NIET-PARTICIPATIEVERKLARING

Hier kun je discussieren over NIET-PARTICIPATIEVERKLARING.
“U woont al uw leven lang in Neederland. Wij willen u graag informeren over de wijze waarop wij uw privilege bij wet vastleggen. Participatie vinden we in Neederland heel belangrijk. Dit is voor u echter niet verplicht. U moet zich weliswaar aan de wet houden, maar ook wanneer u dit niet doet mag u altijd uw Neederlanderschap behouden. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit gelden ten allen tijde voor u, maar zijn voor nieuwkomers in dit land een gunst en moeten verworven worden. Met deze waarden hangen voor u rechten samen waarop u een beroep kunt doen wanneer u uw nieuwe medeburgers deze rechten ontneemt. De wet voorziet er bovendien in om dit namens u te doen. Handvaten hierbij zijn de volgende kernwaarden:

Onvrijheid:
In Neederland mag iedereen die hier wit geboren is denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:
- U als Neederlander uw eigen mening mag uiten, ook indien deze haatdragend is.
- U als Neederlander een eigen geloof of leefstijl mag hebben, waaraan vluchtelingen en migranten zich dienen aan te passen.
- U als Neederlander vrij bent om wel of niet te geloven zonder dat dit tot de consequentie kan leiden dat u dient 'op te pleuren'.
- U als Neederlander recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht) waaronder het recht om uw keuzen en zelfstandigheid op te leggen aan nieuwkomers en hen hun eigen keuzen en zelfstandigheid af te nemen.
Hieraan zitten geen grenzen. Wat u doet of zegt mag in strijd zijn met de wet en wordt vrijwel nooit bestraft. U mag dus met opzet vluchtelingen, migranten, zwarte mensen en mensen met kleur beledigen, discrimineren en aanzetten tot haat en geweld tegen hen. Het verdient aanbeveling dit massaal te doen of daartoe een politieke partij op te richten.

Ongelijkwaardigheid:
In Neederland worden alle burgers met een paspoort gelijk behandeld, behalve als ze een niet-witte huidskleur hebben. Officieel hebben alle burgers dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Evenwel wordt institutioneel racisme door de wet bevorderd, in stand gehouden en ten uitvoer gelegd. De politie heeft de bevoegdheid om mensen op grond van een door hen te bepalen Niet-Neederlands uiterlijk staande te houden, aan te houden, met geweld te bejegenen, op te sluiten en/of standrechtelijk te executeren indien daaraan naar hun inzicht niet voldoende wordt meegewerkt.

Apartheid:
In Neederland vragen we dat gedocumenteerde Neederlanders elkaar helpen en bijstaan als dat nodig is. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Zij hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft het recht mensen dit alles af te nemen en hen uit te buiten en ongelijk te behandelen, indien zij niet beschikken over verblijfsdocumenten of weigeren een speciaal voor hen in het leven geroepen 'participatieverklaring' te ondertekenen. Voor deze mensen geldt geen solidariteit maar apartheid. Zij zijn dan ook geen Neederlanders. Als zij niet op eigen kracht in hun levensonderhoud kunnen voorzien doordat dit niet wordt toegestaan, biedt de overheid de keus tussen vrijwillige of onvrijwillige detentie en deportatie.
Wij vragen van u uw onvoorwaardelijke medewerking aan dit beleid.

Privilege:
In Neederland vragen we alle hier geboren witte burgers bij te dragen aan het in stand houden van hun witte en gedocumenteerde privilege zodat zij kunnen beschikken over een prettige en veilige samenleving gespeend van vreemde invloeden, bijvoorbeeld door te discrimineren op de arbeidsmarkt, kinderen met een migratie-achtergrond een lager schooladvies te geven, of door buren, collega's of schoolgaande kinderen aan te geven als zij deze van 'illegaal verblijf' verdenken. Overige op afkomst of huidskleur gebaseerde verdenkingen vragen wij u eveneens te melden. De aangifte kan bij de buurtcoach, wijkagent of het politiebureau bij u in de buurt worden gedaan of anoniem online bij de kliklijn. Het spreken van de taal van onderdrukking en kolonialisme is hierbij heel belangrijk.

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Neederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Neederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.”

- hieraan geen medewerking te verlenen. Integendeel!

Bij deze verklaar ik me niet te houden aan de Normen en Waarden van dit 'gaaf' Neederland, aangezien deze fundamenteel racistisch zijn. Zij sluiten uit en degraderen vluchtelingen en migranten en al hun nazaten tot in lengte der dagen tot tweederangsburgers. Niet in mijn naam!
Bij deze verklaar ik de Normen en Waarden van Neederland te bestrijden, aangezien ze zijn ingebed in onze geschiedenis van imperialisme, overheersing en slavenhandel, een geschiedenis waaruit nog altijd geen lessen worden getrokken en waarvoor reparaties al lang over tijd zijn.
Bij deze verklaar ik de Spelregels van de Normen en Waarden van Neederland te zullen blijven breken, zo zal ik bijvoorbeeld het spel van Zwarte Piet niet meespelen, noch het spel van verdeel en heers, noch het spel van het aanwijzen van zondebokken.
Bij deze verklaar ik actief bij te zullen dragen aan een maatschappij waarin gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid van iedereen, een maatschappij waar 'onze' regering en staat uitdrukkelijk niet naar streeft.
Bij deze verklaar ik dat dit tot consequentie heeft dat ik van deze staat, die zich in samenwerking met multinationals systematisch met winstoogmerk voorts schuldig maakt aan oorlogsvoering, exploitatie en vernietiging, actief de ondergang zal nastreven.

Voor de vernietiging van ons witte en papierenprivilege!
In strijd tegen het oprukkend fascisme van staat en straatbendes!
Voor het neerhalen van de hekken en muren van Fort Europa!
In strijd tegen het kapitalisme, in solidariteit met alle onderdrukten!

Dekoloniseer! Ageer! Saboteer!

Participatieverklaring? Niet in mijn naam!

Niet-participatieverklaring,
Getekend: Joke Kaviaar, 1 juli 2017


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off topic.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech