Ter Apel - Kamp alsnog ontruimd na noodverordening gemeente

Nieuws, gepost door: No Border Netwerk op 23/05/2012 05:02:40

Wanneer: 23/05/2012 - 13:32

Om 13.45 uur heeft burgemeester Kompier van de gemeente Vlagtwedde een noodverordening uit doen gaan, met als strekking een verbod op voortzetting van het tentenkamp op grond van een hele rij flauwekulargumenten, waaronder het 'genereuze' aanbod van minister Leers voor tijdelijk onderdak en het feit dat het COA een einde wil aan het kamp.

De tekst van de noodverordening is te vinden via http://www.vlagtwedde.nl/Dossiers/Noodverordening-Tentenkamp.

Tags: No Borders Ter Apel vluchtelingen op straat


Wie: 
No Border Netwerk

Volgens een bericht op de website van het Dagblad van het Noorden zijn politie en ME inmiddels met de ontruiming van het tentenkamp begonnen: http://www.dvhn.nl/incoming/article9072011.ece/Ontruiming-tentenkamp-Ter...Wie: 
agMM

15:30
door mensen die in de buurt rondhangen (kunnen niet terplaatste komen door de aanwezige smeris) is er hard geschreeuw vernomen uit het kamp. gevreesd word op hardhandige arrestatie van alle mensen. ook is er een grote arrastanten bus aanwezig. meer updates volgen zosnel mogelijk.

ongeveer tien minuten later:
De eerste arrestaties zijn zojuist gevallen ook omstanders worden bedreigd met arrestatie.Wie: 
agMM

http://nos.nl/artikel/375954-tentenkamp-ter-apel-moet-weg.html

op de fotos is goed te zien dat er in elk geval wel geld genoeg is voor smeris inzet.Wie: 
no borders

4.08 u.

telefonische update van M2MJo: er staat een kordon ME klaar om het kamp leeg te vegen. Er wordt geprotesteerd/verzet geboden vanuit het kamp.Wie: 
No Border Netwerk

Update van STIL:

Twaalf ME-busjes en 60(?) ME-ers starten nu ontruiming kamp, alhoewel nog
geen arrestatie (16u), NOS zegt van wel, Ze zijn al begonnen met tenten
vernietigen zegt Nizami.Wie: 
No Border Netwerk

Update van STIL:

Politie staat niet toe om persoonlijke spullen te pakken. Een Somalische
jongen gearresteerd. Zegt Ali Mohamed Abdille. (16u10)

In tegenstelling tot berichten in sommige media, hebben slechts 20 Irakezen
van de in totaal 388 vluchtelingen, het aanbod voor opvang tot half juni
geaccepteerd. Wel zijn Afghanen en Irakezen en n.a.w. ook Azerbeidjanen
vertrokken voordat het gebied is afgezet.Wie: 
agMM

alle tenten zijn platgegooid door de ruim 200 me-ers alle mensen worden een voor een aangehouden door agenten in burger. nog ongeveer zestig mensen aanwezig in het kamp.Wie: 
agMM

zestig mensen omsingeld door me in het kamp. de stillen worden van water voorzien, de vluchtelingen niet.

linie me stapt naar voren staan bijna tegen de groep aan.Wie: 
no borders

16.39 update stil:

40 mensen gearresteerd, ongeveer 70 worden nog twee bij twee gefouilleerd,
zegt Sam, Somaliër. Twee mensen met bloeddrukproblemen zijn flauwgevallen.

Het is niet duidelijk of er nu 110 of 167 mensen in totaal opgepakt worden.Wie: 
All Included

Kan achterhaald worden waar de arrestanten heen worden gebracht zodat we vanavond kunnen gaan zwaaien?Wie: 
nn

NOODVERORDENING

DE BURGEMEESTER VAN VLAGTWEDDE

OVERWEGENDE

dat er tussen 8 mei 2012 en 23 mei 2012 een betoging heeft plaatsgevonden in de vorm van een tentenkamp aan de Ter Apelervenen te Ter Apel, gericht tegen het door het Rijk gevoerde beleid inzake uitgeprocedeerde asielzoekers;
dat dit tentenkamp (overwegend) bevolkt wordt door (uitgeprocedeerde) vreemdelingen, die onderdak wensen en een herbeoordeling van hun status;
dat op 22 mei 2012 de Tweede Kamer der Staten-Generaal moties, waarin de regering werd uitgenodigd om deze vreemdelingen, onderdak te verschaffen heeft afgewezen;
dat de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de in het tentenkamp verblijvende vreemdelingen heeft aangeboden onderdak te verschaffen in één van de opvanglocaties tot 15 juni aanstaande;
dat een deel van de verblijvende vreemdelingen het aanbod van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel heeft aangenomen;
dat de heden in het tentenkamp verblijvende vreemdelingen hebben afgewezen;
dat het tentenkamp in eerste instantie is aangemerkt als een manifestering van gedachten en gevoelens in de zin van de Wet Openbare Manifestaties;
dat in de loop van de tijd sinds 8 mei het aantal tenten sterk is gegroeid en (daarmee) ook het aantal aanwezigen in het tentenkamp;
dat daarmee het karakter van het tentenkamp aan het veranderen is van een plaats waar het zwaartepunt lag bij het openbaren van gedachten en gevoelens tot een plaats waar de nadruk ligt op het verschaffen van bewoning en verzorging aan uitgeprocedeerde vreemdelingen;
dat door de toename van het aantal tenten en het aantal aanwezigen de situatie in het tentenkamp ondoorzichtig is geworden en daarmee potentieel gevaarlijk;
dat dit gevaar wordt versterkt doordat toezicht door de reguliere politie door de aanwezigen in het tentenkamp niet op prijs wordt gesteld;
dat op 22 mei 2012 een controle is uitgevoerd door de regionale brandweer;
dat de brandweer heeft geconstateerd dat sprake is van een acuut gevaar voor brand, immers er is sprake van open vuur, nylon tenten, waarbij de vluchtwegen worden belemmerd door de aanwezige scheerlijnen
dat de inspecteur van het waterleidingbedrijf heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het drinkwater sterk verminderd door de aanwezige nooddrinkwatervoorziening, mede gelet op de hoge temperaturen
dat het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA) heeft verzocht om beëindiging van het tentenkamp op het hun in bruikleen gegeven grondgebied;
dat in het kader van (brand)veiligheid gevreesd diende te worden voor de veiligheid van personen in het tentenkamp;
dat het op grond van artikel 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde niet is toegestaan om ten behoeve van nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd, dan wel wanneer een planologische ontheffing is verleend;
dat het aangewezen gebied (zijnde het zgn. populierenveld) niet als zodanig is opgenomen in het bestemmingsplan en er geen planologische ontheffing is verleend;
het terrein is ongeschikt voor het langdurig verblijf van personen in tenten, laat staan in deze omvang en intensiteit;
dat het tentenkamp om die reden middels het bevel d.d. 23 mei 2012 is beëindigd;
dat bij hervatting van het tentenkamp gevreesd moet worden voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden als bedoeld in artikel 175, lid 1 van de Gemeentewet,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, mede gelet op artikel 172, lid 3 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1
Het is een ieder verboden zich vanaf woensdag 23 mei 2012 zich op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied.

Onder dit gebied wordt verstaan het gebied begrensd door de berm van de N366 en de noordelijke grens van het perceel met kadastraal nummer I 4253, provinciegrens Borger-Odoorn en de zuidelijke grens van het perceel met kadastraal nummer I 4275.

Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld.

Artikel 2
Het is een ieder verboden om binnen een straal van 5 kilometer buiten het gebied, zoals bedoeld in artikel 1, op of aan de openbare weg bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen voorhanden te hebben, te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te bemoeilijken.

Artikel 3
Een ieder die zich binnen het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied in de openbare ruimte bevindt is verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van de politie zich terstond uit dit gebied te verwijderen, behoudens de gebruikers van in dit gebied gelegen gebouwen.

Artikel 4
1. Deze verordening treedt in werking op het moment van bekendmaking.
2. Deze verordening wordt bekendgemaakt door bekendmaking via de lokale pers, door middel van het aanplakken in het publicatiekastje van het gemeentehuis en door vermelding op de gemeentelijke website.

Niet naleving van de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Stafrecht.

Sellingen, 23 mei 2012, 13.10 uur

De burgemeester van Vlagtwedde,

Mevrouw L.A.M. KompierWie: 
nn

Ik ga er vanuit gezien het aantal dat er mensen in elke mogelijke gevangenis warden opgeborgen. Het kan dat mensen eerst naar groningen worden gebracht maar ik vermoed dat ze per direct de vreemdelingen detentie in gaan.Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
no borders

17.12

!30 mensen bijna of helemaal opgepakt, inclusief een arts en Marianne
Bathoorn ondersteuner van het kamp. De arts hielp ons al drie dagen in het
kamp, vertelt Ali. Een paar vrouwen uit Eritrea en Ethiopië hebben wel het
aanbod van opvang geaccepteerd.Wie: 
agMM

op de afgesloten weg heeft zich een groep symphatisanten verzameld. zojuist zijn drie arrestanten bussen vertrokken met vluchtelingen de rest(25-30) word nu in groepjes van 5-6 mensen gearresteerd.Wie: 
no borders

update 18 uur, van waarnemer ter plekke

De arrestanten zijn Iraniers en Somaliers die niet akkoord zijn gegaan met de deal van Leers. Ze zijn op de grond gaan zitten leuzen roepen en zingen. Ze zijn gearresteerd. Dit is volgens deze waarnemer vrij rustig gegaan doordat zij geen verzet pleegden. Ze zijn afgevoerd in drie grote bussen van de dienst vervoer en ondersteuning van de dienst justitiële inrichtingen (de bekende gevangenen bussen van justitie).
Op dit moment, kort na 18 uur, zitten er nog 10 à 15 mensen op de grond. Er komen nog wat kleinere busjes aan om hen in af te voeren.Wie: 
nn

alle vluchtelingen zijn nu opgepakt.Wie: 
no borders

Informatie verkregen van de politievoorlichter ter plekke

Er zijn 117 arrestanten waarvan 2 sympathisanten en de rest vluchtelingen.
Ze zijn overgebracht naar het cellencomplex aan de Hooghoutstraat in Groningen.
heeft iemand een precies adres daarvan?

nieuwsbrief STIL om 19 uur wist het nog niet, heb het doorgegeven daar, dit is de nieuwsbrief:

19 u:

Alle 130 arrestanten (i.i.g. meer dan 100, en zeker meer dan 50, het getal
dat in sommige media gezegd is) in Ter Apel zijn in grote en kleine
justitiebussen (van de DJI) meegenomen. Nog niet bekend is waarheen ze
gebracht worden. Wel is er grote kans dat ze snel vrijgelaten worden en
weer op straat belanden omdat ze allen onuitzetbaar zijn.

De groep van 18 Somaliërs van het eerste tentenkamp die in december werd
opgesloten in vreemdelingenbewaring kreeg later meer dan duizend euro
schadevergoeding pp omdat de bewaring niet rechtmatig was geweest. Er was
immers geen zicht op uitzetting, vond de rechtbank Groningen. Het hoger
beroep dat de minister hierop instelde trok hij op het laatste nippertje in
(zie eerdere berichten http:/stil2.wordpress.com). Hij zei toen dat
uitzetting in praktijk 'moeilijk realiseerbaar' was zodat hij de naar eigen
zeggen al geboekte vluchten naar Mogadishu moest cancelen.

In zijn laatste brief over Somalië (22 mei aan de Tweede Kamer) doet de
minister het voorkomen of de afspraken die hij met de TFG in Moga heeft
gedwongen uitzetting wel weer mogelijk maken. De Somaliërs in VBL Vught
beschikken echter over een bbc-radio opname waarin de TFG zelf zegt dat ze
hier niet aan meewerken.(zie woordvoerders onder eerdere berichten, m.n.
'what do we Somalians want'.Wie: 
nn

reclame promotie filmpje - braak - over dit cellencomplex gevonden, maar nog geen exact adres. Is er iemand uit Groningen die deze info kan verschaffen?

http://youtu.be/RNUwGD9l-CkWie: 
R Arens

Hoe minderwaardig kun je zijn als burgemeester of minister? Gaan we nu alle deportatiecentra in dit "land" ontruimen, die zijn immers onveilig fysiek/mentaal, mensonwaardig. Spreekt voor zich voor zich dat mensen al helemaal niet terug "moeten" want daar is het pas echt onveilig!!!Wie: 
nn
Foto: 
AttachmentSize
P1020642.jpeg3.9 MB


Wie: 
Groningen

Cellecomplex Hooghoudtstraat is tegenover stavasius holding bv (zie google maps).Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

De twee Nederlanders Marianne en de arts zouden zijn vrijgelaten, de anderen zouden deels al onderweg zijn naar andere plaatsen (??).

Heeft de foto-plaatser zin de foto's te sturen naar vluchtelingenopstraat (facebook of @gmail.com)Wie: 
no borders

laatste nieuws van STIL

23.39

De 117 in Ter Apel aangehouden vluchtelingen uit Somalië, Iran, Eritrea en Ethiopië worden door de politie Groningen overgedragen aan het COA en waarschijnlijk in een VBL geplaatst.Wie: 
nn

‎23.39

De 117 in Ter Apel aangehouden vluchtelingen uit Somalië, Iran, Eritrea en Ethiopië worden door de politie Groningen overgedragen aan het COA en waarschijnlijk in een VBL geplaatst. Of ze hier blij mee zijn, weet ik niet...

Een persoon zegt dat een vrouw, een van de arrestanten, vanaf het politiebureau gebeld heeft en hetzelfde gezegd heeft.

Het is dan een soort gedwongen plaatsing, vergelijkbaar als dat wat met de Somaliers van het eerste tentenkamp gebeurde, na hun vreemdelingendetentie in Rotterdam. Ze waren toen van plan direct weer hun tenten in Ter Apel op te zetten maar werden in een VBL geplaatst, terwijl ze zeiden nergens aan mee te willen werken. Ze zitten daar nu al zes maanden.Wie: 
no borders

VBL ofwel vrijheid beperkende locatie, voorheen vertrekcentrum geheten.

Er zijn er twee: Ter Apel en Vught. Vught sluit vanaf 1 oktober. Blijft Ter Apel over.

1 x daags verplicht stempelen om 10 uur.
Eerste keer niet stempelen: boete van 15 euro.
Tweede keer niet stempelen sta je op straat.

Zie meer info op: http://www.vrijheidvanbeweging.nl/fortnederland/ter_apel.htmlWie: 
no borders

nieuwsbrief STIL

*Update Vluchtelingen Tentenkamp donderdag 24 mei*

Mogelijk kunnen we niet direct de uitspraak van de rechtbank Groningen mailen. U/je kunt wel de facebook van vluchtelingenopstraat in de gaten houden en evt indymedia.nl.

*Update in het kort:*
• Somaliërs van de drie tentenkampen nu bij elkaar in de VBL Vught - 'Ze koken nu voor ons'
• Vluchtelingen in VBL weigeren dagelijks te stempelen - 'We zijn geen criminelen. We zijn vluchtelingen'
• Arrestanten naar twee AZC's en 1 VBL - Vluchtelingen in AZC's mogen de stad niet uit
• Irakezen hebben toezegging van ambassadeur - 'Hij zal niet meewerken aan gedwongen terugkeer'
• Irakezen verwachten geen uitzetting of opstraatzetting na bezoek Iraakse minister half juni
*• Uitslag kort geding vanmiddag - 'Pas als we uitgeslapen zijn, praten we over nieuw kamp opzetten of niet'*Wie: 
nn

Tja daar heb je dan wat aan! Inmiddels is het kamp wel ontruimd. Ik schaam me om Nederlander te zijn.

http://www.nu.nl/binnenland/2818769/ontruiming-tentenkamp-was-disproport...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
All Included

News regarding mass deportation of Iraqis from Sweden

A planned mass deportation of refugees to Iraq was cancelled this Tuesday (May 22, 2012). According to the Swedish border police the flight was cancelled due to a sandstorm. We believe it is due to the political pressure from people in Iraq that don't accpet the humiliating
deportations of Iraqis. According to activists, Iraqi media has criticized the forced deportations.
The refugees waiting to be deported have been told that the flight will be replanned to later this week or next week.

This doesn't mean that Sweden stops the deportations but we hope it is a step in the right direction. We continue our work against mass
deportations until they are stopped!

Aktion mot deportation,
Malmö-Lund, Sweden___________________________


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech