graag los laten. De eerste reden daarvoor is historisch: in het marxisme werd er van uit gegaan dat de kleinburgerij een uitstervende categorie was, onder druk van het zich ontwikkelende kapitalisme. Zo'n 150 jaar later kunnen we wel zeggen dat dat onzin is. Al bestaan er allerlei tendensen tot ofwel het wegconcurreren van kleine bedrijfjes óf het groot worden van zo'n klein bedrijfje, ze worden ook continu weer opgericht en kunnen alsnog lang blijven bestaan als klein bedrijf. Bovendien neemt de staat regelmatig de rol op van bestrijder van monopolies tot zelfs voorvechter van 'het midden- en kleinbedrijf' via subsidies en belastingvoordelen. Het economisch leven zit dan ook vol met dit soort bedrijfjes, en kritieken op klasse-analyse verwijzen ook vaak naar ervaringen in deze hoek: "mijn baas is een prima kerel, werkt ontzettend hard, en is heel goed in wat ie doet;" "richt dan je eigen bedrijf op als je niet voor een baas wilt werken;" "ondernemers nemen in tegenstelling tot werknemers risico en dragen een grote verantwoordelijkheid op hun schouders, daarvoor moeten ze beloond worden;" etc.

Daarnaast worden met de term 'kleinburgerij' deze mensen in de hoek van de grote 'bourgeoisie' (hier: bezittende klasse) geschoven. Alsof ze kleine versietjes zijn van die gast die op z'n jacht voor St. Tropez ronddrijft terwijl het geld binnenstroomt. Niets is minder waar. Deze 'kleinburgers' werken zich ook echt vaak helemaal kapot, vaak voor vrij (en soms echt heel) weinig geld. Ze vallen dus net zo goed 'zelfstandige werkers' te noemen. Dat geldt natuurlijk al helemaal voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers). Die laatsten hebben regelmatig te maken met een zelfde soort uitbuiting als andere werkers ("krijg je meer of minder betaald, dan je oplevert voor je opdrachtgever?"). Door voordelen van onder andere schaalvergroting en samenwerking hebben ook deze 'kleinburgers' voordeel bij het samen oprichten en besturen van een bedrijf.

Naar mate zelfstandigen meer bezitten en andere werkers inhuren ontstaat er natuurlijk een andere situatie. Een zelfstandige is dan al snel de baas, voor wie de werkers meer opleveren dan ze krijgen (al zie je daar bij hele kleine bedrijfjes ook wel eens uitzonderingen in!). En het samen runnen van het bedrijf kan door die persoon als een enorme bedreiging worden ervaren. Hoe minder de zelfstandige zelf toevoegt aan het bedrijf – en hoe meer die dus als bezitter teert op het werk van anderen - hoe bedreigender dat is. Want dan is het minder waarschijnlijk dat die dezelfde hoeveelheid welvaart kan blijven opstrijken, als het bedrijf gemeenschappelijk wordt. En als die helemaal niet nuttig is zal die mogelijk niet eens 'als collega' aanblijven! Het is wel eens gezegd dat 'de kleinburgerij' hierdoor de klassenbasis vormde van de fascistische knokploeg. Hier staat tegenover dat hoe groter de relatieve waarde de zelfstandige toevoegt aan het bedrijf, hoe groter haar invloed en deel van de geproduceerde welvaart zal kunnen blijven. Én hoe meer belang zij heeft bij mede-werkers die net zo verantwoordelijk zijn voor het bedrijf als zij.

Met andere woorden: in de mate dat de 'kleinburger' een werker is, zijn hun belangen hier in overeenstemming met andere werkers. In de mate dat de 'kleinburger' een bezitter is, is het tegenovergestelde het geval. Het zou niet handig zijn om meer klassen uit te vinden om deze ingewikkeldheid te beschrijven. Dat leidt tot verdeling en het uit het oog verliezen van het grote plaatje. Net zoals met alle andere posities op de schaal 'werker – bezitter' is het gewoon (1) een open vraag waar iemand zich precies bevindt én waarom, en (2) wat dat betekent voor haar/zijn precieze belangen. Door het op deze manier te benaderen staan we open voor verschillen in belangen tussen westerse werkers en die in de derde wereld, tussen werkers-voor-een-baas en zelfstandige werkers, en nog vele andere groepen of 'klasse-fracties'. Maar dan zonder de belangrijke belangentegenstelling tussen de werkende en bezittende klasse uit het oog te verliezen. Er zijn vele klasse-fracties, maar er zijn maar twee klassen. Inzicht hierin helpt ons de wereld om ons heen te begrijpen, en biedt een aangrijpingspunt voor een beginnende massale zelfbevrijding. Wat wil je als anarchist nog meer?

Tot slot

Een begrip van klasse en klassenstrijd stelt ons in staat om aan te haken bij de belangen van de meerderheid van de bevolking: de werkende klasse. Het is in ons belang niet uitgebuit te worden. Het is in ons belang met elkaar zeggenschap te hebben over en verantwoordelijkheid te dragen voor ons eigen leven. Daar is je werk, een plek waar we die zeggenschap nu helemaal niet hebben, natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van. Deze belangen delen wij met de mensen om ons heen, in de mate dat zij (en wij) onderdeel zijn van de werkende klasse. Het zijn belangen die we alleen maar met elkaar kunnen bereiken, in solidariteit. En het zijn anarchistische belangen, want ze rijmen met het anarchistische ideaal. Dit is geen abstract academisch gelul óver werkers maar het verhaal ván werkers. Geloof je me niet? Vraag het ze zelf: (1) "krijg je meer of minder betaald, dan je oplevert voor je baas?"; (2) "zou het niet beter zijn, als we samen het voor ons zeggen zouden hebben op ons werk?"; (3) "en wat als je met ál je collega's op je baas afstapt?" Dat is alles. Je kan er vanalles op voortbouwen en kanttekeningen bij plaatsen, maar dit is de kern. Niets meer, niets minder.

Dat de werkende klasse anarchistische belangen heeft, betekent natuurlijk niet dat alle werkers deze belangen automatisch zien. Één op één kan je daar je steentje in bijdragen, in gesprek met (mede-)werkers. Let wel: een gesprek gaat twee kanten op en mensen worden graag gehoord. Daarom is eens een vraag stellen ook beter dan alleen maar lange verhalen afsteken of af en toe 'iets radicaals' zeggen. Dit is natuurlijk ook een hoofdreden dat werkers die deze belangen wel inzien, zich moeten organiseren. Zo kunnen we de kennis daarover verspreiden en de rookgordijnen van de bezittende klasse te ontkrachten. Maar dan zijn we er natuurlijk nog lang niet. Want het inzien van deze belangen doet mensen er nog niet toe handelen. Je moet concrete mogelijkheden daartoe hebben in je omgeving. En ook nog wat zelfvertrouwen en een dosis moed! Er zijn ook allerlei mechanismen die mensen van dit handelen weerhouden. Je komt ze al snel tegen, bij de praktische bezwaren waar werkers (vaak terecht!!) mee komen.

Het inzicht in deze belangen verdwijnt ook al snel naar de achtergrond, als je er niet naar handelt. Want je bezig houden met luchtkastelen, wat schiet je daar nou mee op? Dit is de andere hoofdreden dat we ons moeten organiseren.We moeten zowel de solidariteit tussen werkers, als ons gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen organiseren. Een gehele geschiedenis aan zelfgeorganiseerde werkersstrijd, tot hedendaagse solidariteitsnetwerken en meer dan 11 miljoen werkers gingen je al voor. Zo laten we niet alleen zien dat het kán, maar geven we mensen ook de mogelijkheid het te dóen. Zo krijgt men zelfvertrouwen, en alleen door het te doen kan je iets echt leren. Alleen zo kan het anarchisme ooit de werkende klasse achter zich krijgen. De meerderheid die nodig is voor daadwerkelijke, wereldwijde zelfbevrijding. Want alleen zo zal de werkende klasse ook echt wat aan het anarchisme hebben.

Ter afsluiting wil ik nog tegemoet komen aan een paar veelvoorkomende kritiekpunten en vragen:

Kunnen werkers ook andere belangen hebben? Kunnen belangen van verschillende werkers botsen? Natuurlijk (zie bijvoorbeeld hieronder over afhankelijkheidsrelaties). Maar dat doet niets af aan hun gezamenlijke anarchistische belangen.

Is de strijd van de werkende klasse de enige strijd die er toe doet?
Nee, natuurlijk niet. Maar zij is wel ontzettend belangrijk. Het is de werkende klasse die de wereld letterlijk máákt. En daardoor ook in alles anders kan máken dan zij nu is. Ook is de werkende klasse de meerderheid, en zit er kracht in aantallen. Bovendien heeft de strijd van de werkende klasse raakvlakken met de meeste (of zelfs alle) andere strijden. Alle verschillende identiteiten, seksuele voorkeuren, genders, biologische kenmerken enzovoort zijn ook te vinden in de werkende klasse en onderlinge verdeeldheid/conflict/onderdrukking op basis daarvan ondermijnt de zelfbevrijding van de werkende klasse. (Ook daarom is het belangrijk andere strijden niet te weg te zetten als onbelangrijk of contra-productief). Strijd voor dierenrechten en het milieu staan misschien iets verder weg. Tegelijkertijd valt op dat bedrijven gerund door werkers vaak een stuk beter daarmee omgaan dan het gemiddelde bedrijf. Wanneer uitbuiting en onderdrukking van mensen onderling minder wordt, lijkt de mens zich ook minder uitbuitend en onderdrukkend te verhouden met andere dieren en het milieu. (Je zou deze beredenering natuurlijk ook om kunnen draaien.)

Er zijn ook mensen die niet of minder (kunnen) werken maar ook geen bezitters zijn, hoe past dat in deze analyse?
Deze mensen zijn onder de huidige omstandigheden afhankelijk van de overheid en/of van hun sociale netwerk (meestal de familie). Daar moet eigenlijk een apart artikel over geschreven worden, ook omdat eigenlijk iedereen dat in meer of mindere mate wel is. Hoe meer mensen afhankelijk zijn van iets anders dan hun eigen werk of bezit, hoe meer ze ook in een andere groep vallen met weer haar eigen belangen. Die belangen vallen dan (in ieder geval) deels samen waarmee ze afhankelijk zijn. Als je afhankelijk bent van de overheid, is het niet in jouw belang om die omver te werpen zonder dat je een alternatief hebt. Als je afhankelijk bent van (een deel van) je sociale netwerk, kan je die zonder alternatief ook maar beter te vriend houden. Je kan je dankbaar of schuldig voelen en naar manieren zoeken om dankbaarheid te tonen of die schuld af te betalen. Tegelijkertijd ben je als afhankelijke snel machteloos ten opzichte waarvan je afhankelijk bent. Dat is zeker zo naar mate die afhankelijkheid eenzijdig is en als je afhankelijk bent van een gezichtsloze, bureaucratische machine. Het kan ook onmogelijk zijn de schuld af te betalen, waardoor je altijd in het krijt bij iemand blijft staan. Dat is allemaal vaak frustrerend en/of beschamend waardoor er ook wrok kan ontstaan naar de partij waar je afhankelijk van bent. Een mooi (anarchistisch?) alternatief zal je dan ook zeker kunnen aanspreken.
Voor alle duidelijkheid: ik probeer mensen in deze afhankelijkheidsrelaties niet negatief weg te zetten. Ik zit nu zelf in de WW en ik had niet (legaal) in mijn huidige woonplaats kunnen wonen zonder hulp uit mijn sociale netwerk. Daarnaast zijn we op het moment vrijwel allemaal afhankelijk van de staat via dingen als (zware subsidie voor) infrastructuur, riolering, afvalverwerking, onderwijs, zorg, een wettelijk minimumloon, algemeen verbindend verklaren van CAO's, etc. Dat dit afgedwongen is door strijd enzovoort, doet daar verder niets aan af. En dat we allemaal in bepaalde mate afhankelijk zijn (of in ieder geval zijn geweest) van ons sociale netwerk, dat spreek voor zich.

Zijn werkers altijd goede mensen? Heeft de werkende klasse een 'historische taak'?
Nee, het zijn gewoon mensen. Een paar anarchistische belangen maakt je nog geen anarchist. En een anarchist zijn maakt je natuurlijk ook niet perfect. Je kan ook prima een fascist zijn die 'eigenlijk' beter af zou zijn als ie anarchist was (nou denk ik dat je van fascisme sowieso niet gelukkig wordt… ). De onvermijdelijke teleurstelling van mensen (zoals Rudolf Rocker) die ooit hun hoop hebben gestopt in 'de arbeidersklasse' valt te begrijpen. Maar alleen als je eerst de fout hebt gemaakt van 'de werker' een soort abstract ideaal te maken, en dat te verwarren met de realiteit. Vaak zie je hierbij ook een soort verwarring tussen slogans en analyse. Bijvoorbeeld: "de arbeidersklasse heeft geen vaderland!" was volgens mij nooit een serieuze analyse van een concrete situatie, maar een (niet heel succesvolle) leus om werkers weg te bewegen van het nationalisme. Net zoals "je hebt niets te verliezen behalve je ketens" een oproep is tot actie, geen analytisch punt (want als je het aan kan horen kan je op z'n minst nog je leven verliezen).

Zijn bezitters altijd slechte mensen en kunnen zij niets doen voor de zelfbevrijding?
Nee, ook dat zijn gewoon mensen. Het is alleen zo dat, zeker vanuit een plat materiëel oogpunt, werkers als klasse er veel meer belang bij hebben dan bezitters als klasse. Maar gelukkig zijn mensen ook nog veel meer dan hun klassepositie. Als witte cis-hetero-able-man kan ik nog steeds zo goed als ik kan anti-racistisch, anti-homofoob, anti-transfoob, anti-sexistisch, anti-ableist enzovoort (proberen te) zijn. Er zijn ook zeker aspecten te noemen waarin het ook voor de huidige bezitters beter wordt in een nieuw economisch systeem, op dezelfde manier dat het mij veel beter lijkt als we korte metten maken met al dat racisme, sexisme etc. En bezitters kunnen hun bezit wel degelijk voor zelfbevrijding inzetten. Denk bijvoorbeeld aan financiering van door werkers gerunde bedrijven, zoeken naar praktische mogelijkheden om hun bedrijven gemeenschappelijk te maken en die uit te voeren, het beschikbaar stellen van gebouwen, etc.


Grappig dat je de Vrije Bond

Grappig dat je de Vrije Bond noemt die zich er op voor laat staan geen blauwdruk te hebben. Wat is dan dat Anarchistische alternatief van jou. Je noemt wel wat dingen zo als de macht in een bedrijf maar het behoeft toch echt meer uitwerking om nog meer gebrek en armoede te voorkomen.

Dat is een ander onderwerp

Dat is niet het onderwerp van het stuk, daarom staat het er niet in. Het stuk is een betoog gericht op anarchisten dat ze zich meer op de werkende klasse moeten richten, niet een stuk gericht op de werkende klasse dat ze anarchistisch moeten zijn.

Wat betreft het alternatief, daar zijn veel ideeen en voorbeelden van. Het is allemaal gebaseerd op de afwezigheid van overheersing,en de aanwezigheud van vrije samenwerking en solidariteit. In 'politiek' opzicht gaat het hier over decentralistische federaties, in economisch opzicht over werkplekken beheerd door de mensen die er werken gezamelijk. In de economie kan sprake zijn van een soort markt en het bestaan van geld, al ligt de voorkeur vaak bij wederzijdse hulp en solidariteit zonder geld daarbij een rol speelt. Zelf sta ik positiever tegenover een soort marktwerking (zondee bazen/aandeelhouders) en het bestaan van geld als ruilmiddel dan de meeste anarchisten.

Het punt is echter, en daar ligt ook de reden van het verwerpen van blauwdrukken, dat anarchisten vaak inzien dat (1) ze niet de (hele) waarheid in pacht hebben en (2) het moeilijk te zeggen is wat het beste, eerlijkste, meest vrij en solidair etc zal werken. We werken gewoon een bepaalde kant op (die van vrijheid en solidariteit), proberen anderen ook daartoe te motiveren en proberen daarbij ook met die anderen uit te vinden wat het beste is. Al vind ik ook wel dat we veel concreter kunnen zijnn in uitleggen wat ons doel/alternatief is, we kunnen toch alleen ij de praktijk laten zien wat die is en uitvinden wat het beste werkt. Ipv luchtkastelen bouwen die we dan op autoritaire wijze de werkelijkheid en de mensen om ons heen proberen op te dringen, te forceren. Dat zou ook niet anarchistisch zijn, snapje ;)

geile hesjes.

In de laatste BDO, stond dat de helft van de anarchisten, bij het internationale anarchistische congres, voor support aan de gele hesjes was. En de andere helft niet. 50 procent ziet de gehele hesjes, als potentieel anarchistisch orgaan. 50 procent was die mening niet toebedeeld.

Hierover is dus 'het anarchisme' verdeeld. Over dit soort zaken, split links de laatste tijd sowieso de hele tijd. Dat zijn de soort van cultuur debatten, die gaande zijn. Die een wig drijven.

Ook letterlijk 50/50. Er zijn mensen die zeggen, die gele hesjes zijn zo 'problematisch', daar kunnen 'we' niets mee. Die gele heshes moeten eerst als het ware klaar gestoomd worden. Eerst moeten zij 'transformeren', in wáre anarchisten. Nu zijn het nog gewoon rellende hooligans, die vatbaar zijn voor extreem rechts.

En er zijn mensen die zeggen, dát is de werkende klasse, waar wij het dus van moeten hebben, waar wij ons dus direct aan moeten verbinden, om het te geleiden en uit de handen van de fascisten te houden.

Ik ben deze laatste mening toebedeeld.Gele hesjes had/heeft enorm veel anarchistisch potentieel. Omdat het radicaal is, heel groot en buitenparlementair.

O.k. bedankt voor je uitleg.

O.k. bedankt voor je uitleg. Ja dat nn boven mijn vorige reactie aan jou laat ik maar even gezien het volgende :

Hopelijk doen die Anarchisten waar je je op zegt te richten er wat mee.
Of anderen dan Anarchisten want Anarchisten in Nederland ? Dat is toch voor al een jaarlijkse boeken beurs. Of een lezing waar hoog uit vier toehoorders zijn. Weet ik uit eigen ervaring. Ik ga niet al mijn ervaringen delen op het www. Praktische initiatieven ? Hulp aan vluchtelingen die niet zijn erkend in de vorm van kraakpanden iets anders kan ik nu niet bedenken. Er zijn er dan ook heel weinig die zich Anarchist noemen in Nederland. Dan moet ergens de focus op komen begrijp ik en dat is dan blijkbaar op vluchtelingen. O ja en op uitgebuite Polen en andere Oost Europeanen . Je leest dat dan op Indymedia.nl Vloerwerk met name. In de VS bijv. kan het wel iets doen voor mensen die moeilijk aan betaald werk komen. Heden avond een " verlichte " ondernemer die migranten helpt en ze meteen aandeelhouder laat worden blijkbaar :
https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/10-11-2019/VPWON_1295419 Ik ben erg benieuwd naar die uitzending.
Direct praktisch aan het werk en elkaar niet ( voortdurend ) de maat nemen of je wel helemaal politiek correct en een " ware " Anarchist bent. Daar word dan ook nog eens met twee maten gemeten bijv. geweld van " Rechts " word altijd erger gevonden dan geweld van " Linkse " kameraden. Doorbraak Leiden is daar ook goed in. Maar ja wat is Doorbraak Leiden nou helemaal ? Ook maar heel weinig in aantal. Doorbraak Leiden staat nauwelijks nog reacties toe op hun site. Je moet ze met rust laten blijkbaar. Dat met twee maten meten is iets wat met name De Macht de gevestigde orde laat zien. Ik had daar een opinie stukje over geplaatst heden maar zie nu dat het is verwijderd. Waarom weet ik niet mogelijk vanwege een link naar een nieuws programma waar een deel van een executie door Islamitische Staat is te zien. Of om me tegen me zelf te beschermen . Nou dat laatste hoeft niet . Of omdat ik kritiek heb de Vrijbond en nader Anarchisten geven immers nooit thuis het is zoek het zelf maar uit. Geen discussie blijkbaar het was zeker heeeel erg wat ik had geplaatst volgens mening moderator. In vergelijking met anderen die regelmatig opinie stukken plaatsen was het vind ik gematigd en onderbouwd met linkjes naar reguliere publicaties WIKI en landelijk dag blad. Executies door Islamitische Staat zijn blijkbaar erger dan bombardementen door de Nederlandse Luchtmacht. Dat in het kader van meten met twee maten.
Anarchisten in Nederland ? Ik ken ze niet allemaal. Er zitten ongetwijfeld goeie mensen tussen.
Maar ook hele slechte. Bijv. op de recente "anarchistische " boeken beurs in Amsterdam hingen met foto waarschuwingen tegen een mij onbekende persoon die met de politie zou praten. Verder geen info geen afzender. Te erg voor woorden ik sprak er nog iemand van de Vrijebond op aan. Ik vind zo 'n actie tegen iemand op zo 'n manier heel slecht het veroorzaakt ook een giftige sfeer op zo 'n beurs. Blijkbaar was dat een "Anarchistische " actie want de waarschuwingen bleven hangen.
Maar als Bijstander in de armoe heb je er niks te zoeken als je steun of hulp zoekt om weer aan betaald werk te komen door een coop op te richten. Of wat voor hulp of solidariteit dan ook . Ik heb nog overwogen om weer lid te worden van de Vrijbond. In het voorjaar zou ik weer wat geld hebben voor dat doel. Ik doe het maar niet. Mijn wanhoop is in dat kader geen goede raadgever. Ik heb niks aan zo'n lidmaatschap. Waar die hulp wel is ? Ik weet het niet en ik heb absoluut gezocht naar die hulp. Ik ken de voedselbank helaas ook uit eigen ervaring . Ik noem dat geen hulp. Wat is er verder nog mogelijk wat liefdadigheid in de vorm van afgedankte spullen. Heb ik ook ervaring mee. Nou ! Wat stonken die gratis gordijnen naar sigaretten rook. Hebben een paar jaar gehangen lekker gezond.
Maar ja gratis en dan mag je blijkbaar niet klagen. Blijkbaar. In feite is er dus alleen hulp voor armoezaaiers door christelijke charitas in Nederland. Als dat niet het totale falen is van radicaal Links is. We hebben behoefte aan inkomen uit arbeid arbeid in eigen beheer. Zeker als langdurig Bijstand afhankelijke en 40 + heb je het nakijken het is dwangarbeid en je kop houden niet klagen. Nergens gehoor niet bij de partijtjes nergens. Het moet gezegd
het moet geschreven. Met censuur krijg je ons niet weg. WIJ ZIJN HIER . Ja wij ook. Nog meer pesterijen tegen ons nog meer isolatie ? Zo als gesteld wij zijn hier . Me wegzetten als Trol ? Nou ik zie wel dat ik als Trol kan worden weggezet doet me niks. Bovendien : oooo wat wil hij graag aan het werk ? Ja ik wil graag aan het werk maar in eigen beheer en daar bij EN LEKKER GEWERKT ? Zo is het ook wel weer. De dag van morgen strekt zich geheel oningevuld voor me uit heerlijk. Zo ook de komende weken maanden. Nergens welkom nou dan niet.

,

Ja man

Amsterdamse 'anarchistische' scene, is heel giftig

Er hangt daar altijd een hele geladen sfeer.

In dat Vrankrijk, is ook een keer iemand bijna dood geslagen. Verbaasd mij niet eens. Er hangt daar ook een gespannen en agressieve sfeer.

Kan je me vertellen, hoe die persoon eruit zag, op die foto. Belachelijk dat ze dan zo'n foto ophangen, op die manier. Zal wel een foto zijn, van iemand die een keer iets 'verkeerds' heeft gezegd, tegen een of andere 'anarchistische' hotemetoot. Die persoon in kwestie loopt gewoon gevaar dan hé. En misschien heeft die persoon niet eens met de politie gesproken...

Het is grotendeels een sekte, zeker in Amsterdam. Maar het is wel erger geworden, in de loop der jaren. Het
sektarisme wordt steeds erger. Met die laatste pinksterelanddagen, was het echt de sekte van het jaar gewoon. Hebben ze ook een prijs gekregen hé. De sekte van het jaar prijs.

Echt veel heb je niet, aan dat lidmaatschap nee. Je kan er stoer mee doen, meer niet. Ja, er zijn wel anarchisten, die wel dingen doen voor werkende mensen. Maar, daar hoef je geen lid voor te zijn, van de maoïstische, ik bedoel vrije bond.

WIJ ZIJN HIER

Inderdaad, erg ziekeposter!

"Vrije bond"

Fijn zo'n anarchistische boekenbeurs met een jaren tachtig PVK stijl verraders poster vol met vage verdachtmakingen.

-

Als we het hebben over werker rechten

Het welzijn van werkende mensen, van middenstand, tot arbeiders, tot migranten, tot leraren etc.

Dan is er een klein percentage van de vrije bond geweest, dat veel betekend heeft voor die groepen.

Maar dat is niet 'de vrije bond', maar op arbeid gefocuste activisten, die functioneren bínnen het milieu van de vrije bond.

Hebben mensen de vrije bond nodig, voor directe actie ? In princiepen niet. In princiepen kunnen er vele andere organisaties bestaan, naast elkaar, die een beetje andere uitgangspunten hebben, allemaal.

Solidariteit tussen werkers, is nodig, om hun situatie te verbeteren. Maar hebben we daar de vrije bond voor nodig ?
Allereerst hebben die werkers elkaar nodig. Helaas is de samenhang tussen mensen en het besef van sociale klasse, de
laatste tien jaar enorm weggevaagd. We zien elkaar niet meer als potentiële kameraden, binnen de sociale strijd. Maar als concurrenten en vijanden. We lichten de verschillen uit en zijn er opgebrand, om elkaar over de kruimels te bevechten.

Het is links niet gelukt, om die samenhang terug te brengen.

Hallo lezer(st)ers, ???? ......

Hallo lezer(st)ers, ???? ...... 'De werkende klasse heeft anarchistische belangen' is grotendeels constructief geschreven en heel goed leesbaar voor iedereen. De goede intenties zijn duidelijk voelbaar; hiervoor dank. De tekst is laagdrempelig en daardoor ook meteen onderhevig aan kritiek. Werkenden zijn wat mij betreft ook mensen die onbetaald arbeid verrichten; n.b. denk aan de discussie 'feminisering van arbeid'. https://libcom.org/files/colonization-and-housewifization.pdf. Ik heb op dit tijdstip niet allerlei argumenten paraat om inhoudelijk verder te gaan schrijven en vindt het ook jammer dat jullie kritiek op 'identiteitenpolitiek' lees! 'intersectionaliteit' onvoldoende wordt beargumenteert. Ikzelf heb hierover veel nagedacht en waardeer de aanzet tot discussie.

kunnen we alsjeblieft

kunnen we alsjeblieft ophouden over anarchisme? er zit geen diepgang in en het mist een brandpunt. Het is bij uitstek een speeltje van de verwende elite. De werkende klasse heeft meer aan een kist met komkommers dan aan anarchisme.

Anarchisme is klassenstrijd

Wat betreft een programma is het de moeite waard eens naar het 'programma' dat we met de AGN ooit heeft geformuleerd hebben te kijken: https://anarchistischegroepnijmegen.nl/nachtelijke-demonstratie-door-cen...

Klassenstrijd is naar mijn idee niet zomaar 'een intersectie', het is iets dat dwars door alle 'identiteiten' heen loopt en daarmee ook potentieel iets dat kan verbinden. Het is de moeite waard daarvoor ook het hoofdstuk "White Supremacy for Some, Not Others" van Keeyanga-Yamahtta Taylor uit haar boek "From #BlackLivesMatter to Black Liberation". De andere intersecties echter zomaar aan de kant schuiven als irrelevant of een obstakel is precies wat al 100 jaar gedaan is, en ook geen recht doet aan de onderlinge kwetsbaarheden die voor heerschappij worden gecreëerd en uitgebuit. Ze zijn van essentieel belang om uiteindelijk de verdelingen binnen de klasse te overwinnen. De manier waarop we die overwinnen, dat is echter soms een andere vraag, maar dat heeft vooral naar mijn idee ook te maken met de manier waarop we van elkaar vervreemd zijn in deze individualistische maatschappij. We moeten leren bewegingen te bouwen, aan gemeenschappelijkheid te werken met een oprechte toewijding aan elkaar.

De verdere manier van discussievoeren hier is overigens echt om te huilen. Wat een gemoddergooi. Als een auteur van een bijdrage er voor kiest om onder een bepaalde naam te posten, kan deze hieronder worden aangeschreven, anders niet. Daar ben ik het helemaal met Ravotr eens.

kinderen, hinderen

Onbetaalde arbeid verrichten,dus kinderen opvoeden.

Maar,waarom zou je in vredesnaam kinderen hebben ?

Dit zal wel weer controversieel zijn, maar je hoeft geen gezin te hebben. Als je geen kinderen
hebt, hoef je ook niet die onbetaalde arbeid uit te oefenen

Ja, ik weet niet, je hebt toch ook veel single vrouwen, zonder man en kinderen.Of lesbische vrouwen.

Je moet een baan, in deze maatschappij, klaarblijkelijk. Maar je moet geen kinderen, om te overleven

Als u dit stukje leest. Hierin staat precies beschreven, waarom jullie identiteit geneuzel, maoïstisch en spooked is ( om Stirner aan te halen ) ( voor als we de inside joke begrijpen)

https://theanarchistlibrary.org/library/lupus-dragonowl-against-identity...

zonder kinderen overleeft de

zonder kinderen overleeft de samenleving niet. Dat kan je als individu prima vinden, maar de samenleving vindt dat niet prima. De samenleving zou dan ook al dat werk wat het kost om de samenleving te doen overleven, o.a. dus kinderen krijgen, gewoon moeten belonen zoals dat het met de rest ook doet.

waarom hebben jullie zulke rare denkbeelden altijd.

húh ?

Overleeft de samenleving niet ? Nou en ? Wat kan jou 'de samenleving' nou schelen.

'de samenleving' is een spook

De samenleving vind dat niet prima ? Jij was anarchist toch....En jij trekt je iets aan, van wat
'de samenleving' van je verwacht....

Kinderen krijgen is een keuze. Je hebt de keuze, om te zwichten voor de arbitraire moraliteit, die
'de samenleving' aan je oplegt.

Eisen dat de staat je gaat betalen, omdat je kóós om kinderen te nemen, vind ik niet bepaalt 'anarchistisch'

Sowieso, dingen eisen van de staat, is niet zo anarchistisch. Anarchisten némen gewoon wat ze willen.

Hey! Thnx voor de reactie.

Hey! Thnx voor de reactie. Inderdaad, daar had ik ff niet aan gedacht, mensen die onbetaald arbeid verrichten... Ik ben sterk geneigd me aan te sluiten bij diegenen die (in het verleden? - ik hoor er weinig recents over) pleitten voor het betaald maken van onbetaalde arbeid. Vrijwilligerswerk leidt tot verdringing van betaalde arbeid, en het opvoeden van kinderen, het huishouden etc is ook gewoon werk en zou dus eigenlijk gewoon betaald moeten worden. Ik weet niet hoe dit concreet er uit zou zien, maar het principe onderschrijf ik zeker.

Ik weet verder niet of je op mij(n stuk) doelt, maar het was niet mijn bedoeling een kritiek op identiteitspolitiek, laat staan intersectionaliteit te schrijven. Mijn ideeën hierover zijn nog niet uitgekristalliseerd, ik ben zeker niet in de beste positie om er wat over te zeggen (ben wit, cis, heteroman), en er is natuurlijk ook nog heel veel meer in de wereld qua onderdrukking/uitbuiting dan die via klasselijnen verloopt. Het punt wat ik wil maken is dat die óók via klasselijnen verloopt (je zou kunnen zeggen: het is 1 van de intersecties), dat dat helemaal niet zo ingewikkeld is (het wordt alleen vaak nodeloos ingewikkeld gemáákt), en dat we (als anarchisten/'revolutionair links'/vrijheidstrijders/wat dan ook) we ons óók daarop moeten richten.

,

Klasse is niet 'een intersectie'...

transfobie en culturele appropriation, is niet hetzelfde als de klassenstrijd....

Als je doet alsof klassenstrijd slechts één kleine facet is, van een hele waaier aan allerlei ismes

Dan heb je echt geen besef van de werkelijke wereld. In de derde wereld vechten mensen, om iedere kruimel
brood. Dat komt door de klassenstrijd. Hier zijn mensen bezig, met wat voor identiteit ze willen uitdragen
en naar welke kledingwinkel ze dan moeten gaan. Die twee problemen, zijn niet van dezelfde orde...

Als ze straks zwarte piet, een roetveegje gegeven hebben ( prima hoor, wat mij betreft ). Dan gaat de klassenstrijd
alsnog door denderen. Dan heeft pieterbaas wel een ander kleurtje, maar dan kan je als leraar toch net niet rondkomen, terwijl Rutte nog een een voordeeltje voor zijn vrinden bewerkstelligt en het Midden-Oosten leeggeplunderd wordt.

Doen alsof klassenstrijd slechts één isme is, is heel reactionair en destructief. Het lijkt heel zoet van je, op het eerste gezicht. Maar de uitwerking ervan, is desastreus.

Ik was laatst in Afrika. Daar bedelen de mensen, voor iedere kruimel. Terwijl mensen hier naar de rechter gaan, als ze verkeerd gepronounced worden. Het idee dat alles dat voor iemand naar kan zijn, even erg is, is tergend naïef.

Alsook, je zegt, ik ben 'cis' en hetero,dus ik kan er niets van zeggen. Wat een poep argument. Dus omdat jij hetero bent, kan jij ergens geen oordeel over vellen? Alsof je seksuele geaardheid daar iets mee te maken heeft. Sorry, ik heb geen mening daarover, ik ben namelijk hetero. Alsof met wie jij neukt, ook maar met iets te maken heeft. Sorry, ik heb geen mening over het klimaat, ik ben namelijk hetero en stop mijn piemel dikwijls in vagina's. Dus ja, daar ga je al.

:__)

lees BdO en neem de tijd voor argumenten en discussie

Beste auteur van het stuk. Zoals ik al eerder schreef over onbetaalde arbeid zijn er ook andere bedenkingen die ik heb. Als je over werkenden, dus (on)betaalde arbeider(st)ers schrijft zou ik ook willen benadrukken dat daarvoor geen landgrenzen zijn. Ik vindt het lastig om hierover met jou in discussie te gaan... Ik probeer wel op de geëigende manier contact met je te zoeken. Wellicht is Indymedia niet het medium om constructief te kunnen discussiëren. Ik waardeer dat ze een open medium zijn en hun best doen om zoveel mogelijk reacties te laten staan. Toch zie je ook een teloorgang van betrokkenheid als er heel veel ruis ontstaat.

ja die Censuur Anarchisten

ja die Censuur Anarchisten dar wordt de wereld beter van.

HA HA HA

Nou van die trollen en keyboard eikels die hier anders de hele toko vervuilen wordt de wereld in ieder geval een stuk slechter.
Goed dat de mods af en toe wakker worden :) . Verlos ons van het constant gezever en gezeur van figuren als R. of T.! Naar / dev / null met dat gezeik van die lui !

[mod] namen weggehaald [/mod]

leer na te denken, moraalridder

IK ben voorstander van lange discussies, op deze manier.

Jij blijkbaar niet. Te simplistisch. Je wilt slogans, kant en klaar. Die je kan napraten, om in de smaak te vallen
binnen je safespace

De wereld word slechter, omdat mensen een discussie hebben ? Omdat mensen durven na te denken, te bevragen, te bekritiseren. Daar word de wereld 'slechter' van ? typerend, de instelling van een sektelid.

Hoe meet je dat, überhaupt, een 'betere' wereld ? Ik geloof niet in een betere wereld, geloof alleen in mijn eigen welzijn. Een betere wereld is een spook. De wereld is niet goed, of slecht en kan niet 'beter' worden. Alsof de wereld een soort rapportcijfer krijgt.

Je anoniem verschuilen, achter je nn account

en dan andere mensen exposen

Geen namen noemen als je hier reageert

En graag ook kappen met het noemen van namen van mensen hier. In die laatste reaqctie staan namen genoemd die hierboven nergens voorkomen. Daarmee ben je feitelijk mensen aan het doxxen. Kappen ermee. Wie zich hier nn noemt, dient als nn aangeduid te worden, wie een andere naam gebruikt dient onder die andere naam aangeduid te worden als je haar, hem of hen als trol wilt wegzetten.

Reacties waar dat toch gebeurt, zoals de laatste hier, zouden moeten worden verwijderd. Ze brengen mensen in gevaar.

mwa

Euh, nou ja, R. post vaak onder zijn eigen naam, en wie ene T. zou moeten zijn blijkt helemaal niet uit de door jouw gewrakte posting, dus van doxxen is er nog geen sprake. Ik denk ook niet dat je jezelf in gevaar brengt als je je eigen posting wel als 'ravotr' ondertekent. Wel is het zo dat niet valt te controleren of de posting werkelijk door jou gedaan is, maar dat is een andere discussie.

Afijn, omwille van het idee is nu die reactie aangepast.

Maar dat sommige mensen hier de discussie ontzettend domineren door werkelijk op alles te reageren, en dat er vaak tamelijk walgelijk rechtse gezever wordt verkocht onder het mom van een vaag gedefinieerde 'Stirneriaans anarchisme' is helaas een feit. Dus dat is niet zo verwonderlijk dat mensen af en toe uit hun slof schieten en deze veel-reaguurders enigszins direct aanvalt.

individueel anarchisme en mutualisme, is niet rechts....

Beste Indyalist

bedankt voor het verwijden van die post

Ik zeg je eerlijk, ik vind het leuk om te discussiëren met mensen. Dat het daardoor
als domineren overkomt, was niet de bedoeling

Sommige discussies, met bijvoorbeeld deze 'Raymond' waren best interresant

excuses ervoor, als ik het teveel domineerde. Dit was niet de bedoeling. Zie het als enthousiasme, uit de hand gelopen.

Stirneriaans anarchisme, is wel waar mijn hartje ligt, inderdaad.

Stirner is nooit gezien als rechts....

Individueel anarchisme, is een hele oude traditie en was altijd één van de anarchistische stromingen
en is nooit gezien als 'rechts'. Het is immers antikapitalistisch en heeft niets met de staat. Vooral
dat eerste, wordt gezien als links, niet als rechts

Ik zie mijzelf totaal niet als rechts. Ik heb niets met FVD, VVD, of CDA. En ik geloof ook niet in libertarisme uit Amerika

Jammer dat je mij dan als 'rechts' ziet. Maar, het is aan jou. Als je Stirner rechts noemt, dan heb je een hele andere perceptie van links/rechts. Zo zijn er ook mensen, die VVD links noemen....Ja, zo lullen we dus helemaal langs elkaar heen...

Bij deze, zal ik niet meer posten, op jullie indymedia

Ik wens jullie veel succes toe verder

"Dus dat is niet zo

"Dus dat is niet zo verwonderlijk dat mensen af en toe uit hun slof schieten en deze veel-reaguurders enigszins direct aanvalt."

Ja, dat snap ik ook wel weer ;) Maar mijn punt blijft, en ik ben blij dat dat is opgepikt. Dank.

Kom op ravotr, mensen die

Kom op ravotr, mensen die eerst allerlei onzin shit hier zitten uitkramen en daarna heel hard 'censuur' roepen zijn trollen. Dat weet je best en mensen die graag met trollen willen discuzeuren moeten dit vooral op geenstijl of voor mijn part nu.nl gaan doen: veel plezier.
Censuur is iets wat de staat doet, bijv. als zij Joke Kaviaar probeert monddood te maken. Als jouw reactie van Indymedia wordt verwijderd omdat de inhoud duidelijk buiten de bekende spelregels reikt, dan kan je zeggen dat je dit heel erg zielig vind voor jezelf, omdat Indymedia de laatste plek was waar je ongestoord onzin kon verkopen, maar het is geen censuur. Ik zie het eerder als een teken dat er wel in enige mate sprake is van zelfverschoning in de buitenparlementaire actiescene.

Nayakonogwat moet ophouden met trollen voederen, en hij/zij zou er goed aan doen om vaker zijn/haar/hun bek te houden.

namen

"Nayakonogwat moet ophouden met trollen voederen, en hij/zij zou er goed aan doen om vaker zijn/haar/hun bek te houden." Dat kan zijn. Maar daar ging mijn opmerking niet over. Ik vind dat we de gewoonte moeten vasthouden mensen aan te duiden met de naam die zij verkiezen te gebruiken. Voor onze eigen veiligheid. het is een principe, geen steunbetuiging aan die twee mensen wiens naam gelukkig nu in een afkorting is veranderd, waarvoor dank.

Over trollen: mee eens, dat moeten deze mensen, ook de persoon die je noemt, dus niet doen. En ik zou het prima vinden als Indy daar rigoreus tegen op zou treden (maar ik snap: dat kost menskracht en tijd die er veelal niet is). Over censuur zou je mij dan alvast niet horen. Daar ging mn opmerking helemaal niet over. Ik had t louter over die namen. Ik ben het helemaal niet eens met een compleet free posting policy. Trollen gaan namelijk niet hun bek houden op verzoek. Daarom juist zijn het ook trollen ;)

Voor Indy zelf: ik heb nu mn mailadres ingevuld, zodat gecheckt kan worden of ik ben wie mensen denken dat ik ben :)

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. desinfo.

Comment was hidden

"Ik wil best ophouden met hier te posten."... Graag.

Anarchisme is klassenstrijd

Wat betreft een programma is het de moeite waard eens naar het 'programma' dat we met de AGN ooit heeft geformuleerd hebben te kijken: https://anarchistischegroepnijmegen.nl/nachtelijke-demonstratie-door-cen...

Klassenstrijd is naar mijn idee niet zomaar 'een intersectie', het is iets dat dwars door alle 'identiteiten' heen loopt en daarmee ook potentieel iets dat kan verbinden. Het is de moeite waard daarvoor ook het hoofdstuk "White Supremacy for Some, Not Others" van Keeyanga-Yamahtta Taylor uit haar boek "From #BlackLivesMatter to Black Liberation". De andere intersecties echter zomaar aan de kant schuiven als irrelevant of een obstakel is precies wat al 100 jaar gedaan is, en ook geen recht doet aan de onderlinge kwetsbaarheden die voor heerschappij worden gecreëerd en uitgebuit. Ze zijn van essentieel belang om uiteindelijk de verdelingen binnen de klasse te overwinnen. De manier waarop we die overwinnen, dat is echter soms een andere vraag, maar dat heeft vooral naar mijn idee ook te maken met de manier waarop we van elkaar vervreemd zijn in deze individualistische maatschappij. We moeten leren bewegingen te bouwen, aan gemeenschappelijkheid te werken met een oprechte toewijding aan elkaar.

De verdere manier van discussievoeren hier is overigens echt om te huilen. Wat een gemoddergooi. Als een auteur van een bijdrage er voor kiest om onder een bepaalde naam te posten, kan deze hieronder worden aangeschreven, anders niet. Daar ben ik het helemaal met Ravotr eens.

the last post

Beste Tommy

Ik ben zelf ook niet altijd even vriendelijk geweest, in mijn discussie hier. Excuses daarvoor, als iemand zich beledigd voelt

Maar, het noemen van iemands naam, was voor mij de druppel, om de 'vrije' bond te verlaten. Als er geen respect meer is voor elkaars
privacy, dan heeft het al helemaal geen betekenis meer allemaal.

Identiteit politiek, is ontstaan vanuit goede bedoelingen. Het heeft alleen hele destructieve effecten. Kijk in Engeland, Amerika, Nederland. Dat is mijn mening ja. En dan noemen ze mij maar een 'cis white, able bodied macho male' , of wat dan ook. Zij die de political correctness kaart spelen, de hele tijd, hebben doorgaans goede bedoeligen. Begrijp mij niet verkeerd. De uitkomst is alleen desastreus.

Kijk, Tommy. Als Jantje zwart is en homo. En ik ben wit en hetero. Dan hebben wij toch een gemeenschappelijk belang....De huurbaas zijn huur zien te overleven. We zitten in hetzelfde schuitje. Als we elkaar dan in de haren gaan zitten, over onze huidskleur en seksuele geaardheid, dan is de huurbaas de lachende derde. When it comes to the poor, no lives matterIt's unfortunate that we even have to say 'Black Lives Matter', I mean, if you go through history nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street, nobody goes to jail, nobody goes to prison. But when I say 'Black Lives Matter' and you say 'All Lives Matter', that's like if I was to say 'Gay Lives Matter' and you say 'All Lives Matter'. If I said, 'Women's Lives Matter' and you say 'All Lives Matter', you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives, at the moment

But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody, if you break this shit all the way down to the low fucking dirty-ass truth

( een liedje gezonden, door een zwárte man, opgegroeid in hele precaire condities ) Dus jullie kunnen niet zeggen van : maar hij is wit.

Deze man is namelijk zwart én arm en hij heeft zich veel bezig gehouden met racisme en burgerrechten in Amerika.

[Verse 1]

We say that 'Black Lives Matter'
Well truthfully they really never have
No one ever really gave a fuck
Just read your bullshit history books
But honestly it ain't just black
It's yellow, it's brown, it's red
It's anyone who ain't got cash
Poor whites that they call trash

[Pre-Chorus]

They can't, fuck with us
Once they realise we're all on the same side
They can't, split us up
And let them prosper off the divide
They can't, fuck with us
Once they realize we're all on the same side
They can't, split us up
And let them prosper off the divide

[Chorus]

Don't fall for the bait and switch
Racism is real, but not it
They fuck whoever can't fight back
But now we gotta change all that
The people have had enough
Right now, it's them against us
This shit is ugly to the core
When it comes to the poor
No lives matter

[Verse 2]

America's always been
A place that judge my skin
And racism is real as fuck
Ain't no way to play that off
And in the eyes of the law
Black skin has always stood for poor
This is basic shit
They know who they fucking with

[Pre-Chorus]

They can't, fuck with us
Once they realise we're all on the same side
They can't, split us up
And let them prosper off the divide
They can't, fuck with us
Once they realize we're all on the same side
They can't, split us up
And let them prosper off the divide

You never see them pulling rich people out of their cars in their neighbourhoods, because they know they got lawyers. They know they'll sue their ass. They can tell who to fuck with. Unfortunately, black or brown skin has always meant poor. They're profiling you kid. They know you can't fight back. But we about to

[Bridge: News Reports]

Investigators say they are reviewing body camera and dashcam video of Tuesday's shooting. Police say that Keith Lamont Scott did have a gun in his hand when an officer shot him. But a new picture of the scene shows something at Scott's feet. A source tells our Charlotte affiliate it may be a gun, but people in the neighbourhood say the father of four was holding a book instead

Officer Vinson was in plain clothes when the shooting happened. He was not wearing a body worn camera. But we are told that three other officers wore theirs. The department is under increasing pressure to release police videos from the shooting. But the police chief says he will not do that right now because of the investigation

(Ladies and gentlemen. This shit is deeper than racism)

This shit is ugly to the core
When it comes to the poor
No lives matter

This shit is ugly to the core
When it comes to the poor
No lives matter

[Spoken: Ice-T]

Beste nayakosakashikimishuyuko

Ik snap je punt niet helemaal. Je doet alsof je mij tegenspreekt, maar je punt bevestigt voor een groot deel wat ik zeg, wat tevens Keeyanga-Yamahtta Taylor zegt. Dat 'identiteit' voor jou nu een rode lap is geworden, is denk ik zonde en ook niet constructief. Het punt dat ik probeerde te maken, is dat juist identiteit in de geschiedenis al zo vaak aan de kant is geschoven omwille van het bewaren van de 'eenheid'; waarmee 'eenheid' vooral de belangen van de witte werkende klasse betekende. De rest moest nog maar even wachten, met "de revolutie", zou de rest van de ellende ook wel opgelost worden. Dat gold voor vrouwen, voor mensen met een andere huidskleur als wit, etc. Die bevrijding komt niet zomaar, en het uitblijven ervan werkt uiteindelijk gemeenschappelijke juist strijd tegen. Als vrouwen staken en mannen ondersteunen dit niet omdat ze het afdoen als minder belangrijk, dan is dat een probleem voor de eenheid van de klassenstrijd (zie daarvoor de toegankelijke film 'Made in Dagenham' bijv.). Ook is het zinvol te begrijpen waarom je (zwarte) buurman waarschijnlijk het meest het risico loopt om op straat geflikkert te worden. Ja je hebt een gemeenschappelijk belang, maar ook andere vertrekpunten om die gemeenschappelijke strijd aan te gaan.

Als je merkt dat de 'identiteitspolitiek' een niet-constructieve wending heeft genomen (die ik soms ook bespeur) dan is vooral de vraag, wat is naar jou idee dan wél zinvol? Ik deel je mening niet dat die dan geheel overboord moet worden gegooid, of zelfs met het 'heilige zwaard van de klassenstrijd' bestrijden, bijdraagt aan een bevrijding van ons allemaal. Ik zoek daarin een andere weg. Soms vraagt dat ook om oncomfortabelheden uit te houden, naar mensen te luisteren en proberen jou mening daarover te geven. Net als dat we andersom oncomfortabelheden uit moet houden in gesprekken met mensen waarmee we gemeenschappelijke belangen zien (klassenbelangen bijv.), maar zij grove taal spreken of seksistische opvattingen hebben. Op het moment dat we onze gemeenschappelijke belangen zien, kunnen we door constructieve voorbeelden ook die seksistische opvattingen misschien veranderen. Maar daarvoor moet wel eerst vertrouwen zijn gewonnen (door beide partijen), en dat vraagt tijd, moeite en wederzijds respect..

reactie op kameraad Tommy ( van sesamstraat )

Beste Tommy

Ik vind het zelf ook wel beetje jammer, dat ik uit de 'vrije' bond ben gestapt. Het anarchisme is immers de beste politieke doctrine die er is en ik voel mij nog steeds anarchist, als ik eerlijk moet zijn. Maar je kan ook anarchist zijn, die niet georganiseerd is in een sekte. Renzo Novatore, zat ook niet bij een vakbond ofzo

Het anarchistische milieu, bevalt mij alleen totaal niet. De manier van doen, van de laatste jaren. Mensen kunnen zeggen, ja, dat ligt aan jou, jij bent een moeilijk mens ! Já, ik ben een moeilijk mens, daar moet ik je gelijk in geven. Máár, ik ben niet de enige, die het gehad heeft met het giftige milieu, van het anarchisme, de laatste jaren. Tientallen mensen zijn ermee gedesillusioneerd geraakt. Wat mij betreft, is men een zwaar sektarische richting opgegaan. Ik ben niet de enige die deze mening toebedeeld is. Tientallen anarchisten denken/vinden hetzelfde.

Mijn punt is een beetje. De CNT/FAI, had een vrouwen militie én een militie van zwarte mensen. Hier was geen safespace voor nodig, om dit te bewerkstelligen. Hiervoor hoefde witte mensen en hetero's en mannen niet voor door het stof....Dit was er gewoon. Ik denk niet dat links zo racistisch is, als beweert word. Zowel marxisme, als anarchisme. Je kan op beide stromingen kritiek hebben, maar dat het 'witte suprematie' is, is totaal belachelijk.

Je had op een gegeven moment een 'anarchistische' blog, die heette : kill whitey....Ik ben zelf wit en ik wil niet vermoord worden, omdat ik wit ben. Het feit dat dit gewoon kon bestaan, dat hier geen kritiek op was, vanuit 'het anarchisme', maakte mij misselijk. Meneer is zwart en mag dus gewoon maar zeggen 'kill white people' ? Omdat hij nog iets heeft in te halen en 'queer' is. Door dat soort gewelddadige waanzin, ben ik uit het 'anarchisme' gestapt.

Op een gegeven moment had 'megan Murphy' een feministe, kritiek op de 'transgender' movement. De trans community, respondeerde met ziedende agressie. Zo is zij met de dood bedreigd, door transgenders. Zij zouden haar 'clitoris afsnijden' en haar 'verkrachten'. Geen kritiek vanuit de 'anarchistische' hoek, want transgenders zijn immers het meest 'onderdrukt', dus hebben zij iets 'in te halen'. Zoekt u de site op 'terf is a slur'. Zelfs al was ik heel erg tégen 'terf' ( trans exclusieve radicale )feministen. De manier van agressie naar die vrouwen toe, is gewoon full blown mysogenie. Officiële anarchistische organen, spreken zich niet uit hiertegen. Nee, want trans is heilig, want 'onderdrukt' en als je in theorie onderdrukt bent, dan mag alles. Dat is geen anarchistisch theorie, maar maoïstische massalijn waanzin....

Als vrouwen staken, ondersteun ik dat. Niet omdat het vrouwen, of mannen zijn, maar omdat dit in mijn eigen belang is....

Als jij staakt, samen met mij, is dat in ons beider belang. Dan boeit het mij niet, of jij man, vrouw, zwart, wit, homo, of hetero bent. En als vrouwen staken en ik ondersteun dat, maakt mij dat nog niet een soort 'intersectionele super feminist', maar gewoon een oppertunist. Hun staking, is immers ook mijn belang en andersom.

Goed, ja, mijn zwarte vrienden krijgen racisme over zich heen. Het punt is een beetje, zij en ik moeten elkaar ondersteunen, maar niet teveel op elkaar gefocust raken. Dan leidt dat af, van de zwaarste strijd, de klásse strijd en dan is rechts de lachende derde. Als AFA en de 'proudboys' in Amerika, met elkaar op de vuist gaan, is het kapitaal de lachende derde. Tuurlijk heeft mijn zwarte vriend last gehad van racisme. Hij heeft het met mij daarover gehad. Wij hebben daarover gesproken. Maar daarvoor hoeven we geen safespace te maken en daarvoor hoef ik niet door het stof te gaan. We kunnen gelijkwaardig met elkaar omgaan. De solidariteit tussen mij en mijn zwarte vriend, was er vanzelf al. Daar was geen identiteit dogmatiek voor nodig....Die solidariteit ontstond vanzelf. Dit terwijl ik zogenaamd zo 'problematisch en wit' ben....Volgens de SJW politie....

Identiteit politiek is niet constructief ? Nee, het is gewoon full blown insane geworden. Er zijn nu zeventig genders bedacht, die je dan uit je hoofd moet leren, om een 'ally' te zijn en om niet 'problematisch' over te komen. Het kapitaal als de lachende derde.... Gaan jullie stakkers maar ruzie maken en zeventig genders uit het hoofd leren. Wij speculeren nog verder, wij kappen nog een regenwoud en sluiten nog een ziekenhuisje.

Follow the money. Waar denk je dat dit alles vandaan komt. Nee, dit mag ik blijkbaar niet zeggen, maar mag ik het wel denken ? Denken is vrij, toch ?

huilie huilie

huilie huilie, ik mag niks zeggen, huilie huilie ik ben zo zielig..... Je hoeft helemaal niets uit je hoofd te leren, als je gewoon stopt met mensen lastigvallen (zowel op indymedia als in real life). Maar als je continu het hoogste woordt wil voeren en mensen wil aanspreken over wat ze doen en wie ze zijn, ja dan mag er op zijn minst verwacht worden dat je weet waar je het over hebt en hoe je mensen normaal behandeld (bijvoorbeeld met respect voor iemands gender). Schijnbaar ben je een verwend mannetje dat is opgevoed met het idee dat je altijd in de spotlight zal staan, zonder kritiek te krijgen. Nou vent: dat is geen anarchisme. Dankzij mensen zoals jij is anarchisme geen safe space voor o.a. transgenders, maar het is ook zeker geen safe space voor verwende mannetjes. Indymedia verlos ons van dit soort randfiguren!

De goelag kennen we allemaal

Nee. Hij is net zo welkom als een ander, tenzij je inderdaad gelooft in sektarisch engnekken gedrag. Iets waar dit persoon inderdaad gelijk over heeft. De wereld is geen safe space noch zou het 'anarchisme' dat overal moeten willen. Het woord 'safe space' is een mooi woord voor een mooie therapie ruimte voor beschadigde individuen en professionele hulpverleners.. Het is schier onmogelijk en onwenselijk.

Sowieso is jouw definitie van normaal niet mijn definitie van normaal. Doe nu maar niet of je alles wijsheid in pacht hebt. Dat soort verhaaltjes kennen we wel van het Stalanistische blaadje 'De Waarheid'. Indymedia verlos ons van het strakke orthodoxe zogenaamde anarchisme leer!

sorry, Stalin, ik zal zelfkritiek toepassen

Grappig dat je me 'verwend' noemt

Jij weet niets van mij en mijn leven. Zo makkelijk was het niet altijd....Ik heb ook tegenslagen meegemaakt, verdriet, kwetsing....
Ik zal niet in de details treden...

We zijn eigenlijk, in het westen, allemaal een beetje verwend. Zowel jij als ik. Als je in Noord Korea, of delen van Afrika woont, dan ben je níet verwend....

De sweatshop werkers, die jouw kleding maken, die zijn níet verwend....Ookal hebben zij niet 'een gender', omdat ze daar geen tijd voor hebben...omdat ze 24 uur in slavernij leven....

Leer wat cynischer naar de wereld kijken...

Ik ben arbeider en hou niet veel over. We worden uitgezogen, aan alle kanten....De huurbazen, de bazen op het werk etc...Zo 'verwend' zijn wij niet. De mannen en vrouwen van de middenstand, de arbeiders, de scholieren en leraren....Ookal zijn we wit en hetero.

Vele van jullie zitten in de wajong, als 'anarchist' zijnde ( dus in theorie tegen de staat zijnde ) . Vele van jullie 'gender' drammers, zijn vele malen verwender, dan de gemiddelde pool, die in een hok woont ergens en uitgeknepen word.

De gender dram activist, die ik kende, was van huis uit véle malen rijker dan jij en ik bij elkaar...Niets mis mee, maar ga andere dan niet 'verwend' noemen.

je indymedia hoeft je niet te verlossen....Ik en véle andere, zijn zélf al de 'linkse' bewegingen uitgestapt en wij proberen ons nu zelf te redden, zonder officiele zogenaamd 'linkse' partijen en federaties. Daar hebben we toch niets aan.....Ik probeer me werkplek te organiseren. Daar heb ik jou en je haat niet voor nodig...

Prima dat jullie de linkse

Prima dat jullie de linkse beweging zijn uitgestapt, kunnen jullie dan nu ook de linkse websites uitstappen? Geenstijl, 4chan en reddit zijn helemaal klaar voor jullie vol met andere niet-verwende jongens die het allemaal heel moeilijk hebben en daar graag over praten, net als jullie. Maar liever nog, ga een keer lekker van het internet af en wat doen met je leven in plaats van hier voortduren anderen de schuld geven van je ellende! Ja kapitalisme is moeilijk, maar daar hebben we allemaal last van. Jullie zijn vermoedelijk allebei witte jongens in nederland die goed nederlands spreken en genoeg tijd over hebben om heel veel op internet te zitten. Als je een beetje normaal doet tegen mensen heb je zo een baan, een huis, eten en vrienden. Dat kun je van een groot deel van de wereldbevolking, en in nederland van transgenders en niet-witte mensen, niet zomaar zeggen. Dus relatief valt het allemaal weer best mee. Jullie hebben je ellende vooral te danken aan je eigen zelfmedelijden en je kutgedrag tegen andere mensen.

Ik zeg niet dat jullie incels zijn (hoewel een van jullie er wel zelf naar hint) maar het is allemaal verdomd herkenbaar wat jullie schrijven en er zit wat prima levensadvies voor jullie in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=fD2briZ6fB0

" Als je een beetje normaal

" Als je een beetje normaal doet tegen mensen heb je zo een baan, een huis, eten en vrienden"

* Gebroken Wit
* boven modaal verdienend
* Eigen huis
* Vrienden
* Eten
* Sport
* Leuke en mooie partner
* part time werkend

Wat probeer je eigenlijk te zeggen. Heb ik zo je bingokaart van privileges bijna vol? Mooi, kunnen we nu verder. Verder heb ik weinig zelfmedelijden hoor, teveel mooi dingen om van te genieten. Tough shit, minder in spiegel kijken maat. Overigens is Reddit een pracht medium. Die zelfverklaarde zeer radicale feministe Pao kon ons dat mooi niet afpakken.

.....

" Als je een beetje normaal doet tegen mensen heb je zo een baan, een huis, eten en vrienden"

Definieer 'normaal'. Wat is 'normaal' ? Per cultuur en subcultuur is 'normaal' iets anders...Ik vind veel van jullie gedrag
niet bepaald 'normaal', maar binnen jullie subcultuur, is dat dan weer 'heel normaal'.

Als ik normaal doe tegen 'de mensen', dan heb ik zo een baan.....

Ja, want de baas gaat er natuurlijk niet over, of ik wel/niet een baan heb.....Daar gaan 'de mensen' over en hoe 'normaal' ik doe....

Heb je zo een baan ? Ik weet niet of je het weet, maar mensen hebben de hele tijd flex contracten etc. Mensen hebben kortstondig baantjes en geen rechten....Als zogenaamde 'anarchistische radicaal', zou je dit moeten weten....

Een huis ? Ja, want huizen zijn er voor het oprapen en kosten ook niets....Slechts 1300 per maand, ofzo....Gelukkig
verdienen we heel veel, allemaal.....In onze loondienst...

Vrienden ? Gaat het over vrienden ? Gaat het anarchisme over 'vrienden hebben' ? Het feit dat we het serieus over 'vrienden' gaan hebben hier. Wat mij betreft heb je dertigduizend vrienden, of niet een. As if i give a fuck.

Prima wat je zegt, maar het komt over als iets dat de gemiddelde VVDer gezegd zou hebben....

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Daarom.

Rico and Badr stare down

Ik heb niets tegen mensen die in de bijstand, wajong, of wat dan ook zitten.

Wel is het zo, dat zij vaak andere prioriteiten stellen. Zij kijken vanuit een ander perspectief in de maatschappij

Zij zitten doorgaans meer op sociale media, waar een ander beeld van de wereld naar voren komt.

Men heeft niet direct te maken met de klassenstrijd. De haatvolle blik van de baas, de verhoogde huur
de insolidaire medeburgers, de werkdruk, de 'managers' van dit corrupte land.

Ik denk dat mensen met wajong/bijstand, meer vatbaar zijn voor de op internet ontstane identiteit georiënteerde politiek
Internet is immers hét vehikel van identiteit, in het algemeen. Sociale media ís identiteit.

Deze mensen zijn heilig, binnen het Nederlandse anarchisme, omdat zij veel 'actie voeren'. Maar wat mij betreft
slaan zij ook vaak de plank mis. Ik heb niets tegen deze personen an sich. Ik herken mij gewoon niet, in hun wereldbeeld, vaak.

Zij zijn ouder dan ik en bevinden zich in een andere situatie, dan jij en ik.

Het is makkelijk om de klassenstrijd gelijk te schakelen, aan ieder ander isme, als je niet zélf midden in de klassenstrijd stáát.

En dan ieder kritiek af doen als 'huilie'. Jullie hebben makkelijk praten, met je jaren lange uitkeringen, onderkomen in kraakpanden,veilig weg geborgen in je kleine clubje, je tribe. En dan andere de les lezen, die zogenaamd niet helemaal moreel verantwoord zijn, omdat jullie zelf die morele superioriteit uitstralen, zogenaamd.

prima allemaal, maar in mijn perceptie is het geen anarchisme.

nayakosakashikimishuyuko, ik

nayakosakashikimishuyuko, ik had me er zo op verheugd dat je zou stoppen met reageren. je domineert dusdanig letterlijk alle discussies hier dat ik er niet eens meer aan wil deelnemen, terwijl ik dat juist soms zo interessant vond (en ja, soms ook wat leedvermaak natuurlijk in de ruis of discussie).
je hebt zoveel aannames over mensen en groepen mensen en je denkt dat je de waarheid in pacht hebt. Toegegeven, dat denken de meeste reaguurders hier, maar het overgrote gedeelte reageert niet zo vaak (zelfs niet de verbitterde Maikel)
Hou alsjeblieft op, ga alsjeblieft bloggen zoals Peter Storm en Joke Kaviaar (best wel goed) doen, post daar dan af en toe een link van voor mijn part als reactie, maar neem alsjeblieft niet zoveel (letterlijke en figuurlijke) ruimte in beslag. Je maakt het heel onprettig voor anderen.
Let wel: ik pleit hier niet voor een safe space, ik pleit voor respect voor elkaar, elkaar de ruimte geven.
Je vooroordelen gaan ook soms te ver en verzanden vaak in ad hominems. Dat jij nu gedesillusioneerd bent geraakt, betekent niet dat je andere mensen naar beneden moet praten en moet demotiveren. daarmee wordt het een beetje een selffulfilling prophecy.

de aller, aller, aller laatste post

Ik heb alleen nog maar op deze post gereageerd....

Als je er een safespace van wilt maken, het is aan de beheerders van de site. Ik zal dit geen 'censuur' noemen
Het is aan jullie.

Ik haal Peter , Joke en Astrid niet neer. Ik heb niets tegen deze mensen. Ik heb er niets tegen, als zij in de bijstand
zitten, of iets dergelijks.

Wel denk ik dat mensen zich erop verkijken, dat bijstand mensen, een andere perceptie hebben, dan werkers.

Beide groepen bevinden zich binnen het anarchisme. De ene groep is niet béter dan de andere. Maar, deze groepen
hebben wel verschillende belangen....Is dat controversieel, om dat te benoemen ? Het is gewoon een gegeven.

Mensen schámen zich ervoor, dat ze in de bijstand zitten. Maar dit is absoluut niet terecht. Wel is het zo, dat deze
mensen een beetje anders in de wereld zullen staan. Ik ken iemand, die veel thuis zit, door wajong. Hij is niet 'een slechte jongen'
Maar, hij is wel een beetje erdoor veranderd. Hij kijkt anders naar zaken, dan ik. Mensen die facebook en twitter hebben, kijken ook
anders naar de wereld en de politiek. Nogmaals, deze mensen zijn geen 'slechte' mensen. Wel, krijg je er een ánder beeld van.

Identiteit georiënteerde politiek, is gewoon héél anders dan anarchisme en socialisme. Ik heb het dan niet eens over
goed/slecht. Ik noem jullie niet 'slecht'. Zoals ik eerder zei, het verzet tegen zwarte piet heb ik natuurlijk wel begrepen
Wat niet weg neemt, dat zulk soort politiek vaak verzand en vruchteloos word

Jullie zeggen dat ik adhomiens doen....Jullie hebben Mikael een 'incel' genoemd, mij hebben jullie een 'randfiguur' genoemd, die 'verwend' is. Kortom, allemaal op de man spelen. Jullie kennen mij en Mikael niet eens....

Ik blog btw al.

Binnenkort ga ik die shit vernieuwen. Peter wilde me daarbij helpen. Ik zeg alvast, veel leesplezier

Dat zij mij een incel noemen

Dat zij mij een incel noemen en ter gelijkertijd (nog steeds) beschuldigen van het daten van 'zeer jonge meisjes' is natuurlijk conflicterend. Maakt mij niets uit. Zal wel hun eigen seksuele frustratie zijn.

goed lezen

Citaat:

"Ik zeg niet dat jullie incels zijn (hoewel een van jullie er wel zelf naar hint) maar het is allemaal verdomd herkenbaar wat jullie schrijven en er zit wat prima levensadvies voor jullie in deze video"

Oftewel maikel: niemand noemt jou in deze draad een incel, er wordt alleen gezegd dat je gedrag herkenbaar is. En dat heb je zelf nog eens driedubbeldik bevestigd. Immers, je hebt naar eigen zeggen een hoop ingredienten voor een comfortabel leven bijelkaar gesprokkeld ****met een fucking bovenmodaal inkomen uit parttime werk als kers op de taart****, en dan ga je vervolgens je tijd besteden aan haten op transgenders en feministen op een links forum? Je bent de wandelende definitie van zelfmedelijden en algehele triestheid van incels en geenstijl en co!

PS: als je niet beschuldigd wil worden van 'het daten van zeer jonge meisjes' en andere zaken zoals algeheel kutgedrag, moet je misschien een keer stoppen met daar ZELF over te posten op een openbare website, op een zeer bevestigende manier? Je hebt je reputatie echt allemaal, helemaal, 100% aan jezelf te danken. Ik zou bijna de mods willen vragen om niet alleen ons maar ook jou tegen jezelf in bescherming te nemen.

Deze post is uitsluitend gericht op maikel, nayako___ heeft nu twee keer beloofd niet meer te posten dus die laat ik met rust, ik hoop dat het van zijn kant ook lukt.

LOL

De beste wraak is om het goed te doen en zo geschiede!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech