10 augustus: Zeebrug/Seebrucke demonstratie/manifestatie tegen vluchtelingenbeleid EU

Aankondiging, gepost door: nn op 31/07/2018 07:11:52

Waar: De Dam, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 10/08/2018 - 17:00 t/m 10/08/2018 - 19:00

Bijna dagelijks verdrinken er mensen in de Middellandse Zee. Hoewel het aantal mensen dat via deze route naar Europa probeert te komen aanzienlijk is gedaald, neemt het aantal sterfgevallen juist toe. Dat komt doordat de Europese Unie deze vluchtelingen en migranten de rug toekeert.
Intussen liggen meerdere NGO schepen met een vrijwillige bemanning van artsen, verpleegkundigen en reddingswerkers, vast in Malta. Europese regeringen verhinderen hen om mensenlevens te redden.


[ENGLISH BELOW]

Bijna dagelijks verdrinken er mensen in de Middellandse Zee. Hoewel het aantal mensen dat via deze route naar Europa probeert te komen aanzienlijk is gedaald, neemt het aantal sterfgevallen juist toe. Dat komt doordat de Europese Unie deze vluchtelingen en migranten de rug toekeert.
Intussen liggen meerdere NGO schepen met een vrijwillige bemanning van artsen, verpleegkundigen en reddingswerkers, vast in Malta. Europese regeringen verhinderen hen om mensenlevens te redden. Wij kunnen deze situatie niet accepteren en hebben daarom de beweging Seebrücke/ Seabridge opgericht. We zijn een brede beweging van burgers die zich ervoor inzet dat reddingsacties door burgers op zee niet strafbaar zijn. Wij vragen de Europese Unie om een reddingsprogramma voor bootvluchtelingen op te zetten, en om ervoor te zorgen dat er veilige en legale vluchtwegen naar Europa mogelijk zijn.

De mensen die via Libie of andere kustlanden een poging wagen Europa over zee te bereiken, hebben vaak geen andere keus. Ze worden vervolgens door de Libische kustwacht teruggehaald (zogenoemde pull-backs) of ze verdrinken. Terug in Libië wacht hen marteling, afpersing, mensenhandel en verkarchting. Al deze misstanden zijn door mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de EU zelf onderzocht en vastgesteld. Toch blijft de EU de Libische kustwacht financieel ondersteunen en coördineren.

De huidige situatie op de Middellandse Zee is erbarmelijk en staat lijnrecht tegenover universele menselijke waarden, en tegenover het internationale zeerecht, het vluchtelingenrecht en fundamentele mensenrechten. Migratie is en heeft altijd deel uitgemaakt van onze samenleving. Internationale bescherming van hen die dat nodig hebben ook. Eeuwenlange migratie heeft Europa gevormd tot wat het is. In plaats van grenzen te sluiten, hebben we een Europa nodig dat open is, steden die solidair zijn en havens die veilig zijn.

In de afgelopen weken is in vele Duitse steden gedemonstreerd. Ook in Den Haag vond al een eerste demonstratie plaats om aandacht te vragen voor de grove schendingen op zee.
Wij zien in deze beweging een krachtig instrument om het debat over migratiepolitiek weer in een humane, pro-Europese en democratische richting te sturen. Om dat te bereiken willen we ons protest, onze solidariteit en ons netwerk over heel Europa uitbreiden.
Seebrücke/Seabridge is een internationale beweging, ondersteund door verschillende maatschappelijke allianties en mensen. We verklaren onze solidariteit met mensen die gedwongen zijn om hun land te ontvluchten. We willen dat Nederland in Brussel een duidelijke stem laat horen tegen het huidige onmenselijke beleid.

Wij zijn solidair met alle mensen die op de vlucht zijn. We willen dat Europese politici stoppen de zogenaamde ‘Libische kustwacht’ als uitsmijter te gebruiken. In plaats daarvan moet de EU zorgen voor veilige vluchtroutes, decriminalisering van reddingsoperaties op zee en een menswaardige hervestiging van diegenen die moeten vluchten voor oorlog, geweld of armoede.

Doe mee en laat je horen!

Wanneer: Vrijdag 10 augustus 17:00
Waar: De Dam, in Amsterdam
Wat kan jij doen: Nodig je vrienden uit (via facebook en in real life), kom, en draag oranje kleding (solidariteit met de SOS-kleur van de reddingsvesten en reddingsboten). Neem reddingsvest, een (oranje) spandoek mee of een bord met je eigen tekst erop.
Hashtags: #StayHuman #together4rescue #seebruecke

ENGLISH:
On a near daily basis, people are drowning in the Mediterranean. Although the amount of people attempting to gain entry to Europe via this route has dropped significantly, the number of deaths actually increases due to the European Union turning its back on these refugees and immigrants. In the meanwhile, multiple vessels from NGOs with a voluntary crew of doctors, nurses, and rescue workers are stranded in Malta. European governments are preventing them from saving human lives. We cannot accept this situation and have therefore set up the Seebrücke / Seabridge movement. We are a broad movement of citizens who are committed to ensuring that rescue actions by civilians at sea remain unpunished. We call on the European Union to establish a rescue program for boat refugees, and to ensure that safe and legal refugee routes to Europe are possible.

The people attempting to reach Europe through Libya or other coastal nations often don’t have another choice. They are often taken back by the Libyan coast guard (so-called pull-backs), or they drown. Back in Libya, torture, extortion, human trafficking, slavery and rape await them. All of these abuses have been researched and documented by human rights organisations, the United Nations and the EU itself, yet still, the EU continues to financially support and co-ordinate the so-called ‘Libyan coast guard’.

The situation in the Mediterranean at present is miserable and is in direct opposition to universal human values, international maritime law,
refugee law and fundamental human rights. Migration has always been a part of our society, as has international protection of those who need
it. Centuries of migration have shaped Europe into what it is now. Instead of closing borders, we need a Europe that’s open, cities that are solidary, and harbours which are safe.

In recent weeks there have been demonstrations in several German cities, and also in The Hague a first demonstration already took place, to draw
attention to the gross violations at sea. We see this movement a powerful instrument to steer the debate about immigration politics back to a humane, pro-European and democratic direction. To achieve that, we want to spread our protest, our solidarity, and our network throughout the whole of Europe.

Seebrücke / Seabridge is an international movement, supported by different societal alliances and people. We declare our solidarity with those who have been forced to flee their own countries. We want the Netherlands and Brussels to take a clear stance against the current inhumane policies.

We stand in solidarity with all who are on the run. We want European politicians to stop using the so-called ‘Libyan coast guard’ as the bouncer of the continent. Instead, the EU must establish safe passage routes, decriminalise civilian rescue operations at sea, and ensure humane and respectful resettlement of those who have had to flee from war, violence and poverty.

Join us and let yourself be heard!

When: Friday August, 10th, 17:00
Where: Dam Square, Amsterdam

What you can do:
Invite your friends (through Facebook and in real life), come to the demonstration, and wear orange clothing (in solidarity with the SOS-colour of the rescue vests and rescue vessels). Bring a rescue vest, an (orange) banner, or a sign with your own text.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech