rechtbank veroordeelt ontruiming ter apel

Nieuws, gepost door: nn op 24/05/2012 05:06:55

Wanneer: 24/05/2012 - 17:03

volgens de systeem media heeft de KG rechter de ontruiming "disproportioneel" en "onnodig" genoemd: http://www.nu.nl/binnenland/2818769/ontruiming-tentenkamp-was-disproport...

enige kans op een update wat dit nu betekend?Wie: 
nn

Ja, updates en uitspraak in de zaak staan in andere post:
https://www.indymedia.nl/node/5034Wie: 
Verslag van de zitting en uitspraak

Tentenkamp op wankele basis ontruimd

Op woensdag 23 mei heeft de advocaat van het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel vanaf het krieken van de dag aan alle betrokken instanties herhaaldelijk meegedeeld dat hij, als er een maatregel zou volgen tegen het voortbestaan van het tentenkamp, hij dat door een rechter wilde laten toetsen. Dat daar overheen is gewalst door met name de burgemeester van Vlagtwedde, die een, overigens nog steeds lopende, noodverordening uitvaardigde en direct begon met ontruimen, is een grof schandaal. Als er al sprake was van escalatie, waar de burgemeester niet moe van werd dat telkens te benadrukken, dan heeft deze onduidelijkheid over de rechtspositie en rechtsbescherming van de actievoerende asielzoekers daar zeker toe bijgedragen.

De voorlopige voorzieningen tegen het bevel en de verordening werden door de burgemeester niet afgewacht, waardoor ze een loopje met de rechten van de asielzoekers en en passant de rechtsstaat nam. Het tentenkamp is ontruimd, alle spullen verwijderd, de asielzoekers opgepakt en naar verschillende centra in het land gebracht en het weiland is weer een weiland. Met als bijzonderheid dat het het enige weiland in Nederland is met een permanente, oneindige noodverordening.

Vanochtend werden dus in een ietwat surrealistische setting de bezwaren van de mede-organisatoren van het tentenkamp op de rechtbank in Groningen behandeld. Buiten spandoeken ter ondersteuning van de vluchtelingen, en stukken roodwit lint uit het ontmantelde tentenkamp, binnen een juridisch steekspel over het belang van deze bijeenkomst. Is er wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een noodbevel of noodverordening? Daar werd over van mening verschild; indirect zou het wel kunnen door een strafrechter, als er sprake is van rechtsvervolging waarbij die noodverordening speelt, maar dat is hier niet het geval. De 118 arrestanten gaan kennelijk niet vervolgd worden. Civielrechtelijk ligt er een weg open, dat gaan de tentenkampers sowieso nog doen.

Het belang is natuurlijk evident; de manifestatie gaat om het zichtbaar maken van een maatschappelijk schrijnende situatie, om aandacht te vragen voor de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet kunnen, willen of mogen terugkeren naar het land van herkomst of die ook niet elders hun toekomst mogen opbouwen. De actie met het tentenkamp, waarin hun situatie zichtbaar werd voor de hele samenleving, waar ze hun verhaal konden vertellen en waar zelfs aandacht voor medische toestanden was, is door de ontruiming niet onherstelbaar gefrustreerd, want er ligt nu deze voorlopige voorziening waarin wordt geëist terug te keren naar het tentenkampterrein voor voortzetting van de manifestatie. Aldus de advocaat.

De advocaat van de burgemeester begon vervolgens in bijna apocalyptische termen een beeld te schetsen waarom er ‘doorgepakt’ moest worden: demonstratie begon op 8 mei klein, maar kreeg ‘een enorme aanzuigende werking’, ‘Somaliërs en Iraniërs meldden zich in grote getale’, het was ‘totaal onoverzichtelijk’, van buiten kon je niet meer zien wat zich binnen het kamp afspeelde, ‘mensen die zich voor auto’s gooiden, op auto’s sloegen’, ‘volkomen onoverzichtelijk, volkomen onhoudbaar’, 80 tenten ‘kriskras door elkaar’, ‘acuut brandgevaar’ en ‘legionella’. Er waren ‘herhaaldelijk onderlinge strubbelingen’ en de eigen ordedienst van de asielzoekers gaf in het weekend aan de greep te verliezen. Er waren ‘bijlen, zagen en ijzeren staven’ aanwezig op het kamp en die voorwerpen zouden bij een eventueel conflict gebruikt kunnen worden. Ook kwamen er twee mensen met Jerrycans aanlopen, die zijn direct gearresteerd.

Er waren veel zieken op het kamp, die medische zorg nodig hadden. Er was een geval van schurft, een longontsteking en suikerziekte. Er moest ingegrepen gaan worden, er gaan hele grote ongelukken gebeuren, was het idee van de burgemeester. Op die woensdagochtend blijven er 120 mensen op het kamp over en is de sfeer volgens de burgemeester ‘veel grimmiger’. Met de groep Somaliërs werd nog gesproken, die gaven aan niets te verliezen te hebben en ‘na ons de zondvloed’. Toen is om 13.45 ‘met een noodbevel’ de noodverordening afgekondigd, werd de Mobiele Eenheid ingezet en 118 mensen gearresteerd en alle spullen van het terrein verwijderd.

Hadden er geen andere, minder vergaande, maatregelen kunnen worden genomen wilde de rechter weten? De advocaat van de burgemeester begint weer over ‘escalerende hoeveelheden’ en draait zijn plaat weer van voren af aan. Dat zal hij tijdens de zitting nog een aantal maal doen, hij gelooft kennelijk in de kracht van de herhaling en minder in die van bewijsvoering.

Dan laat-ie nog vallen dat de basis van het noodbevel de ‘niet-aangemelde demonstratie’ was. De advocaat van het kamp maakt daar gehakt van; in de Algemene Plaatselijke Verordening van Vlagtwedde staat dat een mondelinge mededeling voldoende is. Bovendien is de burgemeester meerdere keren op het kamp geweest, dus hoeveel mededeling moet je nog hebben dan? En over de noodbevoegdheden; die mogen pas in beeld komen als andere voorliggende bevoegdheden niet in aanmerking komen.

Nergens blijkt dat de burgemeester zelfs maar heeft geprobeerd om in overleg met de bewoners van het tentenkamp de issues van brandveiligheid of watervoorziening te bespreken en op te lossen. Natuurlijk, de autoriteiten zaten helemaal niet te wachten op en veilige manifestatie, zonder brandgevaar en gevaar voor legionella-uitbraak. Dan zou immers weer een grondslag voor ontruiming wegvallen.

En er was wel degelijk toezicht: twee vaste agenten, waaronder de wijkagent uit Ter Apel, waren op eigen verzoek degenen die altijd het kamp konden inspecteren. Daarnaast was er continue overleg met de COA en het kamp is op hun verzoek ook beperkt en er is ook geen meubilair op het kamp toegelaten. De generator is buiten het woongedeelte van het kamp geplaatst (overigens waren de Jerrycans benzine voor de generator). Er waren per tent emmers, blusdekens en brandblussers aanwezig. De sloot in de nabijheid van het tentenkamp zou voldoende water hebben geboden om eventuele brandjes te blussen. De brandweer was overigens een dag voor de ontruiming richting de bewoners van het kamp aanmerkelijk positiever over de brandveiligheid dan in het rapport wat de burgemeester op de zitting openbaar maakte.

Dat de brandweer een ander beeld schetste richting de burgemeester was vooral ‘politiek handig’, aldus de advocaat van de demonstranten. Daarnaast missen de specificaties van het gevaar en had er natuurlijk overleg moeten plaatsvinden over de eventuele gevaren en hoe die op te lossen.

Voor wat betreft de gezondheid: er waren 3 verpleegkundigen en 2 artsen met grote regelmaat aanwezig in het kamp. En bij het uitgiftepunt van het water, een halve pallet met flessen, waren permanent mensen aanwezig die ervoor waakten dat het water te warm zou worden en gevaren voor de gezondheid zou opleveren.

De rechter heeft alle standpunten gehoord en sluit de zitting. Alvorens dat te doen wil hij nog toestemming van de advocaat van de demonstranten om stukken die de gemeente geheim wil houden wel door hem, de rechter dus, te laten meewegen in zijn oordeel. Die toestemming krijgt hij niet. Het zou gaan om stukken van ‘het crisisteam’, verslagen van de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en officier van justitie), observaties vanuit het AZC en verslagen van gesprekken met asielzoekers en betrokkenen aan wie vertrouwelijkheid is beloofd.

De rechter belooft voor 18.00 vandaag uitspraak te doen.

Update: en dat heeft-ie gedaan. De burgemeester had niet mogen ontruimen, maar had andere maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld ter verbetering van de brandveiligheid en de gezondheid. Dit betekent niet dat het tentenkamp mag terugkeren, want de noodverordening is nog steeds van kracht. Deze gaat door de advocaat in een civiele procedure aangevochten worden. Pas daarna is het duidelijk of het tentenkamp op die locatie nog toekomst heeft.

De hele uitspraak staat op www.rechtspraak.nl en dan hier http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx in het bovenste veld BW6584 invullenWie: 
nn

...en hier hoe leers dr over geschreven heeft:

25 mei 2012
Beëindiging tentenkamp in Ter Apel.

In antwoord op vragen van uw Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, Aanhangsel, nummer
2528) heb ik een reactie gegeven op ontstane situatie in Ter Apel. In het daaropvolgende spoeddebat
van 15 mei 2012 heb ik deze reactie nader toegelicht. Tijdens het spoeddebat heb ik, op vraag van uw
Kamer, toegezegd u na een eventuele beëindiging van de actie in Ter Apel te informeren.

Op 23 mei jl. zijn opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen in Ter Apel met het
verzoek om deze vragen diezelfde dag vóór 17 uur te beantwoorden. Aan dit verzoek heb ik voldaan.
Beëindiging van het tentenkamp was toen nog bezig. Daarom heb ik in de beantwoording nogmaals
toegezegd dat ik u zo spoedig mogelijk volledig zou informeren zodra de actie is afgelopen.
Met deze brief doe ik deze toezegging gestand. Voorts ga ik in op de door het lid Gesthuizen tijdens de
regeling van werkzaamheden van 24 mei gestelde vragen over de beëindiging van de actie.

Om de ontwikkelingen in Ter Apel in de juiste context te plaatsen, vind ik het belangrijk om de loop
van de gebeurtenissen in Ter Apel tot en met de beëindiging van het tentenkamp uiteen te zetten.

In mijn brief van 21 mei 2012 heb ik u gemeld dat ik de bewoners van het tentenkamp in Ter Apel
onderdak heb aangeboden tot de komst van de Iraakse minister van Migratie op 15 juni 2012 met wie ik
voornemens ben afspraken te maken over samenwerking rond terugkeer. Het aangeboden onderdak is
echter niet vrijblijvend, maar dienstig aan terugkeer en is geboden aan deze specifieke groep in hun
specifieke situatie. Hierdoor is het voortbestaan van het tentenkamp overbodig geworden. Dit heb ik in
een persoonlijk gesprek met de woordvoerders van de Iraakse groep toegelicht.

Op 22 mei 2012 heeft de burgemeester van Vlagtwedde, waar Ter Apel onder valt, vanuit haar
verantwoordelijkheid voor de openbare orde aan de woordvoeders van de bewoners van het
tentenkamp uitgelegd dat er verschillende inspecties hebben plaatsgevonden (gezondheid,
brandveiligheid en watervoorziening). Op basis van deze inspecties heeft de burgemeester
geconstateerd dat de veiligheid van de mensen in het kamp niet langer kan worden gegarandeerd. Om
die reden is de burgemeester op 22 mei 2012 gestart met voorbereidingen om het verblijf te beëindigen.
Daarbij heeft de burgemeester de woordvoerders met klem geadviseerd het aanbod tot tijdelijk
onderdak te accepteren.

De woordvoerders van de Iraakse groep hebben op 23 mei 2012 definitief laten weten dat ze ingingen
op mijn aanbod. De groep Irakezen, ongeveer 230 vreemdelingen, heeft hierop het terrein vrijwillig
verlaten. Daarnaast hebben ongeveer 30 vreemdelingen met een andere nationaliteit ook van dit
aanbod gebruikt gemaakt. Nadat deze vreemdelingen hun verblijf in het tentenkamp vrijwillig hebben
beëindigd, heeft identiteitsonderzoek plaatsgevonden en is de verblijfsstatus van de vreemdelingen
nagegaan. Alle vreemdelingen zijn intussen naar verschillende locaties van het COA overgebracht, op
een enkeling na die elders onderdak had.

Het verblijf in een locatie van het COA gaat gepaard met de oplegging van een vrijheidsbeperkende
maatregel in het kader van artikel 56 van de Vreemdelingenwet. De vrijheidsbeperkende maatregel
maakt het mogelijk deze vreemdelingen in het zicht van de overheid te houden ter voorbereiding op
terugkeer. Deze maatregel betekent dat de vreemdelingen de locatie van het COA weliswaar mogen
verlaten, maar wel verplicht zijn om binnen de grenzen van de gemeente te blijven waar de locatie van
het COA is gevestigd. Ook zullen de vreemdelingen zich wekelijks moeten melden bij de
Vreemdelingenpolitie.
Met de groep vreemdelingen die hun verblijf in het tentenkamp vrijwillig hebben gestaakt, is
afgesproken dat tot de komst van de Iraakse minister de terugkeeractiviteiten beperkt blijven tot
activiteiten die informatief van aard zijn. Er vinden gedurende deze periode geen vertrekgesprekken
plaats.

De bewoners van het tentenkamp die niet zijn ingegaan op mijn aanbod, hebben hun verblijf
voortgezet in het tentenkamp. In de middag van 23 mei 2012 heeft de burgemeester, gelet op de vrees
voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige personen, een noodbevel en een noodverordening
uitgevaardigd op grond van de gemeentewet. Op basis hiervan is de resterende groep aangezegd om
hun verblijf in het tentenkamp te beëindigen.
Naar aanleiding hiervan zijn ongeveer 110 vreemdelingen staande gehouden. Het betreft met name
Somalische en Iraanse vreemdelingen. Aan deze vreemdelingen is een vrijheidsbeperkende maatregel
opgelegd in een locatie van het COA met een dagelijkse meldplicht. Met deze groep zal aan de slag
worden gegaan om deze vreemdelingen tot terugkeer te bewegen, onder meer in vertrekgesprekken.

Uw Kamer heeft mij ook gevraagd naar de inzet van Mobiele Eenheid bij de beëindiging van de actie in
Ter Apel. Zoals ik tijdens het spoeddebat van 15 mei jl. heb toegelicht behoort het handhaven van de
openbare orde en de inzet van de politie in dat kader tot de bevoegdheid van de burgemeester. De
burgemeester heeft mij gemeld dat de inzet van de politie heeft plaatsgevonden conform een daartoe
opgesteld draaiboek. Zij heeft mij gemeld dat de gekozen politie-inzet noodzakelijk en proportioneel is
geweest. Ik sluit me daarbij aan.

Op 24 mei 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen uitspraak gedaan in een
kort geding tegen de beëindiging van de actie in Ter Apel. De rechter oordeelde dat het gegeven
noodbevel disproportioneel was. Desondanks heeft de rechter geen reden gezien het noodbevel te
schorsen. De burgemeester heeft laten weten bij een eventuele start van een nieuwe actie te zullen
optreden.

Datum
25 mei 2012
Kenmerk
2012-0000307299
De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
G.B.M. Leers

http://t.co/68g15Nn2


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech