Blokkade Koningin Máxima Kazerne Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp

Nieuws, gepost door: Stop The War On Migrants op 18/12/2021 12:07:45

Wanneer: 18/12/2021 - 07:04

Persbericht – Stop the War on Migrants / Abolish Frontex (english below)

Blokkade Koningin Máxima Kazerne Koninklijke Marechaussee in Badhoevedorp
• Onderdeel van internationale ‘Abolish Frontex’-actiedag


Updates op Twitter https://twitter.com/StpWrOnMigrants – nternationaal https://twitter.com/abolishfrontex

Overzicht van aangekondigde acties: https://abolishfrontex.org/blog/2021/12/13/join-the-abolish-frontex-acti...

Zie ook: stopthewaronmigrants.noblogs.org – abolishfrontex.org

Badhoevedorp, 18 december 2021 - Sinds 7 uur vanochtend, op Internationale Migrantendag en tevens internationale Abolish Frontex actiedag, blokkeert Stop the War on Migrants de toegangen van de Koningin Máxima Kazerne van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in Badhoevedorp (Sloterweg 400). Het daar gevestigde Border Security Training Centre is een trainingslocatie voor EU-grensbewakingsagentschap Frontex. De actie is een protest tegen Frontex, de Nederlandse samenwerking met Frontex, het Europese migratiebeleid en de rol van de KMar bij grensbewaking en deportaties.

Naast de blokkade van de hekken is Stop the War on Migrants aanwezig met spandoeken, flyers en een geluidsinstallatie waarover onder meer de namen van omgekomen vluchtelingen worden voorgelezen. Sinds 2015 zijn er tienduizenden mensen onnodig gestorven terwijl ze probeerden een veiliger leven te vinden in Fort Europa. Dit valt samen met een grote uitbreiding van Frontex en deals met niet-EU-landen om vluchtelingen tegen te houden. Dit is geen toeval, het is correlatie. De situatie aan de Europese grenzen, zoals de grens tussen Polen en Belarus, op de Griekse eilanden en op het Kanaal, wordt steeds nijpender.

Frontex’ takenlijst is sinds 2015 enorm uitgebreid met onder meer een mandaat tot het vormen van een eigen bewapende grenswacht. Eén van de plekken waar Frontex’s personeel wordt opgeleid is het trainingscentrum op de kazerne in Badhoevedorp. Nederland maakt zich daarmee medeverantwoordelijk voor de misstanden bij de grenzen door Frontex, evenals met het beschikbaar stellen van personeel en materieel voor Frontex-operaties. Frontex is onder meer betrokken bij illegale pushbacks en het met geweld onderscheppen van vluchtelingenboten.

Daarnaast is Nederland een groot voorstander van deals met derde-landen zoals Libië om vluchtelingen tegen te houden voordat ze Europa kunnen bereiken. Hierdoor worden op massale schaal mensenrechten geschonden. Officieren van de KMar zijn regelmatig betrokken bij grensbewakingsactiviteiten en trainingen in landen buiten Europa, waaronder Libië, Libanon, Marokko en Niger.

Naast de bijdragen aan Frontex en het verwoestende EU-migratiebeleid voert de KMar ook aan de Nederlandse grenzen bewaking en controles uit, waarbij het zich schuldig maakt aan etnisch profileren, en is het verantwoordelijk voor deportaties, vaak naar onveilige landen.

Zowel Nederland als Frontex wijzen consistent de vinger naar anderen als het gaat om verantwoordelijkheid voor het schenden van rechten van vluchtelingen, maar zouden onmiddellijk hun eigen activiteiten op dit vlak moeten staken.

Stop the War on Migrants staat voor het afschaffen van grenzen en vrijheid van beweging voor iedereen. De groep verzet zich sinds enige jaren met acties en voorlichting tegen de militarisering van de Europese grenzen en de rol van de wapenindustrie daarbij. Een woordvoerder zegt:
"We blokkeren deze kazerne vandaag om te protesteren tegen het Border Security Training Centre als onderdeel van de Europese oorlog tegen vluchtelingen. We keren ons tegen Frontex, en tegen de rol van de KMar bij grensbewaking en deportaties. We sluiten daarmee aan bij de internationale actiedag van het Abolish Frontex netwerk." In het kader van deze actiedag vinden in zeker 18 steden in acht andere landen
vandaag ook acties plaats. Er nemen 120 organisaties en groepen deel aan het netwerk. Op de Dam in Amsterdam wordt vanmiddag van 14 tot 16 uur ook een flyeractie, met spandoeken en muziek, gehouden in solidariteit met vluchtelingen die bij de UNHCR in Libië protesteren voor hun rechten en voor een veilige toekomst.

-------

Press Release – Stop the War on Migrants / Abolish Frontex

Blockade Koningin Máxima barracks Royal Marechaussee in Badhoevedorp
• Part of international 'Abolish Frontex' day of action

Badhoevedorp, December 18, 2021 - Since 7 o'clock this morning, on International Migrants Day and also international Abolish Frontex day of action, Stop the War on Migrants has blocked the entrances to the Queen Máxima Barracks of the Royal Netherlands Marechaussee (KMar) in Badhoevedorp (Sloterweg 400). The Border Security Training Center located there is a training location for EU border security agency Frontex. The action is a protest against Frontex, the Dutch cooperation with Frontex, the European migration policy and the role of the KMar in border control and deportations.

In addition to the blockade of the gates, Stop the War on Migrants is present with banners, flyers and a sound system on which, among other things, the names of refugees who died because of European policies are read out. Since 2015, tens of thousands of people have died unnecessarily while trying to find a safer life in Fortress Europe. This coincides with a major expansion of Frontex and deals with non-EU countries to stop refugees. This is not a coincidence, it is correlation. The situation at European borders, such as the border between Poland and Belarus, on the Greek islands and in the Channel, is becoming increasingly dire.

Frontex's list of tasks has expanded enormously since 2015, including a mandate to form its own armed border guard. One of the places where Frontex's staff is trained is the training center at the barracks in Badhoevedorp. The Netherlands thus has a responsibility for the abuses at the borders by Frontex, as well as for making personnel and equipment available for Frontex operations. Frontex is involved in, among other things, illegal pushbacks and the forcible interception of refugee boats.

In addition, the Netherlands is a strong supporter of deals with third countries such as Libya to stop refugees before they can reach Europe. As a result, human rights are being violated on a massive scale. Officers of the KMar are regularly involved in border security activities and training in countries outside Europe, including Libya, Lebanon, Morocco and Niger.

In addition to its contributions to Frontex and the devastating EU migration policy, the KMar also carries out surveillance and controls at the Dutch borders, engaging in ethnic profiling, and is responsible for deportations, often to unsafe countries.

Both the Netherlands and Frontex consistently point the finger at others when it comes to responsibility for violating the rights of refugees, but should immediately cease their own activities in this area.

Stop the War on Migrants stands for the abolition of borders and freedom of movement for all. For some years now, the group has been campaigning and providing information against the militarization of the European borders and the role of the arms industry in this. A spokesperson said: “We are blocking this barracks today to protest the Border Security Training Center as part of Europe's war on refugees. We are against Frontex, and against the role of the KMar in border control and deportations. With this action we join the international day of action of the Abolish Frontex network.” As part of this day of action, actions are also taking place in at least 18 cities in eight other countries. 120 organizations and groups participate in the network. A flyer action, with banners and music, will also be held on Dam Square in Amsterdam this afternoon from 2 to 4 pm in solidarity with refugees who are protesting at the UNHCR in Libya for their rights and for a safe future.
----------

Follow updates on Twitter https://twitter.com/StpWrOnMigrants – nternationaal https://twitter.com/abolishfrontex

Overview of announced actions: https://abolishfrontex.org/blog/2021/12/13/join-the-abolish-frontex-acti...

See also: stopthewaronmigrants.noblogs.org – abolishfrontex.orgWie: 
Stop the war on migrants

Update:

Marechaussee / politie heeft met veel geweld twee lockers gedwongen los te laten. Deze twee lockers zijn gearresteerd. Andere mensen werden op afstand gehouden.

Eerste foto van de actie hierbij.

Foto: 


Wie: 
Stop the war on migrants

Blokkade nog steeds gaande, ondanks geweld bij verwijderen van twee lockers. Foto's

Foto: 


Wie: 
Stop the war on migrants

update:

#abolishfrontex #blockKMAR Blokkade KMAR SCHIPHOL: Fotograaf bedreigd met inbeslagname van fotocamera wegens zgn. fotograferen v.e. ''militair object'' (het hek aan de openbare weg). Blokkade nog steeds gaande.
Persvrijheid?!Wie: 
stop the war on migrants

pics

Foto: 


Wie: 
stop the war on migrants

pics

Foto: 


Wie: 
stop the war on migrants

Gemeente Haarlemmermeer schendt recht op demonstratie: brief bij actie KMAR SCHIPHOL dat deze 'illegaal' zou zijn. Kondigen aan om 10 uur te sommeren te vertrekken. Maar is vreedzame actie en geen grond voor. #abolishfrontex #blockKMARWie: 
stop the war on migrants

update: de blokkade is nog steeds gaande. Berichten erover worden internationaal gedeeld via twitter en ook internationale media besteden er aandacht aan. Tegelijk vinden er internationaal overal acties plaats.

De blokkade zelf is geconfronteerd met de gemeente die er een einde aan wil maken. In onderhandelingen is aangeboden de actie op te heffen indien de twee reeds met geweld losgemaakt en gearresteerde lockers worden vrijgelaten. Het OM weigert dit genereuze aanbod echter. De blokkade wordt in stand gehouden.Wie: 
stop the war on migrants

UPDATE #blockKMAR #abolishfrontex

De BRATRA is er en zal beginnen mensen weg te slepen, lockons kapot slijpen en de actie bij KMAR Schiphol te stoppen.

UPDATE #blockKMAR #abolishfrontex

The BRATRA team has arrived and will start dragging people away and cutting the lockons to end the action at KMAR Schiphol.

De misdadigers van de KMAR die dagelijks mensen helpen deporteren en die Frontex grenswachten trainen om te voorkomen dat vluchtelingen Fort Europa bereiken worden 'bevrijd' van de actie bij hen aan de poort terwijl we dit schrijven=Geen eind aan verzet

Foto: 


Wie: 
stop the war on migrants

De BRATRA is op het moment bezig aan deze actie een einde te maken door de lockers los te slijpen. Intussen vinden overal acties plaats internationaal, zo wordt bv. in Berlijn het Europahuis geblokkeerd. Een einde aan deze actie is geen einde aan de strijd tegen Fort Europa en diens border agency Frontex. Integendeel. Het is het begin.

#abolishfrontex
#blockKMAR

Foto: 


Wie: 
nn

Solidariteit vanuit duindorp.

Foto: 


Wie: 
stop the war on migrants

Inmiddels zijn de laatste mensen uit lockons geslepen. In totaal tien mensen (in lockon) zijn opgepakt. De actie is hiermee beëindigd. Daarmee is deze actiedag Abolish Frontex nog bepaald niet afgelopen. Hou de twitterfeed van @abolishfrontex in de gaten voor meer. Updates over arrestanten volgen zodra we meer weten!

Brick by brick, wall by wall
Fortress Europe has to fall!

#abolishfrontex #blockKMAR

Foto: 


Wie: 
AG

Gisteren tijdens de lawaaidemo de mensen die volgens de smeris niet meer anoniem waren vrijgelaten. Wel zijn ze naar verschillende plekken gebracht en niet bij de kazerne zelf vrijgelaten.
De anonieme mensen zijn in verzekering gesteld. Vandaag weten we meer wat er met hen gaat gebeuren.

The people who, according to the cops, were not anonymous any more, were released during the noice-demo. They were brought to different places and not released to our friends.
The people who stayed anonymous are still inside and were put in custody. Hopefully we will know more today what will happen to them.Wie: 
nn

Amsterdam

Foto: 


Wie: 
!Koekblik!
Foto: 


Wie: 
!Koekblik!
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
!Koekblik!
Foto: 


Wie: 
!Koekblik!
Foto: 


Wie: 
!Koeklik!
Foto: 


Wie: 
AG - update

Vanavond is weer iemand, die al met naam bekend was, vrij gelaten. Er zitten nog drie mensen vast, allen anoniem.

This evening another person got released, who was not anonymous anymore. Still 3 people are in jail, all anonymous.Wie: 
nn

Update: Last three persons got released from custody!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech