Sluit je aan bij het No Border Netwerk! - Join the No Border Network!

Nieuws, gepost door: No Border Network op 12/06/2012 06:03:48

Wanneer: 12/06/2012 - 14:12

In het eerste weekend van juni 2012 is er een bijeenkomst geweest in de omgeving van Utrecht om het No Border Netwerk op te richten.
In the first weekend of June 2012 there has been a meeting in the Utrecht area to found the No Border Network.

http://www.no-border.nl


- English Below -

Op de vrijdagavond konden de geïnteresseerde activisten informatie tot zich nemen wat betreft de anti-Frontex initiatieven. De EU-lidstaten hebben een semi-militaire organisatie opgericht (Frontex) om de grenzen van Europa te bewaken. Het gevolg van deze gezamenlijke bewaking is onder meer dat er veel migranten tijdens de overtocht naar Europa letterlijk verdrinken in de Middellandse Zee. De groep Boats4People gaat vanaf 5 juli 2012 met een aantal boten de Middellandse Zee op om bekendheid te geven aan het bestaan van Frontex en de gevolgen van de grensbewaking en het Europese migratiebeleid. Voor meer informatie over Frontex zie de websites http://www.allincluded.nl en http://www.boats4people.org.

Het verdere weekend stond in het teken van discussies over onderwerpen zoals nut en noodzaak van een No Border Netwerk. Hoe zou zo'n netwerk er praktisch uit kunnen zien? En wat willen we precies bereiken met het opzetten van een No Border Netwerk? Voorafgaande aan deze gesprekken hebben we ook getracht te kijken naar hoe het verzet tegen het migratiebeleid in de afgelopen tien jaar heeft plaats gevonden. Welke voorbeelden kunnen we in de toekomst gebruiken en van welke ervaringen kunnen we iets leren? In het algemeen vinden veel mensen decentrale acties zeer effectief. De positieve impuls van de tentenkampen bij Ter Apel heeft ervoor gezorgd dat de discussies over het netwerk zeer praktisch werden. Allemaal vinden we: mocht er weer een tentenkamp komen, dan moeten we daar snel op kunnen reageren.

Het doel van een No Border Netwerk is vrij simpel. Het netwerk zou er idealiter voor moeten zorgen dat er sneller, eenvoudiger en efficiënter informatie uitgewisseld wordt. Door gebruik te maken van het netwerk moet het makkelijker worden om mensen te informeren en te mobiliseren indien er acties georganiseerd worden.
Veel activisten vinden het belangrijk dat er ook politiek gerichte ondersteuningsacties uitgevoerd worden tijdens bijvoorbeeld tentenkampen. Het doel van een tentenkamp is over het algemeen vrij helder (regularisatie) terwijl ondersteuningsacties een bredere doelstelling kunnen uitdragen (vrijheid van beweging voor iedereen).

Het is absoluut niet de bedoeling dat het netwerk een nieuwe groep zal worden met de gebruikelijke vergaderingen en actie-ideeën. Het zou mooi zijn als het netwerk gaat functioneren als een soort koepel met een voornamelijk faciliterende functie waar juist allerlei actie- en belangengroepen, zelf- en hulporganisaties gebruik van kunnen maken om wederzijds informatie te delen. De eerste pogingen om het netwerk vorm te geven zijn al uitgevoerd. De website is al beschikbaar: http://www.no-border.nl, en er is een maillijst opgezet om informatie uit te wisselen.

De contouren van het No Border netwerk worden gevormd door de uitgangspunten zoals deze in het internationale No Border Manifest zijn opgenomen. Het manifest (nog steeds in concept-vorm) geeft aan binnen welke politieke richting de No Border-activisten willen handelen. Het netwerk gaat uit van onder meer vrijheid van beweging (“no borders, no nations”) en van een antikapitalistische beweging en wil op buitenparlementaire wijze veranderingen teweeg brengen. Iedereen die op een grassroots-achtige wijze actief wil zijn tegen het migratiebeleid kan gebruik maken van de mogelijkheden van het netwerk.

De ideeën hoe we gebruik kunnen maken van een netwerk zijn talrijk. Het functioneren van dit netwerk zal zich in de komende maanden moeten bewijzen. Eerst zullen we de faciliterende mogelijkheden verfijnen. Dus hou de website http://www.no-border.nl goed in de gaten.

Los van het netwerk zijn er uiteraard al verschillende initiatieven waar mensen naar toe kunnen gaan of die ondersteund kunnen worden, zoals het komende No Border Kamp in Zweden (17 tot en met 24 juni), Boats4people (5 tot en met 15 juli), en het No Border Kamp in Keulen (14 tot en met 22 juli).

Plannen en ideeën voor de (nabije) toekomst:
7 juli: een dag van decentrale actie rond Boats 4 people
27 oktober (7 jaar na de Schipholbrand): een dag van decentrale actie: demonstraties bij tal van detentie- en uitzetcentra, en vrijheidbeperkende en gezinslocaties.

Wil je op de hoogte blijven van allerlei initiatieven en/of ontwikkelingen, blijf dan de website van het netwerk volgen. Wil je actief deelnemen of meer informatie: stuur een mailtje naar noborder-nl@riseup.net

No Border Netwerk

Join the No Border Network!

In the first weekend of June 2012 there has been a meeting in the Utrecht area to found the No Border Network.

On friday night there was information for the interested activists on initiatives against Frontex. The EU member states have set up a semi-militaristic organisation (Frontex) to guard the borders of Europe. The result of this joint surveillance is among others that a lot of migrants literally drown in the Mediterranean sea during the sea voyage. The group Boats 4 People will go to the Mediterranean sea at July 5th 2012 with several boats to make public the existence of Frontex and the consequenses of the border control and the European migration policy. For further information on Frontex, check these websites http://www.allincluded.nl and http://www.boats4people.org.

The rest of the weekend was all about discussions on subjects such as the meaning and necessity of a No Border Network. What would such a network practically look like? And what exactly do we want to achieve by establishing a No Border Network?
Preceding these talks we have tried to look at how the resistance against the migration policy has taken place. What examples can we use in the future and from which experiences can we learn? In general a lot of people find decentralized actions very effective. The positive impulse of the tent camps at Ter Apel has made the discussions about the network very practical. We all find: if there is going to be another tent camp, we have to be able to respond to that quickly.

The goal of the No Border Network is fairly simple. Ideally the network should make it possible to exchange information faster, simpler and more efficient. By using the network it has to become easier to inform and mobilize people if actions are being organized.
A lot of activists find it important that for example during tent camps there will also be support actions with a political aim. The goal of a tent camp is in general quite clear (regularization) as support actions can state a wider objective (freedom of movement for all).

The intent is absolutely not that the network will be a new group with all its usual meetings and action ideas. It would be great if the network is going to function as a sort of umbrella organization with a mostly facilitating function that all kinds of action- and pressure groups, self- and help organizations can use to mutually share information. The website is already available: http://www.no-border.nl, and a mailing list has been set up to exchange information.

The outlines of the No Border Network will be shaped by the principles that have been established in the international No Border Manifest. The manifest (still in concept) shows the political direction No Border activists want to act on. The network presumes among others freedom of movement (“no borders, no nations”) and a anti capitalist movement and wants to bring about change in a extra parliamentary manner. Everybody who wants to be active in a grass root kind of way against the migration policy can use the possibilities of the network.

The ideas of how to use the network are numerous. The functioning of the network will have to prove itself in the next months. First we will refine the facilitating possibilities. So keep a close eye on the website http://www.no-border.nl.

Apart from the network there are of course several initiatives that people can join and that can be supported, such as the upcoming No Border Kamp in Sweden (june 17 – 24), Boats4people (july 5 – 15), and the No Border Camp in Cologne (july 14 – 22).

Plans and ideas for the (near) future:
July 7: a day of decentralized action to support Boats 4 People
October 27 (7 years after the Schiphol fire): a day of decentralized action: demonstrations at several detention- and deportation centers, and so called freedom limiting and family locations.

Do you want to keep informed about all kinds of initiatives and developments, check de no border website. Do you want to actively take part or get more information: send an e-mail to noborder-nl@riseup.net

No Border Network

Tags: no border network No nations Stop deportations

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech