Pinksterlanddagen programma online te bekijken.

Hier kun je discussieren over Pinksterlanddagen programma online te bekijken..
We hebben wederom een inspirerend aanbod met Sluiten kerncentrales, Historische lezing anarchisten in de Eerste Wereldoorlog, Is een andere rechtsorde mogelijk?, Community accountability in theorie en praktijk, Privatisering van gevangenissen, Nederlandse anarchistische poëzie in het verleden, Pietendiscussie, De Brieven van Sacco en Vanzetti vanuit de gevangenis en hun dodencel, Sustainable Activism, Anti Militarisme etc etc.
Verder een uitgebreid radicaal filmprogramma, leuke bands, kinderpret en veel meer. Tot vrijdag in Appelscha.
www.pinksterlanddagen.org


Re: Pinksterlanddagen programma online te bekijken.

PL 2014: “In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn

Overzicht van artikelen is te vinden op: http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

Na 13 maanden, meerdere pogingen tot gesprekken, een jaar lang debat op Indymedia en tenslotte de Pinksterlanddagen editie 2014 is het tijd voor mij om mijn eigen conclusies te publiceren.

De aanloop:
Allereerst vind ik het belangrijk te zeggen dat de Pinksterlanddagen perikelen van 2013 een pijnlijke en vermoeiende gebeurtenis is geworden in mijn leven. De eerste maanden waren zeer moeilijk en ik zou deze periode graag zo spoedig mogelijk willen afronden. Mijn verwijdering op de Pinksterlanddagen is in retrospectie niet zo verrassend als zij op het eerste gezicht leek.

De afgelopen jaren heb ik mij in het openbaar op zijn zacht gezegd afkeurend uitgesproken over de manier hoe de “scene-politiek” zich manifesteert in Amsterdam. Ik heb gezien hoe mensen werden bedreigd, omdat zij zich kritisch uitlieten over de Vrankrijk, de stamgasten uit de Molli werden gepest of op andere manier naar de rand werden gedirigeerd. Een deel van de scene wordt gedomineerd door mensen die zich inlaten met zeer nauw politiek paradigma's die als meetlat fungeren waar iedereen langs wordt gelegd. Kritische mensen of mensen die net wat anders zijn worden vanwege allerlei vage reden geëxcommuniceerd. Bij navraag worden vage roddels aangedragen als reden. Met het gevaar dat ik teveel uitwijdt over vrij complexe en interne strubbelingen van de Amsterdamse scene (potentieel boekformaat: “Oorlog en Vrede”) lijkt het mij belangrijk om het in dit licht te houden. De Amsterdamse scene is helaas inmiddels tot nationale scene politiek vervallen. Dit, omdat de Voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen in Appelscha een vrij Amsterdamse karakter heeft en mijn inziens op zijn minst de schijn van partijdigheid heeft.

Belofte is schuld:
In beginsel werd door de uiteindelijke uitzetploeg aan diverse personen inclusief mijzelf beloofd, dat er na de Pinksterlanddagen gesprekken zouden komen tussen mij, de aangeefsters en de verhoorders. Dit is zelfs diverse malen beloofd aan de evaluatiegroep en het 1e “A-team”, echter na tientallen pogingen en verzoeken staat deze belofte nog steeds als schuld open en mijn vragen blijven tot op heden onbeantwoord.

Openbaarheid van de Voorbereidingsgroep en mij in persoon:
In het openbaar lijkt de Voorbereidingsgroep als een groep die zich presenteert als een nette groep die zich richt op conflictbeheersing op basis van het power of definition-concept en die zich onthoudt van openlijke beschuldigingen en niet in wil gaan op de inhoud daarvan. De groep spreekt zich in het openbaar niet uit wat mij nu precies te laste is gelegd of laat tenlasteleggingen vallen, zonder er maar iets over uit te spreken (het server verhaal komt met geen woord voor in haar laatste publicatie). In de 'grote wereld' wordt idealiter verwacht dat in een asymmetrische machtsverhouding de machthebber zo transparant mogelijk is, maar de voorbereidingsgroep vertoonde alle trekjes van dictatoriale regimes: van mij totale openheid verwachten (de verhoren) en zichzelf onthouden van duidelijkheid van procedures,transparantie en een geweldsmonopolie (die bij de uitzetting door non-verbale communicatie zeer duidelijk werd gemaakt). Dit alles waardoor een sfeer van suggestiviteit,intimidatie en laster werd gecreëerd, een sfeer die door ebde in een roddelcampagne achteraf.

De laatste publicatie van de voorbereidingsgroep heeft veel beroering bezorgd in de activistenscene. Bekende schrijvers(sters), zoals Astrid Essed en Peter Storm hebben hun analyses hier op losgelaten; die hoeven niet door mij nog eens herhaald te worden. Wat mij opviel was dat er werd verweten dat het gepubliceerd werd op Indymedia. Ik kan hier alleen maar op antwoorden: het was niet anders mogelijk. De Voorbereidingsgroep hulde zich in anonimiteit, wenste niet met mij te praten en wilde geen eens de tenlasteleggingen aan mij duidelijk maken. Bij haar eerste berichtgeving wilde zij geen eens in gaan op de eis van publicatie van de bevindingen van de evaluatiegroep (zie 3e alinea op http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/pl-vb-groep-pinksterlanddag). Dit heeft mij doen besluiten om het debat meer in de openbaarheid te brengen. Het was pijnlijk voor elke partij, maar de privileges van anonimiteit liggen nu nog steeds in de handen van de voorbereidingsgroepsleden. De personen die er voor verantwoordelijk zijn, kunnen zich als een rat in een steeg verschuilen in naam van procedures en drogredenen als “Aan onze intentie valt niet te twijfelen”. Ik kon alleen maar in het openbaar reageren met mijn naam en toenaam. Dit, omdat het anders wel een heel abstract en ongeloofwaardig verhaal zou worden met als resultaat dat zij wel haar visie publiceerde op Indymedia en deels blootlegt wat haar gedachteprocessen zijn.

De smaadcampagne:
Omdat de aantijgingen niet bekend werden gemaakt naar mij of naar andere personen konden leden van de Voorbereidingsgroep in de scene onofficieel hun eigen verhaal er van maken en deze in de scene injecteren. Ik voel mij niet geroepen om diverse roddels te herhalen hier, maar het ging zelfs zo ver dat op het No Border Camp te Rotterdam vriendinnen van mij, waaronder mijn ex-partner, werden benaderd over wat voor 'gevaarlijke man' ik zou zijn. Een beproefde methode die in de gevestigde politiek regelmatig wordt gebruikt om karaktermoord op een politieke opponent te plegen. Ik laat het aan de lezer over wat het over zegt over het ethische besef van de leden van de Voorbereidingsgroep of op zijn minst van een aantal daarvan.

Afsluitend:
De communicatie naar mij en in de openbaarheid van de Voorbereidingsgroep 2013 spreekt boekdelen hoe die groep denkt over de festivalganger. Omdat ik niet de enige ben die in de afgelopen jaren is verwijderd door dezelfde mensen, vrees ik dat er niets concreets is veranderd. De Voorbereidingsgroep heeft nooit verteld aan mij of ik welkom ben voor de editie 2014. Door de oplopende spanningen, het blijkbaar geaccepteerde gedrag om mensen 2.5 uur te verhoren in een caravan, het fysiek een dreigende houding aan nemen om een persoon van het terrein af te dwingen,waarna de mensen die zich hier schuldig aan maken zich hullen in anonimiteit vrees ik voor een herhaling van wat zich heeft voorgevallen in de editie 2013. Ik hoop dat de editie van 2014 bereid is om een structurele verandering aan te brengen, waardoor anonieme beschuldigingen met deze verstrekkende gevolgen - beschuldigingen waardoor iedereen als Josef K. uit de roman van Kafka ten prooi kan vallen aan een ontspoorde ideologie – niet meer mogelijk zijn,.

Maikel
pl@tiny-host.nl

*Tevens gepubliceerd op: http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

Re: Pinksterlanddagen programma online te bekijken.

Maikel , je bent meer dan welkom en ook de andere officieuze verwijderde persoon van 2014 zal dit jaar gewoon weer komen.
Graag komen, zodat je ook mee kunt doen aan enkele discussies over dit onderwerp.
Dus pak de bus , trein of anders en kom !!!

-

Amerikanen uitnodigen zegt mij niks. Iemand dacht hier de blits te maken ofzo? Heeft de Transformative Justice nu ook betekenis gekregen voor de Pinksterlanddagen 2013 of alleen maar voor jaargang 2014? Gaat er nog een beloofd gesprek plaatsvinden dan?

joehoe

zoek het wat dichter bij huis en laat mij normaal schijten oké?

Je praat als een gevaarlijke

Je praat als een gevaarlijke man, volgens mij laat jouw ethisch-besef zwaar te wensen over, anders zou je nooit in deze situatie terecht gekomen zijn.
Jouw bericht en al die steun betogingen die jij hier krijgt zijn echt misselijk makend, alsof er een grote samenzwering tegen jou zomaar plaats vind, pah, ik geloof jou geen word. Blijf vooral weg.

Zo, jij bent gestoord.

Zo, jij bent gestoord.

Quote: "Volgens mij laat jouw

Quote: "Volgens mij laat jouw ethisch-besef zwaar te wensen over, anders zou je nooit in deze situatie terecht gekomen zijn."

Als ik het wel heb belanden we hier op hetzelfde niveau als het argument van het te korte rokje. Het feit dat iemand beschuldigd wordt, bewijst al dat deze persoon ook schuldig is. Als deze persoon onschuldig zou zijn dan zou hij ook niet beschuldigd worden.
Prachtige cirkel-redeneringen... Zo komen we echt een stuk verder!

http://www.doorbraak.eu/gebla

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/00526p30.htm

Wie overdrijft er nou eigenlijk?

Een belangrijk punt binnen radicaal-links is de strijd tegen seksisme. Alhoewel we ons ervan bewust zijn dat seksisme en (seksueel) geweld ook binnen onze kringen voorkomen, weten we ons vaak geen houding te geven als we ermee geconfronteerd worden. De redactie van de Peueraar plaatst een brief van Petra waarin zij vertelt wat haar overkomen is. Alleen al het feit dat wij deze brief gingen plaatsen wekte al grote beroering bij verschillende mensen. Als Peueraar willen we aandacht geven aan dit soort gebeurtenissen en de reacties daarop, reacties die we al eerder mee maakten in dergelijke situaties. We doen dit niet zozeer om mensen in het beklaagdenbankje te krijgen, maar om onze eigen rol in het geheel te bediscussiëren en hopelijk kan dit een preventieve werking hebben. De nadruk in Petra's verhaal ligt op haar eigen ervaringen. We hopen dat mensen willen schrijven hoe zij denken dat we het beste in dergelijke situaties kunnen handelen.

Ik noem dit stuk een ervaringsverhaal. Maar ik wil dat het meer is dan het verhaal van 1 vrouw, en 1 vent die iets misdaan heeft. Want het gaat niet alleen om ons. Het gaat er ook om hoe er in iedere andere situatie op vrouwen wordt gereageerd. En hoe er gereageerd wordt als bekend wordt dat er iets gebeurt, of is gebeurd, tegen de wil van een vrouw.

Zo'n vier jaar geleden ging ik alleen slapen en werd ik wakker van een man die heftig op me lag te bewegen. Ik vond het toen niet eens zo raar, ik sliep wel vaker met deze man. Ik was 17 en had besloten dat ik als vrouw twee mogelijkheden had. Of ik ging niet met mannen om. Of ik accepteerde dat mannen bij tijd en wijle, vooral in bed, volledig op zichzelf gerichte wezens zijn. In het Leidse kraaksientje ben ik toen geen man tegen gekomen voor een derde mogelijkheid: met elkaar omgaan zonder sexualiteit. Ik zag mijn sexualiteit als ruilmiddel, nuttig voor als ik met een man alleen wou zijn. En dat was reëel, dat was wat deze mannen wilden. Liefst zonder eerst te praten, al had je elkaar nooit eerder gezien. En zonder ergens anders aandacht aan te besteden dan het bevredigen van hun lusten. De feministische golven waren blijkbaar niet alleen aan mij voorbijgegaan, maar ook aan de, soms oudere, mannen. Door hun houding is mijn denken over seksualiteit beïnvloed tot ik zelfs deze manier van wakker worden niet zo vreemd vond.

Later heb ik hier nog met deze man over gepraat. Hij schaamde zich erg. Ook omdat hij vond dat hij sowieso niets lichamelijks met me had moeten doen in die tijd. Aangezien hij wist dat ik al slechte ervaringen had met mannen. En aan mijn houding kon merken - ik liet alles letterlijk over me heen komen - dat ik daar nog niet mee om kon gaan. Over dit gesprek was ik best tevreden. Ik vond hem toen best een bewuste man. Die wel wat fouten had gemaakt, maar ja, wie niet?

Zo'n anderhalf jaar geleden ging dezelfde man mee naar mijn kamer. Hij duwde toen zijn tong tegen mijn mond, wat hij bleef doen, ook al zei ik meerdere keren dat ik dat niet wou. Hij zei dat het automatisch ging. Ik was nog steeds erg beïnvloed door de mannen waar ik mee om was gegaan. Dus ik bleef rustig, en ging niet scheld,en gillen of wat dan ook doen dat effectiever zou zijn geweest, dan zeggen dat ik het niet wilde. Ik denk dat mijn houding toen te maken had met hoe er over het algemeen met vrouwen wordt omgegaan. Als je regelmatig niet de mogelijkheid krijgt om uit te spreken, of hoe dan ook niet serieus genomen wordt, dan ben je niet zo verrast als er niet naar je "nee" wordt geluisterd in bed. Dan is de kans groot dat je dat ook maar laat gebeuren.

Toen de man weer weg was ben ik een gedichtje gaan schrijven. Over bewuste praatjes die niets meer dan praatjes zijn. Ik heb het hem gegeven. De enige reactie was: "Goed gedicht, minder dat het voor mij is." Ik schreef het gedichtje ook in De Peueraar. Zonder zijn naam, want dat vond ik niet netjes om te doen. Lelijke dingen over mensen vertellen hoort niet. Vrouwen horen lief te zijn.

En nu ben ik het zat. Aanleiding was dat hij in De Invalshoek was en ik hem kneep, stel dat hij vaker zou komen. Hoe meer ik daarmee bezig was hoe bozer ik werd dat hij er allemaal zo makkelijk mee weg is gekomen. Terwijl ik er nog steeds mee bezig ben. Op zoek naar een manier er toch nog iets mee te doen ben ik dit gaan schrijven. In eerste instantie om hem zijn daad terug te geven, hem verantwoordelijk te stellen. En om de discussie over seksisme binnen radicaal-links weer eens aan te zwengelen. Daarvoor hoef ik misschien niet zijn naam te noemen. Maar ik denk dat het mensen meer zal raken als ik het wel doe. Ik hoop dat mensen dan meer over dit stuk na zullen denken. Bovendien wil ik het kwijt. Omdat het met mij is gebeurd,vind ik dat ik het recht heb ermee om te gaan zoals ik wil. Ik wil schrijven dat het over mij en X. gaat. (In de papieren Peueraar stond in 1993 de volledige naam. Nu, in 2001, achten we dat niet meer zinvol, de 'sien' van destijds is verdwenen, redactie.) Ik wil hem niet beschermen door zijn naam niet te noemen. Ik hoop dat er verder geen mensen zullen zijn die dit niet willen geloven. Want denken dat een man die je kent zoiets niet zou doen is toch wel erg naïef. Twijfelen of wat ik zeg dat er gebeurd is waar is, lijkt me wel het allerminste wat mensen kunnen doen in reactie op dit stuk.

Ik hoop nog een ding meer: dat andere vrouwen zich hierdoor gestimuleerd voelen om met hun verhaal naar buiten te treden. Op wat voor manier dan ook.

Dat is een naar oud verhaal

Dat is een naar oud verhaal uit de Leidse doos. Maar er zijn ook andere oude Leidse verhalen. In Leiden is het ook voorgekomen dat een jongen uit de scene werd gewerkt wegens valse beschuldigingen van zijn ex-vriendin. En die vriendin heeft later ook toegegeven dat ze de beschuldigingen had verzonnen uit frustratie over de stukgelopen relatie.
Heel lullig allemaal. Maar het komt gewoon voor. Je kunt dit soort verhalen niet simpelweg voetstoots voor waar aannemen zonder te kijken naar de context. En die context liegt er niet om!

vrouwen die liegen over

vrouwen die liegen over seksueel geweld zijn een uitzondering. ik vind het wel heel typisch dat er in deze discussie zo een voorbeeld word gebracht. alsof het liegen over seksueel geweld door vrouwen net zo vaak voorkomt als seksueel geweld tegen vrouwen.

En ik vind het wel heel

En ik vind het wel heel typisch dat bovenstaande verhaal uit de Peueraar uit 1993 wordt opgedist om het huidige verhaal op te leuken. Er zit namelijk nogal wat meer vast aan de beschuldigingen tegen Maikel. Heel opmerkelijk dat dit onder het tafelkleed wordt geveegd en dat vervolgens deze oude verhalen worden opgerakeld. Zo zijn er nog wel wat meer oude verhalen!

tegen je wil

heftig , en goed dat je dit als voorbeeld onder de aandacht brengt.
Ik hoop dat er dit weekeinde middels discussie veel "oud zeer" kan worden "opgelost" zodat we allemaal weer goed verder kunnen !!!

re:

Ik heb nog nergens met zo veel woorden benoemd zien worden dat M. beticht zou worden van zaken die liggen op het vlak van man-vrouwverhoudingen (of man-man, vrouw-vrouw enz.).

Dus zo lang dat niet gebeurt, slaat het ook kant noch wal om de discussie keer op keer die kant op te willen trekken, en kan dit slechts uiterst suggestief worden genoemd.

Het grote verschil met de

Het grote verschil met de gebeurtenisen op de PL is dat we hier een verhaal met een kop en een staart hebben. Waarmee je naar iemand toe kunt stappen en van die persoon kunt verwachten zelfkritisch te zijn. Op basis van van anonieme en grotendeels onbekende beschuldigingen kan dat dus niet. Daarom is wat er op de PL gebeurd is ook zo ontzettend slecht, iedereen wordt in een positie gemanouvreerd waarin je enkel nog blind partij kunt kiezen voor de een of de ander. Dat gaat niks veranderen in onze scene, alleen maar onnodige tegenstellingen creëren.

t is gewoon niet waar dat

t is gewoon niet waar dat maikel niet verteld is waar het over gaat.

Er is wel degelijk een verhaal met een kop en een staart, en de crisisteams hebben dit verhaal natuurlijk wel degelijk aan maikel verteld.
Omdat maikel hierin zijn gelijk niet kreeg is hij de vuile was buiten gaan hangen en online gaan eisen dat degenen die hebben aangegeven zich in maikels aanwezigheid niet meer veilig te voelen met bewijs zouden komen.

Een goedkoop truukje, want in de meeste gevallen van persoonlijk geweld tussen twee personen is het altijd het woord van de een tegen het woord van de ander, er bestaat simpelweg geen bewijs in dat soort zaken (zelfs met fotos van blauwe plekken of ogen kom je nergens, hoe bewijs je dat die persoon het precies heeft gedaan?) Bovendien willen we als anarchisten anders omgaan met dit soort gevallen.

De taal die maikel in zijn posts spreekt echter is de taal van het oude, overheidssysteem dat rondom recht wordt gehanteerd.

'aangeefsters'
'verhoorders'
'bewijslast'

de reden dat er van de andere kant weinig reactie online komt is omdat die kant het niet kies vind om dit soort informatie openlijk te bespreken, niet kies naar maikel toe, maar vooral ook niet kies naar degenen toe die hebben aangegeven zich niet meer veilig te voelen in aanwezigheid van maikel.

Ik hoop dat iedereen die als ware keyboardwarriors hier hun verontwaardiging uitspreken zichzelf ook afvragen hoe zij zelf dan met zoiets om zullen gaan. Besef je daarbij alsjeblieft ook dat er dit jaar als gevolg van de houding van velen dat mensen die aangeven iets rottig mee te hebben gemaakt met iemand een stortvloed van vragen over zich heen krijgen, verantwoording moeten afleggen over het incident aan iedereen die zich maar geroepen voelt zich hiermee te bemoeien en bovendien van wie alles in twijfel wordt getrokken op voorhand (ze zal het wel doen om aandacht te krijgen, of met iemand af te rekenen, laat r eerst maar bewijzen dat het waar is).

Besef alsjeblieft dat dat voor mij, en vast voor veel anderen ook, reden was om uberhaupt niet meer naar de PL te komen, ik voel me er niet meer veilig, of op mn gemak.

Wat een onzin, hoe weet jij

Wat een onzin, hoe weet jij nou dat we hier geen verhaal met een kop en een staart hebben, heb jij het verhaal van degenen die hebben aangegeven zich niet meer veilig te voelen in de aanwezigheid van maikel misschien persoonlijk gehoord?

Nee?

Dat jij het niet kent, wil dus niet zeggen dat het er niet is.

Je kunt namelijk niet van hen eisen dat ze hun verhaal even publiekelijk doen. Of wel soms?

Het is heel dapper van de persoon in leiden dat zij er wel mee naar buiten is getreden, maar dat kan je dus niet van iedereen eisen he...

Het werd me al duidelijk dat

Het werd me al duidelijk dat een aantal mensen die bij deze kwestie betrokken waren, niet al te intelligent is.
Wat ik niet precies weet, is of deze lui inmiddels wel door hebben dat zij door anderen voor hun karretje werden gespannen. Het zou kunnen dat ze het wel door hebben, maar dat ze het niet willen weten omdat het te pijnlijk is. Het zou ook kunnen dat ze het niet door hebben omdat ze nu eenmaal echt heel erg dom zijn.
Maar het moge duidelijk zijn: dat hele verhaal van die dames die zich "niet veilig voelen" gaat niet over seksueel misbruik of wat voor grensoverschrijdend gedrag dan ook. Het gaat over een manier om Maikel een loer te draaien en de scene uit te werken, omdat hij lastige vragen bleef stellen. Vragen die niet gesteld mogen worden.
Mensen die een beetje nadenken en daadwerkelijk betrokken zijn bij het opkomen voor slachtoffers van seksueel geweld, moeten weten dat heksenjachten geen zin hebben en dat mensen die blablabla "zich niet veilig voelen" op hun beurt ook weer misbruik maken van seksueel misbruik. En dat dit soort praatjesverkopers bestreden dienen te worden.

Ander verhaal van

Ander verhaal van betichtingen en hetzes van een Petra:
http://www.ravagedigitaal.org/1992/128/Er_gebeurt_weer128.htm

Een verdomd beroerde discussie

Drie jaar woont ze nu in Amsterdam en deed mee aan tal van linkse activiteiten. Een aantal mensen vertrouwden haar niet en gingen haar gangen na. Men vond geen enkel bewijs al zou 'Petra' een informante kunnen zijn werkzaam voor de BVD. Maar de achterdocht bleef en vele organisaties en actiegroepen waar Petra deel aan nam, werden dan ook voor haar gewaarschuwd. Drie jaar later komt Petra erachter dat ze al die tijd gewantrouwd wordt, door tien, twintig, vijftig, honderd of wellicht nog meer mensen? Mensen waar zij wél het vertrouwen in heeft. Je las in de vorige NN het relaas van Felix, die met dit vervelende verhaal naar buiten kwam. Op deze pagina's enige ingezonden reacties.

LET'S BE HONEST

Er is binnen Amsterdamse actiekringen nogal wat beroering ontstaan over de 'onderzoekspraktijken' naar- en de verdachtmakingen van de activiste Petra.

Op een vergadering van de groep Anti Fascistische Actie Amsterdam (AFAA), waar Petra voorheen deel aan nam, werd door een aantal mensen die Petra wél vertrouwen, geëist dat de mensen die destijds 'onderzoek' naar haar hebben gedaan, nu eens met harde feiten moeten komen. Met uitleg komen waarom ze het nodig hebben gevonden om haar jarenlang verdacht te lopen maken in vele delen van het land. De mensen van het 'onderzoek' waren niet op deze bijeenkomst aanwezig. Er werd een nieuwe AFAA-vergadering uitgeroepen voor woensdag 6 januari. Deze bijeenkomst was er niet een om over naar huis te schrijven; de mensen van het 'Petra-onderzoeksgroepje' hadden een aantal vriendjes uitgenodigd om hun argumenten kracht bij te zetten. Die argumenten waren van het niveau lik-me-vestje.

Nu moet ik wel zeggen dat ik m'n informatie hierover uit de tweede hand heb. Een paar mensen hebben na afloop van deze vergadering een soort van verslag gemaakt en aangeboden aan NN voor publicatie. We plaatsen dit 'verslag' niet en wel om de volgende redenen. Er is gedurende deze vergadering niet genotuleerd en het achteraf-verslag is geschreven door onder meer iemand van het 'onderzoeksgroepje'. We hebben het verslag laten lezen aan twee mensen die wel bij de vergadering aanwezig waren en die wezen ons op een aantal verdraaiingen op essentiële punten. We willen de onduidelijkheid niet groter maken. De onduidelijke situatie is hét heikele punt waar velen mee zitten die Petra kennen.

Mensen van buiten Amsterdam reageerden onthutst na het lezen van het artikel van Felix in de vorige NN. Veel mensen in Amsterdam daarentegen reageerden een stuk lakonieker. Typisch Amsterdams zou je zeggen, maar daarmee is de kous niet af. Op die laatste AFAA-bijeenkomst werd de show gedirigeerd door, laten we zeggen een klein groepje beroepsactivisten. Mensen die veel activiteiten ontplooien en daardoor een bepaalde status gecreëerd hebben.

Als die beroepsactivisten dan ook nog eens op de juiste momenten een voortrekkersfunctie innemen, dan zijn ze al snel de baas. Ze hebben macht in handen, trekken aan de touwtjes. Dat wil niet zeggen dat dat altijd negatief hoeft te zijn. Desondanks: waar macht is wordt gehakt en waar gehakt wordt vallen spaanders. Het zaakje rondom Petra spreekt boekdelen, zeker gezien het verloop van het laatste AFAA-overleg. Nu had het AFAA al een bepaalde reputatie opgebouwd en die is er nu niet veel beter op geworden.

Verder is het vervelend om keer op keer te moeten constateren dat er zoveel mensen op dit soort vergaderingen geen standpunt in durven te nemen, de vragen die men privé heeft niet openlijk durft uit te spreken. Het is niet eenvoudig, ik weet het. Het is moeilijk kritiek leveren tegen personen waar je tegenop kijkt.

Een rondje waarin iedereen z'n zegje kan doen, kan in zo'n geval soms tot wonderbaarlijke resultaten leiden. Kraakgroep De Pijp/Molli nam afgelopen donderdag in een vergadering de juiste en meest voor de hand liggende conclusie: hier moet hoognodig eens écht over gepraat worden met betrokkenen die Petra in de loop der jaren hebben vertrouwd en gewantrouwd. De 'Petra-onderzoeksgroep' moet op deze bijeenkomst met de billen bloot. Let wel: het wordt geen tribunaal. Blijven ze met vage argumenten komen, dan lijkt het me beter dat ze zich een tijdje terug trekken uit het een en ander, te beginnen met AFAA. Want wie wil er nu nog samenwerken met mensen die er mede voor zorgen dat er een klimaat geschapen wordt waardoor mensen afhaken. Zondag 31 januari is iedereen welkom die hier wat over te zeggen heeft, om 14 uur in Vrankrijk, Spuistraat 216. Let's be honest.

Alex

NAPOLEON EN Z'N BOERDERIJ

Jammer, ik had me hier echt buiten willen houden. Dit gaat over 'Petra', de vrouw die door de halve kraakscene met een scheef oog werd bekeken de afgelopen jaren, ook door mij. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet meer over haar, want wat hier in Amsterdam gebeurt is voor mij niet meer te geloven.

Ik heb me tot nu toe niet direct bemoeid met de lopende discussies. Op de eerste plaats omdat ik met allerlei zaken bezig die in dit verband niet ter sprake hoeven te komen. Ten tweede zeker ook omdat ik grote huiver voelde om de persoon in kwestie (en anderen ook wel) te vertellen wat mijn rol in het geheel is geweest.

Een jaar of vijf geleden kreeg ik voor het eerst met 'Petra' te maken. Op een actievergadering waren vrijwel geen mensen die een pamflet wilden schrijven voor een actie, geen ongebruikelijk verschijnsel. Petra bood wél hulp aan en samen met haar ging ik aan het werk. Maar Petra zei niet veel, haar inbreng was hoegenaamd nul. Ook in een later stadium viel mij dit op. Tja, verlegen...., of zat er meer achter?

Met andere mensen gepraat en die hadden dezelfde ervaring met haar. Langzaamaan kreeg ik een ongemakkelijk gevoel, iedere keer als zij op een vergadering aanwezig was en zich kandidaat stelde voor allerlei dingen. Of als ze (na enige maanden) wel wat zei, maar dit was dan meestal een herhaling van hetgeen anderen al eerder hadden gezegd. Zo gebeurde het dan ook dat ik met een groepje mensen naar een demonstratie in Duitsland ging en Petra aan ons vroeg of ze mee kon. Wij zaten hier ongelooflijk mee in ons maag, we voelden ons allen nogal ongemakkelijk met haar aanwezigheid. Maar ja, wat doe je in zo'n geval?

Uiteindelijk kwam het erop neer dat ik samen met iemand anders op haar af ben gestapt - lood in de schoenen - en we haar hebben gezegd dat we liever zonder haar gingen omdat we haar niet zo goed kenden. Dat was ook zo, maar het was nog maar de helft van het verhaal. Want we vertrouwden haar eigenlijk ook niet zo, maar dat vertel je niet zo één, twee, drie aan iemand. Het was toen ook nog niet zo lang geleden dat in Amsterdam de PVK (de verradersgroep) van zich had doen spreken met de bijbehorende verradersdiscussie. Wij stonden toen aan de 'goede' kant en wilden dus zorgvuldig met dit probleem omgaan. Goed, ze ging niet mee en vond dit heel begrijpelijk. Pas later bleek dat ze zich dit heel erg had aangetrokken en daar hebben we niets mee gedaan.

In een later stadium was ik betrokken bij diverse activiteiten waar zij ook aan meedeed. We werden met zeven personen gearresteerd bij een ontruiming van een pand op de Stadhouderskade. Vijf personen werden negen dagen vastgehouden, Petra en nog iemand daarentegen kwamen eerder vrij. Van die ene persoon was dat niet verwonderlijk, want die was al bekend met naam en vingerafdrukken. Maar Petra, die was toch nog nooit eerder gearresteerd? We vonden het vreemd, al kwam niemand op het idee om het haar zelf te vragen. Integendeel, het was maar beter om haar op een afstand te houden.

Enige tijd later werd de informant Lex Hester ontmaskerd, die geruime tijd bij boekhandel het Fort van Sjakoo had gewerkt (zie NN nr.73). Ook in die periode werd Joop Tiel ontmaskerd binnen de vredesbeweging, een man die maar wat graag z'n auto ter beschikking stelde aan activisten en hen dolgraag naar de plek van de actie wilde rijden. In die periode rezen de vragen rondom Petra. Hé, Petra heeft ook een auto en rijdt vaak voor acties, ze staat altijd klaar als je haar ergens voor vraagt. Ik sprak hier met een aantal mensen over in m'n omgeving en we besloten uiteindelijk om een onderzoek in te stellen naar haar.

Dit 'onderzoek' verliep uitermate stroef, met name door de geringe inzet van enkele personen in ons 'onderzoeksgroepje'. We konden niets hard maken. We trokken haar actieverleden in Haarlem na en daar stond ze als een goed persoon bekend. We beëindigden ons 'onderzoek' naar Petra. In de tijd daarna heb ik nog met diverse personen over Petra gepraat, mensen die net als ik een vreemd gevoel kregen bij haar optreden. Oude dingen werden herhaald, nieuwe voorvallen kwamen ter sprake maar nooit kwam het zover dat iemand kon zeggen: Petra is een infiltrante. Voor zover ik weet is er ook niemand geweest die haar dat met zoveel bewoordingen heeft gezegd.

Op een vergadering in Amsterdam waar ikzelf niet aanwezig was, in het leven geroepen door een aantal personen nadat Felix met zijn verhaal over Petra naar buiten kwam (zie NN #127), werd geschermd met ons zogenaamde 'onderzoek' waar ik bij betrokken ben geweest. Dat 'onderzoek' werd gebruikt in die vergadering om Petra verdacht te houden. Men zei op die vergadering dat ons 'onderzoek' destijds gestopt is om belangrijke redenen, zogenaamde geheime redenen. Nu, dat is nieuw voor mij als 'mede-onderzoeker' en totaal uit de lucht gegrepen. Het is niet te geloven wat hier gebeurt in Amsterdam. Ik kan het niet anders zien dan als een spelletje van vrijpleiterij en machismo.

Een macaber spelletje, want of Petra nu wel of geen infiltrante is (dat is eigenlijk helemaal niet meer van belang): hier is sprake van of leugenachtigheid, of van het achterhouden van geheime informatie die voor de hele beweging van belang is. Je zou toch zeggen, als men informatie heeft die voor ons allen van belang is dat die naar buiten wordt gebracht? Velen hebben met Petra acties gevoerd en willen nu weten hoe de vork in de steel zit. Op zo'n cruciaal punt kun je je niet langer verschuilen achter argumenten als 'we kunnen niet zeggen wat we nog meer weten want dan verspelen we de kans om haar ooit nog te kunnen ontmaskeren', Zoals geschreven, is het niet meer van belang of Petra wel of geen infiltrante is. Waar het in deze om gaat is een vraag om eerlijkheid en menselijkheid.

De vergadering is afschuwelijk verlopen, slechts te vergelijken met een allegorie die ik ooit eens heb gelezen in een anti-autoritair links boek van Orwell. In dat boek is sprake van een zwijn genaamd Napoleon, die een roedel honden om zich heen verzamelt. Deze Napoleon is een absolute machtswellusteling. De honden worden ingezet om iedere kritiek in de kiem te smoren en dus iedereen af te maken die ook maar iets aan te merken heeft op de gevolgde of de te volgen lijn.

Op een gegeven moment gaat het niet zo goed met de 'autonoom' geleide boerderij en moet het paard opgeofferd worden. Enkele vrienden van het paard zien dit eigenlijk niet zo zitten omdat het paard toch al die tijd één van hen was. Maar volgens Napoleon is het voor de boerderij absoluut noodzakelijk dat het paard weggaat. Uiteindelijk blijkt dan dat het paard naar de slachtbank moet. De enkele vrienden die hiertegen ageren, worden dus inderdaad de mond gesnoerd. De honden gehoorzamen blindelings en de schapen (de meerderheid op de boerderij) durven de mond niet open te doen.

Twee weken geleden hebben enkele personen de vergadering naar hun hand gezet met onjuiste, gekleurde en onvolledige informatie. Van tevoren is een lijn uitgezet om degenen met kritiek de schuld van de onrust in de schoenen te schuiven door middel van een combinatie van charme, kadaverdiscipline en massa-mobilisatie.

Het klinkt nogal dramatisch, maar ik weet waar ik het over heb. Ik was ook betrokken bij het 'onderzoek' en ook ik heb Petra gewantrouwd. Maar ik ben niet zo laf om niet te durven toegeven dat ik fout heb gehandeld. De manipulatoren van de vergadering van twee weken terug zijn dat duidelijk wel. Ik vind het achteraf spijtig dat ik er niet bij kon/wilde zijn omdat Petra en degenen die een echt onderzoek hebben uitgevoerd totaal zijn afgemaakt. Ik wil geen beschuldigende vinger wijzen in de richting van al diegenen die die woensdag niets anders deden dan te zwijgen.

Frank

ACHTERBAKSE RODDELCAMPAGNE

Met stijgende verontwaardiging en groeiende woede heb ik zojuist het verhaal op de middenpagina van NN #127 zitten lezen. Als ik dit verhaal van Felix over 'Petra' heb gelezen loop ik van woede mijn cel rond en trap van kwaadheid tegen de celdeur (Ik zit hier als gevolg van een antimilitaristische actie uit '89 vast). Ik kan de woede van Felix zeer goed begrijpen. Afkomstig uit dat deel van de 'Beweging' waar de laatste tien jaar meer infiltranten ontmaskerd zijn, wil ik graag reageren.

In 1984 werd John Gardiner alias John Wood ontmaskerd op het Vredes Actie Kamp (VAK) te Woensdrecht. Dit feit veroorzaakte een groot onderling wantrouwen en vele discussies zijn toen gewijd aan het thema 'infiltranten'. De conclusie was dat infiltratie nooit te voorkomen is als je grootschalige acties wil uitvoeren. Je kan je daar beter bij neerleggen dan continu heksenjacht te voeren. Zo'n heksenjacht en het onderlinge wantrouwen maakt meer kapot dan zo'n infiltrant kapot kan maken.

Na John Wood/Gardiner zijn er nog verscheidene infiltranten binnen het VAK en aanverwante organisaties ontdekt. Meestal omdat ze zelf naar buiten brachten waar ze mee bezig waren. Ik denk dat deze zelf-aangiftes grotendeels voortkomen uit het beleid van openheid en vriendschap. Nu zullen een hoop mensen die zichzelf als 'Harde Kern' beschouwen dit zeer naïef vinden en afdoen als een sprookje. Ik hoef die mensen echter slechts te wijzen op de affaires die zich hebben afgespeeld rond Jack uit de Staats en hun acties bij het Art. 140 gebeuren in Nijmegen, om te laten zien wat zo'n opstelling de 'Beweging' kost en gekost heeft.

Juist degene die een ander verdacht maakt is in mijn ogen de meest verdachte figuur. Het zaaien van tweestrijd en wantrouwen is juist één van de doelstellingen van de BVD. Het voeren van een achterbakse roddelcampagne zoals bij 'Petra' is uiterst funest voor ons als groep. Ik ben dan ook blij dat niemand zulke roddels tegen mij heeft geuit, ik zou hoogstwaarschijnlijk op zijn/haar bek hebben geslagen (van de roddelaar).

Natuurlijk kan er wantrouwen tegen bepaalde personen heersen en ik heb zelf ook wel deelgenomen aan besprekingen in kleine kring om de 'bewijzen' dan wel aanwijzingen door te praten als iemand niet vertrouwd werd. Deze werden altijd in kleine kring besproken en zolang de 'bewijzen ' niet hard te maken waren, werd er dan ook buiten deze groep niet over gesproken.

Ik denk dan ook niet dat het antwoord ligt in het zelf formeren van een eigen 'inlichtingendienst' dan wel een 'contra-infiltratie dienst'. Bij grootschalige acties valt sowieso niets geheim te houden. Hoe vaak worden deze acties niet in kroegen besproken om mensen te vinden die mee willen doen, compleet met details. Indien geheime acties worden voorbereid kan dit niet anders gebeuren dan op het 'need-to-know' principe waarin slechts een zeer kleine kerngroep (hooguit 3 à 4 personen) van alle details op de hoogte zijn.

Lekt het dan uit dan is het simpeler om uit te vinden waar het lek zit. Moeten er meer mensen bij betrokken worden, dan zullen deze slechts summier worden voorgelicht en pas op het allerlaatste moment volledig ingelicht. Als mensen niet willen meedoen zonder alle details te krijgen, laat ze dan maar vallen, liever met minder mensen dan dat de halve stad op de hoogte is. Hoe vaak heb ik het niet meegemaakt dat mij werd gevraagd om aan zo'n actie deel te nemen, waarbij alle plussen en minnen gedetailleerd werden verteld (vaak in de kroeg ook nog). Ik weet zeker dat ook anderen deze situaties herkennen.

Verhalen als van Felix maken dat ik me uiteindelijk verdrietig ga afvragen of we het dan nooit zullen leren. Felix zelf dank ik dat hij dit (weer eens) aan de kaak stelt en ik hoop, dat de 'Petra' uit het verhaal niet volledig afknapt na dit gebeuren. Overigens kom ikzelf uit Haarlem en weet dus over wie het verhaal gaat en ik weet, dat er geen lievere en gemotiveerde meid te vinden is. Als ze geen acties meer zou voeren zou dit een zeer groot verlies zijn. Ik heb haar vaak benijd om haar gemotiveerdheid en inzet. Meer van deze meiden en minder eikels zou de 'Beweging' alleen maar ten goede komen.

Ad, 9 januari

GROETEN UIT SCENE

In eerste instantie was ik niet van plan te reageren op de geruchten van een stelletje romantische revolutionairen die actief zijn in het dorpje Scene. Daar waar het leven oh zo saai is en je het alleen door roddel en achterklap uit kan houden. Navraag leerde dat het om een stel notabelen gaat met veel invloed, maar blind voor de gevolgen van hun beleid. Nu heb ik een afwijking, zelfs misstanden in de kleinste gehuchtjes kunnen mij kwaad krijgen.

Met zijn allen tegen één, omdat die de normen en waarden niet blijkt te hanteren is een veel voorkomend verschijnsel in deze gemeenschappen. Daarom trekken de meeste mensen die hier niet van houden vaak weg uit deze plaatsjes. In sommige landen leidt dit tot volledig verlaten spookstadjes, in Nederland tot inteelt en polio. De wandaden waar een recent slachtoffer zich aan schuldig heeft gemaakt, komen als ik het artikel 'Infiltrante ontmaskerd?' goed begrijp neer op het collectief maken van het bezit (een auto in dit geval), erg actief zijn en van buiten komen. Deze 'import' is in die gehuchtjes altijd verdacht. Scene wijkt een beetje af van Tholen, Genemuiden en Marken; aandacht voor je ouders wordt er niet gewaardeerd. Deze notabelen hebben dan toch hun eigen politiek. Eigenlijk zou de bevolking zo anarchistisch moeten zijn dat ze hun regenten de deur wijzen en zelf gaan denken, maar ach dat is nog een lange strijd.

Pas geleden kwam ik Petra weer tegen (laat ook ik haar maar zo noemen) tijdens een bijeenkomst over ontwikkelingen bij revolutionaire bewegingen in de Derde Wereld. Wat doe je tegenwoordig Petra? Een hele rits aan activiteiten rolde naar buiten. Ik werd al moe toen ik het hoorde. Niets veranderd, nog steeds de hyper-activiste van weleer, terwijl ik vooral mijn tekstverwerker nog zie. Alleen zag ze er nu iets gezonder uit dan in de tijd dat ik met haar samenwerkte. Destijds had ze dan ook last van haar maag en tolde een tijd lang door het land met de naweeën van een Deense gummiknuppel.

Sloeg echter geen vergadering over en was met geen stok naar bed te krijgen. Zo heb ik samengewerkt met Petra. We waren samen actief in de antimilitaristische beweging: BONK, VAK en VAK-mobiel, gelegenheids-actiegroepjes en eventjes bij het tijdschrift AMOK. Het laatste was te weinig aktivistisch en teveel papierwerk en daar verdween ze weer. Meestal was ze betrokken bij het voorbereiden van acties, gewoon omdat ze dit de beste manier vond om iets te bereiken.

Kwaadwillenden kunnen gelijk weer denken: "Zie je wel, is dit niet het doel van iedere infiltrant, zorgen dat je in de organisatie komt, eventueel om gewelddadiger acties te stimuleren." Nu was er binnen BONK en ook het VAK inderdaad een Joop de Boer (ook wel bekend als Joop uit Tiel) actief die een dergelijke politiek voerde. Door zijn voorbereidende werk lekten acties uit. Als Petra meedeed niet.

Ik heb weinig zin om een overzicht van acties te geven. Het was inderdaad meer 'dan door het rode licht rijden'. De mensen die samen dit soort roddels de wereld in zweren, dwingen je bijna een soort geloofsbrieven van iemand te produceren met feiten en bewijzen om een kameradin te verdedigen. Maar zowel Petra als ik hebben daar weinig baat bij en diegenen die dat wel hebben, kan ik niet echt waarderen (Joop heeft al genoeg verziekt).

Voor onze dorpshelden eentje dan: In 1987 koos BONK voor acties tegen de militaire industrie die wapens leverde aan Iran en/of Irak die toen in oorlog waren. We besloten het bedrijf Melchemie aan te pakken. Een bedrijf dat ingrediënten voor gifgassen aan Irak had geleverd en een vestiging in Bagdad had. De actie werd door vier mensen voorbereid en de rest werd gevraagd naar een afgesproken plaats te komen, zonder te weten waarvoor. Petra was één van die vier en Joop werd er buiten gelaten (Hij was daarover zo kwaad dat hij niet kwam).

De actie verliep uitstekend, we konden een goed beveiligd kantoor binnen komen. Het was duidelijk dat niemand van de actie geweten had; de directeur (waarschijnlijk) vroeg met een angstige blik: "mag ik mijn jas nog wel meenemen?" Bovendien lag het bureau bezaaid met ordners vol met orders van de afgelopen twee jaar. Helaas konden we die niet meenemen. Na een uur of twee werden de ruiten naar het kantoor ingehakt en wij gearresteerd.

Ik heb deze actie uitgekozen omdat 1) een naïeve activist dacht dat het geen kwaad kon het organisatieschema aan de politie te vertellen en alles dus toch al bekend is; 2) Melchemie van iedere vervolging heeft afgezien; 3) de tegenstelling Joop de Boer - Petra duidelijk blijkt; 4) duidelijk is gebleken dat er van uitlekken geen sprake was en 5) omdat het gewoon een hele leuke en goed geplaatste actie was, alhoewel niet perfekt omdat we die ordners mee hadden moeten nemen.

Opeens lees je dan over iemand waar je zoveel en lang mee samen hebt gewerkt als zou ze een verraadster zijn. Ik heb de aantijgingen geen moment serieus genomen. Daarvoor heb ik te veel acties met haar gevoerd die uit hadden moeten lekken als er een infiltrante aanwezig was geweest.

Martin

SO WHO CARES?

Ha fijn! De verse NN is aangekomen, een belangrijke informatiebron als je buiten de stad woont. Met interesse begin ik het artikel over een vermeende infiltrante 'Petra' te lezen. Reeds in de tweede alinea krijg ik een angstig vermoeden dat ik weet wie met Petra bedoeld wordt en lees met stijgende woede en verbazing het vervolg. Ik weet niet of ik nu heel hard zal gaan lachen op janken; dit is absurd en schofterig!

Een paar jaar geleden, toen ik -nog niet zolang- in Haarlem woonde werd ik thuis opgezocht door twee Amsterdamse mannen uit de kraak- en actiebeweging, waarvan ik er één tot m'n kennissenkring rekende uit een periode daarvoor toen ik in Amsterdam woonde. Mij werd gevraagd of we ergens rustig konden gaan praten en we zijn toen naar Lugosis (kroeg) gegaan.

Al snel werd de reden van hun bezoek duidelijk gemaakt: Petra. Zij vertelden dat Petra sedert korte tijd in Amsterdam woonde en in die korte tijd actief was geworden bij velerlei initiatieven (buurtoverleg, acties, kroeg e.d.). Dat vonden ze opmerkelijk. Niemand kende Petra voor zij in Amsterdam was gaan wonen. Ze wisten wel dat zij daarvoor in Haarlem had gewoond. Naar ik begreep stond Petra op 't punt zich aan te sluiten bij een groep waarvan het politieke werk nogal kwetsbaar is. Men wilde weten of ze wel te vertrouwen was.

Ik kon wel begrip opbrengen voor voorzichtigheid met mensen waarvan weinig bekend was en de gang van zaken garandeerde Petra's integriteit, daar vertrouwde ik op. Dus ik praatte. Ik vertelde ze dat ik ze niet zo veel kon vertellen over haar actieverleden omdat ik ten tijde daarvan niet in Haarlem woonde. Ik heb ze voor nadere info daarover doorverwezen naar een aantal personen die al heel lang in Haarlem woonden en waarvan ik wist dat ze veel met Petra hadden opgetrokken (daaronder was ook degene die Felix in Haarlem hieromtrent benaderde). Ik vertelde ze dat Petra in Haarlem een gewaardeerd en geliefd persoon was, zowel wat betreft haar inzet bij acties e.d. als op het persoonlijke vlak. Ik vertelde ze dat ik haar zelf sympathiek vond en mijn indruk was dat ze zeer zeker te vertrouwen was.

Ik heb na het gesprek tot het moment dat ik Felix's artikel las niets meer over wantrouwen naar haar toe gehoord. Ik ging er dus vanuit dat ze geaccepteerd was. Ook als ik Petra tegenkwam kreeg ik die indruk; altijd even enthousiast bezig met van alles en nog wat. Ik heb haar nooit verteld dat mensen haar hadden nagetrokken en hierover ook niet met anderen gesproken.

Bovenstaand relaas is het produkt van me zo goed mogelijk herinneren wat er gezegd is zonder dit meteen te kleuren met opmerkingen mijnerzijds, die komen straks. Het is een puzzelstukje van een ingewikkelde puzzel. Ik denk dat veel mensen een puzzelstukje in hun bezit hebben en dat die allemaal op tafel moeten komen. Niet alleen omdat Petra's leven hierdoor een flinke klap heeft gehad en zij, denk ik, niet verder kan vóórdat dit uitgespit is.

Maar ook omdat deze affaire -wederom- veel zegt over het functioneren van de kraak- en actiebeweging. So who cares? Als ik mijn puzzelstukje inpas in wat Felix heeft gehoord en opgeschreven dan beperk ik me dus even tot wat er staat over Haarlem: Men (ja, wie eigenlijk??) stelt dat Petra een paar jaar geleden in Haarlem is nagetrokken en niet bekend was. En ook dat de onderzoekers toen met de andere dingen (mijn invulling: het staven van haar verhalen met de verhalen van anderen) niet verder kwamen.

Hoe kan het zijn dat na het gesprek met mij plus de kontakten die ik heb aangeleverd iets dergelijks gesteld kan (blijven) worden? Ik zie twee mogelijkheden die helaas alle twee ongelofelijk zijn:

1) Er waren minstens twee onderzoeksgroepjes tegelijkertijd actief en dat dan ook nog eens onkundig van elkaars uitkomsten. Daarbij zouden de anderen dan 'mijn' onderzoekers ook nog eens klunswerk hebben geleverd.

2) Het wantrouwen en de zwartmakerij moest koste wat het kost jarenlang volgehouden worden. Rijst de vraag: Waarom? Ik durf hier vooralsnog geen antwoord op te geven, misschien anderen. Kom maar op als je durft.

Ik hoop dat Petra zodra deze toestand is bezonken zich weer strijdbaar voelt om verder te gaan. Mensen als zij zouden er meer moeten rondlopen in de kraak- en actiebeweging! Met alle respect voor Felix.

Marcia, 11 Januari 1993

AAN PETRA

Hoe rot je je ook voelt: blijf doorgaan met je inzetten voor je idealen, dan kom je er het snelst weer overheen en kun je weer lachen. 'FIGHT THE COWARDS!'

Reneetje van LF, een lotgenoot

HONEST

...constateren dat er zoveel mensen op dit soort vergaderingen geen standpunt in durven te nemen, de vragen die men privé heeft niet openlijk durft uit te spreken. Het is niet eenvoudig, ik weet het. Het is moeilijk kritiek leveren tegen personen waar je tegenop kijkt. ...

pobobo's

Het had dan ook veel makkelijker geweest om gewoon eerlijk te zijn, foutjes worden tenslotte overal gemaakt. Die politieke bobo's (pobobo's) moeten het alleen zonodig "recht lullen". Foutjes stapelen zich dan op en dan krijg je zo een discussie als deze.....

Sorrie (en een verslagje) zal veel helpen

poeh

klinkt als een dictatoriaal clubje die pinksterlanddagen! Nou
daar ga ik niet heen!!!!

Support aan Maikel/Voor het recht op verdediging

SUPPORT AAN MAIKEL/PINKSTERLANDDAGEN A LA KAFKA/VOOR TRANSPARANTIE EN HET RECHT VAN VERDEDIGING BIJ BESCHULDIGINGEN

Beste Maikel
Geachte lezers,

Maikel, een goede en waardige reactie!

Ik heb er reeds uitgebreid over geschreven en ga er nu
niet meer uitgebreid op in, maar wil nogmaals herhalen helemaal achter
Maikel te staan.

Zie

http://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandelin...

Van de case is iedereen nu wel op de hoogte:

Tijdens de Pinksterlanddagen 2013 werd Maikel door twee personen
beschuldigd van zekere [tot nu toe niet bekende] zaken.
Maikel heeft niet te horen gekregen, wat die beschuldigingen dan wel
waren, is ''verhoord'' en zonder te weten, waarvan hij is beschuldigd,
werd hem aangezegd, het terrein te verlaten.

Dat noemen we:
Voor de rechtbank te worden gedaagd, zonder de beschuldiging te
kennen en op grond van onbekende feiten te worden veroordeeld.
Dat is ''rechtspraak'' zoals dat in dictaturen toegaat.

Ik vind het een schande, nog los van de waarheidsvinding van
de beschuldigingen of juist niet [daarover kan
ik natuurlijk niets zeggen], dat de Voorbereidingsgroep
niet alleen zo met Maikel is omgegaan, maar dat er ook
nu geen excuses af kunnen laat staan rehabilitatie.

Van mensen, die ''solidariteit'' en ''een betere wereld''
voorstaan [en zich daar in andere gevallen ook voor
inzetten, granted], mag fundamenteel respect voor ieder mens
verwacht worden.

Anders vraag ik mij af, hoe die wereld eruit ziet, als zij
daadwerkelijk macht hebben.

Als Kafka?

Dan is men nog slechter af dan nu.

Advies aan de Voorbereidingsgroep:

Erken de gemaakte fouten en het gebrek aan respect tegenover
Maikel [over die andere gevallen kan ik niet oordelen]
en geef hem alsnog inzage in die echte/vermeende
aantijgingen.

Daarop heeft hij recht.
Daarop heeft iedereen recht.

Zo niet, dan is iedereen vogelvrij op die PL dagen.

Lees Kafka, Het Proces

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

Ik wens de Voorbereidingsgroep beterschap

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Houdt nu eens op over die Josef.

Helaas kwam een uitgebreide reactie van mij niet door deze slecht georganiseerde site heen, en helaas heb ik geen zin meer om wederom een pagina tekst neer te schrijven, maar hier toch een kleine reactie dan maar:

Wat moeten ze daar nu met die Kafka van jou bij PL, waarom nu? Ik vind het een beroerde leestip, in die zin denk ik dat het toch beter is als men daar bij PL enkele afleveringen van A-team* met zijn allen bekijken gaan, -original series- welteverstaan en geloof mij, daar hebben ze veel meer aan als 'advies', als ik zo vrij mag zijn.

*advies ook al elders in ander topic besproken.

grt.

wie schrijft die blijft

mijn breinaalden zijn nu ook verzekerd hoor! bedankt voor de tip lieve jongen

En het zijn precies het soort

En het zijn precies het soort melige reacties als de vorige twee waardoor je al van tevoren weet dat problemen die hierboven ter discussie worden gesteld niet zullen worden opgelost, omdat een aantal mensen nu eenmaal geen zin heeft om er zelfs maar over na te denken. Het komt allemaal erg bekend voor. De huidige kwestie is in zekere zin een voortzetting van een vorige en zal op zijn beurt weer leiden tot verdere onderhuids woekerende ellende. Dan kun je nog zo'n mooi en idealistisch programma hebben, maar voor iedere geinteresseerde die ietsje dichterbij komt en er nog eens beter naar kijkt zal blijken dat achter de hoogdravende idealen van de wereldverbeteraars een grote morele leegte schuilgaat. En zo zal vrijwel iedereen zich vol afschuw omkeren en het kleine wereldje zich zelfgenoegzaam verder kunnen wentelen in het eigen kleine gelijk, ronddraaiend in steeds kleiner wordende kringetjes, langzaam wegschrompelend in betekenisloosheid.

" En het zijn precies het

" En het zijn precies het soort melige reacties als de vorige twee waardoor je al van tevoren weet dat problemen die hierboven ter discussie worden gesteld niet zullen worden opgelost, omdat een aantal mensen nu eenmaal geen zin heeft om er zelfs maar over na te denken. "
, aldus de nn-trol... U roept en poept slechts, gebruik n alias want op deze manier blijft het 1richtingsverkeer. Dus doe niet zo betweterig en verwaand en sta open voor weerwoord en discussie.

Welk weerwoord? Welke

Welk weerwoord? Welke discussie? Met nn-db? Jou enige bijdrage tot nu toe is, dat je zo graag nog eens wat herhalingen van de tv-serie The A-Team zou willen zien. Dat is me daar een belangrijke inhoudelijke toevoeging aan deze kwestie zeg, petje af hoor!

Ja maar er is dus 'een

Ja maar er is dus 'een keuze'... of je kijkt/analyseert een paar afleveringen A-team of je gaat Het Proces lezen/bespreken, beide ingebed in constructieve educatieve workshops welteverstaan.
Jij kiest in deze situatie voor de laatste?

Ik merk op dat de opmerkingen over Kafka van A.Essed hun invloed hebben gehad op Maikel, immers hij sluit zijn interessante betoog af met woorden over Kafka. In dat kader vond ik het 'wijselijk' enig tegenwicht te beiden en wederom een opmerking te maken over 'the real' A-team. Want ik ben het namelijk niet eens met het binnenslepen van dit Kafkaverhaal binnen deze PL-discussie. Veels te zware kost om even hap-snap er bij te halen, denk ik.

Parels voor de zwijnen

De zogenaamde voorbereidingsgroep Appelscha is te vergelijken met de PVK Amsterdam jaren tachtig.

Laten wij duidelijk zijn, en

Laten wij duidelijk zijn, en maatregelen nemen als isoleren, wegjagen en uitschakelen.

volgend jaar wordt alles

volgend jaar wordt alles beter!

godwin

godwins law maar dan voor indymedia discussies:
als de discussie maar lang genoeg duurt wordt er op den duur wel iemand met de pvk vergeleken

Van de voorbereidingsgroep,

Van de voorbereidingsgroep, maikel en het voormalige a-team is er nooit iets gezegd dat het in de hoek van seksualiteit zit. Waarom blijven mensen er toch over door gaan?

houding

1 van de redenen is waarom mensen hier over doorgaan is de houding van het voorbereidingsgroep en personen betrokken bij het incident vorig jaar. Het voorbereidingsgroep is blijkbaar van mening als je maar lang genoeg over zwijgt dan verdwijnt het en als dat niet werkt een slappe verklaring naar buiten brengen.
Het doet me denken aan het Vrankrijk drama qua klote houding en zelfde manier van aanpak; doodzwijgen, lullig verklaring schrijven en hoogmoedig denken dat zij er vanaf zijn gekomen.
Het word hoog tijd dat het voorbereidingsgroep uit de anonimiteit treed zodat zij gezamelijk en/of individueel erop aan gesproken kunnen. Ik realiseer me ook dat zij dat niet zullen doen want achter de masker anonimiteit is lekker schuilen voor die lafaards.

voor eventueel geklaag of andere vormen van fanmail stuur mij maar email.
dolfvandergiesen[at]gmail.com

Dolf

"It's an allegation that was

"It's an allegation that was withdrawn, and of course that didn't get any press. It was complete and utter bullshit, and the whole situation was so complicated that it's hard for me to go into lots of detail. At the time, I figured I'd just shut up and give this young lady enough rope to hang herself, you know? It fucked up my life once, and I'd prefer to just let it go. Before this all happened, I never believed that anyone would lie about rape. That was my stance: No one lies about this shit. It really made me have to adjust my entire view of people, politics, and my own personal politics. I used to be like, "Kill rapists!" And all of a sudden I have this false allegation against me. I remember totally writing people off that I'd heard had even been in just awkward sexual situations with girls, like "That guy's a fucking prick, I'll never talk to him again." It was weird being on the receiving end of that. A friend of mine who's actually friends with that girl recently told me that she had totally withdrawn having said anything. I only just found out about that myself in the last six months. I knew that basically everyone, up to and including the police, was like, "This is bullshit." This person changed her story depending on who she was talking to. It was really just this fucked-up, weird thing."

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Brock_%28musician%29#Allegation_of_rape

-

Ik heb geen zin om hier volgend jaar weer op terug te komen. Een anarchie die deugt, begint met een PLD die deugt, met een organisatie die deugt. Dat is nu niet zo. Heel begrijpelijk dat mensen Appelscha links laten liggen. En even roepen van "kom langs", zo werkt dat niet hè.
Er is inderdaad iets mis aan de basis.

Zijn er nog nieuwe

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Of is dit dan het eind? De Voorbereidingsgroep die niets zegt en wegkijkt?

Dit onderwerp is

Dit onderwerp is zolangzamerhand flink uitgekauwd en bovendien hebben de discussies op de PL 2014 hun vruchten afgeworpen.
De meeste mensen gaan nu met een goed gevoel verder en hebben geleerd van gebeurtenissen.
We hopen dat we de PL 2015 weer in saamhorigheid mogen beleven.

*

IGNORANCE IS STRENGTH

Iedereen weer welkom?

Iedereen weer welkom?

Heel interessant dat die

Heel interessant dat die discussies op de PL zo hun vruchten hebben afgeworpen. Mag ik misschien weten waar ik die vruchten kan vinden? Een verslagje lijkt me wel op z'n plaats. Of is het nog steeds allemaal veel te gevoelig?

-

Kom heus wel weer een keertje schijte. Mensen komen en gaan, maar de Pinksterlanddagen blijven gewoon bestaan.

Namen? Die kunnen geregeld

Namen? Die kunnen geregeld worden.

Naming and Shaming

Heb je namen? Kom maar op. Het word hoog tijd er een Naming and Shaming campagne opgezet word tegen deze arrogante en walgelijke lui.
Wie helpt ermee ?

De voorbereidingsgroep heeft

De voorbereidingsgroep heeft een publieke functie. Een openbaring lijkt mij op zijn plaats.

Het kon allemaal zo anders,

Het kon allemaal zo anders, he? Een gesprek met Maikel en Peter. Wat een ego's!

Het weekend na de

Het weekend na de Pinksterlanddagen 2013 was ik bij een kraak. Wij verzamelde voor bij de Binnenpret. Een plek waar vele mensen komen die in de voorbereidingsgroep 2013 zaten. Tijdens de voorverzameling hoorde ik een vrouw euforisch vertellen dat zij Maikel van het terrein af had afgetrapt en hem 'wel een les had geleerd'. Ik vertel dit, omdat ik deze leugens echt zat ben en denk dat deze vrouw veel schade heeft veroorzaakt. Ik zal haar naam niet noemen, maar zij is een vrij bekende in Amsterdam. Zij is een zeer actief kraakster en zit in verschillende spreekuren, is betrokken bij de Molli,Vrankrijk,Binnenpret en schijnbaar iets met de Pinksterlanddagen.

Op zich liepen er altijd al

Op zich liepen er altijd al aardig wat mafkezen en borderline-tiepjes rond in de scene, maar de laatste jaren hebben die het klaarblijkelijk volledig voor het zeggen gekregen.
Maar ik neem aan dat er ook nog een aardig kliekje omheen loopt die zo'n gestoorde actie wel mooi vindt. En een suffe domme club die niet in staat is om deze onzin een halt toe te roepen.
Triest wereldje...

...

wellicht heeft deze vrouw juist wel schade geleden, onder andere door maikel.
voordat iemand dat suggereert, dat hoeft helemaal niet seksueel te zijn.
dat kan bijvoorbeeld zijn: dreigen al iemands gegevens, persoonlijke en actieinformatie op internet te publiceren,
voor autoriteiten of zelfs extreem rechts om op te pikken en mee te doen wat ze willen.
bij iemand die daarmee dreigt zou ik me ook heel oncomfortabel voelen.

maar het lijkt nog iets te zijn waartoe hier opgeroepen wordt (NAMEN!!!), dus daar hebben veel mensen blijkbaar niet zo'n probleem mee.

ps. de binnenpret is je vast ook dankbaar voor deze discretie, post-kraakverbod...

De mensen in de Binnenpret

De mensen in de Binnenpret die pretenderen dat ze nog iets met kraken te maken hebben, zouden zich diep moeten schamen.
Net als jij met je smerige praatjes, die je ter plekke uit je duim zuigt.
Wat een gore leugens om iemand verdacht te maken! Bah bah bah...

...

daar gaan we weer. "verdacht". niemand is verdacht, niemand is schuldig, niemand is een dader, slachtoffer, verhoorder, etc.
de taal die je hanteert, zowel de walgelijke juridische termen die je aan het systeem ontleend hebt als de persoonlijke touch die je eraan geeft, inclusief de klaarblijkelijk diepe walging, maken je reactie er niet beter op. het uitroepteken ook niet.

niemand op de binnenpret heeft hier iets gepretendeerd. er werd gemeld dat daar werd voorverzameld en ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen daar het fijn vindt dat dat zomaar online staat. ironisch wel dat er daar werd voorverzameld. haalt een beeetje je punt onderuit dat ze daar niks meer met kraken hebben (al is het inderdaad niet zoveel om voorverzamelpunt te zijn maar toch)

Ja fantastisch. Je mag gewoon

Ja fantastisch. Je mag gewoon allerlei smerige praatjes uit je duim zuigen en verspreiden, maar noem het vooral geen verdachtmakingen want dan ontleen je een woord aan het verderfelijke juridische systeem.
Jij en je vriendjes en vriendinnetjes zijn al een aardig tijdje bezig om jullie zelf totaal belachelijk te maken, weet je dat?
Wat jullie doen is gewoon smerige laster. Smeerpijperij. Mensen die hierin trappen zijn geen knip voor hun neus waard en iedereen zou nadrukkelijk afstand moeten nemen van deze walgelijke praktijken!

AHA! Mensen hebben zeker geen

AHA! Mensen hebben zeker geen schade door de huidige stilte van de voorbereidingsgroep en de suggestieve aura daar om heen? Waarschijnlijk was het hele gebeuren een wraak actie, zoals er wel meer voorkomen in Amstedam. Maak dan maar eens een mogelijkheid tot praten met de personen. Actie/reactie. Als ik het goed lees is Maikel enkele uren opgehouden in een caravan. Hoe noem je dat dan? Een gezellig theekransje? Right...

"waarschijnlijk" ...en dit is

"waarschijnlijk"
...en dit is niet suggestief wil je zeggen?

discussie Pinksterlanddagen

Zolangzamerhand behoort deze PL discussie tot een van de langste in de geschiedenis van Indy.
Dit is ook een signaal dat het onderwerp van deze discussie veel mensen heeft geraakt of bezig heeft gehouden.
De uitkomsten kunnen misschien niet helemaal helder zijn, maar toch is het goed geweest dat zoveel mensen zich
hebben geuit en hun gevoelens hebben gedeeld.

We zijn nu op een punt gekomen dat deze discussie is gelopen en dat de meeste mensen er nu vrede mee kunnen hebben.
Ik stel voor om over te gaan tot onze persoonlijke inspiratie en aandachtvelden en het nu verder te laten voor wat het is.
Graag in ieder geval een saamhorig wederzien op de PL van 2015 !

*

Discussie moet nog beginnen.

...

Graag in ieder geval een saamhorig wederzien op de PL van 2015 !

Een verklaring van de voorbereidingsgroep dat iedereen weer welkom is, zou op zijn plaats zijn. Op zijn minst.

-

De meeste mensen? Heb je ze allemaal gesproken dan?

De 15 navelstaarders.

De 15 navelstaarders.

hou op met speculeren!

"dreigen al iemands gegevens, persoonlijke en actieinformatie op internet te publiceren,
voor autoriteiten of zelfs extreem rechts om op te pikken en mee te doen wat ze willen."

deze suggestie maakt de zaak er ook niet beter op. als er iets is waarvan je Maikel niet kunt beschuldigen, is dit het wel. Bah. Hou op met speculeren mensen. En voor wie dit alles begonnen is: bespreek het met Maikel of openbaar het zodat hij kan reageren. Namen niet verplicht, maar wel zo eerlijk.

haha, wow, niet? Toch is dit

haha, wow, niet?

Toch is dit echt exact wat maikel met verschillende mensen heeft gedaan.

En niet alleen gedreigt ook, is iedereen ineens vergeten dat maikel een van de mensen was die fanatiek artikels postte met de namen van vermeende betrokkenen bij het vrankrijk incident. (een lijst met namen van vermeende betrokkenen waarvan er sommigen aantoonbaar in het buitenland waren tijdens dat hele gebeuren....)

Maikel is gewoon linke soep in een actiebeweging, als jou argumenten hem niet uitkomen, en hij in vergaderingen niet genoeg mensen meekrijgt tegen je (iets wat m gelukkig zelden lukt in zijn opstook capagnes) dan dreigt ie met publiceren van je gegevens, of doet ie het gewoon.

Mensen, laat die gast toch lekker links liggen, een teek haal je toch ook direct weg, daar ga je toch ook niet naar zitten kijken hoe de boel steds verder infecteert?

Opmerkelijk!

En dit is nu eigenlijk precies het soort reactie waar ik op zit te wachten. Zulke klinkklare leugens, dat je bijna respect krijgt voor degene die zoveel vuiligheid durft te spuien: je moet maar durven!
Even voor de duidelijkheid: nadat er bij Vrankrijk incidenteel iemand invalide was geslagen, is er maar 1 keer en door 1 persoon een lijstje met namen van vermeende betrokkenen gepubliceerd. En die persoon was toevallig het slachtoffer, die op dat moment al langer dan een maand aan het lijntje werd gehouden en die niet mocht weten wie hem invalide had geslagen en wie daarbij hadden staan toekijken. Niet zo vreemd dat hij toen een beetje boos was geworden en met zo'n lijstje kwam.
En dan nog iets: op dat lijstje stond 1 persoon die op dat moment in het buitenland was, maar die zich na het zogenaamde incident wel dermate fanatiek heeft ingespannen om het deksel op de doofpot te krijgen, dat je werkelijk zou gaan geloven dat hij er rechtstreeks bij betrokken was.
Het steeds weer terugkerende verhaaltje over die lijsten van namen van mensen die fanatiek aan de digitale schandpaal genageld moesten worden is een verzinsel van de mensen die er alle belang bij hadden dat de discussie destijds stopte en dat er algehele radiostilte werd ingezet.
Het enige dat Maikel heeft gedaan is, dat hij op indymedia meer dan een jaar later toch nog een discussie over het gebeuren heeft aangezwengeld. Die discussie liep uiteindelijk dood in hetzelfde soort leugens als het bovenstaande verhaaltje en het was allang te laat om nog wat recht te zetten in een scene die inmiddels al totaal ontspoord was, maar het heeft destijds kennelijk dermate veel kwaad bloed gezet dat mensen het nog steeds nodig vinden om hem te belasteren met leugenverhalen. Zoals dat hij verschillende vrouwen zou hebben aangerand of dat hij zou dreigen met verraad of dat hij een server met activistische websites zou hebben gesaboteerd. Daar is allemaal geen woord van waar en mensen zouden zich achter hun oren moeten krabben als je op gaat letten van wat voor uiteenlopende monsterlijkheden Maikel beschuldigd wordt.
Het is een naar sekte-achtig wereldje, waarin een stel verzinsels omhoog gehouden moet worden om de waarheid af te dekken. Helaas valen er steeds gaten in het doek, dat dan weer opgelapt moet worden met nieuwe verzinsels die steeds grotesker worden. Allemaal kleine en grote leugentjes en als het ene leugentje niet meer werkt dan plakken we er weer een nieuw leugentje tegenaan. Zoals in de bovenstaande discussie afdoende is aangetoond...

Ik wacht nog steeds op een

Ik wacht nog steeds op een verslagje van de oh zo vruchtbare discussie zoals die irl in Appelscha zou zijn gevoerd. Ik krijg nu namelijk de indruk dat die discussie er helemaal niet geweest is.

Tja. Het is inderdaad wel

Tja. Het is inderdaad wel duidelijk.
Er wordt hier opgeroepen tot saamhorigheid en om de discussie maar te staken. Daarbij wordt verwezen naar discussies op de PL die hun vruchten zouden hebben afgeworpen.
Desgevraagd volgt er echter geen verslagje of bericht of wat dan ook over die zogenaamde discussies op de PL.
We kunnen dus rustig de conclusie trekken dat die discussies helemaal niet hebben plaats gevonden.
Danwel: dat die discussies dermate minimaal waren dat je er echt geen noemenswaardig verslagje van kunt maken.
Die hele saamhorigheid is dan ook gebaseerd op gebakken lucht en slaat nergens op. Dit is gewoon pappen en nathouden en dan hopen dat de storm wel overwaait.
Te belachelijk voor woorden.

-

Kan dit niet bevestigen noch ontkennen. De Transformative Justice was aan mij op dat moment blijkbaar niet besteed en ben lekker buiten in de zon gaan zitten. Opgelegde saamhorigheid bestaat niet, dat begrijpt iedereen.

Ik vind het prima dat je in

Ik vind het prima dat je in de zon bent gaan zitten. Maar volgens mij was die hele transformatieve justitie-workshop een afleidingsmanoeuvre. Ik kan me niet echt voorstellen dat je met mensen uit de VS een publieke discussie gaat voeren over een specifiek Nederlands geval, waarbij die Amerikanen ook nog eens eenzijdig worden geinformeerd over het hele verhaal. Het zal dus eerder een algemener verhaal zijn geweest. Waarbij ik ook nog de kanttekening plaats dat je er rekening mee moet houden dat er de afgelopen veertig jaar in de vrouwenbeweging nogal wat ontwikkelingen zijn geweest en uiteenlopende standpunten zijn ingenomen over onderwerpen als seksualiteit, intimiteit en misbruik. Voor zover ik die transjustice tiepjes kan beoordelen zie ik hierin toch vooral een beetje een regressief clubje dat zich opsluit in noties als de survivor-identiteit. In discussies kom je dan niet echt verder, je kunt hun slechts plaatsen in een algemenere ontwikkeling of breder spectrum.
En dat is nog maar een deel van het verhaal. Met die hedendaagse Gij-Zult-Niet-Straffen anarchisten of dat gezeik dat je geen woorden mag gebruiken die ontleend zouden zijn aan een verderfelijk rechtssysteem kan ik al helemaal niets.
Wat dat allemaal te maken heeft met de onderhavige kwestie van geheimzinnige verdachtmakingen en het verwijderen van mensen van de PL zou ik dan niet meer weten. En dat was dan ook precies de bedoeling! Hoera!

Als het 'toon' argument een

Als het 'toon' argument een drogreden is, dan zal dat vast ook gelden voor het type 'woordgebruik'. Het is een poging tot het saboteren van een discussie, maar met alle manoeuvres is dat nauwelijks verbazingwekkend.

http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Tone_argument

-

Het is een "show". Dat is een compliment, het wordt goed gebracht. Flinke opkomst, er zullen niet veel stoelen over geweest zijn.
Er werd geroepen "kom langs" maar ik zie niet hoe de aanwezigheid van een Maikel uit de verf had moeten komen. Ik neem aan dat ze hem na mijn vertrek niet op het podium gezet hebben.

Ook al waren er zoveel mensen

Ook al waren er zoveel mensen bij aanwezig, het was toch een zeer intiem moment. Blijkt. Want niemand kan ons vertellen wat er nu precies besproken is. En wat de consequenties daarvan zijn voor de komende PLen.

Misschien even een verslagje

Misschien even een verslagje op halen bij het 30 jarige bestaan van de Binnenpret vandaag?

al nieuws?

Iemand al nieuws? helaas was ik niet in de buurt maar zou graag een verslagje lezen

de discussie is gelopen !

de discussie is gelopen !

He wat jammer nou, ik dacht

He wat jammer nou, ik dacht dat de discussie net lekker op gang begon te komen. Vooral nu het zogenaamde Vrankijk incident weer eens ter sprake kwam! Staat hier net een paar reacties boven...
Wordt er nu plotseling zo hard geroepen dat de discussie beeindigd is, omdat dit ter sprake komt?

discussie

De discussie is verre van over want de discussie gaat gewoon door zolang de houding van de voorbereidingsgroep niet veranderdt. In alle stilte zwijgen en denkend dat het wel overwaait dan komen zij echt bedrogen uit. Hoe langer zij hun verwerpelijke houding aanhouden zal de onbegrip en woede tegen hun groeien en de discussie verharden. Wat zij blijkbaar ook niet in zien is dat deze discussie een grote invloed heeft op de landelijke beweging waardoor vele bezoekers nu moeite hebben om Pinksterlanddagen serieus te beschouwen.
Ik ben ook benieuwd naar deze workshop uit de VS die speciaal over gekomen is. Ik zou graag ook een verslag(je) willen lezen over hoe het verder moet om zulk soort toestanden te voorkomen. Ik denk erder dat deze transformatieve justitie-workshop een manier was om hun eigen verwerpelijke handelen en/of houding te rechtvaaridgen.

-

Ik denk dat je zoiets nooit helemaal kunt voorkomen Dolf. Er zullen nog altijd wel wat losers zijn die op de camping persoonlijke zaken willen uitvechten.
Er werden vliegtickets geregeld en nu wil jij een verslagje, jij vraagt nogal wat zeg. Ze zijn waarschijnlijk goeddeels vergeten waar het over ging, het is dan ook al een maand geleden.

Hierboven beweert iemand dat

Hierboven beweert iemand dat de discussies op de PL hun vruchten hebben afgeworpen. Nu beweer jij dat de deelnemers aan die discussie na een maand alweer vergeten zijn waar ze het over hadden. Nogal een indrukwekkende discussie is dat dan geweest!

Overigens een interessante

Overigens een interessante reactie hierboven, waarin Maikel wordt vergeleken met een teek, die je direct weg moet halen om te voorkomen dat alles geinfecteerd raakt.
Ik vind dit opmerkelijk, omdat deze beeldspraak identiek is aan het taalgebruik van Duitse nazi's, die het ook vaak hebben over "linke Zecken" die parasiteren op het gezonde volkslichaam.
Waarmee ik niet direct wil zeggen dat de kliek die mensen van de PL verwijdert uit klinkklare nazi's bestaat, maar ik wil er wel op wijzen dat dergelijk taalgebruik heel wat dubieuzer is dan het gebruik van woorden als "slachtoffer" of "verdenking". Het wijst zeer duidelijk op een nare en foute manier van denken.

(zie de reactie onder de kop: "haha, wow, niet? Toch is dit")

Opmerkelijk!

En dit is nu eigenlijk precies het soort reactie waar ik op zit te wachten. Zulke klinkklare leugens, dat je bijna respect krijgt voor degene die zoveel vuiligheid durft te spuien: je moet maar durven!
Even voor de duidelijkheid: nadat er bij Vrankrijk incidenteel iemand invalide was geslagen, is er maar 1 keer en door 1 persoon een lijstje met namen van vermeende betrokkenen gepubliceerd. En die persoon was toevallig het slachtoffer, die op dat moment al langer dan een maand aan het lijntje werd gehouden en die niet mocht weten wie hem invalide had geslagen en wie daarbij hadden staan toekijken. Niet zo vreemd dat hij toen een beetje boos was geworden en met zo'n lijstje kwam.
En dan nog iets: op dat lijstje stond 1 persoon die op dat moment in het buitenland was, maar die zich na het zogenaamde incident wel dermate fanatiek heeft ingespannen om het deksel op de doofpot te krijgen, dat je werkelijk zou gaan geloven dat hij er rechtstreeks bij betrokken was.
Het steeds weer terugkerende verhaaltje over die lijsten van namen van mensen die fanatiek aan de digitale schandpaal genageld moesten worden is een verzinsel van de mensen die er alle belang bij hadden dat de discussie destijds stopte en dat er algehele radiostilte werd ingezet.
Het enige dat Maikel heeft gedaan is, dat hij op indymedia meer dan een jaar later toch nog een discussie over het gebeuren heeft aangezwengeld. Die discussie liep uiteindelijk dood in hetzelfde soort leugens als het bovenstaande verhaaltje en het was allang te laat om nog wat recht te zetten in een scene die inmiddels al totaal ontspoord was, maar het heeft destijds kennelijk dermate veel kwaad bloed gezet dat mensen het nog steeds nodig vinden om hem te belasteren met leugenverhalen. Zoals dat hij verschillende vrouwen zou hebben aangerand of dat hij zou dreigen met verraad of dat hij een server met activistische websites zou hebben gesaboteerd. Daar is allemaal geen woord van waar en mensen zouden zich achter hun oren moeten krabben als je op gaat letten van wat voor uiteenlopende monsterlijkheden Maikel beschuldigd wordt.
Het is een naar sekte-achtig wereldje, waarin een stel verzinsels omhoog gehouden moet worden om de waarheid af te dekken. Helaas valen er steeds gaten in het doek, dat dan weer opgelapt moet worden met nieuwe verzinsels die steeds grotesker worden. Allemaal kleine en grote leugentjes en als het ene leugentje niet meer werkt dan plakken we er weer een nieuw leugentje tegenaan. Zoals in de bovenstaande discussie afdoende is aangetoond...

" De Voorbereidingsgroep

" De Voorbereidingsgroep hulde zich in anonimiteit, wenste niet met mij te praten en wilde geen eens de tenlasteleggingen aan mij duidelijk maken. Bij haar eerste berichtgeving wilde zij geen eens in gaan op de eis van publicatie van de bevindingen van de evaluatiegroep (zie 3e alinea op http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/pl-vb-groep-pinksterlanddag). Dit heeft mij doen besluiten om het debat meer in de openbaarheid te brengen. Het was pijnlijk voor elke partij, maar de privileges van anonimiteit liggen nu nog steeds in de handen van de voorbereidingsgroepsleden. De personen die er voor verantwoordelijk zijn, kunnen zich als een rat in een steeg verschuilen in naam van procedures en drogredenen als “Aan onze intentie valt niet te twijfelen”. Ik kon alleen maar in het openbaar reageren met mijn naam en toenaam. Dit, omdat het anders wel een heel abstract en ongeloofwaardig verhaal zou worden met als resultaat dat zij wel haar visie publiceerde op Indymedia en deels blootlegt wat haar gedachteprocessen zijn."

Ja, iemand die namen publiceert.

re:

Je bedoelt zijn eigen naam? De schobbejak.

Het lijkt gvd het OM wel!

Het lijkt gvd het OM wel! Eerst zetten ze in op seksueel geweld en vervolgens van deze primaire tenlastelegging naar secundaire en verder. Stelletje mafklappers.

Lijst

Ik ben aan de slag gegaan met de lijst met namen maar helaas ben ik hier alleen nog mee bezig. Ik snap wel dat mensen hier niet aan willen beginnen het is een drastische maatregel en je word dan met de nek aangekeken. Ik neem het voor lief dat ik dan de gebeten hond ben en hoogstwaarschijnlijk hoop verwensingen krijg. Als de Voorbereidinsgroep niet naar buiten treed dan trek ik ze naar buiten met hulp van die lijst.

Dader Carlo L. over de

Dader Carlo L. over de Vrankrijk: ''We hebben nu eenmaal een traditie binnen de kraakbeweging om dingen zelf op te lossen.'' De macht van steigerpijpen is vast naar de hoofden van de Amsterdammers gestegen. http://www.nu.nl/algemeen/2093621/eis-6-jaar-cel-mishandelingen-vrankrij...

Die uitspraak van Carlo

Die uitspraak van Carlo destijds klopte op zichzelf helemaal. Alleen was deze kwestie nu net een ding wat helemaal niet werd opgelost, maar wat in de doofpot moest worden gestopt.
Maar dat is inmiddels nogal een oude koe. Sommige mensen blijken er echter nog steeds mee in hun maag te zitten, zoals blijkt uit de opeenvolgende valse beschuldigingen tegen Maikel.
Want wie blijken er nu nog steeds problemen te hebben met dit verhaal, zo erg dat mensen die lastige vragen blijven stellen door middel van leugens en laster en intimidatie uit hun omgeving geweerd moeten worden?
Kwaad geweten?

Misschien kunnen deze PL

Misschien kunnen deze PL gekkies verhuizen naar New Zealand.

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11291109

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech