Amsterdam: Genocidale Straatnaamborden beklad

Ruis, gepost door: Bloed Aan Hun Handen Collectief op 23/06/2020 06:11:15

Waar: Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 23/06/2020 - 10:16

[English below] Vanochtend zijn straatnaamborden waarop oorlogscriminelen en moordenaars worden verheerlijkt beklad met rode verf in de Admiralenbuurt en de Baarsjes in Amsterdam.
De gewelddadige en genocidale geschiedenis van Nederland, en Europa in het algemeen, wordt gevierd in deze buurten doordat veel straten en pleinen naar massamoordende kolonisten en hun handlangers zijn vernoemd.

Deze straatnaamborden, waarop beruchte kolonisten geëerd worden, zijn besmeurd met rode verf. Deze rode verf symboliseert het bloed wat aan de handen van deze moordenaars kleeft, en daarmee aan de gemeente Amsterdam die hun nalatenschap in stand houdt door hen als helden van vroeger te beschrijven.

Femke van het Bloed Aan Hun Handen Collectief zegt: 'Waarom wordt genocidale geschiedenis verheerlijkt in onze straten? Hoe kunnen we als maatschappij tegen racisme en genocide zijn als we voortdurend de gezichten en namen van deze racistische moordenaars laten zien? We eisen dat de gemeente Amsterdam alle straatnamen hernoemd, en standbeelden en monumenten verwijderd, waar die onze koloniale geschiedenis verheerlijken. Haal ze neer of wij zullen het doen!'

De besmeurde borden en wie ze verheerlijken:

Witte de Withstraat
Deze straat is vernoemd naar de bijzonder meedogenloze, koloniale kapitein Witte de With (1599-1658), die met geestdrift werkte voor zowel de West-Indische Compagnie als de Oost-Indische Compagnie (WIC en VOC), voornamelijk in Indonesië en India. Voorbeelden van zijn venijnig enthousiasme en koloniale mentaliteit zijn de verwoesting van de stad Jaya Karta en het vernietigen van 90.000 kruidnagelbomen in de Molukken als een strafmaatregel en om de prijs van kruidnagel op te drijven zodat het Nederlandse rijk daarvan kon profiteren. Hiermee werden de bestaansmiddelen van de lokale bevolking verwoest.

Vasco De Gamastraat
De Vasco De Gamastraat is vernoemd naar een Portugese graaf en koopman, de eerste Europeaan die naar India vaarde. Een van zijn vele bloedige misdaden is het geven van het bevel tot het vermoorden van honderden islamitische pelgrims om handelsconcurrentie te onderdrukken.

Hudsonstraat
Hudson (1565-1611) was in dienst van de VOC om zeeroutes naar Azië te vinden. Hij bereikte land nabij Nova Scotia, Canada, waar onder zijn leiding First Nation dorpen werden aangevallen en geplunderd omdat ze geen interesse hadden in 'handel'. Zijn reis leidde tot Nederlandse invloeden in de regio en tot de bonthandel die bloeide toen een handelspost tot stand kwam in Albany in 1614. Nieuw Amsterdam op het eiland Manhattan werd de hoofdstad van Nieuw Nederland in 1625.

Cabralstraat
Cabral (1457-1620) wordt gezien als de 'Europese ontdekker van Brazilië', en claimde Brazilië voor Portugal door met geweld het land en middelen van de oorspronkelijke bevolking in bezit te nemen. Hij maakte de weg vrij voor gewelddadige koloniale uitbuiting in Brazilië, India en over de hele wereld. Hij volgde de instructies van Vasco De Gama om India te bereiken, wat laat zien dat deze schurken verbonden zijn in de koloniale geschiedenis.

-------------ENGLISH-------------

23/06/2020 – Amsterdam Genocidal Street Signs Desecrated

This morning street signs that celebrate war criminals and murderers in Admiralenbuurt and De Baarsjes in Amsterdam were found splattered with red paint.

The violent, genocidal history of The Netherlands, and of Europe more generally, is celebrated in these neighbourhoods by many streets being named after mass murdering colonisers and their conspirators.

These street signs, celebrating famous colonisers, were found ruined with red paint to symbolise the blood that is on the hands of these murderers, and on the municipality of Amsterdam, which is perpetuating their legacy by describing them as heroes from the past.

Femke from the Bloed Aan Hun Handen Collective says: 'Why should our streets glorify genocidal history? How can we truly be a society against racism and genocide if we systematically show the faces and names of racist murderers in our streets? We demand that the Amsterdam Municipality renames all the streets, and removes statues and monuments that glorify colonial history. Take them down or we will take them down for you!'

The painted street signs and who they glorify:

Witte de Withstraat
This street is named after a particularly ruthless high-ranking Dutch colonial naval officer Witte de With (1599-1658) who worked enthusiastically for both the Dutch West India Company and the Dutch East India Company (VOC and WIC), mostly in Indonesia and India. Examples of his vicious enthusiasm and colonial mindset are the destruction of the city of Jaya Karta and destroying 90,000 clove trees in the Moluccas as a punitive action to drive up the price of spices to benefit the Dutch Empire. This destroyed the livelihoods of local people.

Vasco De Gamastraat
Vasco De Gamastraat is named after a Portugese count and merchant who was the first European to sail to India, who ordered the killings of hundreds of Muslim pilgrims to quash trade competition, amongst other bloody crimes.

Hudsonstraat
Hudson (1565-1611) was employed by VOC to find sea ways to sail to Asia. He made landfall near Nova Scotia, Canada, where they assaulted and pillaged villages of First Nations people who would not ‘trade’ with them. His voyage was used to establish Dutch claims to the region and to the fur trade that prospered there when a trading post was established at Albany in 1614. New Amsterdam on Manhattan Island became the capital of New Netherland in 1625.

Cabralstraat
Cabral (1457-1620) is considered the 'European discoverer of Brazil,' claiming Brazil for Portugal, taking ownership of the land and resources from the indiginous population by force. He paved the way for vicious colonial exploits in Brazil, India and around the world. He followed Vasco De Gama's instructions to reach India, showing how connected these characters are in colonial history.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech