Verslag soli-tour lang drie detentiecentra

Nieuws, gepost door: Soli-tours op 09/05/2012 05:12:38

Wanneer: 08/05/2012 - 23:41

Afgelopen zondag (06-05-2012) hebben ruim honderd mensen deelgenomen aan een solidariteits-tour langs drie detentiecentra in Nederland. De tour werd georganiseerd in solidariteit met de mensen die vastzitten in vreemdelingendetentie. Er werd een groot spandoek meegedragen met de tekst ‘tell your story’ en daarnaast een telefoonnummer. Hier kon door de mensen in detentie naar worden gebeld, met als doel het naar buiten brengen van de verhalen van deze mensen.


Vanaf Utrecht Centraal vertrekken om 12:30 twee volle tourbussen en enkele auto’s naar de eerste locatie, Kamp Zeist in Soesterberg. Hier word drie kwartier lawaai gemaakt en er word over en weer geschreeuwd met de mensen binnen. Visueel contact is moeilijk, maar we horen zo’n 6 mensen vanachter de hekken. “On the 5th of May you celebrate your freedom, but what freedom? We are here inside”.Een wordt gebeld met iemand van binnen, deze man vertelt dat er slechts twee keer een uur per dag gelucht mag worden. Ook vertelt hij dat er naast één smerige maaltijd per dag slechts een half brood per 2 dagen wordt verstrekt. Door het personeel was aan de mensen binnen duidelijk gemaakt dat ze alleen naar het protest mochten kijken: reageren en lawaai maken zou worden bestraft.

Videoverslag

Na drie kwartier vertrekt de karavaan naar de bajesboten in Zaandam. Onder begeleiding van trommels, een luchtalarm en een luid “geen vrouw, geen man, geen mens is illegaal’ trekt de groep van ruim honderd mensen over het bedrijventerrein naar een groot hek aan de overkant van het water van de bajesboten. Links en rechts staan enkele tientallen geillegaliseerden in de twee luchtkooien. Over en weer wordt gezwaaid maar communicatie is hier lastig, ook bemoeilijkt een heen en weer varende politieboot het zicht. Als het hek gebuikt wordt om lawaai mee te maken en enkele mensen op het hek klimmen om het spandoek met het telefoonnummer zichtbaar te maken voor de overkant, ontstaat er een kleine confrontatie met twee werknemers van het daar gevestigde bedrijf. Vanachter het hek proberen ze de activisten van het hek te krijgen door ze aan te vallen met stalen buizen, ook gooien ze bakken water over de activisten en de aanwezige politie en parkeren ze een aanhanger voor het enige deel van het hek waar je door heen kan kijken. De activisten laten zich echter niet verdrijven en maken des te meer herrie, want dat is waarvoor ze gekomen zijn: het steunen van de mensen in vreemdelingendetentie, die daar enkel en alleen zitten omdat ze niet over de juiste papieren beschikken om als vrije mensen in Nederland rond te lopen.

Na ongeveer drie kwartier is het tijd om door te reizen naar de laatste locatie die deze dag zal worden aangedaan: detentiecentrum Schiphol-Oost, waar op 27 oktober 2005 bij een brand 11 mensen het leven lieten. Bij aankomst zijn er nog mensen aanwezig in de luchtkooien. Nadat enkele activisten snel een extra geplaatst hek en een rol nato-prikkeldraad weghalen, is het mogelijk te communiceren met de mensen binnen. Slechts een paar meter staan we van elkaar af: het is een indrukwekkende ervaring om elkaar recht in de ogen te kunnen kijken en te kunnen praten. We praten met een journalist uit Togo en een vrouw uit Bangladesh, maar al snel komen er bewakers die de mensen dwingen naar binnen te gaan. Vanachter de ramen van hun cellen wordt er gezwaaid, en er worden briefjes voor het raam gehouden, we lezen ‘help’, en ‘freedom’. Hierna wordt er stilgestaan bij het monument voor de 11 mensen die zijn overleden bij de brand in 2005. Opeens komt er een brandweerwagen het terrein opgereden. Later horen we dat mensen binnen het brandalarm hebben laten afgaan. Als afsluiting van de dag speelt de band Zibabu, en wordt er een opname van een telefoongesprek van eerder op de dag afgespeeld. Na een laatste lawaaironde vertrekken we weer.

Er is zondag 8 keer gebeld, de gesprekken zullen zeer binnenkort worden gepubliceerd op de soli-tours website. Het idee is om het telefoonnummer vaker te gaan gebruiken en zo meer verhalen naar buiten te brengen. We kijken terug op een geslaagde dag, maar zolang er mensen die opzoek zijn naar een beter bestaat onschuldig vast zitten is het hard nodig actie te blijven ondernemen tegen dit inhumane beleid.

Geen mens is illegaal! Solidariteit met de mensen zonder papieren!

Interessante links:
http://solitours.wordpress.

De soli-tour was live te volgen op internet Pinknoise de uitzending zal binnenkort in hun archief na te beluisteren zijn. Zie: pinknoise.puscii.nl

Verslag van Doorbraak over de tour: http://www.doorbraak.eu/?p=10000

Stukje van het Noordhollands dagblad:
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/zaanstreek/article15510853...Wie: 
Soli-tours

De link naar het videoverslag werkt niet op indymedia daarom hier de link naar het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=FV6ACT43RmkWie: 
solitours

Tell your story, eerste telefoongesprek
zie ook http://solitours.wordpress.com/2012/05/09/tell-your-story-eerste-telefoo...

Tijdens de soli-tour afgeslopen zondag 6 mei 2012 werd er ook een spandoek meegedragen met de tekst ‘tell your story’ en een groot telefoonnummer er op. Zo kunnen de mensen die in vreemdelingendetentie zitten bellen en hun verhaal vertellen zodat wij dat weer kunnen publiceren en zo een breder publiek te laten horen wat de verhalen zoijn achter de mensen die onschuldig gevangen zitten. Er zullen deze week nog meer telefoongesprekken worden gepubliceerd. Hier onder de eerste.

06-05-2012 Een telefoongesprek met een van de geillegaliseerden uit Kampzeist in Soeterberg. Hij vertelt zijn verhaal en dat van een aantal mede gevangenen. Twee delen:

http://soundcloud.com/solitours/telefoongesprek-kampzeist

http://soundcloud.com/solitours/6-5-2012-telefoongesprekWie: 
Soli-tours

Last Sunday (06-05-2012), more than a hundred people took part in a solidarity-tour passing three detentioncentres in The Netherlands. The tour was organised in solidarity with the people who are being detained in immigration detention. Part of the protest was a big banner with the text 'tell your story' next to a phone number. People in detention could call that number, with the aim of opening up their stories to the outside world.

At 12:30, two full touringbusses and some cars depart from Utrecht CS and head to the first stop on the tour: Kamp Zeist in Soesterberg. There's a noise demo of 45 minutes, and shouting back and forth with the detained over the fences. Visual contact is difficult, but we hear about 6 voices from the other side of the fence. “On the 5th of May you celebrate your freedom, but what freedom? We are here inside”. There is a call from inside: a man tells that there's only 2 seperate hours in open air a day. He also tells that besides one filthy meal a day, they receive only half a bread per person every two days. The staff of the detention centre made clear to the people inside that they could only watch the protest: a reaction or making noise would be punished.

After 45 minutes we continue our trip and head to the bajesboten (floating jails) in Zaandam. Accompanied by drums, an air-raid alarm and a loud “geen vrouw, geen man, geen mens is illegaal” (no woman, no man, no one is illegal), a group of a hundred people cross a business park towards a big fence on the other side of the water of the bajesboten. On the left and right a few dozen illegalized are the outside areas of the centre. There's waving back and forth but communication is difficult, and a police patrol boat is blocking the sight now and then. When activists start banging the fence to make noise and others climb the fence to make the banner with the telephone number visible to the other side, there's a small confrontation with two workers of the company on site. From behind the fence they try to get the activists off the fence by attacking them with steel pipes. They also throw buckets of water at the activists (and police) and park a trailer in front of the only opening in the fence. The activists don't pull back but start to make even more noise, because that's why they are here: to support the people in immigration detention, who are only detained because they don't have the right papers to walk as free people in The Netherlands.

After about 45 minutes, the time has come to travel to the last location we'll visit on this day: detention centre Schiphol-Oost, where on the 27th of October 2005 eleven people died in a fire. On arrival there are still people in the 'outside' area. After activists quickly remove a fence and some nato-wire, it is possible to communicate directly with the people inside. Only a few meters and the fences separate us: it's an impressive experience to be able to look each other in the eye and communicate. We talk with a male journalist from Togo and a woman from Bangladesh, but soon two guards appear who force the people to go back inside. The people continue to wave from their cells and put notes up against the windows reading 'help' and 'freedom'.
Then we stop at the monument for the 11 deceased from the 2005 fire. Suddenly a fire truck appears on the spot. Later we learn that people inside set off the fire alarm. As a closer to the day, the band Zibabu plays and a recording of a call from inside earlier that day is being played back. After a last noise session we leave.

There have been 8 calls on Sunday, the recordings will be published very soon on the soli-tours website. The idea is to use the telephone number more often to get more stories into the open. We're looking back on a succesful day, but as long as there are people being detained for nothing in immigration detention it is necessary to take action against this inhumane policy.
No one is illegal! Solidarity to those without papers!

The soli-tour was broadcasted live by Pinknoise. The broadcast will soon be made available through their archive. http://pinknoise.puscii.nl/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech