Geen doorgang Pinksterlanddagen 2018 door sluiting kampeerterrein Appelscha

Nieuws, gepost door: Stichtingsbestuur op 16/04/2018 04:09:11

Wanneer: 16/04/2018 - 20:38

De Pinksterlanddagen 2018 kunnen helaas geen doorgang vinden op het kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. Het kampeerterrein is gedurende 2018 gesloten. Financiële moeilijkheden liggen hieraan ten grondslag.

Het stichtingsbestuur van de camping heeft dit drastische besluit moeten nemen omdat de exploitatie van het terrein de laatste twee jaar zwaar verliesgevend is geweest. Het vooruitzicht van een derde zwaar verliesgevend jaar liet het bestuur geen andere keus het terrein gedurende dit jaar buiten bedrijf te stellen.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken enorm en heeft dit besluit met pijn in het hart moeten nemen, vooral ten aanzien van de kampeerders en bezoekers die wél trouw aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.
Wij hebben de voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen (die tot de groep niet-betalers behoort) verzocht zelf de bijeenkomst af te gelasten, maar dit heeft zij niet gedaan. Integendeel; zij roept op om met Pinksteren naar Appelscha te komen. Aangezien het terrein momenteel de meest noodzakelijke voorzieningen (gas, licht en water) ontbeert, achten wij deze oproep onverantwoord.

Het bestuur verzoekt eenieder die medewerking aan de Pinksterlanddagen 2018 heeft toegezegd hiervan nota te nemen. Bezoekers worden verzocht thuis te blijven.

Het bestuur zal zich in de loop van dit jaar bezinnen op een doorstart en heropening van het kampeerterrein. Uiteraard kunnen in dat geval de Pinksterlanddagen gewoon weer doorgaan.

Bestuur Stichting Tot Vrijheidsbezinning
stichtingtotvrijheidsbezinning@gmail.comWie: 
nn

De PL gewoon door en slaat dit bericht helemaal nergens op.

Voor een ieder die van plan was te gaan, zie je daar!Wie: 
nn

wat is dit voor kul? op de website van de anarchistische camping appelscha staat helemaal niks over een eventuele sluiting en ook het email adres klopt niet. Mods, kan deze bullshit verwijderd?Wie: 
nn

Het zou netjes zijn als de voorbereidingsgroep toegeeft dat er problemen zijn, maar zoals elk meisje en jongetje inmiddels weet: Dat doet zij nooit. De PL wordt dit jaar een FB event en niets meer dan dat.Wie: 
P

Wat een machtsvertoon, en dat op een anarchistische kampeerterrein.

Het bestuur weg - Pinksterlanddagen gaan door!Wie: 
nn

Zo te horen heeft (of maakt) vooral het bestuur problemen en niet de PL. Hoe is de beslissing van het bestuur eigenlijk tot stand gekomen? Hoort zoiets niet in overleg in de kampeerders vergadering te gebeuren? Waarom denkt het bestuur dat ze als dictator kunnen optreden op een anarchistische camping?Wie: 
hihi

PL de grootste wanbetaler.

Wie had dat verwacht.Wie: 
nn

PL voorbereidingsgroep en de campers kiezen zelf om te huurstaken. Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid. Helaas in de grote wereld moet er af en toe betaald worden.Wie: 
nn

Anarchistencamping kampt met geldgebrek: geen Pinksterlanddagen in Appelscha?
http://www.lc.nl/friesland/Anarchistencamping-kampt-met-geldgebrek-geen-...Wie: 
nn

Mensen die ouwehoeren over het belang van de structuren van de beweging, maar nooit hun rekeningen betalen...Wie: 
dolle mina

No passage Pentecostal days 2018 due to closure of Appelscha campsite

Unfortunately, the Pentecostals days of 2018 cannot take place on the campsite Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. The campsite shall be closed during 2018. This is due to financial difficulties.

This drastic decision has had to be taken by the campsite's Foundation Board because the exploitation of the site has been heavily loss-making over the last two years. The prospect of a third year of heavy losses left the board with no other choice but to decommission the site during this year.

the management deeply regrets this state of affairs and has had to take this decision with great pain, especially with regard to campers and visitors who have faithfully met their financial obligations.
We have asked the Pentecostal Day Preparatory Group (which belongs to the non-payers' group) to cancel the meeting itself, but it has not done so.On the contrary; she calls to come to Appelscha with Pentecost. As the site currently lacks the most necessary facilities (gas, light and water), we consider this call irresponsible.

The Board requests all those who have agreed to cooperate with the Pentecostals for the year 2018 to take note of this. Visitors are requested to stay at home.

In the course of this year, the management will reflect on a restart and reopening of the campsite. In that case, of course, the Pentecostal days can continue as usual.

Board of the Foundation for Freedom ReflectionWie: 
nn

Pas de passage Jours pentecôtistes 2018 en raison de la fermeture du camping d'Appelscha.

Malheureusement, les journées pentecôtistes de 2018 ne peuvent pas avoir lieu sur le camping Tot Vrijheidsbezinning à Appelscha. Le camping est fermé en 2018. Cela est dû à des difficultés financières.

Cette décision drastique a dû être prise par le Conseil de fondation du camping car l'exploitation du site a été fortement déficitaire au cours des deux dernières années. La perspective d'une troisième année de pertes importantes n'a laissé au conseil d'administration aucun autre choix que de déclasser le site au cours de cette année.

Le conseil regrette profondément cet état de fait et a dû prendre cette décision avec beaucoup de peine, surtout en ce qui concerne les campeurs et les visiteurs qui se sont fidèlement acquittés de leurs obligations financières.
Nous avons demandé au groupe préparatoire du jour de la Pentecôte (qui appartient au groupe des non-payeurs) d'annuler la réunion elle-même, mais il ne l'a pas fait.
Au contraire, elle appelle à venir à Appelscha avec la Pentecôte. Comme le site manque actuellement des installations les plus nécessaires (gaz, lumière et eau), nous considérons cet appel comme irresponsable.

le Conseil demande à tous ceux qui ont accepté de coopérer avec les pentecôtistes pour l'année 2018 d'en prendre note. Les visiteurs sont priés de rester à la maison.

Au cours de cette année, la direction réfléchira à un redémarrage et à la réouverture du camping. Dans ce cas, bien sûr, les jours de Pentecôte peuvent continuer comme d'habitude.

Conseil d'administration de la Fondation pour la Liberté RéflexionWie: 
team B

kommuniqué 1#

Keine Passage Pfingsttage 2018 wegen Schließung des Campingplatzes Appelscha

Leider können die Pfingsttage 2018 nicht auf dem Campingplatz Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha stattfinden. Der Campingplatz ist im Laufe des Jahres 2018 geschlossen. Dies ist auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen.

Diese drastische Entscheidung musste vom Stiftungsrat des Campingplatzes getroffen werden, da die Ausbeutung des Platzes in den letzten zwei Jahren sehr verlustreich war. Die Aussicht auf ein drittes Jahr schwerer Verluste ließ dem Vorstand keine andere Wahl, als den Standort in diesem Jahr stillzulegen.

Der Vorstand bedauert dies zutiefst und musste diese Entscheidung mit großem Schmerz treffen, insbesondere im Hinblick auf Camper und Besucher, die ihren finanziellen Verpflichtungen treu nachgekommen sind.
Wir haben die Vorbereitungsgruppe für den Pfingsttag (die zur Gruppe der Nichtzahler gehört) gebeten, das Treffen selbst abzusagen, aber sie hat dies nicht getan.Im Gegenteil, sie ruft dazu auf, mit Pfingsten nach Appelscha zu kommen. Da der Standort derzeit nicht über die notwendigen Einrichtungen (Gas, Licht und Wasser) verfügt, halten wir diesen Aufruf für unverantwortlich.

ersucht der Vorstand jede Person, die sich bereit erklärt hat, an den Pfingsttagen 2018 mitzuarbeiten, dies zur Kenntnis zu nehmen. Besucher werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

Im Laufe dieses Jahres wird das Management über einen Neustart und eine Wiedereröffnung des Campingplatzes nachdenken. In diesem Fall können die Pfingsttage natürlich wie gewohnt weitergehen.

Vorstand der Stiftung für FreiheitsreflexionWie: 
nn

Tot in Appelscha!Wie: 
nn

Oké en wat gaat "het bestuur" dan doen als er wel mensen komen dan...?Wie: 
nn

De voorbereidingsgroep zwijgt weer als het graf.Wie: 
nn

Ergens ben ik dan wel benieuwd, als dit verhaal correct is, waar de bijdragen naartoe zijn gegaan die de PL-bezoekers hebben moeten betalen. Was het niet zo dat deze bijdrage o.a. werd gevraagd om de camping te betalen?Wie: 
Zweetsok

Eerst zweeg de PL voorbereidingsgroep over de zaken Momo,Maikel en de vegan streaker, maar nu over de hele rug van haar bezoekers. Die bezoekers accepteerde dat jaren. Nu is het koekje van eigen deeg.Wie: 
nn

No hay paso los días pentecostales de 2018 debido al cierre del camping Appelscha

Desafortunadamente, los días pentecostales de 2018 no pueden tener lugar en el camping Tot Vrijheidsbezinning en Appelscha. El cámping deberá estar cerrado durante 2018. Esto se debe a dificultades financieras.

Esta decisión drástica ha tenido que ser tomada por el Consejo de la Fundación del camping, ya que la explotación del mismo ha sido muy deficitaria en los dos últimos años. La perspectiva de un tercer año de grandes pérdidas no dejó a la junta directiva más remedio que desmantelar el sitio durante este año.

La junta lamenta profundamente esta situación y ha tenido que tomar esta decisión con gran dolor, especialmente con respecto a los campistas y visitantes que han cumplido fielmente con sus obligaciones financieras.
Hemos pedido al Grupo Preparatorio del Día Pentecostal (que pertenece al grupo de los no pagadores) que cancele la reunión, pero no lo ha hecho. Al contrario, llama a venir a Appelscha con Pentecostés. Como el sitio carece actualmente de las instalaciones más necesarias (gas, luz y agua), consideramos que este llamado es irresponsable.

La Junta pide a todos los que hayan acordado cooperar con los pentecostales para el año 2018 que tomen nota de ello. Se ruega a los visitantes que se queden en case.

Consejo de la Fundación para la Libertad de ReflexiónWie: 
nn

Het kampeerterrein is gewoon open, de vereniging van kampeerders in Appelscha zijn hard bezig om alles klaar te maken voor een nieuwe PL. Dat er een paar individuen onder de noemer 'bestuur' dictatoriaal bepalen wat wel of niet doorgang kan vinden en eigengereid suggereren dat iets gecanceld is waar ze niets mee van doen hebben, dat is pas on-anarchistisch.
Dus anarchisten kom allemaal naar ons kampeerterrein tijdens de PL, en laat niet een paar nare mensen ons kampeerterrein verpesten.
'Geen bazen en politici, maar zelfbestuur en anarchie!'Wie: 
nn

Wacht nog steeds op een reactie van de voorbereidingsgroep Pl.Wie: 
nn

Dit persbericht is een reactie op de eerder verschenen berichten op Indymedia en in de Leeuwarder courant. Dit bericht dient om duidelijk te maken dat de organisatie van de Pinksterlanddagen geen seconde heeft stilgestaan, dit ondanks de berichten van het zogenaamde ‘bestuur´: https://www.indymedia.nl/node/43306Wie: 
anarchist

Neem berichten van het stichtingsbestuur mbt de PL en de camping met een korrel zout en doe onderzoek naar wat anderen zeggen over PL en camping. Het stichtingsbestuur is boos omdat de anarchistische kampeerders hun niet-anarchistische bewind niet langer pikken en niet meer naar het bestuur luisteren, maar in zelforganisatie doorgaan met beheer van de camping en het voorbereiden van de PL. Zie artikel Kees Stad hier op Indy. Het Stichtingsbestuur vindt dat de camping dicht is en de PL niet doorgaat. Maar wie gaat kijken ziet echter dat dit niet het geval is: er wordt geklust door enthousiaste kampeerders-beheerders-anarchisten. Alles wordt gereedgemaakt voor de PL en de PLgroep laat zich ondanks alle onterechte zwartmakerij niet kisten en gaat door met doen waar het voor staat: het organiseren van de jaarlijkse PL.

logisch: niet buigen voor bazen, maar zelforganisatie!Wie: 
gekke henkie

op bovenstaande reaktie....

ja ik snap dat je je van ellende helemaal het apelazeres te klussen staat.

de vraag is: heb je nou al betaald...?Wie: 
nn

Nessun passaggio Giorni pentecostali 2018 a causa della chiusura del campeggio Appelscha

Purtroppo, i giorni di Pentecoste del 2018 non può avvenire nel campeggio Tot Vrijheidsbezinning in Appelscha. Il campeggio è chiuso nel 2018. Ciò è dovuto a difficoltà finanziarie.

uesta drastica decisione è stata presa dal Consiglio di fondazione del campeggio, poiché negli ultimi due anni lo sfruttamento del sito è stato fortemente deficitario. La prospettiva di un terzo anno di gravi perdite non ha lasciato altra scelta che smantellare il sito nel corso di quest'anno.

consiglio di amministrazione deplora profondamente questa situazione e ha dovuto prendere questa decisione con grande dolore, soprattutto per quanto riguarda i campeggiatori e i visitatori che hanno rispettato fedelmente i loro obblighi finanziari.
Abbiamo chiesto al gruppo preparatorio della Giornata Pentecostale (che appartiene al gruppo dei non paganti) di cancellare la riunione stessa, ma non lo ha fatto. Al contrario; Ci invita a venire ad Appelscha con Pentecoste. Poiché il sito è attualmente privo delle strutture più necessarie (gas, luce e acqua), riteniamo che questa chiamata sia irresponsabile.

il Consiglio centrale chiederà a chiunque abbia accettato di collaborare nei giorni di Pentecoste 2018 di prenderne nota. I visitatori sono pregati di rimanere a casa.

Nel corso di quest'anno la direzione rifletterà sulla possibilità di riaprire e riattivare il campeggio. In questo caso, naturalmente, le giornate pentecostali possono continuare.

Consiglio di fondazione della Fondazione per la riflessione sulla libertà


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech