Hekken om terrein Ter Apel mogen blijven staan

Nieuws, gepost door: nn op 31/05/2012 05:05:11

Wanneer: 31/05/2012 - 16:03

Vandaag besloot de rechtbank Groningen dat de hekken die het COA na de ontruiming van het tentenkamp om het terrein plaatste, niet weg gehaald hoeven te worden. Meer info volgt.

Dinsdag was de rechter wel van mening dat het tentenkamp niet ontruimd had mogen worden. Maar de hekken die er vervolgens om het terrein heengezet zijn, mogen blijkbaar gewoon blijven staan!

De twee Somaliërs die met slaapzakken onder een paraplu voor het centrum sliepen, zijn binnengelaten en krijgen nu toch opvang tot hun asielinterview.

w.v.Wie: 
nn

het volledig vonnis:

LJN: BW7188, Rechtbank Groningen , 134089 / KG ZA 12-140

Datum uitspraak: 31-05-2012
Datum publicatie: 31-05-2012
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Kort geding
Inhoudsindicatie: Vordering in kort geding van manifestanten/demonstranten tot verwijdering van hekwerk op een terrein afgewezen nu de dagvaarding is gericht tot de gemeente en niet tot de plaatster van het hekwerk tevens exclusief rechthebbende van het terrein.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 134089 / KG ZA 12-140

Vonnis in kort geding van 31 mei 2012

in de zaak van

1. [Eiser 1],
wonende te [woonplaats],
2. [Eiser 2],
wonende te [woonplaats],
3. [Eiseres 1],
wonende te [woonplaats],
4. [Eiseres 2],
wonende te [woonplaats],
5. [Eiser 3],
wonende te [woonplaats]
eisers,
advocaat mr. M.A.R. Schuckink Kool,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE VLAGTWEDDE,
zetelende te Sellingen,
gedaagde,
advocaat mr. R. Snel.

Partijen zullen hierna [eisers] en de gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
* de dagvaarding;
* de mondelinge behandeling;
* de pleitnota van mr. Snel.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna het COA) is belast met de opvang van asielzoekers. De uitoefening van die taak vindt (ondermeer) plaats in het asielzoekerscentrum te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

2.2. Het COA heeft behoefte aan voldoende ruimte om haar taken te kunnen uitoefenen. Op 24 april 2012 is tussen gemeente Vlagtwedde (eigenaar) en het COA (gebruiker) een gebruiksovereenkomst gesloten betreffende het exclusieve gebruik van het perceel plaatselijk bekend, Ter Apelervenen te Ter Apel, kadastraal bekend, gemeente Vlagtwedde, sectie I, nummer 4220 (hierna te noemen: het terrein). In deze overeenkomst is (voor zover hier van belang) het volgende bepaald:

(...) Het terrein is bestemd om te gebruiken als uitbreiding van het eigen terrein van gebruiker, waarover gebruiker exclusief kan beschikken. (...)

De gebruiker mag het terrein aan derden noch geheel, noch ten dele op enigerlei wijze in gebruik afstaan, noch zulk gebruik door derden dulden. (...)

Gebruiker mag op het terrein geen obstakels, zoals bouwwerken, opstallen hekwerken, geen verharding aanbrengen of diepwortelende beplanting aanleggen. De bestaande bomen dienen te worden gehandhaafd. (...)

2.3. [eisers] verblijven sedert 8 mei 2012 op het terrein in een daartoe opgericht tentenkamp.

2.4. Bij besluit van 23 mei 2012 heeft de burgemeester van de gemeente (hierna de burgemeester) bevolen dat een ieder die zich binnen het gebied, ook bekend als het populierenveld, aan de Terapelervenen ter hoogte van het opvangcentrum in de gemeente Vlagtwedde, in de openbare ruimte bevindt, zich op eerste aanwijzing van een ambtenaar van de politie uit dit gebied dient te verwijderen. Tevens heeft de burgemeester bevolen dat een ieder zich verwijderd dient te houden van dit gebied tot een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip.

2.5. Op 23 mei 2012 heeft de burgemeester tevens een noodverordening vastgesteld waarin ondermeer is bepaald dat het een ieder verboden is zich vanaf woensdag 23 mei 2012 op te houden binnen het gebied begrensd door de berm van de N366 en de noordelijke grens van het perceel met kadastraal nummer I 4253, proviciegrens Borger-Odoorn en de zuidelijke grens van het perceel met kadastraalnummer I 4275.

2.6. [eisers] hebben het terrein op of omstreeks 23 mei 2012 verlaten.

2.7. Op 23 mei 2012 hebben [eisers] de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van deze rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen strekkende tot schorsing van het genoemde besluit (dwangbevel) en de noodverordening.

2.8. In de beslissing van 24 mei 2012 heeft de voorzieningenrechter de beslissing tot het uitvaardigen van het dwangbevel disproportioneel geacht. De voorzieningenrechter heeft geen gronden aanwezig geacht om die beslissing te schorsen nu de ontruiming van het tentenkamp reeds op 23 mei 2012 heeft plaatsgevonden en het besluit in juridische zin reeds is uitgewerkt en schorsing ervan zinledig is geworden.

2.9. Voorts heeft de voorzieningenrechter in de beslissing van 24 mei 2012 met betrekking tot de gewraakte noodverordening overwogen dat:

de door verzoekers bestreden verordening een algemeen verbindend voorschrift is, gebaseerd op artikel 176 van de Gemw. Uit artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Awb volgt dat hiertegen geen bestuursrechtelijk rechtsmiddel openstaat. Voorts doet zich hier niet de situatie voor dat op grond van de noodverordening een maatregel ten aanzien van verzoekers is genomen, waartegen thans wordt opgekomen en ter zake waarvan een voorlopige voorziening wordt verzocht. Reeds om die reden kan niet worden toegekomen aan de vraag of de noodverordening in overeenstemming is met hogere regelgeving, in het bijzonder artikel 176 van de Gemw, en of aan de voorwaarden van de verordening is voldaan. De voorzieningenrechter is dus niet bevoegd met betrekking tot de verordening een voorlopige voorziening te treffen.

2.10. Op 25 mei 2012 heeft de burgemeester de noodverordening ingetrokken.

2.11. Het COA is overgegaan tot het plaatsen van hekken rond het haar in gebruik gegeven terrein nadat de gemeente daarvoor op 25 mei 2012 vergunning heeft verleend.

3. Het geschil

3.1. [eisers] vorderen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. de gemeente te gebieden de rond het terrein plaatselijk bekend, Ter Apelervenen te Ter Apel, kadastraal bekend, gemeente Vlagtwedde, sectie I, nummer 4220, geplaatste hekken te verwijderen;
II. de gemeente te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. De gemeente voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voor ligt eerst de vraag of de gemeente kan worden veroordeeld tot het verwijderen van hekken die het COA heeft geplaatst op een aan haar door de gemeente in exclusief gebruik gegeven terrein. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat niet het geval. Indien [eisers] via een civielrechtelijke procedure verwijdering van hekken willen bewerkstelligen dienen zij zich tot de plaatster ervan - het COA - te richten en niet tot de gemeente. Indien en voor zover zij beogen te ageren tegen de door de gemeente afgegeven vergunning tot het mogen plaatsen van hekken dan dient daartoe de weg van een bezwaar- en beroepprocedure in het kader van de Algemene wet bestuursrecht te worden bewandeld.

4.2. De stelling van [eisers] dat de gemeente door haar handelwijze inbreuk maakt op [eisers] toekomende grondrechten, waarop [eisers] stellen zich te kunnen beroepen vanwege de horizontale werking van die grondrechten, behoeft reeds op grond van het in rechtsoverweging 4.1. overwogene geen bespreking, wat er zij van de juistheid van die stelling.

4.3. De stelling van [eisers] dat de gemeente en het COA in nauw verband hebben samengewerkt met als doel de manifestatie te beëindigen is op onvoldoende wijze onderbouwd. Zo er al sprake zou zijn geweest van een dergelijke samenwerking laat zulks onverlet hetgeen onder rechtsoverweging 4.1 is overwogen. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.4. [eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:

- vastrecht 575,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.391,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst af het gevorderde,

5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de gemeente gevallen en begroot op € 1.391,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.B.M. Keurentjes en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2012.Wie: 
nn

[spam deleted]


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech