We Are Still Here demonstration: Permanent Residency

Nieuws, gepost door: We Are Still Here op 26/10/2021 10:12:34

Wanneer: 26/10/2021 - 10:17

Last Saturday we took to the streets in Amsterdam to protest against the policies that deny refugees and other migrants their right to be accepted and respected. The demo was strong and powerful, with 250 people chanting slogans during the whole route of 7 kms in Amsterdam Oost, de Pijp en Oostelijke Binnenstad.
We spread over 2000 flyers and we got mostly positive reactions from bystanders. Some of them instantly joined the protest <3

We were with 250 this time and we hope to be with even more next time. The organising group was very happy with the turnout and the energy in the demo. We will discuss next actions and keep you updated.

One of the many problems is that people that stay in the LVV (pilot Landelijk Vreemdelingenvoorziening) program in Amsterdam are told their program has finished, nothing else can be done and they are supposed to go out on the streets again. All (so called) help from the municipality ends. The people effected by this and supporters are looking for ways to stop and prevent further evictions. The LVV locations are not great to live in, there is always stress because all the time you are asked to do things that are not your choice of action. But you feel obliged to cooperate cause otherwise they might kick you out. For example you have to visit the embassy of the country you fled from again, cause the IND doesn't believe you come from that country. But the people in this embassy are not to be trusted and will probably treat you like trash. And even if you go it will not result in anything that will be accepted by the IND. The IND will always find a new argument to say they still don't believe you. For example if you would manage to get a document from the embassy the IND will state that it's no hard proof cause the embassy might be bribed. So what is the point of being forced to go to the embassy in the first place? And in the same time you might endanger people (friends and family) who still live in your country of origin.
Or you have to pretend you are cooperating in leaving the Netherlands, in order to not loose your shelter. Some actually would very much like to leave the Netherlands as their stay here hasn't been good at all. But where to go to? The country you fled from is not an option, and all other EU countries are not going to accept you as you will always be referred back to the Netherlands. Any other country will also not give you residency.

In the shelter you always have to share your room. At times that might be nice, but there will certainly be many times that you are in need of more privacy and you want to be alone for a bit. And everyone around you in your home has their own stress about so many things: where to stay if this shelter kicks you out, when will you ever be accepted in this country or anywhere for that matter, and when will you be able to make future plans again and start a life. On top of all that their might also be a lot of stress about bad things that are going on in your country of origin.

Walking in the city seeing police stresses you out, cause what will they do? Maybe they will ask you for papers, maybe they will take you with force to foreign detention, and maybe you will have to spend again a year of your life inside prison because the Netherlands is refusing to accept you.

Trying to have a fun activity to break the circle of stress also became more complicated. Because of course even getting a qr-code has been made impossible for you cause you lack a bsn and digid. They say they are working on a solution for this, but it takes a damn long time and even with the help of social workers calling to the GGD spending hours to discuss with the GGD finally being promised a code, you still didn't receive one.

All this and many more reasons to keep on fighting for changing the system, clearly the LVV is not the solution people are looking for.

For more reports on the demo of 23 October see:
https://www.doorbraak.eu/energieke-demonstratie-van-vluchtelingengroep-w...
https://www.youtube.com/watch?v=-wKKQk8v5gU

We would also like to recommend you to check out the new podcast: De Verbranders. The second episode is with Maryama Omar, she speaks about her time in We Are Here.
Twitter: https://twitter.com/deverbranders
Instagram: https://www.instagram.com/deverbranders/
https://open.spotify.com/show/2rGvPiNTetWjImQT39sT2X?si=-JEgUc03T0eWQhOX...
(and also to be found in other podcast apps)

The picture in this post is made by Nikki Veldkamp.Wie: 
We Are Still Here

Afgelopen zaterdag zijn we in Amsterdam de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid dat vluchtelingen en andere migranten het recht ontzegt om geaccepteerd en gerespecteerd te worden. De demo was sterk en krachtig, met 250 mensen die slogans scandeerden gedurende de hele route van 7 km in Amsterdam Oost, de Pijp en Oostelijke Binnenstad.

We hebben meer dan 2000 flyers verspreid en we kregen voornamelijk positieve reacties van omstanders. Sommigen sloten zich direct bij het protest aan <3

We waren deze keer met 250 demonstranten en we hopen de volgende keer met nog meer te zijn. De organiserende groep was erg blij met de opkomst en de energie in de demo. We gaan de opties voor volgende acties bespreken en zullen jullie op de hoogte houden.

Een van de vele problemen is dat mensen die in het programma van de LVV (pilot Landelijk Vreemdelingenvoorziening) in Amsterdam verblijven te horen krijgen dat hun programma is afgelopen, er niets meer te doen valt en dat ze weer op straat worden gezet. Alle (zogenaamde) hulp van de gemeente houdt op. De mensen in kwestie en medestanders zijn op zoek naar manieren om verdere huisuitzettingen te stoppen en te voorkomen. De LVV-locaties zijn niet perse fijn om in te wonen, er is altijd stress omdat je steeds gevraagd wordt dingen te doen die niet je eigen keuze zijn. Maar je voelt je verplicht om mee te werken omdat je er anders uit de opvang kan worden gezet. Je moet bijvoorbeeld opnieuw naar de ambassade van het land waar je uit gevlucht bent, omdat de IND niet gelooft dat je uit dat land komt en daarom je vluchtverhaal überhaupt niet beoordeeld. Maar de mensen op die ambassade zijn niet te vertrouwen en zullen je waarschijnlijk als vuilnis behandelen. En zelfs als je gaat zal dat niet iets opleveren dat door de IND geaccepteerd zal worden. De IND zal altijd een nieuw argument vinden om te zeggen dat ze je nog steeds niet geloven. Bijvoorbeeld als het je zou lukken om een document van de ambassade te krijgen, zal de IND zeggen dat het geen hard bewijs is omdat de ambassade omgekocht kan zijn. Dus wat heeft het eigenlijk voor zin om gedwongen te worden naar de ambassade te gaan? Waarmee je ook nog eens vrienden en familie die nog in je land van herkomst wonen in gevaar kan brengen.
Een ander voorbeeld is dat je moet doen alsof je meewerkt aan je vertrek uit Nederland, om te voorkomen dat je je opvang verliest. Sommigen willen eigenlijk heel graag weg uit Nederland omdat hun verblijf hier helemaal niet goed is. Maar waar moet je naartoe? Het land waar je vandaan gevlucht bent is geen optie, en alle andere EU-landen zullen je niet accepteren omdat je altijd terugverwezen zult worden naar Nederland. En geen enkel ander land zal je een verblijfsvergunning geven.

In de opvang moet je altijd je kamer delen. Soms is dat fijn, maar er zullen zeker ook veel momenten zijn dat je behoefte hebt aan meer privacy en dat je even alleen wilt zijn. En iedereen om je heen heeft eigen stress over van alles en nog wat: waar moet je blijven als je uit de opvang wordt gezet, wanneer word je ooit nog geaccepteerd in dit land of waar dan ook, en wanneer kun je weer toekomstplannen maken en een leven beginnen. Daarbovenop komt misschien ook nog een hoop stress over de vreselijke dingen die in je land van herkomst gebeuren.

Als je in de stad loopt en de politie ziet, word je gestrest, want wat gaan ze doen? Misschien vragen ze je om papieren, misschien nemen ze je met geweld mee naar een detentiecentrum, en misschien moet je weer een jaar van je leven in de gevangenis doorbrengen omdat Nederland je weigert te accepteren.

Proberen een leuke activiteit te hebben om de cirkel van stress te doorbreken is ook ingewikkelder geworden. Want natuurlijk is zelfs het krijgen van een QR-code voor jou onmogelijk gemaakt omdat je geen BSN en DigiD hebt. Ze zeggen dat ze aan een oplossing werken, maar het duurt verdomd lang en zelfs met hulp van maatschappelijk werkers die naar de GGD bellen en urenlang met de GGD discussiëren en uiteindelijk een code toegezegd krijgen, heb je die nog steeds niet in handen.

Dit en nog veel meer redenen is waarom we blijven vechten voor verandering van het systeem, het is duidelijk dat de LVV niet de oplossing is waar mensen naar op zoek zijn.

Voor meer verslagen over de demo van 23 oktober zie:
https://www.doorbraak.eu/energieke-demonstratie-van-vluchtelingengroep-w...
https://www.youtube.com/watch?v=-wKKQk8v5gU

Verder raden we aan om deze nieuwe podcast te luisteren: De Verbranders. De tweede aflevering is met Maryama Omar, zij spreekt over haar tijd binnen Wij Zijn Hier.
Twitter: https://twitter.com/deverbranders
Instagram: https://www.instagram.com/deverbranders/
https://open.spotify.com/show/2rGvPiNTetWjImQT39sT2X?si=-JEgUc03T0eWQhOX...
(en ook te vinden in andere podcast apps)

De foto in dit bericht is gemaakt door Nikki Veldkamp.Wie: 
We Are Still Here

FunX heeft er ook aandacht aan besteed:
https://www.funx.nl/news/besef/61635631-13ed-4afb-a53d-dbdf0f4611ee/sami...Wie: 
We Are Still Here

FunX heeft er ook nog een duidelijke podcast over gemaakt:

https://www.funx.nl/podcasts/beseft/61559/16-ongedocumenteerd-in-nederla...Wie: 
We Are Still Here

Een update:

Er zijn inmiddels dagvaardingen uitgebracht door de gemeente Amsterdam. Er zijn 2 zittingen op 16 november en 2 op 22 november. Het betreft 2 mannen en 2 vrouwen. De 2 vrouwen worden op dit moment opgevangen in de Maya Angelou Opvang. Zij waren tevens betrokken bij de organisatie van de demonstratie op 23 oktober jl.

Er zijn woensdag 10 november vragen over gesteld door Bij1 in de Amsterdamse gemeenteraad. De reactie van wethouder Rutger Groot Wassink was meer van hetzelfde: Hij gaf geen reactie op de specifieke vraag over de ongedocumenteerde Surinaamse vrouw die de gemeente Amsterdam op straat wil zetten terwijl de gemeente zich tegelijkertijd hard maakt richting het rijk om tot een oplossing te komen voor oudere Surinaamse geilligaliseerden. Die als Nederlander geboren werden en na de dekolonisatie van Suriname hun Nederlandse nationaliteit moesten inleveren. Verder verwees de wethouder naar de LVV afspraken: afspraak is afspraak, hij wil nu geen wijzigingen doorvoeren, maar de evaluatie die voor volgend jaar gepland staat afwachten. Hij staat er niet voor open om alternatieve opvang te regelen. Ondertussen schrijft GroenLinks wel in haar partijprogramma: in Amsterdam slaapt niemand op straat. Typisch.

De kort gedingen betekenen dat de gemeente Amsterdam duidelijk van plan is de komende weken mensen zonder perspectief op straat te gaan zetten. De LVV filtert in feite de 'perspectieflozen' eruit, voor hen houdt de opvang en begeleiding na 18 maanden LVV op. De vervolgstap is dat de groep weer op straat wordt gezet, waar ze al vandaan kwamen.

In de aanzegging tot ontruiming wordt eigenlijk niets onderbouwd. In eerdere fases (sommatie tot vertrek) werd door de betrokkenen al bezwaar gemaakt tegen het gebrek aan onderbouwing, maar op deze bezwaarschriften wordt gewoonweg niet gereageerd door de gemeente Amsterdam en zo komen we dus ook nooit bij de bevoegde rechter uit om zich hierover te buigen. Wel wordt in de dagvaarding gesteld dat er niet meegewerkt is door betrokkene. Zonder geobjectiveerd uit te leggen waar ze dan exact aan mee had moeten werken en wat ze dan precies verzaakt heeft te doen. Ook wordt nergens vermeld wat de betrokken partijen binnen de LVV die zich volgens de samenwerkingsafspraken -vastgelegd in een convenant- zouden inspannen om te komen tot oplossingen, nu werkelijk gedaan hebben. Er zijn alleen documenten met standaardteksten in de dagvaarding te vinden. Dit is wel relevant want zo wordt er dus weer geen dossier opgebouwd dat zou kunnen helpen. Er wordt totaal voorbij gegaan aan het feit dat in het geval van de eerste gedagvaarde bijvoorbeeld, ze al 10 jaar in Nederland is en ontzettend veel gedaan heeft om te proberen aan te tonen dat ze Eritrese is. En dat bewijsstukken die ze aanlevert niet geaccepteerd worden door de IND en ze steeds weer onderbouwt waarom meer brondocumenten regelen niet lukt. Duidelijk is dat ze ook niet terug kan naar Eritrea. Al zou ze willen, de ambassade verstrekt haar geen reisdocumenten. Betrokkene heeft er belang bij dat alle acties die zijn ondernomen wel genoemd worden. Zij zou daarmee de staat ervan kunnen overtuigen haar een verblijfsvergunning te verlenen, ofwel op grond van asiel, ofwel op grond van buiten schuld niet kunnen terugkeren naar land van herkomst.

In het kort geding is de stelling van de gemeente Amsterdam dat aan mensenrechten niet hoeft te worden getoetst. Dat moet maar ergens anders gebeuren, door de staatssecretaris. Wie de toetsende rechtelijke instantie is, is weer niet aan de gemeente. De gemeente Amsterdam verwijst naar de staatssecretaris maar vergeet daarbij voor het gemak dat de gemeente naar eigen zeggen binnen de LVV namens de staatssecretaris opereert. En dan is het beleid dus niet buitenwettelijk begunstigend beleid, maar moet het gewoon voldoen aan de door Nederland geratificeerde verdragen.

De wethouder beloofde: 'we gaan binnen de LVV op zoek naar bestendige oplossingen'. In het handboek van het programma staat een tekening met de procesbeschrijvingen, bij het onderwerp uitstroom staan 3 opties: verblijfsrecht in NL, terugkeer naar land v. herkomst, doormigratie. Nergens staan: terug naar de straat. Maar de uitkomst is nu dat mensen worden gedagvaard om ze vervolgens zonder perspectief te klinkeren. Met daarbij de boodschap 'u moet plaats maken voor nieuwe personen die in aanmerking komen voor de opvang in de LVV' en 'meldt u zich maar bij de VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie) in Ter Apel'. Dit is natuurlijk een optie die enkel theoretisch bestaat. Voor mensen die niet terug kunnen of willen is de VBL, als ze er al heen zouden willen, helemaal niet toegankelijk. Mensen uit landen waarvan de DT&V weet dat uitzetting/terugkeer niet gaat lukken, en die om die reden de LVV nu zonder oplossing moeten verlaten, zullen niet worden toegelaten tot de VBL. Ook mensen die eerder al een VBL traject doorlopen hebben komen niet meer in aanmerking.

En die nieuwe personen die in aanmerking komen voor de opvang in de LVV, die worden straks ook weer geklinkerd.

Geen tijdelijke oplossingen, maar permanente verblijfsvergunningen!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech