Vluchtelingenstrijd in Nederland gaat de grens over

Hier kun je discussieren over Vluchtelingenstrijd in Nederland gaat de grens over.
Freedom, not Frontex!

Net als in andere Europese landen strijden vluchtelingen voor hun rechten in Nederland. Waar de lidstaten van EU gezamelijk de migratie bestrijden door de buitengrenzen te fortificeren, slaan vluchtelingen de handen ineen en maken zichzelf en hun onleefbare situatie zichtbaar.

Om de deelname uit Nederland vorm te geven is Freedom Not Frontex NL opgericht. Freedom Not Frontex NL roept mensen uit heel Nederland, vluchtelingen én sympathisanten, op om mee te doen en organiseert daarvoor tweemaal een busreis. Een ieder wordt uitgenodigd om geheel of gedeeltelijk groepsgewijs of individueel deel te nemen aan de mars en de actieweek. Informatie over de gehele mars is te vinden op de internationale website http://freedomnotfrontex.noblogs.org/. Informatie over de deelname uit Nederland staat op de website http://freedomnotfrontex.nl/.

Deelname uit Nederland

De eerste maal zal zijn op 18 mei. Dan wordt gezamelijk vanuit nog nader te bepalen opstapplaatsen in Nederland naar de Duitse grensplaats Kehl gereist. Van daaruit wordt die dag naar Strasbourg gelopen. Hierbij wordt de grensovergang Duitsland – Frankrijk openlijk gepasseerd, met of zonder papieren en met of zonder toestemming vooraf. In Strasbourg vindt die dag een muziekconcert plaats. De delegatie uit Nederland blijft tot de volgende dag in Strasbourg, om zodoende deel te nemen aan acties in Strasbourg op 19 mei.

De tweede maal gaan we voor de actieweek naar Brussel. Vertrek op 20 juni. We verwelkomen de mensen die de hele mars hebben gelopen en nemen deel aan de eerste demonstratie in Brussel. In de week staan diverse bijeenkomsten, demonstraties en acties op het programma.

Wat willen de vluchtelingen?

Vrijheid van beweging en vestiging voor alle vluchtelingen
Stop de valstrik van het Dublin akkoord en het gedwongen verblijf in kampen overal in Europa Permanente verblijfsvergunningen zonder voorwaarden (niet afhankelijk van arbeidscontracten of individuele vervolging)
Stop het gevangen zetten en deporteren van migranten
Dezelfde arbeidsomstandigheden voor iedereen
Dezelfde politieke, sociale en culturele rechten voor iedereen: het recht om te werken en te studeren
Stop het Europese imperialistische beleid: een einde aan vrije handelsverdragen en NAVO oorlogen
Afschaffing van Frontex, Eurosur en ander anti-migratie beleid en maatregelen

De stem van vluchtelingen wordt krachtiger en hun roep luider: Freedom, not Frontex!

Freedom Not Frontex NL

Wilt u op de hoogte blijven en hieraan aandacht besteden, bel ons dan of mail, volg ons op twitter, of bezoek de website of de facebook page.

Website: http://freedomnotfrontex.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817
Twitter: https://twitter.com/NotFrontexNL
E-mail: freedomnotfrontexnl@gmail.com

[ENGLISH]

Press release: Refugee struggle in the Netherlands is going to cross the border

As of May 18 an international border crossing protest of refugees and supporters will take place in Europe, the March 2 Freedom. The starting moment is not arbitrary. It is shortly before the European Elections. The protest concludes with an action week in Brussels from June 20 – 28, where there will be a Migration Summit June 26 / 27.
Refugees and supporters from the Netherlands are joining the protest.

Freedom, not Frontex!

Just as in other European countries refugees in the Netherlands are fighting for their rights. As the member states of the EU fight migration together in order to fortify their outer borders, refugees
join hands and makes themselves and their unlivable conditions visible.

In order to shape the participation from the Netherlands, Freedom Not Frontex NL has been set up. Freedom Not Frontex NL call for people from the Netherlands, refugees and sympathizers, to join in and organizes a bus tour twice. Everyone is invited to join the march and the action week in part or in full, with a group or individually. Information about the whole march can be found on the international website http://freedomnotfrontex.noblogs.org/. Information about participation from The Netherlands can be found on the website http://freedomnotfrontex.nl/.

Participation from the Netherlands

The first time will be May 18. Then we will travel to Kehl from yet to set boarding places in the Netherlands. From there we will join the walk to Strasbourg. During this, the border Germany – France will be crossed openly, with of without papers and with or without permission ahead of time. In Strasbourg there will be a music concert that day.The delegation from the Netherlands will stay in Strasbourg until the following day, to take part in actions in Strasbourg May 19.

The second time we go to Brussels for the action week. We leave June 20. We welcome the people who walked the whole march and take part in the first demonstration in Brussels. During the week there will be a variety of gatherings, demonstrations and actions.

What do the refugees want?

Freedom of movement and of residence for all asylum seekers
Stop the Dublin trap and the obligatory residence in Lagers throughout Europe
Permanent documents without criteria (not depending on working contracts or individual state prosecution)
Stop the imprisonment and deportation of migrants
Same working conditions for all
Same political, social and cultural rights for all: right to study and to work
Stop the European imperialist policies: no more free trade treaties and NATOwars
Abolish Frontex, Eurosur and other anti-migration policies and measures

The voice of refugees becomes more powerful and their call louder: Freedom, not Frontex!

Freedom Not Frontex NL

If you wish to stay informed and to pay attention to this, call us or mail, follow us on twitter, or visit the website or the facebook page.

Website: http://freedomnotfrontex.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Freedom-Not-Frontex-NL/224807794382817
Twitter: https://twitter.com/NotFrontexNL
E-mail: freedomnotfrontexnl@gmail.com


Beste No Border en

Beste No Border en tekstschrijvers van de site Freedom not Frontex,

In de tekst Verborgen oorlog tegen vluchtelingen op de site Freedom not Frontex staat het volgende:

De Europese Raad en de Europese ministers van Buitenlandse Zaken voeren een kapitalistisch apartheidsbeleid beleid tegen vluchtelingen en migranten, en beschouwen migratie beleid als een kwestie van beveiliging. Dit leidt tot gemilitariseerde grenscontrole aan de buitengrenzen van Europa, met als gevolg dat een toenemend aantal mensen sterven in hun poging omm bescherming te zoeken.”

Ik heb veel respect voor jullie inzet maar ik mis steeds een politieke analyse over bijvoorbeeld arbeid (kapitaal), migratie en racisme. Er is een fixatie op de buitengrenzen van Europa en ik lees niets over de politieke economische en sociale verhoudingen in de landen van herkomst van arbeidsmigranten en vluchtelingen. Hoe kunnen we onze politieke economische en sociale verhoudingen begrijpen als we geen verband kunnen leggen tussen arbeid (kapitaal), migratie en racisme elders?

Het is waar dat er dagelijks arbeidsmigranten en vluchtelingen sterven tijdens de migratie en vlucht naar de metropolen. Bovendien is er een sociale oorlog 'proletarisering' gaande tegen vluchtelingen en arbeidsmigranten wereldwijd. De meerderheid van allen raken steeds meer werkzaam in de informele sector; een arbeidsmarkt zonder rechten. Als jullie een radicale kritiek op niet alleen de buitengrenzen van Europa hebben zullen de precaire (onzekere) arbeidsomstandigheden ook ter sprake komen.

Jip en Janneke zullen zeggen dat er voortdurend een globale herstructurering van het kapitaal plaatsvindt. Door de wereldwijde arm en rijk verhouding zijn de historische neo-koloniale verhoudingen nog steeds aanwezig. De angst of het gevoel van onrecht is niet genoeg om onder woorden te brengen waarom de wereldwijde crisis voortduurt. Het wereldwijde kapitalisme (neo-liberalisme) organiseert continu een afbraak van zelfvoorzienende structuren waardoor arbeidsmigranten en vluchtelingen de toekomst elders opzoeken.

De internationale solidariteit is de wetenschap dat de afbraak van sociale voorzieningen wereldwijd plaatsvindt. Dat kunnen familie structuren zijn in voornamelijk agrarische dorpsgemeenschappen maar ook de arbeidsomstandigheden in de metropolen. De precariteit (onzekerheid) van arbeid is een reden om te migreren of te vluchten. Naargeestig is als mensen vluchten voor honger en oorlog. De drang om een overzeese overtocht te maken of over metershoge hekken te klimmen met NATO draad kennen we niet vanuit de metropolen.

De toekomst is dat precaire (onzekere) arbeidsomstandigheden wereldwijd steeds meer plaatsvinden omdat er nauwelijks 'tegengeluid' is om de selectie van vluchtelingen en arbeidsmigranten ter sprake te stellen. Het huidige vreemdelingen en vluchtelingenbeleid ontkent de realiteit van de herstructurering van het kapitaal en beweert dat elke arbeidsmigrant en of vluchtelingen een bedreiging kan zijn of als uitzondering geknuffeld kan worden als Ali, kleine, de hoogste.

Succes met de campagne Freedom not Frontex

AZC Winterswijk

Mannen op dak asielzoekerscentrum
Toegevoegd: donderdag 24 apr 2014, 17:51

Op het dak van het asielzoekerscentrum in Winterswijk staan twee mannen die weigeren daarvan af te gaan. De politie onderhandelt met het tweetal.

Volgens verschillende bronnen zijn het asielzoekers die in het azc wonen. Waarom de twee mannen op het dak staan is niet bekend.

De omgeving van het asielzoekerscentrum aan de Amstelstraat in Winterswijk is afgezet.

http://nos.nl/artikel/639791-mannen-op-dak-asielzoekerscentrum.html

ACAB

Boze asielzoekers zitten 5 uur lang op dak azc Winterswijk

WINTERSWIJK - Twee asielzoekers zijn donderdag op het dak van het asielzoekerscentrum in Winterswijk geklommen. Ze weigerden naar beneden te komen. Een arrestatieteam wist ze er na ruim 5 uur af te krijgen.

Twee mannen van het arrestatieteam gingen met de hoogwerker naar boven, anderen verrasten het duo via de achterkant. Onder dreiging van een pistool met rubberen kogels gaven de asielzoekers zich rond 20.15 uur gewonnen.

Het is niet bekend waarom de twee het dak opgingen. Een woordvoerder van het azc wist 's middags alleen te melden dat de mannen boos waren. Volgens hem zijn er niet eerder problemen met de twee geweest.

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2057160/boze-asielzoekers-zi...

[spam deleted]

[spam deleted]

* * * WE ZITTEN VOL! * * * er

* * * WE ZITTEN VOL! * * *
er kunnen geen plekken meer gereserveerd worden voor de busreis naar kehl / strasbourg!
there are no more seats left for the upcoming trip to kehl / strassbourg !

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech