DE STRAWMAN

Ruis, gepost door: GATEKEEPER op 24/11/2011 11:10:57

Wanneer: 24/11/2011 - 10:02

wob verzoek Blacks Law dictionary,stromannen en belastingen fraude op geboorte Acte van niets vermoeden de burgers Blacks Law dictionary en belastingen fraude op geboorte acte van niets vermoeden de burgers

Meet Your Strawman! > http://www.youtube.com/watch?v=ME7K6P7hlko&playnext=1&list=PL72DEBF3DFBE...

Een van de vele burgers te Den Haag 5 februari 2011 Te Den Haag.geachte Inspecteur van belastingen,Geachte Inspecteur van belastingen,
Hier mee maak ik formeel bezwaar tegen aanslagen op alle belastingen onder naam van een niet in leven zijnde persoon of stroman voor de rest van verdere leven,In juridische termen ben ik geen mens maar een stroman. en heeft men niet het recht belastingen te heffen zonder mijn geëiste goedkeuring en mede weten van een zo genaamde afgesloten en goed gekeurd contract met meerdere corporatie s Om dit bezwaar schrift in de procedure volledig toe te kunnen lichten, wordt aan sluitend aan dit bezwaarschrift tevens een verzoek in het kader van de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB) toe gevoegd. Deze documenten zijn cruciaal om de bezwaar schrift procedure volledig te kunnen onderbouwen; de nood zaak hier van komen rechtstreeks voort uit art. 6, lid 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.Ik verzoek bij deze om uitstel van betaling hangende de bezwaar schrift procedure tot dat deze procedure volledig is door lopen.Mijn punten van bezwaar, voor dit moment on volledig is tot dat U op mijn WOB verzoek hebt beschikt en de gevraagde documenten hebt doen toe komen, luiden als volgt:

*1) Op de eerste plaats dient vast gesteld te worden, dat de Belastingdienst zich geconformeerd heeft aan en uitvoering verleend aan een stelsel van wetten, die juridisch niet houdbaar zijn. De wetten waarop Uw dienst zich baseert, zijn geratificeerd door mevr. Beatrix von Amsberg- Lippe Bisterfeld, beweren de bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. In een WOB verzoek aan het ministerie van Algemene Zaken onder verantwoording van toenmalig premier J.P. Balkenende verzocht door een ander de premier (omdat het Koningshuis niet WOB plichtig is) de documenten en correspondentie toe te zenden, waar in overtuigend bewezen en gestaafd wordt dat mevr. von Amsberg door God bij zijn gratie benoemd is tot Koningin der Nederlanden. De premier gaf op 11-3 jongs leden.toe niet in het bezit van enig document of correspondentie met God te zijn, die de claim van mevr. Von Amsberg kan ondersteunen.Daar aan kan toe gevoegd worden dat zij even min recht maakt op de titel Prinses van Oranje-Nassau. Zo als bekend mag worden verondersteld stierf koning Willem III van Oranje Nassau in 1702 zonder een troon opvolger te hebben gehad. kan zij dus niet van de bloedlijn van Willem III af te stammen. Inzake de bloedlijn van de familie Nassau is het onder geschiedkundigen omstreden of de overgroot moeder van mevr. von Amsberg, koningin Emma genoemd, wel zwanger was van haar 41 jaar
oudere echtgenoot Willem van Nassau. Genoemd wordt de naam van S.M.S. de Ranitz, secretaris van koningin Emma. De moeder van Mevr. von Amsberg, koningin Juliana genoemd, weigerde in 1991 even als dochter Beatrix door middel van DNA onderzoek het bewijs te leveren inderdaad af te stemmen van de bloed lijn van de familie van Naussau.

Bron: http://blauwbloeddna.blogspot.com/2010/03/blauw-bloeddna.html

Een en ander is uitstekend gedocumenteerd in het boek “Bedrog om de Kroon; het geheim van Beatrix en Juliana”, door Ine Veen, ISBN 9789059119963, wat onlangs verschenen is. Als klap op de vuurpijl verscheen van ochtend, tijdens het schrijven van dit Verweer schrift op een bekende klokkenluider website http://www.klokkenluideronline.nl het onthullende, met een karren vracht aan documenten ter bewijslast, nieuwe bewijs van malversaties binnen het“Koningshuis”.Hier uit concludeer ik dat mevr. Von Amsberg in strijd met de waarheid een titel en afkomst claimt, als ook een koningschap bij de gratie Gods. Logischer wijs brengt dat met zich mee dat een heel wet stelsel op basis van dit vermeende
Koningshuis in twijfel wordt getrokken en daar mee ook de ambt's eed die U als inspecteur heeft af gelegd .

*2)

Op de tweede plaats stel ik vast dat er door de wet gevende macht in art. 1 van de Grondwet gesteld wordt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toe gestaan”. Waar uit geconcludeerd mag worden dat iedere mens gelijk is. Des al niet te min wordt in artikel 42 gesteld dat de koningin diplomatiek onschendbaar is en in artikel 40 dat de leden van het Koninklijk Huis vrij gesteld zijn van belastingen.
Zelfs al zou U dit als belasting inspecteur hier in, net als ik als persoon met rechten, onrechtvaardig vinden, dan nog zijn Uw handen en die van de Belasting rechter gebonden, omdat in art. 120 bepaald wordt dat een ( belasting ) rechter de wetgeving niet mag toetsen aan de Grondwet.

*3)

Mevr. Van Amtsberg heeft zich daar naast de positie toe geëigend, waar in ze als staats hoofd, aan wie de ministers( Latijns, ministre = dienaar van de koning ) horig zijn en middels de ambt eed trouw gezworen hebben, hoofd is van de wet geven de macht middels de Koninklijke Besluiten via de Staten Generaal. In strijd met de Trias Politica is zij daar naast president van de Raad van State. Deze Raad adviseert haar en de Staten Generaal in zake wetsvoorstellen, m.a.w. zij adviseert aan zich zelf. Plus middels de afdeling Rechtspraak spreekt de Raad ook recht en is er dus inzake mevr. Van Amsberg als staatshoofd geen scheiding der wetgevende en recht sprekende macht.

*4)

Op de vierde plaats concludeer ik dat de rechtspraak ten aanzien van het Belastingrecht rechtstreeks door haar benoemd wordt bij Koninklijk Besluit. Die rechters zweren in hun ambt's eed trouw aan de Koningin. Dat maakt hun positie ten opzichte van ons onderdanen, cq. burgers aan wie de rechters geen trouw zweren, discutabel.

*5)

Op de vijfde plaats stel ik vast dat de belasting plicht niet in overeenstemming met art. 1 van de Grondwet op gelegd wordt. Ik refereerde al aan de vrijstelling van belasting plicht voor de leden van het Koningshuis. Aan de hand van de op te vragen documenten middels het WOB verzoek zal ik het argument onderbouwen dat voor een sport instantie als de FIFA, organisator van het WK Voetbal, belasting vrij stellingen aan
geboden worden om hen te bewegen het toernooi van 2018 naar Nederland toe te wijzen. En ik zal onderbouwen dat schatrijke multinationals, woonwagen bewoners en Hels Angels een bijzonder milde belasting heffing aan geboden word en/of werd.

*6)

Op de zevende plaats stel ik vast dat er feitelijk door de eeuwen heen en in alle culturen slechts 2 “universele” wetten zijn, te weten :

1. Gij zult niet doden.
2. Gij zult niet stelen.

Gevoegd bij het enige waar mee een mens ter wereld komt, nl. tijd van leven, kan een wet stelsel zeer eenvoudig zijn. Geldelijke sancties en verplichte belastingen zijn in de kern een verlies van levens tijd, omdat de tijd die in arbeid gestoken wordt om een geldelijk inkomen te verschaffen, aan gewend moet worden om aan die verplichtingen te voldoen. De wet stelsels, zoals wij die in Nederland hanteren, zijn zo bijzonder ingewikkeld dat ze in diverse categorieën als straf recht, bestuur's recht, belasting recht etc. in gediend moeten worden. Zulks is alleen maar mogelijk bij de gratie van een volksvertegenwoordiging die zondigt tegen de universele wetten en d.m.v. extra (bijv. belasting) wetgeving diefstal van levens tijd probeert te legitimeren zonder dat er tegen een der beiden wetten gezondigd is door burgers.

Bron: http://www.anarchiel.com/display/de_wetten

door Pieter Stuurman.

*7)

Onder argument 6 maakte ik gewag van 2 “universele”wetten, waarom heen ik mijn argument om schreef. Daar naast verwijs ik naar de huidige 2 basale wetten, zo als die in Nederland van toepassing zijn: de “Civil Law” en de “Admirality Law”. Deze laatste is in op mijn situatie van
toepassing, in die zin dat ik als mens, uit het geboorte water van mijn moeder via haar geboorte kanaal, ter wereld gekomen ben als maritiem product. En als dus danig door mijn ouders, in de persoon van mijn vader, aan gegeven ben via de Burgerlijke Stand van mijn geboorte stad bij de Staat der Nederlanden, door middel van het Geboorte certificaat.In juridische termen ben ik geen mens, maar een maritiem product en van grote waarde voor de Staat der Nederlanden, want daar mee een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen voor de staat door middel van diverse vormen van belasting. Omdat ik als product geen levenloze entiteit ben, maar actief kan zijn in het economisch bestel, is het wenselijk om aan het maritieme product van burgers rechten en plichten jegens de Staat toe te kunnen dichten. Dit kan door juridische wetgeving op mij toe te passen,die mij onder brengt in Personen, te weten in Natuurlijk Persoon.Mijn Geboorte certificaat is het aanvang punt van een contract met de Staat der Nederlanden, waar uit rechten en plichten voort vloeien en is aan gevraagd door mijn ouders, in de
persoon van mijn vader met als in gang datum mijn geboorte datum. Ik was in de dagen na mijn geboorte en nog lang daar na,wils on bekwaam en ook niet bevoegd tot het af sluiten van wille keurig contract welke overeenkomst met wille keurig welke partij kan zijn aan gegaan. In juridische zin is een contract een overeenkomst tussen 2 daar toe bevoegde partijen, die zonder dwang, bedrog of dwaling tot stand komt.Ik kom dan ook tot de conclusie dat het door mijn ouders voor mij aan gegane contract met de Staat der Nederlanden niet geldig en onwettig is en dat ik geen enkele contractuele verplichting heb ten opzichte van wille keurig welk instituut van de Staat dan ook. Waar onder ook de
Belastingdienst onder behoort.

* Op de laatste plaats, in aanvulling van argument nummer 7, maak ik bezwaar tegen het gebruik van allemaal hoofdletters voor de naam en het adres de Nota. Deze schrijf stijl, Capitis Dimunitio Maxima stamt uit de tijd van de slavernij en staat in Blacks Law dictionary voor “het maximaal verlies aan status door gebruik van hoofdletters”. ,Dit kwam voor wanneer de status van Mens werd verlaagd tot knecht, horige of slaaf, waar
bij alle mensen- en burger rechten ontnomen werden. Dit wetend wekt het geen verbazing dat iedere (verkeer) boete of belasting aanslag stelselmatig gebruik maakt van Capitis Dimunitio Maxima. Met die aanhef kan en wil ik niet akkoord gaan, want deze is gekoppeld aan de hier boven genoemde Natuurlijke Persoon en het bestaan veronderstellen van een vrijwillig aan gegane overeenkomst tussen onder getekende en de Staat der Nederlanden. Op te vragen documenten in het WOB verzoek zullen hier over duidelijke taal spreken.
=============================================================================
Verzoek krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur Graag ontvang ik van U een afschrift van :

alle documenten die betrekking hebben op de overeenkomst(en) tussen de Staat der Nederlanden en ondergetekende, waar uit blijkt onder welke voorwaarden, rechten en plichten deze overeenkomst(en) af gesloten zijn. alle documenten die betrekking hebben op belasting vermindering/vrijstelling voor de FIFA bij de organisatie van het WK Voetbal in 2018, als ook op de reeds in ons land gehouden EK- en WK tornooien tussen 1958 en heden. alle documenten die betrekking hebben op een extra gunstig belasting klimaat voor multinationals, woonwagen
bewoners, Hells Angels, etc in de periode tussen 1958 en heden.alle documenten die inzage geven in de besteding op hoofdlijnen van de inkomsten aan wegen belasting voor de aanleg/onderhoud van wegen tussen 1958 en heden. alle documenten die inzage geven in de stelselmatige verhogingen van het bedrag aan Provinciale Opcenten. alle documenten die inzage geven in de besteding op hoofdlijnen van de inkomsten van Provinciale Opcenten aan wegenbelasting voor de aanleg/onderhoud van wegen tussen 1958 en heden.Indien U ter completering van dit WOB verzoek het moet door sturen naar andere instanties voor documenten, die zij onder beheer hebben, verzoek ik U mij van
dit doorsturen te berichten. Als geadresseerde van dit WOB verzoek blijft U echter hoofd verantwoordelijke voor een correcte afwikkeling hier van. Graag ontvang ik de gevraagde documenten binnen de daar voor geldende wettelijke termijnen,Tekenend met vriendelijke groet, Een burger van Nederland

Ik, gekend als “een burger”,

van de familie “van een burger”,

roepnaam “ een burger”,

geboren op een datum te Den haag en levende als soeverein vrij mens van vlees en bloed op het vaste land, als eigenaar handelend in volwaardige capaciteit en als auteur van de copyright(handels)naam claim handtekening, © eenburger, en/of elke af geleide daar van, alle rechten voorbehouden”Wie: 
geen

ZO GAAT EEN FILM VAN DE NIEUW WERELD ORDER IN DE NA BIJEN TOEKOMST ER UIT ZIEN INDIEN WE NIET MET ZIJN ALLE TIJDIG WAKKER WORDEN !!

LEAKED IIUMINATTI TRAINING VIDEO ILLUMICORP > http://www.youtube.com/watch?v=jAMCFCU2Jls&NR=1
LEAKED IIUMINATTI TRAINING VIDEO ILLUMICORP > http://www.youtube.com/watch?v=RF6-OUB_oyg&feature=related

GEBOORTE CERTIFICAAT BOND > ZOEKEN OP AANDELEN MARKT > http://personal.fidelity.com/news/quotes/?bar=c
GEBOORTE CERTIFICAAT BOND > http://www.youtube.com/watch?v=f8O_flYaRe0&feature=related
DE WAARHEID OVER JE GEBOORTE CERTIFICAAT > http://www.youtube.com/watch?v=cfnJ1rOFK7o&feature=related

1 > http://www.youtube.com/watch?v=WWa3Au1zLeQ&feature=related
2 > http://www.youtube.com/watch?v=aFY7WprGEe4&feature=related
3 > http://www.youtube.com/watch?v=bwPa_ShrcZI&feature=related
4 > http://www.youtube.com/watch?v=XSFJWkkwO-Q&feature=related

waar staan de stroman voor hier is u antwoord van een onderzoeker ik meld dit omdat dit de kern van waarheid is waarom burgers vandaag geen geld meer hebben en zitten bewust in een credit crises door banken gemaakt.je moet het zien dat de banken de waarde van geld naar beneden hebben gebracht door dat zij meer uit leende dat zij daad werkelijk aan geld in de kluis hadden.er is dus meer geld in omloop dat er geld in de kluis van de bank aanwezig is.een bank run is voor banken hel op aarde als dit vandaag,morgen uit zal komen.de banken kunnen dan niet alles terug betalen aan de burgers omdat er gewoon niet genoeg geld in de kluis aanwezig is om alle slaven terug te betalen.zo als dit filmpje hier boven zeer goed aan geeft

GEBOORTE AKTE FRAUDE DOOR OVERHEID OP ALLE BURGERS VAN NEDERLAND GEBRUIKEN ALS ONDERPAND AAN BANKEN

zwarte wet woorden boek,stroman en belastingen fraude op geboorte Akte van niets vermoeden de burgers wereldwijd.Het verhaal van uw slavernij Belasting en stroman fraude afkomstig van overheden rond de wereld hier onder behoort ook de staat der nederlanden.Bewust Los gelaten op alle misbruikte geboorte Akte van pas geboren baby s zijn deze vergrijpen international op meerdere landen van kracht.Hier in nederland door Staat der nederlanden Gemeente,GBA gecreëerde stromannen op meerdere geboorte Acte s van pas geboren baby s. gecreëerde Namen geschreven in allemaal hoofdletters is = Capitis Dimunitio Maxima door het gebruik van allemaal hoofd letters,en stamt uit de tijd van de slavernij. bij staat der nederlanden,justitie en rechtbank staat in het Zwarte wet woorden boek dubbel betekenis van het woord voor “het maximaal verlies aan status”,Dit kwam voor wanneer de status van Mens werd verlaagd tot knecht, of horige slaaf, waar bij alle internationale mensen rechten doel bewust door de staat der nederlanden,justitie en rechtbank door woorden spel werden ontnomen waar de naïeve burgers van nederland en de wereld niets van af wisten ,en dienen de burgers van nederland dan ook voor de overheid als onderpand aan banken.dit Amerikaanse fraude model wordt wereldwijd toe gepast in bijna elke land waarbij doel bewust internationale mensen rechten de grond in worden getrapt door de staat der nederlanden, justitie en rechtbank bij de staat,justitie en rechtbank in nederland maken gebruik van een zwarte wet woorden boek met een woorden schat die twee betekenissen van het woord hebben waar van de burgers van de wereld doel bewust niet van op de hoogte wordt gebracht en worden feitelijk doel bewust door de staat belazert zij kennen alleen 1 betekenis van het woord.de tweede betekenis van het woord is bij de burger niet bekent.dit woorden spel wordt door de rechtbank, justitie misbruikt door middel van het zwarte wet woorden boek om burgers al haar rechten doen af zweren die ze op dat moment in de rechtszaal voor het woorden spel van de rechter dan nog hebben en komen na het verloren woorden spel afkomstig van de rechter direct onder toezicht van de feitelijke ware personen der rechtbank te staan een rechter,een bankier en een kapitein.op deze manier kan de burger makkelijk worden uitgebuit door de staat der nederlanden waar neer hij zijn belasting aanslagen en verkeerds boeten niet snel hebben betaalt.kan worden gerekend op deur waarder,loon beslag en ander gruwelijke geld maat regelingen van de staat,justitie en rechtbank der nederlanden Een van de vele burgers 27 februari 2011 Te Nederlanden.geachte Inspecteur van belastingen Hier mee maak ik formeel bezwaar tegen alle aanslagen,van alle soorten belastingen onder naam van een niet in leven zijnde persoon te verstaan een stroman.voor de duur van rest van mijn verdere leven,In juridische termen ben ik geen mens maar een stroman. en heeft de overheid niet het recht belastingen te heffen zonder goedkeuring van beide partijen, In juridische zin is een contract een overeenkomst tussen 2 daar toe bevoegde partijen, die zonder dwang, bedrog of dwaling tot stand is gekomen met corporatie s.gaarne zie ik deze stukken mij toe komen Om dit bezwaar schrift in de procedure volledig toe te kunnen lichten, wordt aan sluitend aan dit bezwaar schrift tevens een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) toe gevoegd. Deze documenten zijn cruciaal om de bezwaar schrift procedure volledig te kunnen onderbouwen; de nood zaak hier van komen rechtstreeks voort uit art. 6, lid 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.Ik verzoek bij deze om uitstel van betaling hangende de bezwaar schrift procedure tot dat deze procedure volledig is door lopen .Mijn punten van bezwaar, voor dit moment on volledig is tot dat U op mijn WOB verzoek hebt beschikt en de gevraagde documenten hebt doen toe komen,internationale rechten hier aan verbonden,luiden als volgt: De ambt eed die U als inspecteur heeft af gelegd en alle ambtenaren werkende voor de staat der nederlanden worden hierbij in twijfel getrokken omdat corruptie binnen deze staats organen plaats vind.kijk ook op > http://www.scribd.com/search?query=strawman voor meer pdf documenten over het onderwerp strawman en geboorte akte fraude van onze eigen overheid,banken en corporatie s.

IN OORLOG MET JE NEDERLANDSE DROOM > http://www.youtube.com/watch?v=acLW1vFO-2Q&feature=related

UITLEG NEDERLANDSE DROOM > http://www.youtube.com/watch?v=rzI_sIV2rTo&feature=player_embedded#at=79

HET VERHAAL VAN UW SLAVERNIJ ZIE > http://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A&feature=related

OP NAAR DE BILDERBERG GROEP ZIE > http://www.youtube.com/watch?v=TJudD08wF4c&feature=related

DE NOBEL LEUGEN > http://www.youtube.com/watch?v=-SD5-xfbcJI

EINDE VRIJHEID FEDERALE RESERVE IN AMERIKA EN VRIJHEID OP WERELDWIJDE BEVOLKING S GROEPEN

http://www.youtube.com/watch?v=t76R-sr1gVk&feature=related

DE WERELD IS NIET IN SCHULD > BANKIERS BRENGEN IN REKENING,DOOR VERRAAD TEGEN DE WERELD ECONOMIE

http://www.youtube.com/watch?v=u8V8OdRbig4&NR=1&feature=fvwp

UITLEG EN DEBAT OVER DE WERKING VAN EEN STROMAN IN HET DAGELIJKSE LEVEN IN EN UIT DE RECHTBANK


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech