Stop the war on migrants - Call for demo

Aankondiging, gepost door: Anarchist Group Amsterdam op 10/03/2020 03:12:00

Wanneer: 14/03/2020 - 14:00

Demo 14/3, 14.00, Dam Square
Stop the War on Migrants

[English below]


De EU, de Turkse, en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. In de afgelopen dagen hebben vele immigranten geprobeerd via de grens van Turkije naar Griekenland over te steken, maar ze worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt tegen om het land binnen te komen, met de volledige steun van de EU.
Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er al een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten zijn aangevallen door nationalisten, terwijl “boze burgers” en racisten geweld hebben gebruikt om migranten tegen te houden om van boord te gaan van onveilige boten. In het grensgebied verzamelden het leger, de politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Tot nu toe zijn twee immigranten doodgeschoten en er zijn meerdere gewonden geraakt.
De Griekse mainstream media en de overheid verspreiden nepnieuws en beweren dat dit een "invasie" is, dat immigranten criminelen zijn en dat mensen hun land moeten beschermen. De realiteit is dat het sluiten van grenzen knelpunten veroorzaakt in de stroom van mensen, wat leidt tot schrijnende omstandigheden in het steeds afnemende aantal grensovergangen. Deze mediamanipulatie wordt toegepast wanneer de staat een "vijand" voor de samenleving wil creëren. Het tot zondebok maken van een groep is een beproefde methode om intolerantie te gebruiken om de status quo onbetwist te houden.
Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld – en nog veel meer daarvan dat eindigt in de zakken van degenen die aan de macht zijn – kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich veilig in Europa te vestigen en te leven. De prioriteit van de EU is echter om Fort Europa te bouwen. Wanneer de bazen goedkope arbeidskrachten nodig hebben, worden de grenzen geopend om immigranten op iedere mogelijke manier uit te buiten, zonder ze rechten te geven, en wanneer ze genoeg hebben, propageren ze dat immigranten een bedreiging zijn.
Grenzen doden! De EU en de NAVO maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden in landen in het Midden-Oosten met sancties en agressie tegen Iran, waardoor velen hun huizen ontvluchten op zoek naar een beter leven. De situatie in Libië is ontaard in chaos nadat de NAVO het land heeft gedestabiliseerd en de door de EU betaalde en getrainde kustwachters migranten stelselmatig neerschoten en doden. De EU heeft geprofiteerd van de oorlog en heeft Turkije eerder al omgekocht om degenen die proberen te vluchten gevangen te nemen. Nu de Turkse staat de grens heeft geopend, kan de EU dit wrede migratiebeleid niet langer uitbesteden en is de Griekse staat nu een gewelddadig "schild" geworden. Iedereen zou moeten worden geaccepteerd, of ze hun land nu verlaten vanwege oorlog, armoede, of een repressieve staat. De aarde is van niemand en niemand verlaat hun land zonder reden!
Niets is nog voorbij! Migranten hebben verschillende keren geprotesteerd over hun verschrikkelijke behandeling in Griekenland en Europa, en degenen die er niet in zijn geslaagd de grenzen te passeren, worstelen nog steeds om dit te doen na alles wat ze hebben meegemaakt; oorlogen, martelingen, geweld, honger en repressieve regeringen. Hun strijd is ook onze strijd, een sociale strijd tegen de uitbuiting van ons leven en voor een vrije samenleving. Een strijd die banden tussen ons creëert die geen autoriteit, geen baas en geen machtsstructuur kan verbreken.
We zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!
OPEN DE GRENZEN, PAPIEREN VOOR ALLE MIGRANTEN
VERNIETIG FORT EUROPA EN CONCENTRATIEKAMPEN
SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMO TEGEN DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN, zaterdag 14/3, 14.00, Dam
ANTIRACISME DEMO, zaterdag 21/3, 14.00, Dam
Anarchistische Groep Amsterdam
www.agamsterdam.org

[English]

STOP THE WAR ON MIGRANTS

The EU and the Turkish and Greek states have decided to play with human lives. In recent days many immigrants have been attempting to cross the border from Turkey to Greece, but are being violently blocked by Greek security forces. The Greek government has decided to close the borders and keep anyone seeking asylum from getting in the country - with the full support of the EU.

Frontex and the Greek coastguard violently prevent boats from reaching the Greek islands, with one child drowning so far. NGOs and journalists covering the incidents in the islands have been attacked by nationalists, while “angry civilians” and racists have used force to prevent migrants from disembarking from unsafe boats. At the land borders, the military, police forces, armed civilians and fascists have gathered to block immigrants by firing tear gas and even live ammo. Two immigrants have been shot dead so far and several wounded.

Greek mainstream media and the government propagate fake news claiming that this is an “invasion”, the immigrants are criminals and that people should protect their country. The reality is that closing borders creates bottlenecks in the flow of people, which leads to dire circumstances in fewer and fewer border crossings. This media manipulation is done whenever the state wants to create an “enemy” to society. Scapegoating is a tried and true method of using intolerance to keep the status quo unchallenged.

Meanwhile, refugees that are already in Greece live in camps in horrible conditions. The EU granted 700 million euros to the Greek state, much of it being used for military and police operations. All of this money - and much more that ends up in the pockets of those in power - could be used to help migrants safely arrive and settle in Europe. However, building a fortress Europe is a priority to the EU. Whenever the bosses need cheap labour hands, they open the borders to exploit immigrants in every way possible, without giving them rights, and whenever they have enough labour force, they propagate that immigrants are a threat.

Borders kill! The EU and NATO are guilty of war crimes in countries across the Middle East with sanctions and aggression against Iran causing many to flee their homes in search of a better life. The situation in Libya has degraded into chaos after NATO destabilized the country and EU-paid and trained coastguards routinely shoot and kill migrants. The EU has profited from war and previously bribed Turkey to detain those that attempt to flee. Now that the Turkish state has opened the border, the EU can no longer outsource this brutal migrant policy and the Greek state has now become a violent “shield”. Everyone should be accepted, whether they leave their country due to a war or poverty or a repressive state. The earth does not belong to anyone and no one leaves their land for no reason!

Nothing is over yet! Migrants have protested several times over their abysmal treatment in Greece and Europe and those who have not managed to pass the borders are still struggling to do it after all of what they have been through; wars, tortures, violence, hunger, and repressive governments. Their struggle is also our struggle, a social struggle against the exploitation of our lives and for a free society. Struggles which create bonds between us that no authority, no boss, and no power structure can break.

We are angry because the governments are playing with people’s lives. We welcome migrants in our neighbourhoods, our schools, our working places, and in our social struggles. Freedom of movement!

OPEN THE BORDERS, PAPERS TO ALL MIGRANTS
DEMOLISH FORTRESS EUROPE AND CONCENTRATION CAMPS
SOLIDARITY WILL WIN

DEMO AGAINST THE WAR ON MIGRANTS, Saturday 14/3, 14.00, Dam Square
ANTI-RACIST DEMO, Saturday 21/3, 14.00, Dam Square

Anarchist Group Amsterdam
www.agamsterdam.org

Tags: migrants


Wie: 
nn

Demo in Amsterdam against the war on migrants in the Greek border area CANCELLED

Hierbij informeren we jullie dat deze demonstratie wordt geannuleerd in de oorspronkelijke vorm. Als collectief weten we niet wat het risico zal zijn voor de mensen die de demo willen bijwonen. Daarom hebben we besloten het niet door te laten gaan.

We begrijpen de zorgen die mensen hebben over de verspreiding van het Corona-virus, maar dit betekent niet dat we onze aandacht moeten laten afleiden van wat er gebeurt aan de grenzen van Europa, wat de reguliere media al lijken te zijn vergeten.

Vluchtelingen die vastzitten in de grensgebieden van Fort Europa en op de Griekse eilanden leven al lange tijd in erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden. Deze mensen lopen al een groot risico ziek te worden, en geen enkele regering zorgt voor hen. De eerste gevallen van Corona hebben inmiddels een vluchtelingenkamp op Lesbos bereikt.

Corona mag niet worden gebruikt als xenofoob instrument om de grenzen te sluiten en buitenlanders de schuld te geven, zoals sommige fascistische regeringen en media reeds doen.

Er is al een humanitaire crisis aan de gang in een groot deel van de wereld, en zelfs binnen de grenzen van de Europese Unie. Er is oorlog, klimaatcrisis en de armoedecrisis, en mensen die dit volledig terecht ontvluchten. De armsten en meest kwetsbaren worden altijd het hardst en het snelst getroffen door dergelijke crises.

Wij als sociale bewegingen moeten leren van dit soort gebeurtenissen, want dit zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn. We moeten nieuwe manieren vinden om in solidariteit met degenen die het meest worden getroffen te strijden; de armen, de vluchtelingen, en de kwetsbaren. Wij als radicalen zullen solidair blijven met deze groepen.

GRENZEN BLIJVEN DODEN
EN WE KENNEN DE OPLOSSING AL:

OPEN DE GRENZEN
BREEK FORT EUROPA
VERNIETIG KAPITALISME

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

---

Hereby, we inform you that this demonstration is cancelled in its’ original form. As a collective, we don’t know what the risk will be for the people that wil attend the demo. This is why we have decided to not let it go through.

We do understand the concerns people have about the spreading of the Corona virus, but this does not mean we can take away our attention from what’s happening at the borders of Europe, which the mainstream media seems to already have forgotten about.

Refugees stuck on the borderzones of Fortress Europe and on the Greek islands have been living in dire and inhumane circumstances for a long time. These people are already in big risk of becoming ill, and no government cares for them. The first instances of Corona have by now reached a refugee camp on Lesbos.

Corona should not be used as a xenophobic instrument to close the borders and to blame foreigners, such as some fascist governments and media are already doing.

There is already a humanitarian crisis going on in a big part of the world, and even within the confines of the European Union. There is war, climate breakdown, and poverty crisis, and people rightfully so fleeing from this. The poorest and most vulnerable will always be hit hardest and soonest by these crises.

We as social movements have to learn from these kinds of events, because this is not going to be the first and for sure not the last one. We have to find new ways to fight in solidarity with those being affected the most; the poor, the refugees, and the vulnerable. We as radicals will keep standing in solidarity with these groups.

BORDERS CONTINUE TO KILL
AND WE ALREADY KNOW THE CURE:

OPEN THE BORDERS
DEMOLISH FORTRESS EUROPE
DESTROY CAPITALISM

Anarchist Group Amsterdam – Vrije Bond


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech