Afschaffing Zwarte piet een must/Zwarte Piet als racistisch fenomeen

Hier kun je discussieren over Afschaffing Zwarte piet een must/Zwarte Piet als racistisch fenomeen.

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCH FENOMEEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-al...

''Want al ben ik zwart als roet, 'k meen het toch goed''

Zin uit Sinterklaasliedje ''Daar wordt aan de deur geklopt'' [1]

Sinds 1850 tot op heden voltrekt zich in de Nederlanden het volgende ritueel:
Goedheiligman ''Sint Nicolaas'' [de huidige Sinterklaas] houdt in het najaar een Intocht
in Nederland, na met de Stoomboot uit Spanje gekomen te zijn.
Vanaf zijn komst in Nederland kunnen kinderen ''de schoen'' zetten, waarin Sints knecht,
Zwarte Piet [2], kleine presentjes legt, na via de schoorsteen binnengekomen te zijn.

De Sint beloont en straft.
Wanneer kinderen zoet geweest zijn, krijgen zij op 5 december [de verjaardag van de Goedheiligman]
van Sinterklaas cadeautjes, wanneer zij stout geweest zijn, krijgen ze er van Zwarte Piet met de roe van langs, zoals
in een Sinterklaasliedje wordt bezongen [3]
Zwarte Piet ''pakt'' niet alleen stoute kinderen met de roe, hij kan ze ook in de zak stoppen en meenemen
naar Spanje [waar Sinterklaas zijn domicilie heeft]
Het is mogelijk, dat deze roe straffen in de negentiende eeuw daadwerkelijk zijn uitgevoerd, zeker
na de Tweede Wereldoorlog is dit uit de tijd.

Toch is ''Zwarte Piet'' jarenlang een intimiderende figuur geweest.
Er is mij een geval bekend van een meisje, dat zo bang was voor de ''Zwarte Piet, die de kinderen
in de zak meenam naar Spanje'', dat aan
de ouders werd aangeraden, maar snel te vertellen, dat het ''maar een verzinsel'' was
Dit speelde in de vijftiger jaren, toen fantasie, sprookjes en nachtmerries voor kinderen
langer reeel waren dan in dit no nonsense Facebook tijdperk en kinderen daadwerkelijk
''geloofden in Sinterklaas''

Dat brengt mij op een van de eigenschappen van Zwarte Piet, een straffer, een intimiderende
figuur.
Daarnaast was Zwarte Piet [als knecht] duidelijk ondergeschikt aan Sinterklaas en bepaald
geen Einstein.
Anders gezegd: Hij had het buskruit niet uitgevonden.
In de loop der jaren is Zwarte Piet van ''straffende knecht'' opgeschoven naar een meer
lollig en gezellig figuur,
Maar zijn gebrek aan intelligentie bleef.

Zo te zien lijkt het Sinterklaasfeest ''Zwarte Pietstijl'' een tikje oubollig, gezellig en
onschuldig te zijn.
Maar dat is slechts schijn, omdat de ondergeschikte rol van Zwarte Piet, zijn angstaanjagendheid
[al is dat nu minder geworden], en vooral ook zijn ''domheid'' niet alleen worden geassocieerd
met zijn afkomst [het zwart zijn], wat op zich al racistisch is, maar ook vernederende en onaangename gevolgen heeft
voor niet westerse allochtonen van ''zwarte'' komaf, vooral Surinamers en Antillianen

ZWARTE PIET/ASSOCIATIE MET MINDERWAARDIG, ONDERDANIG EN DOMMIG

Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850
in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ''Sint Nicolaas en zijn Knecht'' [4],
in een tijd, toen
slavernij, kolonialisme en de vermeende ''superioriteit'' van blanken over zwarten
gemeengoed waren.

Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.
Het boeman karakter [wat later overging in de ''gezellige ''Zwarte Piet'']
paste in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders.....], maar hing ook
samen
met de associatie van zwarte mensen [naast ''minderwaardig''] met eng, gevaarlijk en onbekend.
Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [5]

Het werd al gekker en gekker:

Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ''komisch figuur'' [waar nog mee
te leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaak
Surinaams accent] en werd steeds duidelijker een dommige
en dwaze figuur [6]

De ondergeschikte rol van Zwarte Piet werd treffend verwoord door mevrouw C.M. Grunbauer,
een Nederlandse anti Zwarte Piet activiste van het eerste uur [jaren zestig] [7], die een Witte
Pietenplan lanceerde:

''Graag zou ik de Zwarte Pieten veranderd zien in Witte Pieten.
Terwijl de slavernij al meer dan een eeuw is afgeschaft, blijven wij maar doorsukkelen
met de oude traditie de neger als slaaf voor te stellen (....)
De Machtige Blanke Meester zit op zijn schimmel of op zijn troon.
Piet moet lopen of zware zakken sjouwen en hij mag naast de troon op een
krukje zitten aan de voeten van zijn baas'' [8]

Ook stelde zij de ''domheid'' van Zwarte Piet aan de kaak door haar verbazing erover uit te
spreken, dat zowel Sinterklaas als de Pieterbazen [het was allang niet meer een knecht] al
zolang ieder jaar naar Nederland komen, terwijl Sinterklaas ''vloeiend Nederlands'' spreekt
ende Pieterbaas maar krom en slecht Nederlands blijft praten [9]

ZWARTE PIET/IMPACT OP ZWARTE ALLOCHTONEN

Plat racisme zoals dat van de PVV van G Wilders is gemakkelijk te herkennen en te ontmaskeren [10].
Moeilijker wordt dat, wanneer het is verhuld in een ''gezellig'' en onschuldig lijkend kinderfeest,
waaromheen verweven het sprookje van Sinterklaas
[vol verwachting klopt ons hart, Intocht Sinterklaas, het zetten van de schoen, Goedheiligmans tocht
per schimmel over de daken, Piet die door de schoorsteen klimt, mte op het eind, cadeautjes als beloning]
Er lijkt immers ''niets kwaads' mee bedoeld te worden [een van de argumenten van de Zwarte Piet verdedigers]
en alle kinderen, ongeacht afkomst, delen in de vreugde van het ontvangen van de cadeautjes en de veronderstelde
''voorpret''

En daar wringt nu juist de voor de Schoorsteen neergezette schoen, want lang niet voor iedereen is
die voorpret en het Heerlijke Avondje even vanzelfsprekend.
Probleem is namelijk, dat wanneer iets racistisch van aard is [hier het neerzetten van de steeds meer tot
een heuse zwarte man getransformeerde ''Zwarte Piet'' als angstaanjagend, dom en dwaas grappig] het zijn
maatschappelijke weerslag heeft in het werkelijke leven.

Kortom:
Racisme, hoe onschuldig verpakt ook, maakt altijd slachtoffers.
Die zijn van meet af aan gevallen onder zwarte allochtone kinderen, die ''goedmoedig'' en soms
ronduit kwaadaardig, in de Sinterklaasperiode voor ''Zwarte Piet'' werden uitgemaakt.
Of het nu direct racistisch bedoeld was of gewoon dommig gedrag was, doet niet ter zake.
Het was [en is, want het gebeurt nog steeds] kwetsend, een groep kinderen werd[wordt] vanwege hun afkomst
uitgesloten van de ''algemene Feestvreugde'' en bewaarde daaraan vaak nare herinneringen [11]

Het doorgedrongen racisme vertaalt zich echter nog het duidelijkst erin, dat ook volwassenen niet incidenteel,
maar regelmatig mikpunt werden en nog worden van Zwarte piet racisme.
Het overkwam de moeder van Quincy Gario [12], de in 2011 op gewelddadige wijze gearresteerde Zwarte Piet
activist [13].
In een column verhaalt hij, dat de discriminerende bejegening van zijn moeder de reden is, waardoor hij
actief geworden is [14]
Ook zijn er voorbeelden te over van andere volwassenen, die mikpunt werden van domme of openlijk
racistische Zwarte Piet ''grappen'' [15]

Uit een recente peiling door het Bureau Onderzoek en Statistiek [gedaan in opdracht van de Gemeente
Amsterdam] blijkt, dat 25 procent van de Amsterdammers van Surunaamse afkomst en 18 procent
van de Antilliaanse Amsterdammers zich door het Zwarte Piet gebeuren gediscrimineerd voelt [16]

TRADITIE

Hoe diep die Sinterklaastraditie zit en deels de heftige reacties [minus de racistische, waarvoor nooit een
excuus is] verklaart, blijkt wel uit een schilderij van de beroemde schilder Jan Steen, waarop het ''wie zoet is krijgt
lekkers'' principe wel duidelijk naar voren gebracht wordt.
Zie afbeelding [17] waarop trouwens Zwarte Piet [actief sinds om en nabij 1850] nog niet ten
tonele is verschenen.
Uit bronnen blijkt, dat het Sinterklaasfeest teruggaat naar de 13 eeuw,
waar het aanvankelijk in de Kerk werd gevierd [18]

En doortrekkend naar deze tijd is Sinterklaas/Zwarte Piet nog zo maatschappelijk doortrokken,
dat de Goedheiligman met knechten Zwarte Piet wordt ontvangen door de burgemeester van Amsterdam [onder andere] en
een bezoekje brengt aan de kinderen van Kamerambtenaren in de Tweede Kamer. [19]

Uit een Trouw artikel waarin verhaald wordt over van een stupide mededeling [zogenaamd ''ludiek] van ex Tweede
Kamervoorzitter G Verbeet, dat het personeel een zoektocht is begonnen naar de zetel van Sinterklaas [20], blijkt,
dat Sinterklaas de Tweede Kamerleden in het verleden ook bezocht, maar [grappig detail] is afgehaakt vanwege
de vrees voor een ''te kritische Sint'' [21]

DE ANTI ZWARTE PIET STRIJD

Teken van de kentering der tijden was het afrekenen met het boeman idee van Zwarte Piet door
TV Sinterklaas Adri van Oirschot, die ostentatief ''de zak voor stoute kinderen'' in zee gooide
en de roe afschafte. [22]
Dat paste in het anti autoritaire karakter van de jaren zestig
Interessant in het kader van de zwarte Pieten beeldvorming was, dat van Oirschot zijn Pieten
verbood, krom te praten [23]
Meer principieel was het anti Zwartenpietenverzet van de mij eerste
bekende Nederlandse anti Zwarte Piet activiste, de in dit artikel eerder genoemde
mevrouw M.C, Grunbauer, die haar tijd ver vooruit was door haar al in 1968 geuit verzet tegen het
racistische karakter van de figuur van Zwarte Piet.
Ze introduceerde haar ''Witte Pieten'' plan [24]
Op dat moment vond ze weinig bijval, maar de toon van verzet was gezet.
In de zeventiger jaren was er vanuit Nederlandse links-progressieve hoek wel
verzet tegen het Zwarte piet karakter, maar dat bleef incidenteel [25]

Nieuw elan kreeg het Zwarte Piet verzet eerst vanaf de komst van
grote groepen Surinamers en Antillianen naar Nederland in de zeventiger jaren.
Vooral jongeren waren daarin actief
In 1981 vroeg de Solidariteis Beweging Suriname in Utrecht aandacht vooe het
discriminerende aspect Zwarte Piet door een Sinterklaasviering zonder
Zwarte Piet te promoten.
Affiches werden verspreid met de slogan ''Stop geen zwarte knecht in uw
Sinterklaaspakket'' [26]

Andere anti Zwarte Piet bewegingen waren de Beweging Surinaams Links ende actiegroep ''Racisme is overal-stop waar je het tegenkomt''.
In 1988 verscheen van de hand van Rahina Hassankhan [actief Surinaamse Vrouwenbeweging en
bestuurslid van de Landelijke Beweging Surinamers in Nederland] de publicatie ''Al is hij zo zwart als roet'' [27]

Demonstratie tegen Pieterbaas

In 1996 werd op initiatief van actiecomite ''Zwarte Piet=Zwart Verdriet'' een anti Zwarte Piet demonstratie
in Amsterdam Zuid-Oost gehouden.
Historisch, want dit was voor het eerst sinds de komst van Pieterbaas naar de Nederlanden. [28]

Dan waren er in 2000 nog actiegroepen als het Comite Pressie Omhoog, dat dreigde met ''hardere acties'' [29]
en het Comite ''Piet op de zwarte lijst''

LINKSE SOLIDARITEIT IN STRIJD TEGEN ZWARTE PIET

Links-progressieve groeperingen hadden op anti racistische gronden
bezwaren tegen het karakter van Pieterbaas, maar verleenden daaraan vaak weinig
prioriteit, met uitzondering van de Fabel van de Illegaal [Doorbraak], dat jarenlang en
tot op heden actief is geweest in de anti Zwarte Piet strijd. [30]
Daarover later meer

ONGEGRIP BIJ ''WITTE'' NEDERLANDERS/ZWARTE PIET IN HET
BUITENLAND

Ondanks actiegroepen, boeken, brochures, affiches en persoonlijke verhalen
van gediscrimineerde/gekwetste Surinamers en Antillianen is het onbegrip
van de meeste ''witte'' [vanaf nu autochtoon genoemd] Nederlanders voor de gekwetste
zwarte gevoelens groot gebleven [31]
Dit overkwam zangeres en actrice Gerda Havertong in februari 2003 bij
een televisiestudio waar ze zou deelnemen aan opnames voor een quizz.
Op het moment dat ze binnenkwam, werd ''Zie ginds komt de stoomboot'' gespeeld
Toen ze zich daarover verontwaardigd toonde, bleek het publiek daarvoor geen begrip te hebben [32]

Wie zich actief verzet tegen Pieterbaas kan rekenen op hysterische en vaak ronduit racistische reacties
[33]
Daarop kom ik terug

Pieterbaas mag dan wel voor veel autochtone Nederlanders onaantastbaar zijn, in
het buitenland echter vindt men hem maar een rare kwant en een archaisch overblijfsel
uit slavernij en kolonialistische traditie.
Terecht wordt ''Black Pete'' in internationale media en critici
afgeschilderd als ''a racist relic'' [34] en ''a slave'' [35]
Golliwog, het Britse broertje van Pieterbaas, is in Groot Brittannie wegens belediging en stigmatisering
allang not done [36]

Zo werden in 2007 Golliwog poppen door de politie verwijderd uit een etalage in Wrightington,
omdat ze als beledigend werden beschouwd [37]
Hoef je hier met Zwarte Piet niet mee aan te komen.

LINKSE SOLIDARITEIT MET ZWARTE PIET PROTEST
DE HYSTERIE/HET RACISME

Zoals ik al schreef was de Fabel van de Illegaal [Doorbraak] een van de weinige
links-progressieve groepen, die daadwerkelijk de anti Zwarte Piet strijd steunde. [38]
Onder het motto ''Read the masks. Tradition is not given, organiseerde Doorbraak, Untold en
de kunstenaressen Petra Bauer en Annette Kraus in 2008 een protestmars tegen het racistische fenomeen van Zwarte Piet.
Hieraan verleende het Abbemuseum in Eindhoven medewerking [39]
Dat hebben ze geweten.
Er kwam op het initiatief zo'n stortvloed van racistische scheldkannonades [40], dat het
protest moest worden afgelast [41]
Jaja, anno 2013, vanwege de niet bestaande figuur van ''Zwarte Piet''
Wie protesteert tegen Pieterbaas kan een diarrhee aan heftige reacties verwachten, zowel
van bekrompen traditionalisten als racistische individuen en hun politieke aanhang.

ZWARTE PIET PROTEST NIET MEER TE NEGEREN/DE STRIJD VAN QUINCY GARIO

Dat overkwam Quincy Gario, die met een groepje activisten protesteerde
tegen het Zwarte Piet racisme bij de intocht van de Sint in Dordrecht in 2011.
Hij kreeg niet alleen te maken met een hardhandige politiearrestatie [42], maar werd
mikpunt van een racistische scheldkannonade, die zijn weerga niet kende, vooral na zijn
optreden bij Pauw en Witteman. [43]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
VAN HYSTERIE/IDIOTIE NAAR ARGUMENTEN
RACISME OF ''ONSCHULDIG KINDERFEEST''

Er barstte tussen voor en tegenstanders van Pieterbaas een discussie los, die
maniakale vormen aannam.
Er circuleerden petities ''Zwarte Piet moet blijven'' [44], de bij de racistische hausse garen
spinnende extreem-rechtse PVV[45] stelde heuse Kamervragen [46] over de juridische strijd
van Quincy Gario om de Sinterklaasoptocht zonder Zwarte Pieten doorgang te doen vinden [47].
minister Bussemaker [aan wie de PVV vragen gericht waren] stelde weer dat dit geen Rijksaangelegenheid
was [48] en zelfs premier Rutte deed een [onzinnige] duit in het zakje door met de innoverende verklaring
te komen ''niets te kunnen veranderen aan het feit, dat Zwarte Piet zwart is'' [49]
Het lijkt wel, alsof Pieterbaas, die zijn wortels heeft in kolonialisme en bekrompenheid
een zaak van Nationaal Belang is.
Nu nog wachten, of de Koning er volgend jaar in de Troonrede aandacht aan besteedt.

Racisme of onschuldig kinderfeest

De verdedigers van Zwarte Piet voeren [soms alle tegelijk, dan weer deelargumenten] een
aantal argumenten aan ter verdediging van hun Pieterbaas.
Het is een ''traditie'' waaraan niet getornd mag worden, het is ''maar een onschuldig
kinderfeest, dat wordt gepolitiseerd'' en ''allemaal niet kwaad bedoeld'', het behoort
tot de ''Nederlandse cultuur'' en Piet is geen ''zwarte slaaf'' [of gewoon ''zwarte man''], maar is
zwart door het klimmen door de schoorsteen.

Traditie
Een traditie wordt gevormd en is de som van sociaal-maatschappelijke omstandigheden.
Die waren in 1850 het praktisch door iedereen geaccepteerde kolonialisme en
de ''superioriteit'' van de blanke westerlingen over de ''zwarte'' [of gekleurde] gekoloniseerde
of deels nog tot slaaf gemaakte volkeren [slavernij is in Nederland in 1863 afgeschaft]
Nu echter zijn al die aannames van toen niet alleen verworpen op moreel gebied,
maar ook strafbaar [slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid/Racisme is strafbaar]
Een traditie is bovendien geen ''heilig huisje'', maar als het een foute traditie is, dient die
te verdwijnen

Onschuldig Kinderfeest
Een kinderfeest, waarbij een bepaalde groep kinderen wordt gestigmatiseerd en uitgescholden,
is niet onschuldig, maar weerzinwekkend

Het is allemaal niet zo kwaad bedoeld
Dat geldt mogelijk voor een redelijk grote groep mensen, maar is niet de issue hier
Als feesten, afbeeldingen, voorstellingen anderen ernstig kwetsen, hoort daarvoor in een
beschaafde samenleving geen ruimte voor te zijn
En de figuur van Zwarte Piet IS kwetsend voor duizenden allochtonen

Behorend tot ''de Nederlandse cultuur''
Ten eerste is de Nederlandse cultuur geen monolitisch begrip, maar is steeds aan
veranderingen onderhevig.
Ten tweede sluit je door het toelaten van Pieterbaas, die evident als minderwaardig
wordt afgeschilderd, niet westerse allochtonen, die last ondervinden van het
Zwarte Piet gebeuren, als volwaardige burgers uit.
De term Nederlandse cultuur wordt dan gebruikt als zijnde de cultuur van blanke aautochtonen,
die anderen uitsluit
Het is geen toeval, dat de racistische PVV zich in haar Kamervragen bedient van die
terminologie ''Nederlandse cultuur'' [50]

Zwart door het klimmen door een schoorsteen
Te ridicuul voor woorden, omdat er geen ''zwarte vegen'' op het gezicht zitten, maar het
hele gezicht volkomen zwart is
En krijg je door het klimmen door de schoorsteen ook dikke lippen,
kroeshaar en een eigenaardig taaltje?
Onzin dus

Het beste bewijs van de racistische kant van het zwarte Piet gebeuren is nog wel de argumentatie
van sommige voorstanders van Zwarte Piet [behoud van de Nederlandse cultruur] en dan vooral
de heftige racistische scheldpartijen tegen iedereen, die het waagt, Pieterbaas te bekritiseren.

Maar het verzet tegen Zwarte Piet groeit, niet alleen meer in kringen van allochtonen
[van wie het verzet in het verleden voornamelijk kwam] [51], maar ook onder
die groep autochtonen, die zich vroeger weinig tot geen vragen stelden bij Zwarte Piet [52]
En dat is verheugend.

EPILOOG

Het Zwarte Piet taboe is doorbroken
De door Zwarte Piet activist Quincy Gario geentameerde hoorzitting [waarin
21 mensen bezwaren aantekenden] tegen
het verschijnsel Zwarte Pieterbaas bij de intocht van de Goedheiligman
heeft plaatsgehad. [53]
Een keiharde schop tegen een tot dusver vanzelfsprekende traditie
met een racistisch luchtje.
Een voorzichtige opening van de kant van de bestuurders is gedaan:
De woordvoerder van de burgemeester merkt op
''Aan de traditie kunnen we niet zoveel veranderen, maar we willen kijken
naar de toekomst'' [54] en de burgemeester gaat in gesprek met
voor en tegenstanders van Zwarte Piet [55]

Aarzelend, maar wel een begin van de erkenning van de gekwetste gevoelens
van de ''zwarte'' en ''gekleurde'' allochtonen
Tenminste wil men in overweging nemen, dat om Pieterbaas een kwalijk
luchtje hangt.
Dat van racisme

De racistische bagger die ieder, die zich tegen het Zwarte Pietisme verzet, over
zich heen krijgt, bevestigt alleen maar het racistische karakter van dit gebeuren.

Het verhaal gaat, dat ieder jaar de Goedheiligman uit Spanje naar
Nederland komt met cadeautjes voor zoete kinderen.
Ook stoute kinderen krijgen een presentje [en waarschuwing], mits ze beterschap beloven.
Hij brengt warmte en gezelligheid en heeft nog nooit van ''wit'' of ''zwart'' gehoord.

Hij komt alleen, zonder zwarte knecht
Om te laten zien, dat hij er echt voor iedereen is

Pas dan is het echt Sint Nicolaasfeest

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

LIEDJESLAND.COM
DAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT

http://www.liedjesland.com/ Liedjes/Sinterklaas/ DaarWordtAanDeDeurGeklopt/ Daar%20wordtAanDeDeurGeklopt. htm

[2]

WIKIPEDIA
ZWARTE PIET

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

[3]

''Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe''

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

http://kunst-en-cultuur. infonu.nl/feestdagen/9148- sinterklaasliedjes-teksten-1- sinterklaas-is-jarig-ea.html#1

[4]

WIKIPEDIA
ZWARTE PIET

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

[5]

''Die negatievere
kijk op
donkergekleurde
mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook in
de
plaatjes van Zwarte Piet. Hij wordt steeds angstaanjagender en schept er
een zichtbaar genoegen in
om kinderen te
bestraffen.''

JAN HELSLOOT
NAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET

Lezing op
de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap
in Montfoort, 31 maart 2012

http://depot.knaw.nl/12639/1/ Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf- def.pdf

[6]

'' “Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.''

DOORBRAAK
ZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!
14 DECEMBER 2009

http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[7]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[8]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[9]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[10]

NOS
ANNE FRANK STICHTING:
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111- anne-frank-stichting-wilders- extreemrechts.html

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1636

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER
LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ marokkanendebat-in- nederlandnacht-der- schandetweede-kamer- legitimeert-allochtonenhaat-2/

[11]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

ZWARTE PIET EN ZWARTVERDRIET
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/10/ 13/zwarte-piet-en-zwart- verdriet/

[12]

''Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.”

ZWARTE PIET IS RACISME
12 NOVEMBER 2012

http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[13]

DOORBRAAK
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK OP ZWARTE PIET RACISME
14 NOVEMBER 2011

http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-p...

POLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT/SCHENDING VRIJE MENINGSUITING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/325620/politie_pakt_activisten_op_bij_intoc...

[14]

''Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.” Onthutst, gekwetst en beledigd wist ze er geen raad mee. Na dit incident begon ik in mijn gedichten referenties naar de absurditeit en racisme van Zwarte Piet te stoppen. Het was mijn manier om op onverwachte momenten mensen te laten weten dat het niet langer zo kon in Nederland.''

ZWARTE PIET IS RACISME
12 NOVEMBER 2012

http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[15]

JUROFOON
DE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP

http://www.jurofoon.nl/nieuws/ weblog.asp?id=6121

COMMENTAAR OP WEBSITE JUROFOON

Astrid Essed 01.12.11 4:12
ZWARTE PIET GRAP/
GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIE
Geachte Redactie van Jurofoon
Ik citeer u ivm de Zwarte Piet case
Humor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.
Einde uw citaat
In de eerste plaats:
Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuen
op denigrerende wijze verbaal worden bejegend
Ik doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soort
Dat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voor
Nu betr de Zwarte Piet opmerking
Wat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaam
geweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigend
Nu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wil
Feit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, is
ontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbij
niet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of dom
In die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raar
soort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt
[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderen
Ook in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar voren
Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordt
aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]
Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijd
vaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedig
Hoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, dat
De stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderen
en terecht
Nota bene van een volwassene!
Kinderachtig en beledigend hoor
De rol van de KLM is helemaal beneden peil
Inderdaad een geval van blaming the victim
Terecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteld
Hoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwens
uit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegen
Zwarte Piet
Niet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooit
gehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratie
Humor op de werkvloer prima
Maar dan niet ten koste van anderen
Dat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerend
Vriendelijke groetenAstrid Essed

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

NIEUWS.NL
JORGEN RAYMANN MENT ZICH IN DISCUSSIE: KWETSENDE TRADITIE
10 OCTOBER 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20131010/Jorgen-Raymann-mengt-zich-in-disc...

[16]

HET PAROOL
KWART SURINAAMSE AMSTERDAMMERS VOELT ZICH GEDISCRIMINEERD
DOOR ZWARTE PIET

28 FEBRUARI 2013

http://www.parool.nl/parool/ nl/4/AMSTERDAM/article/detail/ 3401464/2013/02/28/Kwart- Surinaamse-Amsterdammers- voelt-zich-gediscrimineerd- door-Zwarte-Piet.dhtml

[17]

HET SINT NICOLAASFEEST

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/overzicht/jan-havicksz...

Het grappige van dit schilderij is dat de huilende jongen, die comform ''wie stout is
de roe'' een roe in zijn schoen gekregen heeft, door de grootmoeder wordt gewenkt, die
waarschijnlijk toch nog een presentje voor hem heeft

ZIE OOK

GESCHIEDENIS BELEVEN
EEN VERBODEN FEEST VASTGELEGD DOOR JAN STEEN
SUSANNE WIESNER
5 DECEMBER 2012

http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/Een_verboden_fe...

[18]

GESCHIEDENIS BELEVEN
EEN VERBODEN FEEST VASTGELEGD DOOR JAN STEEN
SUSANNE WIESNER
5 DECEMBER 2012

http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/Een_verboden_fe...

[19]

Veel klagers vinden het bezwaarlijk dat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten elk jaar weer door de burgemeester worden ontvangen.

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
ZWARTE PIET VEROORZAAKT TOENAME DISCRIMINATIE IN AMSTERDAM
3 JUNI 2012

http://www.republiekallochtonie.nl/zwarte-piet-veroorzaakt-toename-discr...

AD
SINTERKLAAS BRENGT BEZOEKJE AAN TWEEDE KAMER
30 NOVEMBER 2011

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3058030/2011/11/30/...

[20]

TROUW
TWEEDE KAMER ZOEKT ZETEL SINTERKLAAS
2 DECEMBER 2008

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1206213/2008/12/02/...

[21]

''Nu is het parlementaire Sinterklaasfeest alleen nog voor kinderen van medewerkers en Kamerleden. De traditie om ook volwassen volksvertegenwoordigers bij de Goedheiligman te roepen is de laatste jaren weggezakt. Zodat de Kamerleden niet meer worden toegesproken door een kritische sint.''

TROUW
TWEEDE KAMER ZOEKT ZETEL SINTERKLAAS
2 DECEMBER 2008

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1206213/2008/12/02/...

[22]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[23]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[24]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[25]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[26]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET

JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[27]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[28]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[29]

''Het is niet verwonderlijk, dat ook de volgende jaren weer nieuwe actiecomites van zich lieten horen,
zoals in 2000 de Organisatie Pressie Omhoog, die zelfs dreigde het Sinterklaasfeest dusdanig [te] verstoren
dat de voortgang daarvan niet mogelijk zal zijn''.................

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[30]

FABEL VAN DE ILLEGAAL [DOORBRAAK]
DEBAT OVER ZWARTE PIET RACISME OPENGEBROKEN
NAJAAR 2008

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11467f95.htm

DOORBRAAK
ZWARTE PIET IS SOOO 1850
21 MAART 2013

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-is-zooo-1850/

[31]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[32]

DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT

http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[33]

DOORBRAAK
GESCHELD VAN RECHTS POPULISTISCHE ZWARTE PIET FANS
29 AUGUSTUS 2008

http://www.doorbraak.eu/gescheld-van-rechts-populistische-zwarte-piet-fans/

JOOP.NL
RACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG
7 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23221_racistische_reacties_op_an...

[34]

THE INDEPENDENT
LIKE THE GOLLIWOG, ZWARTE PIET IS A RACIST RELIC, WO WHY IS IT PART
OF THE MODERN DUTCH CHRISTMAS?
24 NOVEMBER 2012

http://www.independent.co.uk/voices/comment/like-the-golliwog-zwarte-pie...

AL JAZEERA
BLACKFACE FOR THE HOLIDAYS
DUTCH DENY RACISM IN ''ZWARTE PIET'' HOLIDAY TRADITION

http://stream.aljazeera.com/story/201212182323-0022443

[35]

NRC
AMERIKANEN OVER SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN: IT'S AN ARMY
OF BLACK SLAVES
27 NOVEMBER 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/27/amerikanen-over-sinterklaas-en-zijn-...

''Maar eerst een andere anekdote: twee jaar geleden woonde ik rond deze tijd van het jaar in Engeland. Talloze keren werd me daar gevraagd wat dat fenomeen “black Pete” nu precies was. Het googelen van een paar foto’s was vaak al genoeg om mijn Engelse vrienden ervan te overtuigen dat er iets goed mis was. “Maar dat is gewoon een slaaf!”, zo reageerde werkelijk iedereen.''

DOORBRAAK
ZWARTE PIET EN RACISME: EEN PAAR KRITISCHE PEPERNOTEN
10 0CTOBER 2013

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-racisme-paar-kritische-pepernoten/

[36]

OVER GOLLIWOG

DOORBRAAK
BREED BRITS PROTEST TEGEN ZWARTE PIET RACISME
30 MAART 2009

http://www.doorbraak.eu/breed-brits-protest-tegen-zwarte-piet-racisme/

DOORBRAAK
ZWARTE PIET IS ZOOO 1850
21 MAART 2013

http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-is-zooo-1850/

[37]

DOORBRAAK
BREED BRITS PROTEST TEGEN ZWARTE PIET RACISME
30 MAART 2009

http://www.doorbraak.eu/breed-brits-protest-tegen-zwarte-piet-racisme/

[38]

FABEL VAN DE ILLEGAAL [DOORBRAAK]
DEBAT OVER ZWARTE PIET RACISME OPENGEBROKEN
NAJAAR 2008

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11467f95.htm

[39]

DOORBRAAK
ACTIE TEGEN RACISTISCH FENOMEEN VAN ZWARTE PIET
20 AUGUSTUS 2008

http://www.doorbraak.eu/actie-tegen-racistisch-fenomeen-van-zwarte-piet/

[40]

DOORBRAAK
GESCHELD VAN RECHTS-POPULISTISCHE ZWARTE PIET FANS
29 AUGUSTUS 2008

http://www.doorbraak.eu/gescheld-van-rechts-populistische-zwarte-piet-fans/

[41]

DOORBRAAK
ACTIE TEGEN ZWARTE PIET EENZIJDIG AFGELAST DOOR ABBEMUSEUM
29 AUGUSTUS 2008

http://www.doorbraak.eu/actie-tegen-zwarte-piet-eenzijdig-afgelast-door-...

[42]

DOORBRAAK
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK OP ZWARTE PIET
14 NOVEMBER 2011

http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-p...

POLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT/SCHENDING
VRIJE MENINGSUITING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/325620/politie_pakt_activisten_op_bij_intoc...

[43]

JOOP
RACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG
7 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23221_racistische_reacties_op_an...

[44]

PETITIE
ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

http://petities.nl/petitie/zwarte-piet-moet-blijven

[45]

NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

[46]

PVV
PVV STELT KAMERVRAGEN OVER MULTICUL GEZEUR OVER SINTERKLAAS

http://pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/...

[47]

JOOP
QUINCY GARIO
IK MAAK BEZWAAR TEGEN DE AMSTERDAMSE SINTERKLAASINTOCHT
29 AUGUSTUS 2013

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/22615_ik_maak_bezwaar_tegen_de...

[48]

DE STENTOR
BUSSEMAKER BEMOEIT ZICH NIET MET ZWARTE PIET
18 OCTOBER 2013

http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/bussemaker-bemoeit-zich-niet...

[49]

NOS
RUTTE: PIET IS NOU EENMAAL ZWART
18 OCTOBER 2013

http://nos.nl/artikel/564038-rutte-piet-is-nou-eenmaal-zwart.html?google...

[50]

PVV
PVV STELT KAMERVRAGEN OVER MULTICUL GEZEUR OVER SINTERKLAAS

http://pvv.nl/index.php/component/content/article/71-joram-van-klaveren/...

[51]

JOOP
SANDEW HIRA
DE SCHAAMTE AFWEZIG
15 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/23357_de_schaamte_afwezig/

NIEUWS.NL
JORGEN RAYMAN MENGT ZICH IN DISCUSSIE ZWARTE PIET: KWETSENDE
TRADITIE
10 OCTOBER 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20131010/Jorgen-Raymann-mengt-zich-in-disc...

NIEUWS.NL
PREM RADAKISHUN MENGT ZICH IN DE ZWARTE PIET DISCUSSIE
16 OCTOBER 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20131016/Prem-Rhadhakishun-mengt-zich-in-d...

[52]

JOOP
SINTERKLAAS, ZWARTE PIET EN ONZE BELEVING
DYLAN VAN RIJSBERGEN
14 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/23330_sinterklaas_zwarte_piet_...

JOOP
HET KWARTJE VAN ZWARTE PIET
FRANCISCO VAN JOLE
8 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/23236_het_kwartje_van_zwarte_p...

ELSEVIER
WAT EEN HEFTIGE REACTIE VAN ''BLANKE'' NEDERLANDERS
OVER ''HUN'' ZWARTE PIET
12 OCTOBER 2013

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2013/10/Wat-een-heftige-reactie-v...

VOLKSKRANT
DE ZEURPIET KAN NOG WEL GELIJK HEBBEN
12 OCTOBER 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3525589/2013/1...

[53]

TROUW
EMOTIES LOPEN HOOG OP BIJ HOORZITTING VAN ACTIE ''ZWARTE PIET IS RACISME''
17 OCTOBER 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3528699/2013/10/...

ZWARTE PIET TRADITIE DEKT AFTOCHT MET RAMMELENDE REDENERINGEN
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2013/10/17/zwarte-piet-traditie-dekt-aftocht-met-ra...

DOORBRAAK
MASSAAL ANTI RACISTISCH PROTEST TIJDENS HOORZITTING OVER ZWARTE PIET
18 OCTOBER 2013

http://www.doorbraak.eu/massaal-anti-racistisch-protest-tijdens-hoorzitt...

[54]

VOLKSKRANT
BURGEMEESTER AMSTERDAM WIL GESPREK OVER ZWARTE PIETEN
17 OCTOBER 2013

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3528738/20...

[55]

NRC
VAN DER LAAN IN GESPREK MET VOOR EN TEGENSTANDERS ZWARTE PIET
17 OCTOBER 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/17/van-der-laan-wil-sinttraditie-geen-g...


-

'Zwarte Piet is nooit een slaaf geweest'

OPINIE Zwarte Piet bestaat niet sinds 1850. Jongemannen met zwart gemaakte gezichten kwamen al in de Oudheid voor. Dat schrijft Arnold-Jan Scheer.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3527041/2013/1...

Zwarte Piet

'Dus: Geen Zwarte Piet, geen alcohol, geen vuurwerk, geen jodenkoek'

COLUMN Ik zie soms door de verboden het bos niet meer, verzucht columnist Malou van Hintum.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-van-Hintum/article/detail/3528...

Zeurpieten belagen Tom Staal

Vanavond, in het PowNews: tegenstanders van Zwarte Piet tonen hun superieure moraal door Tom Staal fysiek te belagen.
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/10/zeurpieten_belagen_tom_st...

re:

't Is dat je hier in de reacties geloof ik geen plaatjes kwijt kunt, maar deze Fokke & Sukke van gisteren/vandaag vond ik toch wel fraai: 'Jongens! Eventjes... We willen niets bederven of zo...' 'Maar Zwarte Piet bestáát helemaal niet!'
http://foksuk.nl/nl?cm=79&ctime=1382306400&session=b522e968516a874bd375a... .

Het mooiste blijft trouwens m.i. hoe allerwegen wordt aangehaald dat het Sinterklaasfeest niet in aanmerking zou komen voor erkenning als UNESCO-cultuurerfgoed oid, nu lijkt het er sterk op dat ook niemand van plan was zoiets aan te vragen, dus daar heeft lijkt me wel iemand zitten hoaxen op niveau. Chapeau!

Die kerstman ,dat is pas een

Die kerstman ,dat is pas een echte teringlijer.
Met dat rendier enzo............
Maar daar hoor je dan weer niets over.
Zal die Demmink wel weer de hand in hebben.
Je moet vooral niet tegen heilige huisjes trappen en daar weten Hans van Grietje ook weer genoeg van.
Roodkapje zal voortaan geen last meer hebben van die wolf, want die hebben ze pas geleden dood naast de snelweg gevonden, wat niet wil
zeggen dat ze al in veilige handen is want die paashaas schijnt hondsdol geworden te zijn en dat weet je maar nooit.
Nattepoester is echt een schatje, maar dat komt volgende week wel weer wanneer Doorndoosje weer uit de problemen is.

Dat hele suikerfeest ook kappen want dat is een pure belediging voor diabeten.
En die Hadj, man je blijft lopen en niemand weet waartoe.
Nee het gaat niet goed met de wereld want die aliens staan er ook aan te komen waardoor we allemaal in reptielen veranderen en dat vind me vriendin dan weer wat minder.

Je kan best die Pieten verbieden en vervangen door kleine gele chinezen want daar hebben we der meer van en die hebben we ook nooit tot slaaf gehad en al die ellende meer.
Kost ook een stuk goedkoper waardoor je er 5 x zoveel der eigen helemaal de pleuris kan laten werken.
Nee,de wereld staat er al weer een stuk mooier voor zo.
Leve de zwarte Piet,hij is eindelijk dood en begraven.

slachtfeest

Daar worden veganisten echt niet blij van.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off-topic.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Off-topic.

Ik probeer er toch weer even

Ik probeer er toch weer even als kind naar te kijken en daarbij wil ik kwijt dat ik het altijd een fantastische familiehappening vond.
Langzaam begint de kerstman terrein te winnen en word het feestje een welkome aanvulling voor het bedrijfsleven.
Beide heren mogen wat mij betreft doodgaan en begraven worden om plaats te maken voor een jaarlijkse happening
die wel voldoet aan de huidige tijdsgeest.

Het is ondertussen in de familie besproken en we hebben besloten er een ritueel van te maken wat plaatsvind in het voorjaar.
Wij gaan een boom planten (legaal of illegaal) waar ook onze kinderen en kleinkinderen ook voor laters iets aan hebben.
Dit uiteraard opgeluisterd met een hapje en drankje.
Iets teruggeven aan de natuur waar we de afgelopen 100 jaar zo slecht mee zijn omgegaan vervult ons met een goed gevoel.

illegale boom

Ik denk toch niet dat als jij illegaal een boom plant dat je kleinkinderen die later nog zullen zien.
Die pakken ze (de gemeente of whatever) met de motorzaag.
Je kan natuurlijk één van de weinige nog niet aangeharkte stukjes van het land gevonden hebben, maar hoe lang blijft dat zo? Niet dat het kwaad kan om te proberen natuurlijk. Kastanje die ik zelf ooit plantte moest om. Terecht overigens want deze bedreigde een woning, maar pijn doet het wel.

En fuck al die officiële feesten! Allemaal! Om de kas te spekken van de bijenkorf en de V&D. Ik houd het op Chinees nieuwjaar!

stand.nl

Het is tijd om Zwarte Piet af te schaffen
10%eens
90%oneens
http://www.stand.nl/stellingen/Het-tijd-om-Zwarte-Piet-af-te-schaffen

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. (notoire spammer)

ola!

Even helder hier.... sinterklaas is rascistisch feest, vanuit 19de eeuwse 'goodwill' verzonnen. Dit kan gewoon niet. Net als bijvoorbeeld de afbeeldingen op de gouden koets van de oranjes, zit in dezelfde hoek. Kan ook echt niet meer.

Buiten het rascistische aspect om vind ik het sinterklaasfeest ook vreselijk vanwege de 'leugenachtige zweem' die eromheen hangt.

Dit alles gezegd hebbende kan ik niet ontkennen dat ik vroeger als kind een plezierige tijd gehad heb aan sinterklaas. Maar ja, als kind vind je een feest waarbij je kado's krijgt als snel heel leuk. Als ik van een alien ipv sinterklaas kado's had gekregen had ik dit ook leuk gevonden waarschijnlijk.

Aan Astrid Essed zou ik willen verzoeken haar teksten meer leesbaar te willen publiceren, want dit gaat nergens over! Ik zeg het maar even duidelijk. Kappen met die links en verwijzingen! Gebruik daar je eigen site voor bijvoorbeeld, simpel door te verwijzen met 1 link. Ik durf danook te zeggen dat ik niets van het stuk gelezen heb maar uitsluitend op de titel ervan mijn commentaar hier geschreven heb. Succes ermee.

Greets

Het gaat nu hard tegen hard

De voorstanders van Zwartepiet gaan demonstreren!
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3532042/20...

KOM NIET AAN ZWARTEPIET WANT DAN KOM JE AAN NEDERLAND!!!!

Grapje natuurlijk ;) Achtelijke kaaskoppen!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Helaas, daar gaan we weer.

respect ajb. / sekstoerisme naar zwartepietenland?

Nu ik op deze comment wil reageren zie ik dat hij al verwijderd zou zijn maar dat is niet zo.

Zwarte man mooi dat jij geen problemen met zwarte piet hebt maar veel mensen die afstammen van de voormalige slaven hebben dat wel, evenals mensen die zich schamen voor 'ons' slavernij verleden. Zelf vind ik zwartepiet niet zo interessant, maar compensatie voor de nakomelingen van de voormalige slaven des te meer.

Astrid komt op voor mensenrechten, ook die van veroordeelden, en voor het recht op vrije geloofsuitoefening. Zij heeft nooit terrorisme ondersteund of goedgepraat en evenmin intolerante religieuze opvattingen uitgedragen. Dat zij of wie dan ook pucliciteitsgeil is kan je van iedereen die publiceert wel zeggen. Onzin! Astrid heeft een overtuiging en doet wat ze kan om die uit te dragen. Veel respect voor haar!

Je opmerking over sekstoerisme van Nederlandse vrouwen naar zwartepietenland Nigeria vind ik interessant. Ik zou daar graag meer over lezen. 1 Op welke schaal gebeurt dit volgens jou? 2 Vind je dit verkeerd of juist goed dat de mannen daar wat kunnen verdienen? 3 Op welke manier houdt dit verband met de zwartepiet-discussie afgezien van de kleur van de dienaars in kwestie?

Het artikel is er af maar ik

Het artikel is er af maar ik wel best even een reactie meegeven.
Ik heb het goed gelezen en een rode lijn ontdekt die voor 100 % klopt.
Astrid Essed gebruikt toch wel heel vreemde voorbeelden wanneer zij de mensenrechten verdedigd en ik kan me ook niet aan de indruk ontrekken dat zij een voorkeur heeft voor de Jihadistische medemens wat haar dan weer volledig ongeloofwaardig maakt.

En dan Joke Kaviaar....
Het met vuur en zwaard (fors geweld ) bestrijden van het onrecht tegenover asielzoekers,vluchtelingen zal de slachtoffers niet gaan helpen.
Haar oplossingen(alle grenzen wagenwijd open en komt Uw maar) is de perfecte voedingsbodem voor het rechts extremisme in Europa.
Schreeuwen is simpel maar enige realiteitszin zou op zijn plaats zijn.

En dan het sekstoerisme naar Afrikaanse landen door vrouwen van meestal middelbare leeftijd.
Een taboe wat ook weleens benoemd mag worden.
Een vorm van toerisme wat al jaren groeiende is en waaruit blijkt dat vrouwen niet zo veel verschillen van die verfoeide mannen met hun ongekende seksdrang.
Vrouwen van middelbare leeftijd met een bovengemiddeld inkomen weten de zwarte pieten te waarderen en hebben oa in Nigeria voor een bloeiende bedrijfstak gezorgd.

Ik vond het artikel niet zo verkeerd en wanneer de moderator(s) een beetje tussen de regels door hadden gelezen had het gewoon kunnen blijven staan.

re:

' (...) Sinterklaas kan geen "werelderfgoed" zijn

Er is een simpel middeltje om vast te stellen of iemand weet waarover het gaat of niet. Wie het woord “werelderfgoed” gebruikt in verband met immaterieel erfgoed of de UNESCO-conventie van 2003, valt schandelijk door de mand. Werelderfgoed hoort bij de UNESCO-conventie van 1972: over monumenten en landschappen, van zogezegd uitzonderlijke waarde.

Precies omdat daar momenteel zoveel problemen mee zijn, werd, onder druk van het Zuiden, tien jaar geleden een totaal andere conventie gemaakt. Journalisten en andere mensen die het vandaag hebben over “immaterieel werelderfgoed” hebben duidelijk hun huiswerk niet gemaakt. Sinterklaas, het carnaval van Binche of Aalst, de Bloedprocessie of het garnaalvissen te paard in Oostduinkerke kunnen dus nooit UNESCO-werelderfgoed worden. _Nooit._

Incompetentie

De herrie van de voorbije dagen is ontstaan door het lekken van een brief van 17 januari 2013. De vier ondertekenaars behoren helemaal niet tot de bevoegde organen van UNESCO, maar gebruikten papier met het briefhoofd van “de Verenigde Naties”, eigenlijk meer bepaald het Hoog Commissariaat van de Mensenrechten.

Dat groepje experts presteert het om aan de Nederlandse staat quasi-officieel vragen te stellen over “the proposal of listing “Santa Clause and Black Peter” as World Intangible Heritage item”. Hoe kan men zoveel incompetentie ernstig nemen? Klap op de vuurpijl is dat Nederland bij UNESCO helemaal geen dossier had ingediend voor de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. (...)'

'Zwarte Piet wordt misbruikt' - Marc Jacobs, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/131023_opinie_marcja... .

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech