“Rumoer in Appelscha”, een reactie op het stuk van Kees Stad

Hier kun je discussieren over “Rumoer in Appelscha”, een reactie op het stuk van Kees Stad.
Onwaarheid 1 is dat niet het bestuur de boel heeft laten escaleren in Appelscha, maar dat de groep die zich tooit met de naam ‘van onderop’ daarop heeft aangestuurd. Het bestuur heeft eind januari van dit jaar de noodklok geluid nadat de zeer verslechterde financiële situatie in 2017 duidelijk was geworden. Vanuit haar verantwoordelijkheid als bestuur heeft zij duidelijk gezegd dat het terrein met het oog op de mogelijkheid, dat een deel van de kampeerders voor het derde opeenvolgende jaar niet zou betalen, in april niet open kon. En of iedereen die nu al twee jaar niet had betaald, zijn rekening wilde voldoen om dat te voorkomen. Verder interen op de financiële reserves zou onverantwoord zijn geweest.

Op deze noodkreet kwam van de groep van onderop geen enkele reactie, laat staan dat er over de openstaande jaren 2016 en 2017 werd betaald. In de laatste week van maart 2018 bleek zelfs dat de groep helemaal niet van plan was nog ooit aan de stichting te betalen. Toen restte het bestuur weinig anders dan te doen wat ze eerder had aangekondigd. Hoe pijnlijk het ook was: het terrein moest gesloten worden om de vaste uitgaven zoveel mogelijk te reduceren.

Onwaarheid 2 is dat het bestuur alles bepaalt en de kampeerders niets te zeggen hebben. Ten eerste zijn de meeste bestuursleden zelf ook kampeerder en dus gebruiker. Het bestuur heeft de afgelopen jaren in de praktijk een “slapend” bestaan geleid waardoor zij nauwelijks iets bepaalde. In de praktijk heeft steeds een informele verenigingsstructuur gefunctioneerd. Het bestuur heeft vrijwel uitsluitend als kampeerder aan de besluitvorming deelgenomen. Alleen de contracten en de financiën waren voornamelijk het domein van het bestuur.

Onwaarheid 3 is de stelling dat de gebruikers meer te zeggen wilden hebben en dat het bestuur daar niets van wilde weten. Een deel van de gebruikers wil juist méér te zeggen hebben dan gegeven de huidige informele verenigingsstructuur gangbaar is. Een flink deel van de kampeerders staat ook nog steeds achter de oude structuur, omdat zij de besluitvorming in de kampeerdersvergaderingen voldoende vindt. Niettemin heeft het bestuur steeds gezegd dat een vereniging van kampeerders bespreekbaar is. Het idee is wel altijd geweest dat alle kampeerders hierachter moesten kunnen staan.

Onwaarheid 4 is dat in dit kader beweerd wordt dat het bestuur stelselmatig verzoeken en besluiten naast zich neerlegt. Dit is absoluut niet het geval geweest. Deze beweringen dienen alleen om vervolgens de betaalstaking te rechtvaardigen. Zo kreeg de PL-groep een eigen budget (een voorschot van duizenden euro’s) en een eigen rekening. Dit leverde inderdaad discussie op omdat in de historie van het terrein dit nog niet eerder aan de orde is geweest bij een PL-groep.

Vervolgens hield de PL-groep zich niet aan de in de kampeervergadering gemaakte afspraken, zoals het indienen van een begroting, het maken van een financieel verslag als verantwoording aan de kampeerdersvergadering, de afdracht van gelden en het betalen van een bijdrage aan de exploitatie. Ook hen ging het om de macht en niet om de inhoud (ze hielden namelijk de hele opbrengst van de PL zelf, terwijl de stichting de kosten voor voorzieningen en onderhoud mocht betalen). Ook zij hebben twee jaar lang hun uitgaven niet verantwoord en hun rekeningen niet betaald.

Onwaarheid 5 is dat het bestuur geen representatieve vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur wilde, omdat de mensen op het kampeerterrein niet capabel zouden zijn. De kracht van de stichting, eigenaar van het terrein, is altijd geweest dat het bestuur een homogene groep van gelijkgezinden was, die garant stond voor het voortbestaan van het terrein. Dit is 85 jaar lang succesvol gebleken. De gedachte erachter was dat het bestuur zo geen machtsstrijd in eigen gelederen zou krijgen. En als het bestuur slapend moet zijn (zoals de groep van onderop wil) waarom is dan zeggenschap over de samenstelling van het bestuur zo interessant? Daar kan maar één reden voor zijn: van onderop is uit op macht!

Onwaarheid 6 is dat de betaalstaking het gevolg zou zijn van onwil van het bestuur om iets gedaan te krijgen. Dit is onzinnig gezien de informele verenigingsstructuur waarin de besluitvorming altijd leidend is geweest, ook voor het bestuur. Waar heeft het bestuur dan niet mee ingestemd? Kees Stad verzuimt voorbeelden te noemen.
De betaalstaking is van begin af aan een dwangmiddel geweest om het bestuur voor het blok te kunnen zetten en om als machtsmiddel in te zetten op het terrein. Het bestuur betaalt immers tot de dag van vandaag de rekeningen en werd op deze manier financieel uitgekleed! Het enige dat het bestuur achteraf te verwijten valt, is dat zij dit niet eerder door heeft gehad en er eerder naar heeft gehandeld.

Het bestuur heeft namelijk twee jaar lang de verwachting gehad dat de niet-betalers alsnog hun bijdrage zouden betalen als de gesprekken rond een vereniging van (alle) kampeerders zouden starten. De groep van onderop liet eind maart van dit jaar echter weten, de achterstallige bijdragen niet naar de stichting, maar naar de nieuw te vormen vereniging over te gaan maken. Zo werd de betaalstaking een dwangmiddel om de door de groep van onderop gewenste vorm van vereniging door de strot van het bestuur en de andere kampeerders te duwen. Het stond letterlijk in de mail: “bestuur; maar snel even tekenen en dan maken we het geld over” (alleen niet naar de stichting). En deze mensen hebben zelf de mond open over het bestuur dat dingen doordrukt.

Onwaarheid 7 betreft de verenigingsconstructie waartoe besloten zou zijn in een vergadering waar alle partijen aan meededen. Vooraf had het bestuur aangegeven niet meer te willen vergaderen zolang niet alle kampeerders hun rekening zouden hebben betaald. Dit om een onzuivere discussie te voorkomen waarbij de groep van onderop, onder dreiging van niet betalen, haar zin doordrukt. Het bestuur en een aantal andere kampeerders ontbraken dus op deze vergadering. Toch werd de vereniging opgericht ondanks het feit dat duidelijk was, dat een flink deel van de kampeerders geen deel van deze vereniging wilde uitmaken. Ook hier geeft de groep van onderop het valse beeld dat zij namens alle kampeerders spreekt, en dat zij zomaar kunnen beslissen dat het staangeld naar de vereniging moet worden overgemaakt. Dat is net zo iets als een huurder die beslist dat hij de huur niet meer aan de woningstichting betaalt maar aan een andere partij.

Ook werden ineens allerlei werkgroepen opgericht en van nieuwe leden voorzien, en werden de personen die tot dan toe deze taken vervulden zondermeer aan de kant gezet. En de groep van onderop heeft een nieuwe e-maillijst opgesteld voor de vereniging waar het bestuur (zelf kampeerder) en een aantal andere kampeerders van is buiten gesloten! Dit is kennelijk de democratie waar de groep van onderop voor staat! Een mooi voorbeeld van hoe de groep te werk gaat is, dat de nieuwe vereniging begin mei een vergadering heeft uitgeschreven waar overduidelijk een deel van de kampeerders niet voor wordt uitgenodigd. Kennelijk is ergens besloten dat een hele groep kampeerders niet meer mag meepraten.

Het bestuur heeft inmiddels laten weten, haar zeggenschap niet aan een vereniging te kunnen overdragen die niet in staat is alle kampeerders te verenigen. Het zou betekenen dat er straks eersterangs en tweederangs kampeerders op het terrein zijn. Een groep die wat te zeggen heeft en een groep die niets meer te zeggen heeft. De groep van onderop geeft hier geen uitleg over.

Terwijl er meerdere opties zijn, heeft een voorbereidende “structuurgroep” alleen de mogelijkheid van een vereniging met een vruchtgebruikconstructie uitgewerkt. Dit is de optie die de groep van onderop persé wilde. Een optie die 10.000 euro kost om op te richten en die alle zeggenschap naar de vereniging overdraagt voor de duur van maar liefst 30 jaar. De stichting blijft als eigenaar juridisch aansprakelijk maar heeft in dit geval totaal niets meer te zeggen. Ook een mooi staaltje democratie.

Andere opties om de verhouding van zeggenschap tussen stichting en kampeerders te regelen, zijn niet uitgewerkt ondanks het feit dat sommige leden van de structuurgroep hebben aangegeven dit wel te wensen. Het was echter onbespreekbaar voor de groep van onderop. Dit heeft er mede toe geleid, dat er drie mensen uit de structuurgroep zijn getreden of niet meer betrokken werden bij het verdere verloop. Kennelijk was het niet de bedoeling, dat andere mogelijke opties om de verhouding tussen bestuur en vereniging te regelen in kaart werden gebracht. Het bestuur heeft steeds aangegeven dat de kampeerders uit verschillende mogelijkheden zouden moeten kunnen kiezen. Die keuze hebben ze nooit gekregen.

Het is geen onwaarheid dat er een bestuurslid is opgestapt en als kampeerder is vertrokken. Deze persoon heeft openlijk in de mail aangegeven, er persoonlijk niet langer tegen te kunnen dat hij door de aanhangers van van onderop voortdurend als ‘vijand’ werd betiteld. Hij is gewoon weggepest. Zo worden de bestuursleden de afgelopen jaren behandeld en zo worden ze ook door Kees afgeschilderd. En niet alleen het bestuur heeft last van deze druk. Door toedoen van de groep van onderop is een sfeer van intimidatie en bedreiging ontstaan, van persoonlijke aanvallen en vijandschap die zijn weerga niet kent op het terrein. Er is inmiddels een hele reeks kampeerders vertrokken, er zijn mensen op de wachtlijst die hun plek op het terrein niet accepteren, en bezoekers die niet meer komen omdat de sfeer zo enorm verslechterd is.

Dit in tegenstelling tot de laatste 20 jaar, waarin bestuur en kampeerders in goede samenwerking gezorgd hebben voor een nieuw gebouw op het terrein, voor de toevoer van elektriciteit naar de caravans, voor renovatie van het toiletgebouw en voor aanleg van een nieuwe riolering. Het bestuur zorgt ook voor een gezond financieel beleid (zodat de prijzen van het staangeld laag kunnen blijven) met een jaarverslag dat elk jaar op de agenda van de kampeervergadering staat.

Dit bestuur maar vooral ook het kampeerterrein verdienen een betere behandeling dan hen nu ten deel valt. Inmiddels mag duidelijk zijn dat een groep kampeerders die voortdurend een machtsstrijd voert, zich niet houdt aan de regel die wel voor anderen geldt (namelijk; wie niet betaald moet vertrekken) en die nu haar eigen zin doordrijft ten koste van andere kampeerders, daar niet hoort.
En juist zij spreken van anarchisme en democratie…

De enige reden waarom het bestuur eerder eens naar buiten is getreden, is om te reageren op de oproep van de PL-voorbereidingsgroep om met de PL tóch naar Appelscha te komen, ondanks het feit dat daar de voorzieningen zijn afgesloten. Met geen woord spreekt deze groep hierover. Het bestuur vindt dit onverantwoord, met het oog op de vele ouders met kinderen die er jaarlijks komen. Hen op het verkeerde been zetten is opnieuw een vorm van machtsmisbruik. Dit gebeurt alleen om het bestuur te dwarsbomen, en geeft totaal geen blijk van verantwoordelijkheid voor het ongemak van mogelijke bezoekers.

Dit alles had Kees Stad kunnen ontdekken als hij zich niet zo eenzijdig had laten informeren en, zoals het een journalist betaamt, hoor en wederhoor had toegepast. Hij heeft zich blijkbaar kritiekloos van alles op de mouw laten spelden door van onderop, en zich zonder nadenken voor hun karretje laten spannen. Zelf houden zij zich stil en laten anderen hun ongezouten mening spuien en nu is Kees zelfs hun spreekbuis. Dat past niet bij iemand met een goede reputatie in de alternatieve journalistieke hoek.

We willen afsluiten met de opmerking dat we uiteraard alle beweringen, die in dit stuk zijn gemaakt, kunnen onderbouwen. En uiteraard zijn we beschikbaar voor Kees Stad als hij zijn verhaal nog wil toetsen. Als mensen werkelijk willen weten wat zich hier afspeelt dan hoeven ze het maar te vragen.

Het stichtingsbestuur van het Terrein tot Vrijheidsbezinning


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Troll time.

Re: “Rumoer in Appelscha”, een reactie op het stuk van Kees Stad

Het stichtingsbestuur = 1 machttripper die maar niet snapt dat zijn tijd voorbij is.

Kraken die handel! Laat de decennia strijd rondom dit bijzondere terrein niet in zijn handen achter. Bestuur of geen bestuur, de PL gaat door!

Groetjes,
iemand die tot voor kort best neutraal in dit verhaal stond.

Re: “Rumoer in Appelscha”, een reactie op het stuk van Kees Stad

Stichtingsbestuur bedankt voor jullie duidelijke toelichting !
Dit werpt toch een geheel ander licht op de zaak en ik ben onthutst over de praktijken van de groep
die zich "van onderop " noemt.

Om alle negativiteit nu de kop in te drukken zou het toch mooi zijn als de groep "van onderop " en het
stichtingsbestuur de moed zouden hebben om toch metelkaar om de tafel te gaan zitten !

De insteek van dit overleg zou moeten zijn ; " Hoe gaan we metelkaar de financiele problemen oplossen en willen
we toch de PL dagen van 2018 goed laten doorgaan ! "

Het moet toch echt gezegd worden dat op deze manier zoals het er nu voor staat de PL dagen niet fatsoenlijk
kunnen doorgaan !

Het is metelkaar of in 2018 dan maar geen PL !

Re: “Rumoer in Appelscha”, een reactie op het stuk van Kees Stad

ik ga al dit nepnieuws niet eens lezen, maar toch een reactie op de vorige reactie.

het bestuur is helemaal niet geïnteresseerd om er nog samen uit te komen door rond de tafel te gaan zitten. het stichtingsbestuur heeft net alle stakersters een ontbindingsovereenkomst gestuurd!

er zijn géén financiële problemen, het geld van de stakers is beschikbaar, maar het bestuur wil gewoon haar macht doen gelden. niet meer en niet minder.

tot op de PL, ben benieuwd of het bestuur daar haar ware gezicht durft te laten zien?

Volgens mij hebben jullie wel

Volgens mij hebben jullie wel 36 keer een herinnering gehad, en wou je gewoon nie betalen maar het bestuur buiten spel zetten! En nu gek opkijken dat ze er een keer de stekker uit trekken? Hipokriet!

Overleg met stichtingsbestuur

Graag een reactie van het stichtingsbestuur op het voorstel om in overleg te gaan.
De huidige situatie is ook voor de toekomst van de PL dagen desastreus .
Het eenzijdig doorzetten van de PL biedt geen toekomstperspectief !

eens!!!!!! de PLgroep blijft

eens!!!!!!
de PLgroep blijft roepen dat het gewoon doorgaat.
alleen om het bestuur te treiteren? of om een lekkere rel uit te lokken.
schaam je met zn allen

In elke mail van het bestuur

In elke mail van het bestuur staat ook dat ze willen praten. Voorwaarde is achterstallig staangeld betalen. Redelijk toch? Had de Onderopgroep van te voren moeten zeggen dat ze niet van plan waren te betalen. Dat is geen anarchisme, dat is belazeren. Betaal nou eerst eens die twee jaar en ga dan samen om de tafel om over de toekomst te praten!

niet zeuren joh! het is al

niet zeuren joh!
het is al jaren zo in Appelscha; betalen of opzouten!
caravan werd van het terrein af getrokken en klaar!
en nu gaan we doen of jouw kleinzielige praatjes niet net zo erg zijn als wat jij zegt over het bestuur?

Waarom is het elk jaar een

Waarom is het elk jaar een drama met de Pinksterlanddagen. Niet alleen het a-team, maar nu dit weer. Misschien trekt die groep drama aan? Altijd hetzelfde op Indymedia rond deze tijd.

Hoewel het onmogelijk voor

Hoewel het onmogelijk voor mij is te weten wat er precies allemaal is gebeurd, zet de inhoud vet dit verhaal zelf al vraagtekens bij de positie van het bestuur. Nergens wordt duidelijk gemaakt waarom de inhoudelijke eis van Van Onderop (alle macht aan de kampeerders) zo problematisch is. Alleen wordt gezegd dat niet alle kampeerders dat vinden, en zolang dat zo is dat het bestuur dan fuck you tegen hen zegt. Dat is lekker makkelijk, als je als bestuur zelf ook kampeerders bent. Een kleine minderheid kan zo de wil van een grote meerderheid blokkeren. Nou is het nou eenmaal zo dat in besluiyen over gemeenschappelijke zaken, als er geen consensus bereikt kan worden, wanneer de meerderheid niet kan besluiten de facto een minderheid regeert. En dan gaat die minderheid klagen over onder druk gezet worden, rot op zeg.

En ja natuurlijk, een betaalstaking is een machtsmiddel. Dat is elke staking. En ja natuurlijk, is de groep van onderop uit op macht in de zin dat dat woord hier wordt gebruikt. Namelijk de macht om hun leef (dan wel kampeer-) omgeving vorm te geven. Wat anders is dan de macht om die invloed op je leven te blokkeren (wat het bestuur nu doet), en geheel anders dan de macht om mensen jouw wil op te leggen/te onderdrukken (waar het bestuur de van onderop groep van beschuldigt). De eis die het bestuur blijkbaar stelt aan het vergaderen met deze groep is bovendien dat zij eerst hun betaalstaking eindigen. Dat is als een baas die pas wil onderhandelen als de werkers weer aan de slag gaan. Dat is een eis waarmee je de positie van je tegenstander onderuit schoffelt, waardoor je vervolgens zelf sterker staat in de onderhandeling. Het is alleen maar juist dat de van onderop groep daar totale schijt aan heeft. Dan maar zonder het bestuur en hun vriendjes.

Ten slotte is het argument rondom de stichting als homogene groep van gelijkgezinden misselijk makend. Ja, als iedereen met macht hetzelfde vindt, is dat echt super handig. Vandaar dat de PVV geen leden heeft en de FvD wordt gerund hoe die wordt gerund. Het is namelijk handig voor een kleine minderheid die zijn macht wil behouden, en vergaderingen zullen erg soepel gaan dan inderdaad. Maar het gaat anarchisten er toch om dat wij zelf ons eigen leven in handen nemen? Individueel waar dat kan of gewenst is, gezamenlijk waar dat moet of gewenst is, en met alle mogelijke gradaties daartussen. En nee, dan gaan niet altijd alle neuzen dezelfde kant op staat. Wen er maar aan. Een organisatie die daar niet mee kan omgaan is ten dode opgeschreven, of zou dat moeten zijn.

Om maar wat te noemen, waarschijnlijk vallen hier nog veel meer gaten in te schieten. Maar ik hoop wel op een reactie van die van onderop groep, of mensen die daar deel van uit maken.

Nog een: Dat argument van

Nog een:
Dat argument van "dat is net zoiets als een huurder besluit huur te betalen aan iets anders dan de woonstichting"
JA NATUURLIJK, dat doe je -zeker als daar praktische mogelijkheid toe is en zeker als anarchist - op het moment dat de stichting (of wat dan ook) waaraan je geld afdraagt (oftewel: arbeid) niet (meer) onder jouw controle staat. Dat die organisatie dus niet langer een verlengstuk van jezelf is om invloed op je leven te hebben, maar in tegendeel los van jou is komen te staan en zelfs jouw invloed beperkt of jou zelfs onderdrukt.

Daar hoef je eigenlijk niet eens een anarchist te zijn. Burgerlijk democraten zeiden het al in 1776, toen ze stopten met betalen aan de ene organisatie en een andere oprichtten: NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION.

en nog een gat in het verhaal van het bestuur

Het bestuur zegt
"En als het bestuur slapend moet zijn (zoals de groep van onderop wil) waarom is dan zeggenschap over de samenstelling van het bestuur zo interessant? Daar kan maar één reden voor zijn: van onderop is uit op macht!"

Schrijnend deze argumentatie, voor iemand die toch wel enige kennis moet hebben van anarchisme.

1. Het bestuur moet slapend zijn omdat anarchisten zichzelf willen besturen, en het liefst überhaupt geen bestuur hebben
2. Voor zover er dan toch om een of andere reden niet te ontkomen is aan een bestuur hebben (bijv regels omtrent het zijn van een stichting, een vereniging, het beheren van een terrein), dan wil je wel controle hebben over wie er in het bestuur zit en wat die namens jou doen.

Dat het huidige bestuur dit niet snapt, toont meteen aan hoezeer ze het hier bij het foute eind hebben.

En ja, opnieuw, in de zin dat een anarchist zeggenschap wil hebben over haar/zijn leven is zij/hij uit op macht. En de beschuldiging "jullie zijn uit op macht!" wordt hier gedaan door een groep mensen ('het bestuur'), die zich daar mee willen verzekeren van een heel on-anarchistische machtspositie. Namelijk het structureel en zonder verantwoording af te leggen (want omverkozen, bovendien homogeen en intern eensgezind terwijl er duidelijk zeer uiteenlopende meningen bestaan onder de kampeerders) het hebben van meer macht dan anderen, en zelfs over andere mensen. En dat is goor.

Dus... wanneer je vanuit

Dus... wanneer je vanuit anarchistische motieven doet wat je doet dan is alles geoorloofd? Niemand is toch gedwongen om een plek te nemen op het terrein en iedereen wist toch van te oren dat hij daarvoor moest betalen? Of dacht je dat nieuwe kampeerders in het scenario van vanonderop ook niet hoefden betalen als ze zogenaamd een ander nobel doel voor ogen hadden?

Tegen beter weten in want

Tegen beter weten in want volgens mij ben je een troll en je gaat totaal voorbij aan de reacties waarop je reageert: natuurlijk moet je betalen. Dat doen ze ook. Alleen niet naar een bestuur dat ze niet erkennen (om volgens mij terechte redenen). Een betaalstaking, analoog aan een huurstaking en in zeker opzicht aan een werkstaking, heeft een lange geschiedenis in sociale strijd. Natuurlijk betekent dat niet dat elk inzetten daarvan per definitie gerechtvaardigd is, maar dat is het in deze volgens mij wel: het gaat, kort gezegd, namelijk om het democratiseren van de camping en de empowerment' van de kampeerders. En bovendien een einde aan een vorm van overheersing (het einde van alle overheersing is het doel van het anarchisme, in ieder geval gelet op de letterlijke betekenis van het woord anarchie) die nog illegitiem (niet verkozen) is ook (en daarmee zelfs tegenstrijdig is met 'normale', burgerlijke democratie). Dit zijn binnen het anarchisme rechtvaardige doelen (en wat betreft democratisering ook van zo'n beetje elke politieke ideologie van D66 en linkser daarvan, muv stalinisme e.d). Nou, als je wil discussiëren over het anarchisme en of dat wel of niet ergens op slaat, prima, maar daar gaat deze discussie hier niet over. De discussie gaat over hoe een anarchistische camping gerund moet worden. En dan zeg ik als op z'n minst een sympathisant: ANARCHISTISCH. Gek hè?

Oh en natuurlijk is niet alles geoorloofd voor anarchisten om anarchistische doelen te bereiken. Daar is t anarchisme juist opmerkelijk strikt in, vergeleken met andere ideologieen. Het middel moet overeenkomstig zijn, of in ieder geval in lijn zijn met, of althans op z'n allerminst niet direct tegenstrijdig met het einddoel. Een gerelateerd concept is 'prefiguratie', ga maar googlen. Nou mag jij mij uitleggen hoe de weigering mee te werken aan een illegitiem systeem van overheersing dmv een betaalstaking haaks staat op het bereiken van anarchie (een wereld zonder overheersing).

Dus... wanneer je vanuit

Dus... wanneer je vanuit anarchistische motieven doet wat je doet dan is alles geoorloofd? Niemand is toch gedwongen om een plek te nemen op het terrein en iedereen wist toch van te oren dat hij daarvoor moest betalen? Of dacht je dat nieuwe kampeerders in het scenario van vanonderop ook niet hoefden betalen als ze zogenaamd een ander nobel doel voor ogen hadden?

De verknipte Onderop fundi's

De verknipte Onderop fundi's kunnen beter elders aan hun cocktail gaan slurpen. Lege plekken zijn zo opgevuld.

Bewijsvoering

Hallo, lekker sappig allemaal hoor!
Maar volgensmij is leveren van bewijsvoering een vereiste als je een stuk schrijft.
Waaruit blijkt dat er achterbetalingen zijn in dit geval? Hoeveel procent wanbetalingen is er over het hele geheel van de camping? De 'machthebbende', of diegene met de meeste macht (is in dit geval het bestuur) dient met bewijzen te komen en verantwoording te komen. Het bestuur dus en dus een degelijk stuk met bronvermeldingen waaruit kan blijken dat er sprake is van wangedrag van huurders die 'niet betalen'. Hoe lang is dit het geval? In hoeverre kan de stichting echt niet gedraaid worden in deze staat zonder het geld? Of is er sprake van iets anders?

Als je iets wil bijdragen aan

Als je iets wil bijdragen aan de discussie, dan lees eerst even waar het over gaat. Onderop erkent dat ze al meer dan twee jaar niet betalen, en dat geld apart zetten. Er is dus helemaal geen discussie over het feit dat er achterstallige betalingen zijn. Het betreft een substantieel deel van de huurders, en ook de PL, volgens alle partijen.

Re: "Rumour in Appel shaven", a reaction to the play of Kees Sta

I was enjoying this saga for a while because you know, a good ol' indymedia bunfight is a traditional popcorn feast for an activist ground down by this cruel world. It helped me smile again for the first time this year. But actually now I'm starting to wonder how people can actually look at themselves in the mirror any more.

Just to be clear, I don't give a shit about Appelscha... i went a few times, i found it very cliquey, adults behaving like stupid kids running around drinking/kissing in the woods, jaja whatever. One year there was a circus with animals camped next door and all the anarchists talked about how it was bad and didn't do shit, so I had enough of that. Deeds not words (she says writing on indymedia haha). Anyway, I live in Maastricht, it's a long way to travel for that crap. Then my friend Maikel was kicked out by people mobilising a safe spaces discourse for ridiculous reasons and I cannot abide that sort of bullshit, so I gave up on heading north. And the findings of the dispute process were never implemented so I'm sure it's the just the same shit nowadays.

So I don't care if this event happens or not, what I do care about is that there are things right now that need our support...

For example, last week squatters in utrecht were convicted for the kraakverbod protest, there was the poke-a-cop courtcase, fash in amsterdam.

This week peike has a courtcase, autonoom centrum has a courtcase, we are here has a demo, i could go on. Are people busy with this shit? I am actually, I hope you are too.

The ZAD is crying out for international support and indymedia is full of posts showing anarchists here can't organise a pissup in a brewery.

People need to realise what is fucking important and what solidarity means.

This armchair anarchist says enough. Weg met Appelschijt.

Re: "Rumour in Appel shaven", a reaction to the play of Kees Sta

Alsjeblieft, ik ben al enige tijd verder dan de PL. Dat de PL groep zichzelf nu consumeert door het gebrek aan een zelfreinigend vermogen spreekt boekdelen. Elk jaar drama en elk jaar ligt het aan derden. Als het overal naar stront ruikt waar je ook bent, wellicht moet je dan eens gaan kijken naar het profiel van je schoenen, zoals het Engelse spreekwoord gaat.

Toedeledoki, Maikel

Re: "Rumour in Appel shaven", a reaction to the play of Kees Sta

Does the board have nothing else and useful to do except playing boss on a anarchist camping site and translating their bullshit in all the languages they can?

Re: "Rumour in Appel shaven", a reaction to the play of Kees Sta

Moeten we dit serieus nemen? Voorzover ik weet spreekt het hele bestuur van "de camping" Nederlands, en iedereen op deze indymedia-site verstaat het. De PL is altijd al een nederlands gebeuren geweest. Waarom zou je dan de discussie (proberen te) voeren in de favoriete koloniale taal van de kapitalistische globalisten?

Re: "Rumour in Appel shaven", a reaction to the play of Kees Sta

Beste mensen ,

Ik hoop dat alle partijen zullen inzien dat de huidige situatie desastreus is voor de toekomst van de PL.
Denk dat we nu verstandig moeten zijn en de PL in 2018 maar een keer overslaan.

Laten we dit jaar gebruiken om geschillen uit de weg te ruimen en voor volgend jaar weer een daverende PL te organiseren.

Tot volgend jaar !

Weer die identiteit geen

Weer die identiteit geen internationalisme maar regionalisme door die Friese taal die bijna niemand nog begrijpt. Blijkbaar gaat dat regionalisme boven Anarchisme de identiteit als zijnde Anarchist. Het gaat wel vaker over identiteit neem M. die vind dat je geen Anarchist kan zijn als je een uitkering hebt. Hij die M. zal denk ik bestrijden dat dat met identiteit te maken heeft.

Re: “Rumoer yn Appelscha”, in reaksje op it stik fan Kees Stêd

Kees Stêd is in nep-anarchist mei in board foar syn kop. De man is inkeld út op it meitsjen fan chaos.

-

sa is it!

-

Wie zegt dat er volgend jaar weer een PL zal zijn? Wie zegt dat Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning volgend jaar nog bestaat? Ik kan het nergens uit opmaken. Het terrein zou nu voor iedereen prioriteit moeten hebben maar alleen bij het bestuur vind je dat. De toekomst van het terrein is ongewis. De Onderop fundi's laten het terrein aan een draadje bungelen en zijn daar trots op. Of het voortbestaan van het terrein afhangt van een deurwaarder, we gaan het zien.

Een terrein waarop huur

Een terrein waarop huur betaald moet worden heeft geen reet met anarchisme te maken.

De enige groep die in Nederland in de buurt komt en lang bestaat, is Ecotribe in Teuge.

Zij het dat dat ook een elitaire club van rokende, bierdrinkende types met honden is

Jammer

Had me voorgenomen op met mij kinderen volgend jaar op de PL te komen om ze te laten zien waar ik mee opgegroeid ben.neem ze maar niet mee naar een clip mensen die totaal uit elkaar gegroeid zijn . Ik wens de betreffende beterschap

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech