Boycot "De Verandering" - Antarctica blijft!

Nieuws, gepost door: Antarctica op 15/04/2014 04:10:00

Wanneer: 15/04/2014 - 09:51

Gekraakt sociaal centrum Antarctica in Bos en Lommer (Amsterdam) zal worden ontruimd voor een zelfbouwproject bestaande uit koopwoningen, dat samenwerkt met de oorspronkelijk aan de kraakbeweging gelieerde organisatie “De Verandering”. Wij roepen alle gelegaliseerde en nog gekraakte panden die met hen te maken hebben op tot een boycot!



Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben wij, de bewoners en vrijwilligers van het gekraakte sociaal centrum Antarctica, aan "De Verandering" gevraagd ons te assisteren met de legalisatie van ons pand. Dit zou verlopen via een project van het Stadsdeel, waarbij ons gekraakte gebouw van "eigenaar" Stadsdeel West aan een zelfbouwgroep zou worden verkocht. Voor ons leek dit in eerste instantie een manier om te kunnen legaliseren, maar na verloop van tijd bleken de eisen van het Stadsdeel en zeker ook de financiële verwachtingen niet geschikt om een vrijplaats zoals de onze voort te kunnen zetten.

Nadat het zelfbouwproject gegund was aan de concurrerende ontwikkelingsgroep Amundsenhofje, bleken zij tot onze verbazing ook met De Verandering te werken. Terwijl wij het idee hadden dat De Verandering, zelf immers voortgekomen uit de kraakbeweging, vooral in zee gaat met krakers en andere idealisten, wil Amundsenhofje ons sociale centrum laten ontruimen en verbouwen tot koopappartementen zonder collectieve woongedachte of buurtfunctie.

Naar eigen zeggen organiseert en begeleidt De Verandering projecten met creatieve, ideële en solidaire uitgangspunten en richt zij zich op het versterken van maatschappelijke betrokkenheid en duurzame verbanden. Aan haar indrukwekkende lijst van het begeleiden, legaliseren en renoveren van vrijplaatsen als de Plantage Doklaan, de Binnenpret, ACU en Kostgewonnen, wil De Verandering nu de ontruiming van één van de weinige overgebleven gekraakte vrijplaatsen van Amsterdam toevoegen: Sociaal Centrum Antarctica. Waar op dit moment muziek-, film-, theater- en performanceavonden worden georganiseerd, een drukbezochte weggeefwinkel, een volkskeuken en een buurttuinproject haar thuis hebben, moeten kille koopwoningen komen. En dat in een moeilijke tijd voor vele krakers en huurders, waarin de brede toegang tot de stad als nooit te voren op het spel staat en het gecriminaliseerde kraken juist een steun in de rug zou kunnen gebruiken.

Het is al een pittige discussie waard dat De Verandering meevaart in de mode der gemeentelijke zelfbouwprojecten, waarbij publieke gebouwen de markt op gegooid worden als aanjager voor gentrificatie van nu nog goedkopere buurten. Het is echter schokkend dat zij hiermee bereid zijn om de vernietiging van een gekraakt levendig sociaal centrum te faciliteren. Dit getuigt in geen enkele zin van solidariteit of idealisme, en ontneemt de Robert Scottbuurt haar creatieve en sociale centrum.

Hierbij roepen wij iedereen op om druk uit te oefenen op De Verandering zodat zij zich uit het project Amundsenhofje terugtrekt en zich vanaf nu weer beroepsmatig zal gaan inzetten voor ideële en voor creatieve cultuur in plaats van de vernietiging hiervan. Voor de Verandering, kortom.

Een strijdbare groet,
Sociaal Centrum Antarctica, Amundsenweg 1

De website van Antarctica:
http://no.nl/antarctica

Korte docu over Antarctica:
http://www.youtube.com/watch?v=UPYbxEI2G-E



Wie: 
Ben Jahomi

Dit alles speelt zich af in Amsterdam.

De Verandering mag zich snel gaan herinneren waar haar idealen vandaan komen.

Voor de volledigheid dit is hun website; www.deverandering.com


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

In September 2012 we, the residents and volunteers at Antarctica employed 'De Verandering' to assist with the possible legalisation of our building. De Verandering had an extremely positive track record in this field. They have an impressive portfolio of projects which were creative, idealistic and based on principles of solidarity and community building. These included renovated and legalised squats such as Plantage Doklaan, Binnenpret, ACU and Kostgewonnen. At the time it seemed our project was sufficiently viable that Antarctica - Amundsenweg 1 would be added to the list of dynamic and vibrant cultural and social centres that remain as permanent fixtures on the cultural map of the city. As a result the group was willing to pay from our own pockets towards the costs of employing a professional yet sympathetic agency to assist us with the realisation of this process.

As it transpired the specifications of the municipality and the financial requirements were incompatible with our vision, and the project was awarded to the competitive development group 'Amundsenhofje'.
Amundsenhofje hope to convert Amundsenweg 1 into owner occupied apartments without any neighbourhood function or principle of collective living. This was not, in and of itself, a surprise. However, it also transpired that De Verandering had been involved in Amundsenhofje's bid for the project.

Having built their reputation on the establishment of idealistic cultural and social community buildings rooted in Amsterdam's great squatting tradition - De Verandering now wishes to evict one of the last squatted free spaces in the city. Where now there is a vibrant and dynamic cultural and social centre with regular events including classical music, contemporary dance, film, theatre, performances, a popular and well visited Free Shop, a peoples kitchen and a community garden project - De Verandering have facilitated the building of banal owner occupied apartments. The neighbourhood will lose its cultural and social space. The squat movement has received a stab in the back at the time when it most needs the support of those who have built their reputation on the golden years of Amsterdam squatting.

De Verandering has joined the trend of municipal self- construction projects, where public buildings are thrown on the market as a catalyst for gentrification in relatively affordable neighbourhoods. This is, although reprehensible, not necessarily surprising. It is shocking, however, that De Verandering are willing to destroy the last bastion of the tradition upon which their reputation was formed and line their pockets twice in the process!

We call upon those concerned to address De Verandering and demand they withdraw from the Amundsenhofje project and return to work in support of idealist and creative projects based on principles of solidarity and community building.



Wie: 
IJsbeer

Ik ga er van uit dat voordat de kraakgroep Antarctica besloot tot een publieke oproep tot een boycot, ze eerst de Verandering om een reactie/ nadere uitleg gevraagd heeft.

Is er een specifieke reden dat jullie niet vermelden wat de uitkomst van dit gesprek was?

Ik ben benieuwd..



Wie: 
nn

Beste ijsbeer,

De Verandering is eerst met een persoonlijke brief benaderd. Hier is na 2 maanden de reactie opgekomen dat er zeer binnenkort inhoudelijk gereageerd zou worden. Na 4 weken is hier nog steeds geen sprake van..



Wie: 
De Verandering

De reactie, die wij ook Antarctica stuurden, is te lezen op http://www.deverandering.com/51-antarctica%20en%20amundsenhofje



Wie: 
Antarctica

[[English Below]]

Begin Februari 2014 schreven wij een brief aan De Verandering naar aanleiding van hun betrokkenheid bij de herontwikkeling van het huidige kraakpand Antarctica. Deze brief is later ook verspreid binnen de beweging en gepubliceerd op Indymedia. In deze brief uitten wij stevige kritiek op de werkwijze van De Verandering en verweten wij hen actief betrokken te zijn bij de ontruiming van één van de laatste gekraakte sociale centra van de stad. Twee-en-een-halve maand (!) later kregen wij een antwoord van De Verandering en ook dit werd op Indymedia gezet. Dit antwoord sloeg de plank volledig mis en in de onderstaande alinea’s van deze reactie zal worden aangegeven waarom.

Allereerst stelt De Verandering onterecht dat in de nieuwe plannen ruimte is voor een buurtfunctie en andere collectieve ruimte. Dit is simpelweg niet waar. Op dezelfde gezamenlijke bijeenkomst waarnaar De Verandering verwijst in hun antwoord, hebben de beoogde kopers aangegeven niet voornemens te zijn enige vorm van activiteiten voor de buurt te gaan organiseren. Ook laten de plannen zoals die er nu liggen geen ruimte voor collectieve woonvormen of buurtfuncties. Het worden simpelweg koopwoningen, al dan niet kil.

Daarnaast maakt De Verandering ons het vreemde verwijt dat wij hen ten onrechte verantwoordelijk houden voor onze aanstaande ontruiming. Zij hebben niets te maken met de ontruiming zelf en daarnaast zouden wij er uiteindelijk toch uit moeten, zo luidt het tweeledige argument. Dit is een raar standpunt omdat wij natuurlijk ook wel weten dat De Verandering en de hunnen ons niet hoogstpersoonlijk uit ons huis komen trekken. Wat zij echter lijken te ontkennen, is dat zij actief betrokken zijn bij een herontwikkelingsproces dat onvermijdelijk eindigt met de ontruiming van de huidige bewoners en gebruikers. Het punt dat wij uiteindelijk toch ontruimd zullen worden, slaat daarnaast compleet de plank mis en is een zuivere drogreden. Het feit dat wij er naar verloop van tijd sowieso uit zouden moeten, zegt immers nog niet dat daar actief aan moet worden meegewerkt. Net zo min als dat het onvermogen uitzettingen van migranten tegen te houden, het zoeken naar een baan bij de IND zou legitimeren.
Of wellicht een andere vergelijking: wat zouden we ervan vinden als De Verandering samen met de projectontwikkelaars van OCP betrokken zou zijn bij de herontwikkeling van het dierenasiel van De Valreep? Dit zou waarschijnlijk – en volkomen terecht – niet geaccepteerd worden, net zoals wij het nu niet kunnen accepteren dat De Verandering betrokken is bij herontwikkeling van ons sociaal centrum.

Het moet goed begrepen worden dat het hier niet gaat om een rancuneus bericht van slechte verliezers, of om achteraf een sneer uit te delen in de richting van De Verandering. Het draait hier om iets veel groters. Waar het hier om gaat is dat wij het onbegrijpelijk vinden dat een collectief als De Verandering, met een rijk verleden in de sociale en woonstrijd, zich nu actief inzet voor de ontruiming van één van de laatste gekraakte sociale centra van de stad. Dit gegeven verwerpen wij compleet, en het is op z’n minst voer voor debat. Niet voor de bewoners en gebruikers, maar voor de hele beweging.

Strijdbare groet,
Antarctica.

-----------

To whom it may concern.…

In early February 2014 we wrote a letter to De Verandering following their involvement in the plans for the redevelopment of the current squat Antarctica. This letter was later circulated in the broader movement, as well as published on Indymedia . In this letter, we expressed some strong points of critique on the involvement of De Verandering in the eviction of one of the last squatted social centers of the city. Two and a half months (!) later we received a reply from them and this too was put on Indymedia. In our eyes this reply was completely inadequate and insufficient, and in the following paragraphs of this reaction will indicate why.

First of all, De Verandering states unjustly that the new plans provide for space for neighbourhood functions and other collective space . This is simply not true. At the same combined meeting to which De Verandering refers in their reply, the intended buyers indicated clearly to have no intention of any kind of activities for the neighborhood. In addition, the current redevelopment plans show no room for collective forms of living or neighborhood functions. It will simply be apartments for sale, not more not less. By calling this commercial enterprise an ‘initiative’, De Verandering publicly insults our intelligence.

In addition, De Verandering accuses us of holding them accountable for our upcoming eviction. Instead, they say, they have nothing to do with the eviction itself and besides, we would be evicted anyway at some point. This is a strange argument, because of course we know that De Verandering will not personally drag us out of our houses. What they seem to deny however, is that they are actively involved in a redevelopment process that inevitably will lead to the eviction of the current residents and users of Antarctica. The argument that we would be evicted anyway is slightly ridiculous and a clear fallacy. The fact that we will be evicted eventually, does not legitimise direct cooperation with such an outcome. Just as the fact that migrants are deported anyway does not legitimise looking for a job at the IND.

Or perhaps another comparison: what would we think if De Verandering would together with the developers of OCP be involved in the redevelopment of the former asylum of the Valreep? This would probably – and rightly so – not be accepted, just as we cannot accept De Verandering to be involved with the redevelopment of Antarctica. What kind of 'change' does De Verandering facilitate? From squatted social centre to commercial apartments for sale? We hereby invite De Verandering to reconsider their ethical stands.

It should be understood very well that this is not a message of resentment, a message of bad losers who want to stab some backs after their defeat. Neither is it a desperate sneer, in order to hopefully save our skins. This is not just about us, but a much broader debate. The point here is that we find it incomprehensible that a collective as De Verandering, with a rich history in the social and housing struggle, is now actively pushing the eviction of one of the last squatted social centers of the city. We reject this completely and it is at least material for debate. Not for the residents and users , but for the whole movement.

A combative salute,
Antarctica.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech