wij zijn de 1% - we are the 1%

Hier kun je discussieren over wij zijn de 1% - we are the 1%.
**english version below**

We hebben jullie gezien. We hebben jullie gehoord. Tegenwoordig zijn jullie overal. We weten wie jullie zijn. Die 99% die protesteert tegen de excessen van het kapitalisme en de misbruiken van de Staat. Jullie zijn die 99% die electorale hervormingen, sociale alternatieven, economische subsidies en politieke maatregelen eist. Jullie zijn de 99% die bang zijn jullie toekomst te verliezen, niet langer in staat te zijn om te leven zoals jullie tot nu toe gedaan hebben: een baan, een salaris, een hypotheek, een pensioen. Overleven, op z'n minst. En op z'n best een carrière. Dat is waar jullie om vragen. Jullie willen de “crisis” niet betalen, jullie willen dat alles wordt zoals het voorheen was. Jullie durven de schermen die dag na dag alle betekenis en emotie aangetast hebben niet uit te zetten, maar veroordelen het tot de droefheid van niet meer dan overleving. En dit is alles dat jullie vragen van de regeringen en de banken. Omdat dit jullie democratie is: zij die geregeerd worden zouden niet geïnteresseerd moeten zijn in macht maar in het collectieve goed, terwijl bankiers niet geïnteresseerd zouden moeten zijn in winst maar in het geluk van de mensen. Net zoals in sprookjes, net zoals in de film. Terwijl jullie verlangen naar een happy end dat op zich laat wachten, tolereren jullie diegenen niet die deze gehallucineerde berusting niet delen. Van Amsterdam tot Athene, van Rome tot Portland, staan jullie klaar om diegenen die kwaad zijn en die in de instituties niet de garantie van vrijheid maar juist de oorsprong van miserie en onderdrukking zien, te stoppen, te verlinken en neer te slaan. Jullie kunnen wraak slechts waarderen in fictie, in de realiteit verkiezen jullie onderwerping. Tegenover een hatelijke en verrotte maatschappij vechten jullie voor een civiel, berekend en beleefd protest. Een protest dat altijd op jullie niveau zal blijven: op haar knieën. Nu weten we wie die 1% zijn die jullie zo haten. Samen met jullie grenzen, jullie veiligheidsdiensten, jullie vertegenwoordigers, hebben jullie het vrij duidelijk gemaakt wie jullie vijanden zijn. Zeker niet de bazen, die jullie met respect benaderen. Wij zijn het. Wij, die geen Staat hebben om te verdedigen of verbeteren. Wij, die geen markt hebben om te beschermen of uit te buiten. Wij, die geen enkele autoriteit willen uitoefenen noch zich eraan willen onderwerpen. Wij, voor wie het leven niet reduceerbaar is tot de dagelijkse loonslavernij of een bankrekening om te beschermen. Wij, voor wie de crisis niet geboren werd met de recente beursspeculaties die de mist ingingen, of met de incompetentie van wie er nu dan ook in het parlement zit, maar met leven in deze sociale orde in al haar aspecten. Wij, voor wie alle dagen onzeker zijn in deze wereld die we nooit gewild hebben, waar we onszelf nooit in herkend hebben, de wereld die ons aan het verstikken is. Wij hebben niets te maken met jullie 99%. Met jullie eisen voor een meer gematigd kapitalisme en een meer correcte Staat. Met jullie politieke geklets dat macht en privilege vermindert tot de grootte van een creditcard. Met jullie nostalgische scouting tentenkamp. Met jullie onvermogen om duidelijk een vijand te identificeren, de oorzaak van het “onrecht”, die steeds vager en immateriëel wordt en steeds verder uit ons bereik komt te staan. Met jullie armen die steeds wijder openstaan voor de politici, industriëlen en bewaarders en steeds wreder zijn tegenover rebellen. Met jullie acties die zwakker en zwakker worden, die tot niets meer dan een lauwe interval van de status quo verworden zijn. Wij willen jullie hervormingen, collaboraties, vervreemdende banen, jullie linkse eisen die jullie blijven uitbraken niet. We weten wat de werkelijke oorzaken zijn van het lijden waaraan we onderworpen worden: de dorst naar macht, de lust naar geld, en de gehoorzaamheid die ze verwachten en krijgen. Deze oorzaken worden gehandhaafd in de dagelijkse levens van mensen, in de handelingen, het gedrag, de relaties die inherent zijn aan een maatschappij waar we ons overal als vreemden voelen. En deze oorzaken – die geweigerd, verlaten en vernietigd moeten worden – hebben onderdak gevonden in jullie beweging. We hebben ons nooit op ons gemak gevoeld met 99% van ons moderne leven, dat wachtend in de rij om te bedelen doorgebracht wordt, maar toch staan jullie erop om 99% van het probleem te verdedigen. Wij zullen onze mogelijkheden ergens anders zoeken. Met de hoop, de dromen en de handelingen die ons jullie veroordeling hebben doen verdienen. En jullie, ga vooral door met het varen op de oceaan van universele verontwaardiging. Ga maar, hijs jullie zeilen en geef de touwen aan de buraucraten en de smeris. Ga, deel jullie ruimte en lucht met de smeerlappen die het leven op deze planeet zo onverdraaglijk hebben gemaakt. Ga, vaar naar een nieuwe morgen, jullie achtersteven nog vol met de stront van gisteren. Wij zullen niet aan boord van jullie schip gaan, we zullen er slechts vanaf springen. En wij zullen op onze vlotten blijven, die jullie zo verachten, omdat ze zo klein en licht zijn. Maar pas op. Een schip dat met onze vijanden aan boord reist is een te grote verleiding om weg te laten varen. Jullie lachen? Jullie zijn niet bang voor ons omdat jullie denken dat wij de moed niet hebben om aan boord van het schip te gaan? Dan begrijpen jullie het niet. Jullie hebt te zinken met al jullie doodsvracht. Om dit te bereiken is een gigantische vloot niet nodig, een brander volstaat. Klein en licht.

ENGLISH VERSION
We have seen you. We have heard you. Nowadays you are everywhere. We know who you
are. That 99% that protests against the excesses of capitalism and the abuses of the
State. You are that 99% that demands electoral reforms, social alternatives,
economic subsidies and political measures. You are the 99% scared of losing your
future, of not being able to live anymore as you have until now: a job, a salary, a
mortgage, a pension. Surviving at the very least. And at the very best a career.
This is what you ask for. You don't want to pay for the “crisis”, you want
everything to go back as it was before. You don't dare to turn off the screens that
day after day have eroded all meaning and emotion, condemning life to the sadness of
mere survival. And this is everything you ask of the governments and of the banks.
Because this is your democracy: those who are governed should not be interested in power but in the common good, while bankers should not be interested in profit but in the happiness of the people. Just like in fairy tales, just like in the movies.
While waiting for a happy ending that is running late, you don't tolerate those who
do not share your hallucinated resignation. From Amsterdam to Athens, from Rome to
Portland, you are ready to stop, snitch out and beat down those who are angry and
who do not see in institutions the guarantee of freedom but the origin of misery and
oppression. You can appreciate vengeance only in fiction, but in reality you prefer
submission. In front of a hateful and rotten society you fight for a civil,
calculated and polite protest. A protest that will always stay at your level: on its
knees. Now we know who that 1% are that you hate so much. Along with your borders,
with your security services, with your representatives, you have made it quite clear
who your enemies are. Surely not the bosses, who you approach with respect. It's us.
We, who don't have a State to defend or to improve. We, who don't have a market to
protect or to exploit. We, who do not want to exercise or be subjected to any
authority. We, for whom life is not reducible to clocking in and out or to a bank
account to protect. We, for whom the crisis was not born with the recent Stock
exchange speculations gone wrong, or with the incompetence of whoever is now sitting
in the parliament, but with living within this social order in all its aspects. We,
for whom all days are precarious in this world that we never wanted, in which we
never recognized ourselves in, which is suffocating us. We want to have nothing to do
with your 99%. With your demands for a more moderate capitalism and a more correct
State. With your political talk that reduces power and privilege to the size of a
credit card. With your nostalgic boyscout camping. With your inability to clearly
identify an enemy, the cause of “injustice”, who keeps getting more and more vague,
immaterial and out of our reach. With your arms that keep opening more and more for
the politicians, industrials and guardians and getting more and more harsh towards rebels.
With your actions that get weaker and weaker, which have merely become a lukewarm
interval of the status quo. No, we do not want your reforms, your collaborations,
your alienating jobs, your leftist demands that you keep regurgitating. We know what are the real causes of the sufferings we are subjected to: the thirst for power, the lust for money, and the obedience that they expect and get. These causes are upheld
in the daily lives of human beings, in the actions, the behaviour, the relationships
that are inherent to a society where we feel like strangers everywhere. And these
causes- that need to be refused, abandoned and demolished- have found refuge in your
movement. We have never felt at ease within the 99% of our modern life, spent
waiting in line to beg, but still you insist in defending 99% of the problem. We
will search for our possibilities somewhere else. Through the hopes, the dreams and the
actions that have earned us your condemnation. You, go on with your sailing through
the ocean of universal indignation. Go ahead, hoist your sails and pass the ropes
to bureaucrats and cops. Go ahead, share your space and your air with the bastards that
has made life on this planet so unbearable. Go ahead, sail straight into a new
tomorrow, with your stern still full of the shit of yesterday. We will not come
aboard your ship, we will only jump off it. And we will stay on our rafts, which you
despise so much, because they are so small and light. But be careful. A ship that
travels with aboard our enemies is too big of a temptation to let it slip away. You
laugh? You are not afraid of us because you don't think we have the courage to board
your ship? Then you don't get it. You should sink with all your burden of
death. To achieve this a huge fleet is not needed, but only a fire ship. Small and
light.


Nebukanedzar die gras vrat en

Nebukanedzar die gras vrat en gek werd is een beeld van wat de 1% te wachten staat.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech