*VoLxKeUkEn DaGeRaAd* EtEn & FaTsOeNlIjK oNdErDaK vOoR iEdErEen!

Aankondiging, gepost door: @bbbfrl volxkeuken dageraad ism vrije bond e.a. op 22/11/2019 11:01:56

Waar: nachtopvang zienn, oostergoweg, leeuwarden, Netherlands
Wanneer: 26/11/2019 - 17:10 t/m 26/11/2019 - 19:00

Fatsoenlijk eten en onderdak voor iedereen! Dak/thuislozen; dus ook voor ongedocumenteerden die bed-bad-brood vooral nodig hebben.

Eten, opvang en onderdak voor iedereen! Er is opvang en solidariteit nodig voor ongedocumenteerden maar nachtopvang weigert. Bovendien zijn de maaltijden te karig en wordt er vaak soep en brood geserveerd. Zienn vermijdt een discussie over ongedocumenteerden, zoals hieronder in de link te lezen is.

https://www.zienn.nl/nieuws/maaltijden-werkwijze-nachtopvang-zienn/

Hun stellingname is een selectieve reactie op 'koken op straat' van bbb frl geweest, eerder voor het station van Leeuwarden. Ze zijn selectief in hun beleid en reageren niet serieus op de flyer die we toen hebben uitgedeeld: 'Er vallen steeds meer mensen buiten de boot, daklozen maar ook ongedocumenteerden worden om verschillende redenen aan de deur geweigerd.'

https://www.indymedia.nl/node/add/comment/44565

Iedereen heeft recht op onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en werk!

https://volxkeukendageraad.wordpress.comWie: 
bbbfrl frl

vorig jaar hebben we 5 keer op straat gratis eten uitgedeeld en dit jaar gaan we door tot allereerst april 2020! dat is dus maar 6 keer.... [veel te weinig] we willen dus zichtbaar op straat protesteren ter ondersteuning van dak/thuislozen inclusief ongedocumenteerden. Wees solidair met organisaties, initiatieven en individuen die concreet hetzelfde doel nastreven. Tot nu toe blijkt in de praktijk dat we ook kunnen samenwerken met kerkelijke organisaties enz... heb geduld en ga met je gedachten ook in gesprek met anderen. volg de laatste ontwikkelingen op de twitter account @bbbfrl en https://volxkeukendageraad.wordpress.com als je nieuwsgierig bent.

demontage van bed-bad-brood frl en volxkeuken dageraad in vogelvlucht!

juni 2017
Open Brief, gericht aan Raad, College van B en W en de Pers

Geachte heer/mevrouw,

Wij schrijven u deze brief omdat wij geconfronteerd worden met ruim 50 asielzoekers/ongedocumenteerden die zonder voorzieningen in Leeuwarden moeten zien te overleven. Deze ruim 50 asielzoekers zijn ook bekend bij de gemeente want zij worden periodiek in het Lokale Samenwerkingsoverleg (LSO) in Leeuwarden besproken. Desondanks krijgen zij geen opvang in Leeuwarden.

Leeuwarden is de centrumgemeente in het kader van de daklozenopvang in Friesland en is in die zin verantwoordelijk voor de opvang van daklozen in heel Friesland. Diverse andere centrumgemeenten in Nederland doen vanaf eind december 2014 aan ‘Bed-Bad-Brood’ – opvang. Dit nadat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 17 december 2014 een aantal uitspraken in voorlopige voorziening deed over de plicht voor centrumgemeenten om BBB-opvang te verstrekken. Leeuwarden heeft nooit (structureel) aan BBB gedaan terwijl er wel dakloze asielzoekers / ongedocumenteerden in Friesland zijn; reden waarom de gemeente Smallingerland wel aan BBB doet, terwijl zij niet eens een centrumgemeente zijn.

Leeuwarden doet officieel niet aan BBB omdat men al bijna twee jaar in afwachting is van een akkoord tussen de gemeenten en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over asielzoekers/ongedocumenteerden zonder Rijksopvang. De staatssecretaris heeft echter eind november 2016 al de stekker uit het overleg hierover getrokken. Voorlopig is er dus nog geen oplossing voor deze doelgroep. Daarbij heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Hunde op 28 juli 2016 uitgesproken dat een overheid maatregelen dient te nemen als het geconfronteerd wordt met personen die zich in een situatie van extreme armoede bevinden. Ondertussen blijven wij geconfronteerd worden met dakloze asielzoekers/ongedocumenteerden in Friesland.

In de stad Groningen doet men sinds januari 2015 wel aan BBB. De stad Groningen is de centrumgemeente voor de daklozenopvang in de provincie Groningen. De redenen waarom Groningen aan BBB-opvang doet, zijn gelegen in zowel de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid als humanitaire aspecten. Doordat er naast opvang ook begeleiding wordt gegeven, wordt er een behoorlijke doorstroom gerealiseerd. Een deel van deze asielzoekers kan op grond van hun verblijfsrechtelijke procedure alsnog terug naar een regulier AZC, een deel keert terug naar het land van herkomst, een deel krijgt een verblijfsvergunning en tenslotte vertrekt een deel (helaas) met onbekende bestemming. Men hoeft in Groningen echter niet op straat en/of in de illegaliteit te overleven. De BBB-opvang in Groningen bestrijdt daarmee ongewenste gevolgen van illegaliteit (uitbuiting, bedelen, overlevingscriminaliteit, etc).

Wij begrijpen dan ook niet dat de gemeente Leeuwarden niet (naar voorbeeld van de gemeente Groningen) aan BBB – opvang doet. We hebben begrepen dat de BBB -opvang in Groningen graag bereid is om een rondleiding en uitleg te geven over hun werkwijze.

Een werkbezoek aan de BBB Groningen is via de Griffie heel goed te regelen, ook wij zouden als “mensen in het veld “dan graag meegaan. En verder willen wij onze vraag om opvang en onze standpunten met elkaar als organisaties die met vluchtelingen te maken hebben graag toelichten in de fractievergaderingen van Politieke Partijen en vooral ook zo spoedig mogelijk in een Politiek Podium. Wij raden u aan om in de verkiezings-programma’s positieve aandacht te scheppen betreffende (opvang van) vluchtelingen. Huisvesting van mensen, of ze nu legaal of illegaal zijn is een mensenrecht en gemeenten hebben een zorgplicht.

Hartelijke groet, hoogachtend, NOF / Noodopvang Fryslan (Willemijn van der Werf)
Mede ondertekend door:
Zienn opvang en ondersteuning (directievoorzitter mevr Alice Vellinga)
Verslavingszorg Noord Nederland (dhr T van Erp)
Leger des Heils Leeuwarden (majoor Bert Meijberg)
Fier (Rianne Waanders)
INLIA (jurist Pieter Postma)
Amnesty International afd. Leeuwarden (Ieke Zwart)
Aanloophuis Leeuwarden (voorzitter bestuur mevr C den Hollander)
Diaconaal Platform Leeuwarden (mevr Germa Kamsma/dhr Harm Brinkman)
Raad van Kerken Friesland (voorzitter ds mevr Margriet Veen)
CRO Prot. Kerk Nederland afd Frl (preses ds Bergstra/scriba CRO dhr P van Asperen)
Remonstrantse Gemeente Leeuwarden
Bed,bad,Brood Friesland (voorzitter dhr Sytse Kout)
Solidair Friesland (voorzitter Loek Punt)
Stichting.Straatpastoraat Leeuwarden (mevr P Altheer)
Meet and Eat Leeuwarden ( mevr Kobe Flapper)
Stichting Present ( dhr Gerard Hoekstra)
Stichting Gave (dhr Gerard Hoekstra)
Irenefonds (voorzitter mevr Irene Langendijk van den Berg)
Interkerkelijke Werkgroep Drachten/IKW (dhr Harm Klein Ikkink)
Noodopvang Medemenselijkheid Friesland (mevr Caro Agterberg)
Opvang “De Herberg” Sneek (Michel Geurts)
PEL (voorzitter Pyt van der Galien)
BLUT (John de Jong)

mei 2017
Een fietstocht als hommage aan Domela’s gedachtengoed

Als bed, bad en brood Friesland zijn we buiten parlementair en een kleinschalig anti-racistisch initiatief van onderop; opvang en onderdak voor iedereen. Verwar ons dus niet met de gemeentelijke bbb-regeling die op dit moment nog steeds ter discussie staat met o.a. wel of niet opvang van mensen zonder papieren. Bed, bad en brood Friesland streeft naar een gezamenlijke opvang en onderdak onderling met ruime criteria. Er zijn contacten geweest met de regionale kraakbeweging, de plaatselijke diaconie, met individuen werkzaam in de opvang en of hulpverlening, thuis- en daklozen zelf en mensen zonder papieren.

We zien ons zelf in de traditie van het vrije socialisme en hebben met de fietstocht duidelijk willen maken dat de radicaal-linkse beweging niet alleen een rol speelt in de recente geschiedenis (kraken, feminisme, zelfbeheer, anti-psychiatrie, ecologie, anti-imperialisme enz.) maar ook in de geschiedenis. We zijn van mening dat Domela meer aandacht verdient dan slechts een icoon te worden van o.m. de pinksterland dagen in Appelscha.
In Nederland ontstond al vanaf het midden van de 19e eeuw een traditie van radicaal-links, waarvan de sociaaldemocraten zich aan het einde van de eeuw afsplitsten. Domela moest niets hebben van de sociaal democraten zoals Troelstra die de sociale strijd van de mensen uit hun handen nam. Domela riep mensen op tot strijd, maar niet voor eigen doeleinden. ‘Vrijheid aan allen zonder brood, dat is ondenkbaar, want de inderdaad vrije mensch zal allereerst van de vrijheid gebruik maken om te zorgen dat hij brood krijgt.’

Bestaansonzekerheid
Friesland was in de 19e eeuw de armste provincie van nederland. Het socialisme kreeg een grote aanhang. Het bestaan van land-, veen- en fabrieksarbeiders was zeer armoedig. Bovendien kelderde de prijs van de turf snel, toen energiebronnen als petroleum en elektriciteit in exploitatie kwamen. De arbeiders en kleine boeren raakten aan lager wal. De agrarische gemeenschap kwam samen met de fabrieksarbeiders in een historische cyclus van verzet tegen de opkomst van industriele productievormen.
Veen- en landarbeiders verrichtten meeren deels seizoensarbeid en een groot gedeelte van het jaar waren ze werkloos. In de periode dat ze in de veenderijen werkten kwamen ze in opstand. Ook nu is de grens tussen baanlozen en werkenden niet scherp te trekken; veel mensen hebben verdiensten en de meeste zijn slechts gedurende een of enkele jaren werkloos. Sommigen wisselen perioden af met perioden van werkloosheid. Net als toen zijn de mensen aan de onderkant wel degelijk een productie factor van betekenis, waar zonder de maatschappij niet kan draaien, zeker wanneer we onbetaalde arbeid erbij nemen. Het was niet zoals links uitlegde alleen de uitbuiting van loonarbeiders, maar vooral ook de uitbuiting van vrouwen, de natuur en kolonieen.

Opvang en onderdak regelen we zelf
Sinds de WOII is het grootste aantal mensen op de vlucht en er komen nu ook veel migranten van buiten Europa hierheen. In de praktijk helpen mensen elkaar grotendeels zelf. Ook mensen zonder papieren die rechteloos worden gemaakt door de adminstratieve apartheid. Velen zullen zelf ook al sluipender wijze steeds meer hinder hebben ondervonden van vooral het uitsluitingsbeleid, dat ze niet of gedeeltelijk mogen meedoen. Als je (tijdelijk) geen uitkering hebt om wat voor reden dan ook wordt je gedwongen om illegaal in je eerste levensbehoeften te voorzien. Jongeren vinden bijvoorbeeld steeds moeilijker een baan (n.b. flex-contracten) en als je rechteloos wordt dreig je nog meer uitgebuit te worden en onderbetaald.
Het treft ons allemaal steeds meer dat we basis voorzieningen dreigen kwijt te raken omdat alles voortdurend als prestatie wordt uitgelegd. Een uitkering moet je ‘verdienen’ door gedwongen onbetaald arbeid te verrichten, een studie volg je zodra je prestaties er naar zijn om de studieschuld af te kunnen betalen. Je kan ziek zijn als je het geldbedrag van eigen risico kunt betalen enz.

De sympathie betuigingen van de FNV en de politieke partijen PvdA en SP, tijdens de manifestatie, voor het behoud van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum zijn niet het antwoord op de historische betekenis van het museum. Domela’s gedachtengoed wel. Voor ons is het vrijesocialisme actueel, buiten parlementaire acties in een proces van directe acties en debat.
Tot de volgende keer

Juni 2017
De gemeente Leeuwarden verschuilt zich achter regels en riskeert gevaarlijke situaties voor dak- en thuislozen die geen papieren hebben en rechteloos zijn. het kabinet VVD-PvdA heeft een bed-bad-brood regeling uitgesteld en wacht op de beslissing van de hoogste rechters. Dit is geen reden dat de gemeente geen maatwerk mag verlenen in noodgevallen. Er zijn mensen die de wet meermaals overtreden hebben omdat ze op een andere manier zichzelf niet hebben kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ze zijn ‘persona non grata’ geworden en aangewezen op spontane hulp. Het is een politiek strategisch excuus van de gemeente dat de hulporganisaties geen persoonsgegevens doorgeven waardoor ze niets kunnen betekenen. De gemeente is informeel wel op de hoogte van de situatie en kan zich verder actief informeren over de noodsituatie van enkelingen en maatwerk bieden waar dat nodig is.

Bed, bad en brood Friesland is tegen elke vorm van ‘administratieve ongelijkheid’ en protesteert tegen de rechteloze situatie van mensen ‘zonder papieren’ die wel of niet uitgezet kunnen worden. We krijgen de indruk dat het College van B&W onverschillig staat tegenover de mensen ‘zonder papieren’ die met geen middelen van levens-onderhoud op straat honger lijden. Er is gebrek aan een fatsoenlijke opvang en geen aandacht voor de risico’s en gevaren waarin mensen ‘zonder papieren’ dagelijks kunnen belanden. Bed, bad en brood Friesland vraagt vrijwilligers en alle hulp.
medewerkers van @bbbfrl

juni 2015
Voor ons is bed, bad en brood een vervolgstap is geweest op o.a. betrokkenheid bij anti-fascistische acties. Het gaat niet alleen maar om protest maar ook om concrete alternatieven voor mensen zonder papieren die door de administratieve apartheid gaandeweg uitgesloten raken van sociale voorzieningen. “…wie mensen zonder verblijfsrecht meemaakt, die moet inzien dat ze met vallen en opstaan en met alle pijn en moeite proberen te overleven in de jungle van de uitsluiting. Hun leven in de illegaliteit vereist juist dat ze volop actief moeten zijn om te voorkomen dat ze verhongeren en op straat moeten zwerven”.

De afgelopen decennia is er een levendige anti-racisme beweging ontstaan met als gevolg dat migranten en vluchtelingen zelf ook steeds meer openlijk protest gingen uiten. In het Noorden zijn we getuige geworden van de protesten bij uitzetcentrum Ter Apel, met tijdelijk een spontane tentenkamp die hardhandig is ontruimd. De ‘clou’ is dat de politie en de ‘volksvertegenwoordigers’ geen boodschap hebben aan de dagelijkse problematiek van mensen zonder papieren. Ze willen graag de indruk wekken dat er een administratief onderscheid nodig is voor vluchtelingen en arbeidsmigranten die hier mogen blijven en die worden geweigerd. Gaandeweg zien we een steeds grotere groep mensen zonder papieren die niet uitzetbaar zijn maar ook geen gebruik mogen maken van een legitieme bed, bad en brood regeling.

Mensen zonder papieren die rechteloos zijn worden als zondebok gebruikt om de ‘administratieve apartheid’ te rechtvaardigen maar velen zullen zelf ook al sluipender wijze steeds meer hinder ondervinden van een in- en vooral ook een uitsluiting-beleid *, dat ze wel, deels of niet mogen meedoen. Als je geen uitkering hebt om wat voor reden dan ook wordt je illegaal gedwongen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Jongeren vinden bijvoorbeeld nauwelijks of geen baan (n.b. flex-contracten) en als je ‘rechteloos’ wordt dreig je nog meer uitgebuit te worden en onderbetaald.
Er ontstaat al gauw de indruk, dat er niet voldoende ‘werkgelegenheid’ is omdat er vluchtelingen komen. Toch zijn er vooral andere mechanismes op o.a de arbeidsmarkt die de oorzaak zijn van de bestaansonzekerheid. Momenteel is de marktwerking overal, dus ook in publieke voorzieningen zoals onderwijs, openbaar vervoer, de gezondheidszorg, energie enzovoort. Het treft ons allemaal steeds meer, dat we de basisrechten dreigen kwijt te raken omdat alles voortdurend als prestatie wordt uitgelegd. Een uitkering moet je ‘verdienen’ door gedwongen arbeid te verrichten, een studie kies je zodra je prestaties er naar zijn om de studieschuld af te betalen. Je kan ziek zijn als je het geldbedrag van eigen risico kunt betalen enz.

Bed, bad en brood Friesland wil het tij keren om iedereen om ons heen te vertellen om solidair te worden. Opvang en onderdak met ruime criteria! Onze motto is werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen! In de praktijk ervaren we een sociale strijd die belangrijk is dat we voor verblijfsrecht van migranten en vluchtelingen strijden maar ook om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor mensen die met een (aanvraag naar een) uitkering (verblijfsvergunning) in de problemen kunnen raken, voor hen die toevlucht zoeken naar het kraken van leegstand enz.. Toch zijn racisme en seksisme uitsluiting-mechanismes waarvoor we willen blijven waarschuwen omdat we als bbbfrl juist iedereen willen blijven ontmoeten, die geweldloos kunnen en willen samenwerken in anti-autoritaire woon- en werkverbanden…


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech