ehbo-mediakar occupy den haag weggesleept

Nieuws, gepost door: nn op 18/11/2011 11:08:59

Waar: occupy den haag, malieveld, den haag, Netherlands (GPS lat: 52.084997 lon: 4.320783)
Wanneer: 18/11/2011 - 07:39

ehbo-mediakar + traktor + generatoren in beslag genomen door haagse politie

op vrijdag morgen 18 nov 2011 om 6:10 uur, is door de politie van den haag, met zwaar machtsvertoon (3 -gevulde- busjes en een diamandzaag om de ketting los te kunnen slijpen) op occupy den haag's "protestground" het malieveld de ehbo-mediakar (met alles aanwezig in de kar) + traktor weggesleept...en men heeft tevens OOK de generatoren meegejat !!!


ehbo-mediakar + traktor + generatoren in beslag genomen door haagse politie

op vrijdag morgen 18 nov 2011 om 6:10 uur, is door de politie van den haag, met zwaar machtsvertoon (3 -gevulde- busjes en een diamandzaag om de ketting los te kunnen slijpen) op occupy den haag's "protestground" het malieveld de ehbo-mediakar (met alles aanwezig in de kar) + traktor weggesleept...en men heeft tevens OOK de generatoren meegejat !!!

dit ondanks er eerder afspraken gemaakt waren dat men zwart op wit zou krijgen DAT de ehbo-mediakar niet op het malieveld aanwezig mocht zijn...

het nu volgend ge copy paste artikel (bron : http://occupydenhaag.org/nieuws/burgermeester-den-haag-brengt-persvrijhe... ) beschrijft waarom de ehbo-mediakar op het malieveld aanwezig was...

Burgermeester Den Haag brengt persvrijheid en gezondheid Occupiers in gevaar

Door Beanow op do, 17/11/2011 - 18:48

Sinds maandag 14 november staat op het Malieveld de zogenaamde mediakar. Deze kar was een ideale oplossing voor de journalisten ter plaatse om communicatie en computerapparatuur in te plaatsen en vanuit uit te zenden. De burgermeester is echter niet blij met deze oplossing. Op last van hem moet de kar snel worden verwijderd van de protestlocatie.

De Occupiers werden door de politie op woensdag verteld dat de kar binnen een uur moest worden verwijderd, maar voor alsnog staat de kar er nog. "We willen eerst de beslissing van burgermeester Van Aartsen met onderbouwing op papier zien" is het antwoord van de Occupiers. Daarop heeft de politie met dwingende ondertoon aangegeven dat er de volgende dag om 10 uur overleg op het hoofdkantoor van Politie Haaglanden zou plaatsvinden en dat daarbij twee of drie deelnemers van OccupyDenHaag werden verwacht. Met gewillige doch standvastige deelnemers is OccupyDenHaag het gesprek in gegaan wat als resultaat opleverde dat de kar er niet mag staan en dat de politie voor 13:00 een reactie vraagt hierop. Tevens moeten de losliggende stukken hout en het afval worden opgeruimd voor morgen 12 uur en wil politie en gemeente dat het vastgelegd wordt welk gedeelte van het Malieveld gebruikt mag worden. Vrij opmerkelijke eisen van de overheid.

Kar moet NU weg

Uit het kennisgevingsformulier: "Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt nageleefd.".
De politie heeft een bevel gegeven dat de kar binnen een uur weg moest zijn, maar OccupyDenHaag heeft daarbij geconstateerd dat dit niets met openbare orde of veiligheid te maken had, waardoor de kar nu nog steeds staat ondanks aangescherpte surveillance door extra volle ME busjes die dreigend stoppen om te observeren.

Dit is een voortzetting van de toon die de politie zich heeft aangemeten, die volgens één van de protestanten meer op een monoloog lijkt dan een overleg. Bij het gesprek van vandaag werd bijvoorbeeld begrip gevraagd voor de beperkte vervoersmiddelen die beschikbaar zijn om de stukken hout weg te halen. Daarop werd gereageerd met een strak ultimatum van 12 uur de volgende dag en de aanwezige HBO'er werd persoonlijk verweten dat het zo moeilijk niet zou moeten zijn voor iemand met zijn opleiding om een oplossing te bedenken om dit te verwezenlijken.

Eerdere voorvallen waren bijvoorbeeld politiebusjes die met groot licht dwars door de manifestatie heen reden, agenten die weigeren mensen te woord te staan wanneer ze surveilleren (zij waren sociaal minder onderlegd gaf de politie als reactie), het ontkennen dat Twitter wordt gevolgd en in hetzelfde gesprek nog een citaat uit een tweet halen en het negeren van waarschuwingssignalen zoals vooral op 15 oktober was te zien (waar de mars naar Plein niet was goedgekeurd ondanks sterk benadrukken dat dit zeker zou gebeuren). Dit alles heeft er blijkbaar toe geleid dat OccupyDenHaag nu verontwaardig op haar strepen is gaan staan.

Kar moet blijven

Het is een deel van het protest om niet zomaar genoegen te nemen met wat de overheid ons zegt, nu de gemeente en politie de grenzen aan het opzoeken zijn was deze reactie te verwachten. OccupyDenHaag heeft deze kar nodig als mediakar gezien de vorige (gehuurde) mediatent niet voldeed en moest worden teruggebracht. De Occupy beweging heeft vanaf het begin het internet volop gebruikt als communicatiemiddel, mede waardoor het getypeerd is als een moderne vorm van protest. De mediagroep was maar wat blij dat ze een beter geïsoleerde kar konden gebruiken voor de livestream in verband met geluidsisolatie en de extra warmte. Hetzelfde geld voor de apparatuur welke langzaam aan kapot aan het gaan was door het vocht en de vrieskou. Occupy is een internationale beweging waardoor het belangrijk is dat deze communicatiemiddelen op locatie aanwezig zijn.

De EBHO ter plaatse heeft duidelijk aangegeven dat zij de kar willen houden. De kar is beter geïsoleerd dan zelfs de EHBO tent, waardoor het een uitgelezen plaats is voor het behandelen van onaanspreekbare en/of onderkoelde mensen. Verder is het ook zo dat de journalisten in de mediakar veel stil moeten zitten voor een uitzending, wat in deze kou een behoorlijke opgave is. Voor de gezondheid van die mensen is het daarom ook beter om in de beschutte mediakar te zitten.

Persvrijheid

Wat alarmerend is is het feit dat politie en gemeente vinden dat wanneer de mogelijkheden er niet zijn om op locatie verslag te geven door regeltjes en wetgeving dat er maar van een andere locatie gebruik moet worden gemaakt om dit te doen. Iedereen die de Occupy beweging heeft gevolgd weet echter dat er een uitzonderlijke nieuwswaarde zit in live verslaggeving op locatie. Het livestreamen is een fenomeen op zich geworden dat typerend is voor Occupy bewegingen wereldwijd en heeft elders meerdere keren de protestanten beschermd tegen onrechtvaardig optreden van de overheid. Door aan te geven dat hiermee geen rekening wordt gehouden wordt de persvrijheid dus beperkt. De burgermeester bepaald zo namelijk indirect wat nieuwswaarde heeft en welke middelen mogen worden gebruikt daarvoor. Er is letterlijk aangegeven dat hier de grens ligt wat de burgermeester betreft. Hoe goed de verstandhouding met de burgermeester ook is geweest tot nu toe, het is een zeer onwenselijke situatie om persvrijheid aan banden te laten leggen om redenen die de protestanten "niet op papier krijgen tot de kar aangemeld is".

Ruimte inperken

Het inperken van de gebruikte ruimte terwijl zeker 80% van het Malieveld nog vrij is lijkt niets te maken te hebben met veiligheid, gezondheid of openbare orde. De aanleiding zou zijn dat de nieuwe tent en mediakar verder op het veld zijn geplaatst dan de vorige tenten. Er werd geen acht gegeven aan de redenen die daarvoor zijn gemeld richting politie en gemeente, namelijk: door gebruik te maken van de ruimte is er iets meer persoonlijke ruimte wat conflicten voorkomt en kan optimaal gebruik gemaakt worden van het zonlicht, wat de tenten droog en warm houd en daarmee de Occupiers gezond. Ondanks deze gezondheid- en veiligheidsredenen is de lokale overheid niet blij met de extra ruimte die in beslag is genomen.

OccupyDenHaag geeft niet op

Op dit moment wordt volop overleg gepleegd, onder andere met advocaten en belanghebbende stichtingen om de kar te kunnen houden. OccupyDenHaag heeft herhaaldelijk gevraagd om het besluit op papier te krijgen maar dit verzoek is tot op heden geweigerd, wat het proces lijkt op te houden gezien OccupyDenHaag dit keer niet zomaar akkoord gaat. Met woorden als kort geding, rechter en advocaten ziet het er naar uit dat dit nog een staartje gaat krijgen.

bel en schrijf de burgemeester van den haag om je ongenoegen te uiten over deze laffe en hypocriete daad !!!

StadhuisSpui 70
kamer D.02.06
2511 BT Den Haag
Telefoon: 14 070
Fax: (070) 353 27 58
e-mail: burgemeester@denhaag.nlWie: 
nn

rectificatie :

niet alle generatoren zijn weg, alleen die in de ehbo-mediakar stonden zijn meegenomen...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

De VVD wil occuppy nu op een nieuwe manier onder druk zetten:
http://nos.nl/artikel/314726-vvd-pak-uitkering-occupier-af.html

Door 'sociaal-rechercheurs" op het kamp af te sturen. Deze zouden dan van iedereen daar die een uitkering heeft, die uitkering afpakken.
Waar is de "vrijheid en democratie" gebleven? Je mag alleen nog maar demonstreren als je geen uitkering hebt?

Bovendien wordt maar weer eens mooi verzwegen dat een groot deel van de werklozen het feit dat ze werkloos zijn niet aan zichzelf te danken hebben, maar aan de bezuinigingen van diezelfde VVD.

Aan de occupiers, succes! Laat je niet wegjagen!Wie: 
nn

VVD wil Occupy'er uitkleden
"Wie lang in de kou kan kamperen, kan ook zijn eigen boterham verdienen"
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/11/vvd_wil_occupyer_uitkleden....Wie: 
peter storm

Heb de burgemeester onderstaande mail doen toekomen gisteren:
Tilburg, 18 november

Mijnheer de burgemeester,

Met grote verontwaardiging heb ik kennis genomen van het wegslepen van de mediakar van Occupy Den Haag van het Malieveld. Het wegslepen zelf is een inbreuk op de vrijheid tot informatieverbreiding vanaf het kamp, en daarmee van de persvrijheid. Als persoon die geïnformeerd wil zijn van wat er gebeurt, zijn daarmee ook mijn rechten op informatievoorziening geschonden. Als Occupyer in Tilburg beschouw ik een aanval op Occupy waar ook ter wereld bovendien als aanval op héél Occupy, en ook daarom raakt deze wandaad mij direct. Het gebruikte politionele machtsvertoon is een vorm van intimidatie, en daarmee eveneens een schending van uitingsvrijheid. De tent was bovendien van groot belang als eerstehulp-plek, hetgeen het wegslepen ervan een aantasting van de gezondheid van mensen inhoudt.

Gemeentebestuur, en u als hoofd daarvan, zijn minstens excuses aan Occupy Den Haag verschuldigd, naast uiteraard het terugdraaien van de beslissing tot weghalen en het netjes in onbeschadigde toestand terugbrengen van de mediakar en alle op het moment van de politionele ontvreemding ervan daarin aanwezige spullen naar het Malieveld, waar uw functionarissen kar en materiaal onverwijld aan Occupy Den Haag dient te overhandigen. Het weghalen van de kar was een onrechtmatigheid. Elke dag dat u dit niet laat rechtzetten, wordt de onrechtmatigheid van deze daad verder vergroot en duurt de inbreuk op persvrijheid, informatievrijheid en gezondheid van actievoerders voort. Met klem ding ik aan dat u deze daad terugdraait.

Deze mail zal openbaar worden via kanalen die ik verkies. Ook uw reactie erop zal gewoon in de publiciteit belanden als mij dat zinnig lijkt. Transparantie en open kaart zijn misschien geen bestuurlijke gewoonten, maar als Occupyer acht ik ze, juist in zaken als deze, van onmisbaar belang. Bij deze.

Groet

Peter Storm

Occupyer in Tilburg, op persoonlijke titel

Ik kreeg daarop op 19 november het volgende antwoord:

Zeer geachte heer Storm,

Hierbij stuur ik u de brief van 17 november 2011 van burgemeester Van Aartsen aan de Gemeenteraad betreffende Occupy Den Haag als reactie op uw onderstaande bericht.

Met vriendelijke groet,

Martin Born
Secretariaat van Burgemeester Van Aartsen

In PDF zat de genoemde brief, die heb ik hier als bijlage toegevoegd. De bulk van de tekst staat hier onder.

Zeer geachte voorzitter,

Sinds 15 oktober 2011 heeft Occupy Den Haag een deel van het Malieveld ingenomen om te
protesteren tegen het regeringsbeleid, de bezuinigingen en de aanpak van de financiële crisis.
Aanvankelijk was er sprake van enkele kleinschalige activiteiten per week, zoals een demonstratieve
optocht naar het Plein. De demonstranten wilden 24 uur per dag aanwezig zijn en dus ook de nacht op
het Malieveld doorbrengen onder de noemer van hun manifestatie. Om het door de Grondwet
beschermde recht tot betoging optimaal te faciliteren heb ik, binnen de grenzen van de Wet openbare
manifestaties (Wom), ruimte geboden aan de organisatie. Tot afgelopen weekend zijn de afspraken,
over het algemeen, goed nagekomen. Wel heb ik moeten vaststellen dat de activiteiten van Occupy
steeds minder het karakter van openbare meningsuiting kregen en dat vooral het semi permanente
verblijf steeds meer de nadruk kreeg.

Tijdens het wekelijkse evaluatiegesprek tussen Occupy, politie en gemeente op 14 november jl. is de
mogelijkheid van het plaatsen van een bouwkeet op het Malieveld aan de orde geweest. Occupy is
toen meegegeven dat dit niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en de geboden ruimte;
want niet passend binnen de Wom. Tegen de gemaakte afspraken in heeft Occupy op dezelfde dag een
bouwkeet met tractor op het Malieveld geplaatst.

Daarop is de organisatie herhaaldelijk (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) verzocht om de
bouwkeet met tractor te verwijderen. Ik betreur het te moeten constateren dat de organisatie daaraan
geen gevolg heeft gegeven. De politie en de gemeente hebben tot nu steeds constructief overleg
gevoerd met de mensen van Occupy. Helaas dreigt de sfeer nu om te slaan, zonder dat de gemeente of
de politie daar enige aanleiding voor hebben gegeven.

Iedereen moet zich gewoon aan afspraken houden. De politie via twitter uitmaken voor 'Gestapo', is
voor mij onacceptabel.

En ook niet in de geest van het Occupy protest, zoals dat zich tot nu toe uitte. Ik ben er steeds van uit
gegaan dat de demonstranten van Occupy de bouwkeet met tractor gewoon zouden weghalen.

Occupy heeft de afgelopen dagen alle mogelijkheden gehad de bouwkeet met tractor te verwijderen.
Daarmee wordt de demonstratie weer teruggebracht tot de oorspronkelijk aan hen gegeven ruimte
binnen de Wom.

Uiteindelijk heb ik hen gevraagd hier uiterlijk donderdagavond 18.00 uur definitief op te reageren.
Aangezien noch de politie noch ik iets hebben vernomen en de bouwkeet met tractor nog steeds op het
Malieveld staan, heb ik de politie opdracht gegeven de bouwkeet met tractor te verwijderen.

Ik hecht er aan u nog tijdens de actie van de politie op het Malieveld hierover te informeren.

J.J. van Aartsen

Tot zover de mailwisseling. Commentaar ga ik hier verder niet op geven, dieze plaats is voor nieuws en aanvullingen, niet voor discussie. Maar anders...

AttachmentSize
RM 2011.256.pdf22.23 KB


Wie: 
nn

De achterliggende vraag lijkt me welk aspect zwaarder weegt: het feit dat de occupy'ers volgens de burgemeester zich niet aan de wet de afspraken houden, of het maatschappelijke belang van de persvrijheid en ehbo-voorzieningen van de kar/keet/wagen. Noch de burgemeester, noch de occupyers noch Peter Storm met zijn keurige brief hoor ik daarover.

Terecht ook, want ik vind dat de rechter hierover moet oordelen. Misschien een idee voor supportende adcvocaten om hier werk van te maken?


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech