ADM is niet ontruimt, het blijft onze thuishaven.

Nieuws, gepost door: nn op 02/01/2019 01:09:22

Waar: adm, hornweg, amsterdam, Netherlands
Wanneer: 02/01/2019 - 21:01

English below.

Volgens de uitspraak van de Raad van State van 25 juni 2018 zou de ADM ontruimt moeten zijn op 25 december 2018.
Het idee dat een stel vastgoedcriminelen meer recht hebben op het ADM terrein dan de mensen die hier al 21 jaar wonen is idioot.

Op het moment is een Voorlopige Voorziening Verzoek gedaan in aanloop van een onderzoek van de UN Human Rights Council. Die voorlopige voorziening zegt dat er niet ontruimt, mag worden zo lang het onderzoek duurt.

outer site pictures
outer site pictures

Dit betekent niet dat het risico op ontruiming weg is (de gemeente blijft volhouden dat ze willen ontruimen zoals gepland). Onze advocaten proberen dit nu te voorkomen. Dagelijks komt er handhaving van de gemeente langs, deze worden niet binnengelaten.

De gemeente beweert dat het ADM het met de gedwongen verhuizing naar slibvelden eens is, maar dit is niet waar. De slibvelden is de enige optie waar de gemeente mee aan kwam. Dit zogenaamde alternatief is te klein, ontoegankelijk, ontoereikend en we moeten normale mensen worden. Er is geen plek voor de boten. Ook is de grond (waarschijnlijk) vervuild en slap, de woonwagens en objecten zinken letterlijk in de slib weg. Ook is het aanbod van de slibvelden nooit aangenomen. Door de dreiging van een ontruiming voelde de bewoners zich gedwongen om toch hun spullen naar de slibvelden te verhuizen. De slibvelden zijn dus geen vrijwillig alternatief maar een gedwongen volksverhuizing. We vermoeden dat de 5 ton die de gemeente zogenaamd "voor ons" heeft uitgetrokken eigenlijk een investering is die ze sowieso wilde doen om het terrein te ontwikkelen.

Kortom de slibvelden zijn geen goed alternatief voor de ADM!

Hoe kun je helpen?
- Blijf op de hoogte
- Verspreid dit nieuws.
- Schrijf het college van B&W aan om te luisteren naar het verzoek van de UN HRC.
- Reageer op de stemmingmakerij van gemeenteraadsleden en pers
- Organiseer benefieten
- Teken de petitie
- Kom langs
- Stop de ontruiming van de Adm!
- Verdedig ADM!
- Stop de ontruiming

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Burgemeester_van_Amsterd...
https://adm.amsterdam/article/second-interim-measure-2-days
https://adm.amsterdam/article/sludge-fields-where-admrs-have-report-toxi...
https://adm.amsterdam/content/persbericht-1-januari-2019
https://adm.amsterdam/content/press-release-january-1st-2019

ADM is not evicted, it will stay our home port.

According to the verdict of the Council of State of 25 june 2018, the ADM would have to be evicted from the 25 of December 2018.
The idea that a bunch of property mafioso have more rights to the ADM terrain then the people living here for 21 yeas is ridiculous.
On this moment there is a interim measure request by the UN Human Rights Council.
That interim measure request states that they cannot evict as long as the UN HRC is investigating our complaints
This does not mean that the risk for an eviction is gone (the municipality keeps on saying they will continue with the eviction as planned). Our lawyers are trying to prevent this now.

On a daily basis enforcers of the local government are coming at the gate, we do not let them inside.

The city claims that the ADM agrees with the forced relocation to the sludge fields, this is a lie. The sludge fields is the only option that the city put on the table. This so called alternative is too small, inaccessible, inadequate and we have to behave like normal peoples. There is no place for the boats. We think that the soil is polluted and is for sure not strong enough, the trailers and other objects are literally sinking in the sludge. The offer of the sludge fields was also never accepted by the ADM. Because of the threat of an eviction the occupants felt forced to move their belongings to the sludge fields. So the sludge fields are not a voluntary alternative but a forced relocation.

We suspect that the investment of 5 tons, done by the the municipality, regarding the works on the sludge fields would have happened anyway to develop the terrain.

In short: The sludge fields are not a good alternative!

How to help:
- Keep up to date.
- Spread this news.
- Write letters to the government to tell them to respect the UN decision.
- React to propaganda of the government and press.
- Make benefit parties.
- Sign the petition.
- Come to ADM.
- Stop the eviction of the ADM!

https://adm.amsterdam/article/second-interim-measure-2-days
https://adm.amsterdam/article/sludge-fields-where-admrs-have-report-toxi...
https://adm.amsterdam/content/persbericht-1-januari-2019
https://adm.amsterdam/content/press-release-january-1st-2019

Tags: ADM amsterdam ontruiming
Wie: 
nn

PERSBERICHT
Amsterdam, 6 januari 2019
Betreft: Handhavers forceren toegangshek Gemeenschap ADM, verordening VN op de spits gedreven.
Vandaag heeft Gemeente Amsterdam het dreigement om onze Gemeenschap ADM daadwerkelijk te ontruimen doorgezet in die zin dat handhavers ons toegangshek hebben geforceerd om te schouwen en een ontruiming voor te kunnen bereiden. Daarbij zijn vele bewoners persoonlijk aangesproken en gesommeerd om het resterende daglicht te gebruiken om hun spullen te pakken en ´vrijwillig´ te vertrekken omdat de ontruiming onvermijdbaar zou zijn.
De VN heeft echter al in 2 berichten aan de Nederlandse staat aangegeven dat zij die ontruiming dient op te schorten omdat de VN het vermoeden heeft dat Nederland hiermee mensenrechten overtreed. Nederland dient eerst bij de VN verantwoording af te leggen over het gevolgde beleid en de omstandigheden waaronder Nederland onze gemeenschap tracht te verplaatsen.
De gebeurtenissen van vandaag doen vermoeden dat Gemeente Amsterdam niet gediend is van het feit dat wij bescherming bij de VN hebben gezocht en hebben gekregen. Onze Gemeenschap, die bestaat uit 130 bewoners, waaronder gezinnen met kinderen, voelt zich inmiddels sterk geintimideerd.
Wij ondervinden aan den lijve dat Groen Links Burgemeester Halsema er alles aan doet om, middels intimidatie, het vertrek van onze gemeenschap af te dwingen. Vandaag was er de brutale inbreuk op ons terrein waarbij niemand ons wenste te vertellen op welke autoriteit dit gebeurde en waarbij onze goederen vernield werden. Maar in de afgelopen dagen werden ook verschillende ouders door een gemeente ambtenaar gebeld met de suggestie dat kinderen wel eens onder toezicht gesteld zouden kunnen worden als ouders niet ´vrijwillig' vertrekken.
Wij zien ons echter in onze rechten gesterkt door de VN die Nederland aan haar verantwoordelijkheden houd en zullen ons niet laten intimideren. We heben er vertrouwen in dat de Nederlandse staat er garant voor staat dat ook in Amsterdam mensenrechten geen theoretische garanties zijn maar ook daar tot uitvoering moeten worden gebracht.
Gemeenschap ADM AmsterdamWie: 
nn

Ontruiming ADM nu begonnen!!!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech