Activisten raven in de voortuin van Civitas Christiana (video)

Nieuws, gepost door: antihomophobe actie op 10/12/2018 12:01:05

Wanneer: 10/12/2018 - 01:29

Vandaag, zondag 9 december, hebben activisten een feest gehouden in de voortuin van het hoofdkwartier van Civitas Christiana, medeorganisatoren van de “Mars voor het leven”. De extreemrechtse katholieke organisatie houdt kantoor in Heilig Landstichting in pelgrimshuis Casa Nova. Wij willen deze christenfascisten laten weten dat we ze reactionaire pannenkoeken vinden, en de wereld laten weten dat hier gevaarlijk extreemrechts gedachtengoed verspreid wordt.
video hier: https://www.youtube.com/watch?v=Qn2iT2e-9-4&t=4s


Civitas Christiana maakt namelijk deel uit van de internationale extreem conservatieve katholieke club Tradition, Family and Property, ziet LHBTQIA+ als een totalitaire ideologie en discussies over gender als een gevaar voor het gezin. In de praktijk komt dit tot uiting in picketlines bij voorleesmiddagen over tolerantie door een drag-king en queen, acties tegen zoenende mannen op een reclameposter, pickets bij de gay pride, deelname aan de organisatie van de anti-abortus “Mars voor het leven” die gister plaatsvond en ga zo maar door. Deze aanwezigheid op straat staat naast een enorme reeks petities en fondsenwervingsacties, bijvoorbeeld rondom het behoud van de racistische karikatuur zwarte piet, maar ook voor het openhouden van de gaskraan in Groningen. En daar stopt het niet, Civitas Christiana schrijft prijzende artikelen over Britse rechts-extremist Tommy Robinson, aanvallen op scholen die moskeeën bezoeken, een enorme hoop anti-abortus/anti-choice artikelen en meer conservatieve drek.

Civitas Christiana zet vaak aparte campagnes op voor verschillende van hun conservatieve doeleinden. Gaat het om zwarte piet, dan zijn ze “Cultuur onder Vuur”, als ze tegen LHBTQIA-mensen campagnevoeren zijn ze “Gezin in Gevaar” en tegen abortus voeren ze actie als Stirezo. Op deze manier probeert Civitas Christiana meer zieltjes te winnen voor hun extreemrechtse ideeën. De organisatie heeft ook een breed netwerk binnen klassiek extreem rechts en nieuw-rechtse groepen. Zo zijn er connecties met De Nederlandse Leeuw, Thierry Baudet, Nijmegen Rechtsaf en NVU-leden. Het is van belang om te vechten voor progressief gedachtegoed. In tijden dat extreem rechts steeds meer toenadering tot elkaar zoekt en in toenemende mate maatschappelijk geaccepteerd lijkt te worden moeten we samen een vuist maken. Weg met traditie, weg met het patriarchaat, weg met privé-eigendom! Alle campanges van Civitas Christiana op een rijtje: http://civitaschristiana.nl/ https://geziningevaar.nl/ https://cultuurondervuur.nu/ https://stirezo.nl/ En de internationale haatclub waar ze deel uit van maken, TFP. https://www.tfpstudentaction.org/

Tags: actie afa Nijmegen


Wie: 
nn

Today, Sunday, December 9, activists have held a party in the front yard of the headquarters of Civitas Christiana, co-organizers of the "Mars voor het leven". The far-right Catholic organization has an office in the Heilig Landstichting in the pilgrim house Casa Nova. We want to let these Christian fascists know that we find them reactionary pancakes, and let the world know that dangerous extreme right-wing ideas are being spread here.

Video here: https://www.youtube.com/watch?v=Qn2iT2e-9-4&t=4s

Civitas Christiana is part of the international extremely conservative Catholic club Tradition, Family and Property and sees LHBTQIA + as a totalitarian ideology and discussions about gender as a threat to the family. In practice, this is reflected in picket lines at reading days about tolerance by a drag-king and queen, actions against kissing men on a commercial poster, pickets at the gay pride, participation in the organization of the anti-abortion demonstration "Mars voor het leven" that took place yesterday and so on. This presence on the street is next to a huge series of petitions and fundraising campaigns, for example concerning the preservation of the racist caricature of Zwarte Piet, but also for keeping the gas tap in Groningen open. And it does not stop there. Civitas Christiana writes praising articles about British right-wing extremist Tommy Robinson, attacks on schools that visit mosques, a huge pile of anti-abortion/anti-choice articles and more conservative mud.

Civitas Christiana often sets up separate campaigns for several of their conservative purposes. If it's about Zwarte Piet, then they are "Culture under Fire", when they campaign against LGBTQIA people they are "Family in Danger" and against abortion they act as Stirezo. In this way, Civitas Christiana tries to win more souls for their extreme right-wing ideas. The organization also has a wide network within classic extreme right and new-right groups. There are connections with De Nederlandse Leeuw, Thierry Baudet, Nijmegen Rechtsaf and NVU members. It is important to fight for progressive thinking. In times when the extreme right is increasingly looking for closer relations and is increasingly becoming socially accepted, we have to make a fist together. To hell with their traditions, patriarchy and private property!

All Civitas Christiana campaigns at a glance: http://civitaschristiana.nl/, https://geziningevaar.nl/, https://cultuurondervuur.nu/ , https://stirezo.nl/ and the international hate club where they were part of make, TFP: https://www.tfpstudentaction.org/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech