Vluchtelingen Recht op Bestaan winnen rechtszaak om tenten

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan op 26/09/2012 09:04:18

Wanneer: 26/09/2012 - 14:56

persbericht:
Vluchtelingen Recht op Bestaan winnen rechtszaak om tenten
Haagse burgemeester Van Aarsten verbiedt aangemelde demonstraties

Illegalen zijn ook mensen - spandoek Recht op Bestaan

Precies een week nadat het vluchtelingenactiekamp Recht op Bestaan aan de Koekamp in Den Haag is opgezet, wint Recht op Bestaan de juridische strijd om het mogen plaatsen van tenten.

Burgemeester van Aartsen van Den Haag heeft er alles aan gedaan het tentenkamp te verbieden, onmogelijk te maken, te ontmoedigen en te beëindigen. Maar Recht op Bestaan volhardde met niet meer dan de weinige beschutting van een aantal party-tenten in regen, wind en storm en geeft vandaag van Aartsen het nakijken.

Het kamp kan en zal voor onbepaalde tijd blijven staan. Drie demonstraties vonden afgelopen week plaats vanuit het kamp, naar de Tweede Kamer, naar de Dienst Terugkeer en Vertrek, en door het stadscentrum van Den Haag.

Gelijktijdig met deze overwinning heeft van Aartsen drie demonstraties die zijn aangemeld voor deze week donderdag, vrijdag en zaterdag verboden omdat ze niet op tijd zouden zijn aangemeld. Den Haag hanteert als enige gemeente in Nederland een aanmeldingstermijn van vier maal vierentwintig uur. Dit is in strijd met de Europese Regelgeving.

De uitspraak van de bestuursrechter over de tenten houdt kort gezegd in:

Tenten worden toegestaan.

Er zijn enkele voorwaarden:
2 kanten mogen gesloten zijn (dus gewoon tentdoek).
1 kant moet transparant zijn
1 kant moet open zijn.
De open kant mag variëren afhankelijk van windrichting.

De open kant en de transparante kant moeten samen een hoek vormen. De ander hoek bestaat dan uit twee gesloten kanten.

Recht op bestaan benadrukt nog maar eens:

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC's, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan
https://www.no-border.nl

E-mail: rechtopbestaan[a]gmail.com

Livestreams Occupy Den Haag: http://www.livestream.com/occupydenhaagstream

Tags: den haag Koekamp Recht op bestaan


Wie: 
nn

Er zijn enkele voorwaarden aan bestuurders :

2 kanten mogen gesloten zijn (dus gewoon tentdoek).
1 kant moet transparant zijn
1 kant moet open zijn.
De open kant mag variëren afhankelijk van windrichting.

.....whats next sorry meneer de rits in uw broek voldoet niet aan de voorwaarden u kunt dus niet deelnemen
aan deze demonstratie...
De gulp dient ten alle kanten bereikbaar te zijn en de open kant mag variëren van windrichting...
Ja meneer er zijn wel voorwaarden om deel te nemen aan het democratische proces..

sick fucks...Wie: 
Doorbraak

Vluchtelingen van Haags tentenkamp weerstaan staatsrepressie

Vandaag heeft de rechter het intimiderende en stompzinnig bureaucratische optreden van de gemeente Den Haag tegen de vluchtelingen van het actiekamp Recht op bestaan enigszins teruggefloten. Op 19 september waren de vluchtelingen met veel pijn en moeite in de buurt van station Den Haag Centraal uit protest tegen het keiharde migratiebeleid een tentenkamp begonnen, dat tot nu toe in weer en wind overeind is gebleven. Het is van groot belang dat de solidariteit met de actievoerders zich de komende tijd uitbreidt.

Verder lezen op http://www.doorbraak.eu/?p=11297Wie: 
Molotof

Doe de mensen een foto van een "tent" die voldoet, weet iedereen wat de bedoeling is. Ben zelf voorlopig niet in de gelegenheid.Wie: 
Recht op Bestaan!

Refugees 'Right to Exist' win lawsuit for tents
The Hague mayor prohibits announced demonstrations

[Pic: https://www.indymedia.nl/indyfiles/imagecache/cropstrip/raw/illegalenzijnookmensenspandoek.jpeg]
[caption:] Illegal immigrants are people too - says banner Right to Exist

Exactly one week after the action camp of the refugees from 'Right to Exist' at the Koekamp in The Hague was started, the group wins the legal battle for the allowing of tents.

Mayor Van Aartsen of The Hague has done everything to prohibit, deny and eliminate the camp. But 'Right to Exist' persisted with no more than the little shelter of some party tents in rain, wind and storm, and today claims victory.

The camp can and will remain indefinitely. Three demonstrations took place last week from the camp, to the parliament, to the Repatriation and Departure Service, and the center of The Hague.

Simultaneously with this victory, Van Aartsen has banned three demonstrations to be held later this week (on Thursday, Friday and Saturday) because the authorities would be not informed in time. The Hague is the only municipality in the Netherlands that applies a period of four times twenty four hours before a protest takes place. This is contrary to the European regulations.

The ruling of the Administrative Court on the tents implies, briefly:

Tents are allowed.

There are some conditions:
2 sides must be closed (ie plain canvas).
1 side must be transparent
1 side must be open.
The open side may vary depending on wind direction.

The open side and the transparent side should together form an angle. The other angle consists of two closed sides.

'Right to Exist' stresses yet again:

We want a humane solution for all refugees! We are mainly rejected asylum refugees who can not return to the land where we come from. We are not evictable, but also denied a residence permit. Therefore we are lawless and unable to claim our human rights.

We are fighting not only for the people in our situation, but for all refugees who are dumped into asylum centers, held in detention or being abandoned on the streets without care, without home, without any hope for a life in dignity. A country like the Netherlands should accommodate people who left everything to build a normal life. This is everyone's right! People don't take refuge without reason!

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
https://www.twitter.com/rechtopbestaan
https://www.no-border.nl

Email: rechtopbestaan[a]gmail.com

Livestream Occupy Den Haag: http://www.livestream.com/occupydenhaagstream


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech