[Den Haag] Anarchistische Muurkrant verspreid. Één arrestatie voor 'opruiing en aanzetten tot geweld'.

Nieuws, gepost door: nn op 26/04/2016 04:01:50

Wanneer: 26/04/2016 - 12:28

Afgelopen zondagavond is er in Den Haag iemand gearresteerd op verdenking van het plakken van de Anarchistische Muurkrant. Hem word nu opruiing tegen het gezag, het aanzetten tot geweld en het plakken van posters ten laste gelegd. Hij is in verzekering gesteld en het OM wil hem donderdag voorgeleiden bij de rechter commissaris om hem nog langer vast te kunnen houden.


De afgelopen week hebben anarchisten honderden Muurkranten verspreid in o.a. de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk. Het eerste nummer van de Muurkrant gaat over de opstand vorig jaar in de Haagse Schilderswijk. Hier kwamen duizenden mensen dagen lang in opstand tegen de politie en de staat na de moord op Mitch Henriquez, die door agenten dood werd gewurgd. Henriquez was het zoveelste slachtoffer van geweld door het racistische politiekorps van Den Haag. Het korps dat samen met het OM nog maanden lang jacht heeft gemaakt op de opstandelingen van afgelopen zomer.

Nu er alweer iemand vastzit en het er naar uit ziet dat het OM er alles aan gelegen is om hem zo lang mogelijk vast te houden op verdenking van het verspreiden van een poster met een tekst, is onze solidariteit uiten het enige wat wij kunnen doen. Solidariteit door actie. Hier onder kan je de Anarchistische Muurkrant downloaden. Print de Muurkrant en verspreid hem overal.

Download de Anarchistische Muurkrant: https://indy.puscii.nl/indyfiles/AnarchistischeMuurkrantApril2016.pdf

Stop de repressie! Solidariteit met de gevangenen! Weg met de politie en de staat! Leve de anarchie!

Hier onder vind je de tekst van het hoofdartikel.

Weg met de politie en de staat. Leve de opstand!

Over de opstand in de Schilderswijk

In de zomer van 2015 woedde er een opstand in de Haagse Schilderswijk. Een opstand tegen de dagelijkse onderdrukking en het racisme van de politie. Tegen de verstikkende realiteit van uitbuiting of werkloosheid. Een opstand van mensen die braken met de normaliteit van staatsrepressie: de rollen werden omgedraaid en de politie werd de straten uitgejaagd. De moord op Mitch Henriquez, de zoveelste racistische politiemoord, was de vonk die de opstand deed oplaaien. Laten wij niet vergeten, laten wij niet vergeven!

Door politici, de media, moskeeën en allerlei buurtclubjes werd de opstand weggezet als een ordinaire rel. Als een criminele daad waarvan de daders hard gestraft moesten worden. Maar geloof niet hen, de organisaties die van subsidie van de staat overleven, zij die hun eigen agenda willen voeren over de ruggen van de onderdrukten, zij die de onderdrukten uitverkopen om met de machthebbers om de tafel te kunnen zitten. Dat mensen in wijken als de Schilderswijk worden onderdrukt is wel duidelijk. Niet aangenomen vanwege je naam of uitgebuit voor een hongerloontje terwijl de bazen, grote bedrijven, politici en banken zich verrijken.

Het is de in de staat geïntegreerde racistische zondebokpolitiek die mensen van kleur de schuld geeft van armoede, huisvestingsproblemen en bezuinigingen, enkel om mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar vluchtelingen, Marokkanen en Surinamers zijn niet de oorzaak van deze problemen. Het probleem zijn de politici en de staat die alleen de belangen behartigen van de bazen en grote bedrijven, en het is de moordende politie die dat alles, kosten wat het kost, beschermt.

De opstand in de zomer van 2015 was geen ordinaire rel. Het was een legitieme opstand tegen alles wat ons onderdrukt. Het was een opstand tegen de politie die ons op straat terroriseert. Tegen de controlewaanzin van cameratoezicht, ID controles en het zogenaamde 'zero-tolerance
beleid' die we alleen in arme wijken zien. Het was een opstand van een gemeenschap die zich niet langer door politieke spelletjes laat verdelen. Jaren lang is er gepraat en gevraagd om verandering maar niemand wilde luisteren. Dan is de enige optie om keihard in opstand te komen. Voor onze waardigheid, voor ons bestaan.

Zij die in opstand kwamen en weigerden te buigen voor onderdrukking en repressie zijn de mensen die hun waardigheid niet zijn verloren. Het zijn juist die mensen die hoop bieden op een andere, een betere toekomst! Laat deze zomer een hete zomer worden!

Weg met de politie en de staat! Leve de opstand! Leve de anarchie!

File: AnarchistischeMuurkrantApril2016.pdf


Wie: 
nn

Het uploaden van de pdf werkt op het moment niet op indymedia. Hier het bestand als Jpeg.

Foto: 


Wie: 
nn

The Hague, the Netherlands: One person arrested while spreading an anarchist wallpaper, charges are instigation and incitement for violence

Last sunday (24th of April) night one person was arrested in The Hague on the suspicion of pasting the Anarchist Wallpaper. He is being charged with instigation against the authority, incitement for violence and pasting of a poster. He is in investigative detention now, the prosecution wants to test his arrest on thursday to keep him longer.

The last week anarchists spread hundreds of Wallpapers, in among others, the neighborhoods Transvaal and Schilderswijk. The first issue of the Wallpaper is about the uprising last year in the area of the Schilderswijk. Here thousands of people rebelled for days against the police and the state after the murder on Mitch Henriquez, who was strangled to death by the police. Henriquez was yet another victim of violence by the racist police force of The Hague. The police force that for many months after was still hunting the rebels of last summer.

Now that someone is locked up and it looks like the prosecution is very eager to keep him as long as possible on the suspicion of spreading a poster with a text, expressing our solidarity is the only thing we can do. Solidarity by action. Below you can download the Anarchist Wallpaper. Print and spread!

Stop the repression! Solidarity with the prisoners! Away with the police and the state! Long live anarchy!


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Download the Anarchist Wallpaper in English here: https://indy.puscii.nl/indyfiles/AnarchistWallpaperApril2016.pdf

Below the main article of the Anarchist Wallpaper:

Down with the cops and the State! Long live the revolt!

On the Schilderswijk revolt

In the summer of 2015 a revolt shook up the Schilderswijk in the Hague. A revolt against the daily repression and racism of the cops. Against the suffocating reality of exploitation and unemployment. A revolt of those who decided to break with the normality of State repression. The tables were turned and the cops were chased off the streets. The murder of Mitch Henriquez, another racist murder by the police, was what sparked the revolt. Let's not forget, let's not forgive!

The politicians, media, mosques and all kinds of neighbourhood initiatives depicted the revolt as an everyday riot, as a criminal act of which the perpetrators had to be punished severely. Don't believe them; those organisations that live off state subsidies, those who want to push forward their own agenda at the costs of the oppressed, those that sell out the oppressed in order to be able to join those in power. That people are oppressed in neighbourhoods like the Schilderswijk is obvious. Not being employed because of your name, or exploited at a meager salary while the bosses, big companies, politicians and banks are only becoming richer.

The scapegoat politics that is integrated in the State is blames people of colour for poverty, housing problems and austerity measures, only to make people distrust each other. But refugees, Moroccan and Surinamese people are not the cause of these problems. The real problem is the State and its politicians that only care for the bosses and big companies, and the police that murders, who wants to protect this at all costs.

The revolt in the summer of 2015 was not an everyday riot. It was a legitimate revolt against everything that oppresses us. It was a revolt against the police that terrorises us on the streets. Against the incessant control of CCTV, ID-checks and the so-called “zero tolerance” policy that we only see in poor neighbourhoods. It was a revolt by a community that refuses to be divided by political games any longer. For years we have been asking for change but no one wanted to listen; the only option left then is to revolt. For our dignity, for our existence.

Those who revolted and refused to bow down to repression are those who have not lost their dignity. It is precisely these people that offer hope for a different, better future. That this summer may be a hot one!

Down with the cops and the State! Long live the revolt! Long live anarchy!Wie: 
nn

Den Haag, Niederlande: Anklage wegen Aufruf und Anstiftung zur Gewalt, Aktivist für die Verteilung anarchistischer Flugblätter inhaftiert.

Letzten Sonntag Nacht (24. April) wurde ein Aktivist unter dem Verdacht festgenommen das Anarchistische Flugblatt plakatiert zu haben. Die Anklage lautet neben des Klebens der Plakate Aufwiegelung gegen die Obrigkeit und Aufruf zur Gewalt. Im Moment sitzt er in Untersuchungshaft und wird zur Verlängerung am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Letzte Woche verteilten Anarchisten hunderte Flugblätter unter anderem auch in den Stadteilen Transvaal und Schilderswijk. Der erste Abschnitt des Flugblatts bezieht sich auf die sozialen Unruhen letzen Jahres in Schilderswijk. Hierbei protestierten tausende Menschen mehrere Tage gegen die Polizei im Bezug auf den Tod von Mitch Henriquez, der von Polizisten erwürgt worden war. Henriquez war dabei "nur" ein weiteres Opfer der rassistisch agierenden Polizeikräfte in Den Haag. Polizeikräfte, die mehrere Monate danach immernoch nach den Demonstranten des letztem Sommers suchten.

Nun da jemand festgenommen wurde, sieht es danach aus als wäre es Ziel der Staatsanwaltschaft ein Exempel zu statuieren und die Person so lange es geht in Haft zu lassen. Nun ist an uns unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Aktive Solidarität! Unten findet ihr das Anarchistische Flugblatt. Druckt und verteilt es.

Stoppt die Repression! Solidarität mit allen politischen Gefangenen! Es lebe die Anarchie!Wie: 
PL

Haga, Holandia: Jedna osoba aresztowana podczas rozklejania plakatow anarchistycznych oskarzenie o podżeganie i nakłanianie do przemocy.

W ubiegłą niedzielę (24 kwietnia) w nocy jedna osoba została aresztowana w Hadze w sprawie podejrzenia o rozklejenie anarchistycznych plakatow. Jest on oskarżony o podżeganie przeciwko władzy, podżegania do przemocy i nielegalne rozklejanie plakatow. W obecnej chwili zatrzymany jest w areszcie śledczym, prokuratura chce ztrzymać go na dłużej.
W ostatnim tygodniu anarchiści rozkleili setki plakatow w m.in. dzielnice Transvaal i Schilderswijk. Plakaty dotycza powstania w ubiegłym roku w rejonie Schilderswijk. Tu tysiące ludzi zbuntowałalo sie przeciwko policji i panstwu po morderstwie na Mitcha Henriquez, który został uduszona przez policjanta. Henriquez był kolejnym ofiarą przemocy na tle rasowym przez siły policyjne w Hadze. Policja przez kolejne miesięce wciąż poluje na rebeliantów z ostatniego lata.

Teraz, gdy oskarzony jest zamknięty i wygląda na to oskarżyciel chce, aby zatrzymać go jak najdłużej pod zarzutem szerzenia plakatow z tekstem, wyrażającym naszą solidarność, ktora jest jedyną rzeczą jaką możemy zrobić. Solidarność przez działanie. Poniżej można pobrać anarchistycznego plakat. Wydrukować i rozprowadzić! Dosc represji! Solidarni z więźniami! Precz z policja i państwem! Niech żyje anarchia!


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Nu: lawaaidemo bij het Hoofdbureau te Den Haag!

Foto: 


Wie: 
nn

Onze kameraad is drie kwartier na de lawaaidemo vrijgelaten!!

Our comrade has been released 45 minutes after the noise demo!!


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Arrestant Anarchistische Muurkrant weer vrij. Verspreiding gaat door!, https://www.indymedia.nl/node/33154 .Wie: 
nn

Anarchisten *kuch* propageren extreem-rechtse jihadsjaal, dat zegt genoeg.Wie: 
JK

Solidariteit!

Staats- en bedrijfsmoordenaars bestrijden begint met zeggen dat het nodig is
https://jokekaviaar.nl/Staats-en_bedrijfsmoordenaars_bestrijden.htmlWie: 
nn

1 Mei Den Haag: Spontane demonstratie in de Schilderswijk, https://www.indymedia.nl/node/33234 .Wie: 
nn

Rechtszaak Anarchistische Muurkrant: Vrijspraak, https://www.indymedia.nl/node/33953 .Wie: 
nn

OM in beroep in Anarchistische Muurkrant zaak, https://www.indymedia.nl/node/34322 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech