Israelische oud premier Shamir overleden / Oorlogsmisdadiger / Berichtgeving

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 02/08/2012 08:04:29

Zowel in de Nederlandse als internationaal-Westerse media wordt de indruk gewekt,
dat de overleden oud premier Shamir ''slechts een politieke ''havik'' was
Dat is veel te euphemistisch. In feite speelde hij een beruchte rol in massaslachtingen
[Deir Yassin, 1948] en de etnische zuiveringen van de Palestijnen in 1948
Ook is hij als premier hoofdverantwoordelijk voor tijdens het bloedige neerslaan van
de Eerste Intifada [1987-1993] gepleegde Israelische oorlogsmisdaden

ISRAELISCHE OUD PREMIER SHAMIR OVERLEDEN/OORLOGSMISDADIGER/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

INLEIDING

Geachte Redactie en lezers,

Zoals u weet is enkele weken geleden de Israelische oid premier Yitzhak Shamir
overleden, wat uitgebreid in Nederlandse en internationale media is becommentarieerd
Opvallend is daarbij de bagatelliserende en euphemistische berichtgeving
Het meest kritische is nog zijn benaming als ''havik'' en ''tegenstander van de vrede
met Egypte''
Deze oud premier heeft zich echter in een grijs verleden, maar ook tijdens zijn
premierschap [vooral dat van 1986-1992] schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid

Ik heb de NOS teletekstredactie aangeschreven over haar bagatellisering van
de politiek criminele rol van premier Shamir
Zie onderstaand commentaar

Geheel onderin de NOS teletekstberichtgeving, die ook wordt aangehaald
in het aan de NOS teletekst toegezonden commentaar

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING OVER DE DOOD VAN DE ISRAELISCHE OUD
PREMIER YITZHAK SHAMIR

Geachte Redactie

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 30 juni 2012 vermeldt u de dood van de vroegere
Israelische premier, de heer Yitzhak Shamir, onder de titel ''Ex premier
Yitzhak Shamir overleden [1]
Omdat uw wijze van berichtgeving tekenend is voor de manier, waarop
door zowel de Nederlandse als Westerse pers gewezen en huidige Israelische leiders
worden geportretteerd, vind ik het van belang, hieriin een kritisch tot zeer kritische noot te laten horen

UW BERICHTGEVING:

Letterlijk vermeldt u in uw berichtgeving het volgende
Ik citeer u

''
De vroegere Israelische premier Yitzhak Shamir is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij werd twee keer premier, in 1983 en in 1988 en gold als een havik binnen de Likoedpartij. Hij was tegen vrede met Egypte en voor het bouwen van joodse nederzettingen in bezet gebied.
Shamir werkte jarenlang voor de geheime dienst voor hij overstapte naar de politiek. In 1977 werd hij voorzitter van het parlement en daarna werd hij minister van Buitenlandse Zaken en in 1983 premier, de opvolger van Begin. Hij woonde sinds 2004 in een verpleeghuis.
Premier Netanyahu prijst in een reactie zijn loyaliteit aan de staat Israel.'' [2]

Tot zover uw berichtgeving

Met een dergelijke berichtgeving geeft u een euphemistisch en daardoor
tendentieus beeld van zowel het gedachtegoed als de [bestuurs] handelingen
van Shamir
U stelt immers, dat hij weliswaar een ''hardliner'' [havik] was vanwege zijn
tegenstand tegen de vrede met Egypte, maar vermeldt niets over de oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid, waaraan Shamir zich in het grijze en minder
grijze verleden heeft schuldig gemaakt

VOORAF
DE NEDERZETTINGEN:

U vermeldt weliswaar, dat de Israelisch-Joodse nederzettingen [waarvan Shamir een warm
voorstander was] gebouwd zijn in bezet [Palestijns] gebied.
U vermeldt echter niet het meest essentiele, dat deze in bezet gebied gebouwde
nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht [3]
Een dringende aanbeveling dit in het vervolg wel te doen
Hierin kunt u een voorbeeld nemen aan uw VRT collegae, die dat wel altijd vermelden

DE CARRIERE VAN PREMIER YITZHAK SHAMIR
ACHTERGROND:

Yitzhak Shamir [zijn aangenomen naam in Palestina] werd als Icchak Jeziernicky
in 1915 geboren in Polen, vanwaaruit hij in 1935 naar het toenmalig Brits Mandaatgebied
Palestina [het huidige Israel en de Palestijnse bezette gebieden] vertrok [4]
Aldaar sloot hij zich in 1937 aan bij de extreem-rechtse zionistische beweging Irgoen Zva Leumi [met als latere leider de vroegere premier Begin] [5], die het stichten van een Joodse Staat Palestina wilde bewerkstelligen door middel
van etnische zuiveringen van de autochtone Palestijnse bevolking en strijd tegen
de Britse koloniale machthebber [6]
Het verschil met andere zionistische bewegingen/leiders als Ben Goerion, die overigens ook het etnisch zuiveren'voorstonden [7] was het extreem gewelddadige karakter van Irgoen
Niet alleen werden de aanvallen gericht op het Brits koloniale bestuur, maar ook
op Palestijns-Arabische burgers
Waar het burgers betrof was er dus sprake van oorlogsmisdaden
Toen er een spliitsing kwam binnen Irgoen, ging Shamir met de nog extremere groep onder
leiding van Stern mee, Lehi genaamd
Het Britse Bestuur sprak van de ''Stern Gang''
Nadat Stern in 1942 was doodgeschoten dioor de Britse politie
werd Shamir de leider van Lehi alias Stern Gang [8]

DE CARRIERE VAN PREMIER YITZHAK SHAMIR
1948
OORLOGSMISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Zowel in zijn hoedanigheid van leider van de Stern Gang alls in zijn latere functie als
Israelische premier heeft Shamir zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden/
misdaden tegen de menselijkheid
Zo heeft hij opdracht gegeven tot de dodelijke aanslag op VN bemiddelaar
Graaf Folke Bernadotte in 1948, die zich principieel keerde tegen de aan de gang
zijnde etnische zuiveringen van de Palestijnse bevolking en hun recht op terugkeer
bepleitte
Van Bernadotte waren de woorden''
“It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine”. [9]

Ook is Shamir als Stern leider medeverantwooordelijk voor de nassaslachting op meer dan 100
burgers in de Palestijns-Arabische stad Deir Yassin in april 1948, die door Stern en Irgoen [met als leider en andere hoofdverantwoordelijke
de latere premier Begin] werd aangericht [10]
Overigens hebben de terreurbendes Irgoen en Sterm ook in andere Arabische
doroen massaslachtingen aangericht [11]

Deze en andere massaslachtingen in Arabische dorpen hadden, hoe kan het ook anders, zo'n intimiderend
effect, dat de Atabisch-Palestijnse bevolking op de vlucht sloeg [12] en daarnaast ook actief werd verdreven door Israelisch-zionistische milities, de zogenaamde etnische zuiveringen
Aangezien de Stern Gang van Shamir bij die verdrijvingen een belangrijke rol speelde, is hij medeverantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid, wat etnische zuiveringen immers zijn, evenals massaslachtingen [13]

DE CARRIERE VAN PREMIER YITZHAK SHAMIR
1986-1992
MEER VAN HETZELFDE
OORLOGSMISDADEN EN NOG EENS OORLOGSMISDADEN

Maar we hoeven niet eens naar zo'n ver verleden terug te gaan om premier
Shamir aan de kaak te stellen als verantwoordelijke voor oorlogsmisdaden

Het meest essentiele, dat echter vaak vergeten wordt is echter zijn instandhouding
van Israel als bezettingsstaat, ondanks VN Veiligheidsresolutie 242, die Israel in 1967
opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden,
waaronder de Palestijnse
Zonder die bezetting immers zou er geen sprake geweest zijn van onderdrukking
van de Palestijnen en de illegale nederzettingenpolitiek

Premierschap:

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is hij tweemaal premier van Israel geweest,
van 1983-1984 en 1986-1992
Vooral voor deze laatste periode is hij berucht vanwege de gepleegde oorlogsmisdaden
tijdens het bloedig neerslaan van de Eerste Intifada [14], de Palestijnse volksopstand
tegen de Israelische bezetting die in 1987 begon en eindigde in 1993
Van Shamir is de volgende uitspraak bekend, die een goede kijk geeft op zijn
gedachtewereld en politieke gezichtspunten

''The Palestinians'' would be crashed like grasshoppers......head smashed
against the boulders and walls'' [15]

In de geest van zijn uitspraak heeft hij gehandeld bij het neerslaan van de Eerste Intifada, die op het grote publiek een onuitwisbare indruk heeft gemaakt door twee beelden:

Stenengooiende Palestijnse jongeren, op wie door het Israelische leger gericht geschoten werd
Palestijnen, die door Israelische soldaten op het hoofd werden geslagen met stenen

In haar rapport '''Information sheet update 1990'' van april 1990 [16] geeft de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem.org een overzicht van het aantal Palestijnse burgers,
die zijn gedood door Israelische Veiligheidstroepen
Dit beslaat de periode van het begin van de Intifada [1987] tot maart 1990

637 burgers werden gedood, waaronder 142 kinderen
41 kinderen waren jonger dan 12 en de rest [101] tussen 13-16 jaar

Van de 637 dodelijke slachtoffers werden 604 doodgeschoten
33 kwamen om ten gevolge van mishandelingen

Volgens het Internationaal Recht is het gericht schieten op burgers of het niet
maken van onderscheid tussen combatanten [militairen en strijders] en non combatanten
[burgers] een oorlogsmisdaad [17]

Israel werd dan ook door de VN Veiligheidsraad met VN Veiligheidsraadsresolutie
605 [december 1987] in scherpe bewoordingen veroordeeld voor het massaal neerschieten
van Palestijnse burgers sinds het uitbreken van de Eerste Intifada [18]

EPILOOG

Ik meen met bovenstaand betoog afdoende te hebben duidelijk gemaakt, dat de vroegere
Israelische prenier zich zowel in een grijs verleden als tijdens zijn premierschap
schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid

Van een redactie als de uwe mag dan ook verwacht worden, dat u hiervan in uw
berichtgeving nav zijn dood melding maakt
Uw euphemistisch en daardoor tendentieus commentaar, dat Shamir een ''havik''
was en ''tegen vrede met Egypte'' bagatelliseert de werkelijke opvattingen/[bestuurs] daden van deze Israelische voormalige premier

Ik doe dan ook een dringend beroep op u, bij een berichtgeving over toekomstige
Israelische leiders een meer met de feiten overeenkomend commentaar te vermelden

Dit is uw morele en vooral jourmalistieke verplichting tegenover uw lezende publiek

Ik ga ervanuit, dat u dit ter harte neemt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN:

[1]

NOS TELETEKST
EX PREMIER YITZHAK SHAMIR OVERLEDEN
30 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/390011-expremier-yitzhak-shamir-overleden.html

[2]

NOS TELETEKST
EX PREMIER YITZHAK SHAMIR OVERLEDEN
30 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/390011-expremier-yitzhak-shamir-overleden.html

[3]

Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag zijn de
in de bezet gebied gebouwde nederzettingen in strijd met het Internationaal Recht

Zie ook:

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

[4]

WIKIPEDIA
YITZHAK SHAMIR

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Shamir

THE GUARDIAN
YITZHAK SHAMIR OBITUARY
1 JULI 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/01/yitzhak-shamir

THE INDEPENDENT
YITZHAK SHAMIR: MEMBER OF THE STERN GANG, WHO BECAME A HAWKISH
PRIME MINISTER OF ISRAEL
2 JULI 2012

http://www.independent.co.uk/news/obituaries/yitzhak-shamir-member-of-th...

[5]

THE GUARDIAN
YITZHAK SHAMIR OBITUARY
1 JULI 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/01/yitzhak-shamir

UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
JUNI 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

[6]

ETNISCHE ZUIVERINGEN OF DEPORTATIES
HET VERDRIJVEN VAN BEVOLKINGSGROEPEN UIT HUN LAND OF
LEEFGEBIIED

ZIE
AMNESTY INTERNATIONAL
DEPORTATIE

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/deportatie

Etnisch zuiveren;
Het verdrijven van bevolkingsgroepen uit hun land/woongebied

[7]

BRIEF VAN BEN GOERION AAN ZIJN ZOON AMOS DD 5 OCTOBER 1937

Citaat:

''We must expel Arabs and take their place. Up to now, all our aspirations have been based on an assumption—one that has been vindicated throughout our activities in the country—that there is enough room in the land for the Arabs and ourselves. But if we are compelled to use force—not in order to dispossess the Arabs of the Negev or Transjordan, but in order to guarantee our right to settle there—our force will enable us to do so.''

Bron:

http://www.palestine-studies.org/files/B-G%20Letter%20translation.pdf

[8]

THE GUARDIAN
YITZHAK SHAMIR OBITUARY
1 JULI 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/01/yitzhak-shamir

LEHI GROEP OF STERN GANG
WIKIPEDIA

http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_(group)

[9]

''
“It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine”.

Bron:

ALJAZEERAH INFO

PALESTINIAN REFUGEES/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

http://www.aljazeerah.info/Documents/Palestinian%20Refugees,%20Frequentl...

WIKIPEDIA
FOLKE BERNADOTTE

http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte

THE GUARDIAN
YITZHAK SHAMIR OBITUARY
1 JULI 2012

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/01/yitzhak-shamir

[10]

DEIR YASSIN REMEMBERED

http://www.deiryassin.org/

''

Er waren vierhonderd mensen in dit dorp. Ongeveer vijftig sloegen op de vlucht, drie zijn er nog in leven, de rest is afgeslacht, moedwillig en doelbewust, want zoals ik zelf heb kunnen vaststellen: deze troep ligt prachtig in de hand en handelt enkel maar op bevel".

UITPERS.BE

HET RELAAS VAN EEN ETNISCHE ZUIVERING

WIM DE NEUTER

FEBRUARI 2003

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=18

DEIR YASSIN:

IF AMERICANS KNEW

PROTESTBRIEF VAN ALBERT EINSTEIN, HANNA AHREND EN ANDERE

VOORAANSTAANDE JOODSE INTELLECTUELEN TEGEN HET BERZOEK

VAN MENACHEM BEGIN [LATERE PREMIER] AAN DE VERENIGDE STATEN

REDEN:

ZIJN BETROKKENHEID BIJ DE MASSASLACHTING IN DEIR YASSIN

NEW YORK TIMES

4 DECEMBER 1948

http://www.ifamericansknew.org/history/einstein.html

IF AMERICANS KNEW

ISRAEL BARS RABIN FROM RELATING '48 EVICTION OF ARABS

http://www.ifamericansknew.org/history/ref-rabin.html

[11]

''De zionistische milities richtten in die dagen vierendertig andere, vergelijkbare slachtingen aan in Palestijnse dorpen.''

Bron:

UITPERS.BE

THEDOR HERZLS UTOPIE WERD PALESTIJNSE NACHTMERRIE

WIM DE NEUTER

DECEMBER 2004

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=899

[12]

''

Deze Zwitserse Rode Kruisfunctionaris had het bij het rechte eind toen hij stelde dat de slachting in Deir Yassin het begin van de grote Palestijnse catastrofe (Nakba) was. De latere Israëlische premier, Menahem Begin, één van de commandanten van de terreurgroep Irgoen, schreef later in zijn mémoires: "Als Deir Yassin niet had plaatsgevonden, was Israël nooit ontstaan"…

UITPERS.BE

HET RELAAS VAN EEN ETNISCHE ZUIVERING

WIM DE NEUTER

FEBRUARI 2003

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=18

[13]

VOLGENS ARTIKEL 7, STATUUT VAN ROME, ZIJN ETNISCHE ZUIVERINGEN EN MASSASLACHTINGEN

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

ZIE

artikel 7, Statuut van Rome

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16...

[14]

THE FIRST INTIFADA

http://www.ifamericansknew.org/history/firstintifada.html

1968-1989 RESISTING THE OCCUPATION: THE FIRST INTIFADA

http://www.palestinelink.eu/palestine/timeline/1968-1989/

[15]

DEATH OF A PROUD, SELF AVOWED TERRORIST; FORMER ISRAEL PM, WARCRIMINAL
YITZHAK SHAMIR, GOES TO THE GREAT HAGUE IN THE SKY

http://www.wideasleepinamerica.com/2012/06/death-of-proud-self-avowed-te...

[16]

BTSELEM.ORG 
INFORMATION SHEET: UPDATE APRIL 1990

Edited by Na'ama Yashuvi
English by Ralph Mandel and Elliot Appel
 
INTIFADA FATALITIES TOTALS 2
IDF POSTS IN PRIVATE HOMES 4
PURIMSHPIEL IN THE VILLAGE OF 'ABUD 8
FOLLOWUP INVESTIGATION: THE DEATH OF RAFAIDA ABU LABAN 11

DOWNLOADEN
Ga naar www.btselem.org
Zoek op Search [rechtsboven website] op Yitzhak Shamir
Rapport is in Word Pad

Zie ook

http://www.btselem.org/search/google_cse_adv/yitzhak%20shamir

[17]

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[18]

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 605

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/un605.htm

United Nations Security Council Resolution 605
DECEMBER 22, 1987
The Security Council,
Having considered the letter dated 11 December 1987 from the Permanent Representative of Democratic Yemen to the United Nations, in his capacity as Chairman of the Arab Group for the month of December,
Bearing in mind the inalienable rights of all peoples recognized by the Charter of the United Nations and proclaimed by the Universal Declaration of Human Rights,
Recalling its relevant resolutions on the situation in the Palestinian and other Arab territories, occupied by Israel since 1967, including Jerusalem, and including its resolutions 446 (1979), 465 (1980), 497 (1981) and 592 (1986),
Recalling also the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949,
Gravely concerned and alarmed by the deteriorating situation in the Palestinian and other Arab territories occupied by Israel since 1967, including Jerusalem,
Taking into account the need to consider measures for the impartial protection of the Palestinian civilian population under Israeli occupation,
Considering that the current policies and practices of Israel, the occupying Power, in the occupied territories are bound to have grave consequences for the endeavours to achieve comprehensive, just and lasting peace in the Middle East,
1. Strongly deplores those policies and practices of Israel, the occupying Power, which violate the human rights of the Palestinian people in the occupied territories, and in particular the opening of fire by the Israeli army, resulting in the killing and wounding of defenceless Palestinian civilians;
2. Reaffirms that the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, is applicable to the Palestinian and other Arab territories occupied by Israel since 1967, including Jerusalem;
3. Calls once again upon Israel, the occupying Power, to abide immediately and scrupulously by the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and to desist forthwith from its policies and practices that are in violation of the provisions of the Convention;
4. Calls furthermore for the exercise of the maximum restraint to contribute towards the establishment of peace;
5. Stresses the urgent need to reach a just, durable and peaceful settlement of the Arab-Israeli conflict;
6. Requests the Secretary-General to examine the present situation in the occupied territories by all means available to him, and to submit a report no later than 20 January 1988 containing his recommendations on ways and means for ensuring the safety and protection of the Palestinian civilians under Israeli occupation;
7. Decides to keep the situation in the Palestinian and other Arab territories occupied by Israeli since 1967, including Jerusalem, under review.

NOS TELETEKST BERICHTGEVING
EX PREMIER YITZHAK SHAMIR OVERLEDEN
30 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/390011-expremier-yitzhak-shamir-overleden.html
Ex-premier Yitzhak Shamir overleden
Toegevoegd: zaterdag 30 jun 2012, 20:35
Update: zondag 1 jul 2012, 00:21

De vroegere Israelische premier Yitzhak Shamir is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij werd twee keer premier, in 1983 en in 1988 en gold als een havik binnen de Likoedpartij. Hij was tegen vrede met Egypte en voor het bouwen van joodse nederzettingen in bezet gebied.
Shamir werkte jarenlang voor de geheime dienst voor hij overstapte naar de politiek. In 1977 werd hij voorzitter van het parlement en daarna werd hij minister van Buitenlandse Zaken en in 1983 premier, de opvolger van Begin. Hij woonde sinds 2004 in een verpleeghuis.
Premier Netanyahu prijst in een reactie zijn loyaliteit aan de staat Israel.

Tags: Etnische zuiveringen israel Oorlogsmisdaden

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech