Active for Justice bevrijd kippen in solidariteit met Sven

Nieuws, gepost door: Active for Justice op 19/06/2018 06:07:48

Wanneer: 19/06/2018 - 18:47

In een van de afgelopen nachten is Active for Justice naar een kippenboerderij geweest en heeft daar 26 kippen gered! Deze actie is opgedragen aan onze dierbare kameraad in de gevangenis; Sven.

[ -ENGLISH BELOW- ]
[ -Meer foto's: https://www.facebook.com/ActiveForJustice/posts/570264353356323 ]


Ergens in Nederland, in de donkerste uren van de nacht, verzamelden we ons bij een kippenboerderij. Voorzichtig voorwaarts, zijn we omsingeld door wilde dieren. Leidend door hun geluiden en bewegingen naderen we ons doel. Op het terrein hebben zij ons waarschijnlijk de vuilnisbakken zien passeren (met daarin stapels van dode en ontbindende kippen) en ons in de stallen zien verdwijnen. Hier worden we begroet met een zicht dat regelrecht uit een horrorfilm zou kunnen komen. Talloze intelligente vogels opeengepakt in kleine kooien, rij op rij zover als het oog kan zien. Levend in hun eigen vuil met tralies overal om zich heen terwijl ze ei na ei moeten produceren. Als de hel zou bestaan, waren we er nu terecht gekomen…

Een kooi gaat open terwijl vele ogen angstig in onze richting kijken. Voorzichtig tilt iemand de eerste kip (die we Sven hebben genoemd, ook al is het een dame ;-) ) eruit en ze kan de warmte voelen wanneer onze lichamen elkaar raken. Voor het eerst in haar leven is ze begroet met liefde, met een gevoel dat óók zij ertoe doet. De kip die we Natasha hebben genoemd kwam uit een andere kooi en zij werd omhelst met een zachtheid en liefde die ze waarschijnlijk nooit voor mogelijk hield van een mens. Dit is alles wat we kunnen doen voor degenen die we achter moeten laten, hen een beetje meer ruimte geven om te kunnen bewegen. Sorry meiden, konden we jullie maar allemaal meenemen. We zullen jullie nooit vergeten en we treuren de dag dat jullie sterven… Moge jullie rust en vrede snel en zonder pijn komen.

Terwijl we buiten komen en we onze 26 nieuwe vriendinnen voor het eerst in hun leven de verse lucht laten proeven kunnen we het niet helpen om te denken wat een verrot systeem dit is, dat dagelijks zoveel levens verwoest. Al wat we kunnen doen is het samen zo hard mogelijk bestrijden! Meer en meer mensen staan op om zich te verzetten en wij zullen geen uitzonderingen zijn. Onze strijd gaat door tot de laatste kooi leeg is en totdat elk slachthuis gesloten is. Dus vergeef ons voor onze glimlach op de dag dat hun onderdrukkend systeem ineen stort. Wij weten dat we vanuit de as een nieuwe samenleving kunnen opbouwen gebaseerd op gelijkheid en vrijheid; het doel is niets minder dan een veganistische samenleving!

Sven en Natasha; blijf sterk gedurende deze tijden! Zonder jullie zouden deze meiden nooit uit hun gevangenis zijn geraakt. Zij zullen hun leven in zoveel mogelijk vrijheid doorbrengen, met veel gras en grond om van te genieten. We hopen dat Sven (het menselijk individu ;-) ) zo snel mogelijk uit zijn cel zal geraken en we roepen iedereen op om Sven alle support te tonen die hij mogelijk zou kunnen krijgen!

VRIJHEID VOOR SVEN!
VRIJHEID VOOR ALLE DIEREN!
TOT DE LAATSTE KOOI LEEG IS!

> https://www.facebook.com/freesven/

------------------------------------

Sven and Natasha liberated!

In one of the past nights Active for Justice went to a chicken farm and rescued 26 chickens! This action is dedicated to our dear comrade in jail; Sven.

Somewhere in the Netherlands, in the darkest hours of the night, we gathered up near a chicken farm. Carefully moving forward, there were wild animals all around. Guided by their sounds and movement we approached our target. At the farm they probably saw us passing the bins with dead and decaying chickens and disappearing in the stables. Here, we were greeted by a view that could have been taken right out of a horror movie. Huge amounts of these intelligent birds all crammed into little cages, row upon row as far as the eye can see. Living in their own filth with metal bars all around them producing egg after egg. If hell exists, we entered it right now…

A cage-door opens while many eyes look terrified in our direction. Carefully the chicken (who we named Sven, although she is a girl ;-) ) is lifted out and she could feel the warmth of our bodies touching. For the first time in her life she is greeted with love, with a feeling that she tóó matters. The chicken who we named Natasha came out of a different cage and she was met with a gentleness and love that she will have never thought was possible from a human being. it’s all we can do for the others that we have to leave behind, give them a little bit more space to move around. Sorry girls, we wish we could have taken all of you. We will never forget you and we will grieve the day you die… May your rest and peace come soon and without pain.

While we moved outside and let our 26 new friends taste the fresh air for the first time in their lives we can’t help but think about this fucked up system that is destroying so many lives every day. All we can do is fight it as hard as we all can! More and more people are standing up to resist and we will be no exceptions. Our struggle goes on until every cage is empty and until every slaughterhouse has been closed down. So pardon us for smiling when their oppressive system comes crumbling down, we know that from the ashes we can build a new society based on equality and freedom; the aim is nothing less than a vegan society!

Sven and Natasha; stay strong during these times! Without you being who you are these girls would have never gotten away from their prison. They will live their lives in as much freedom as possible, with a lot of grass and mud to roam around on. We hope that Sven (the human one ;-) ) will get out of his cell as soon as possible and we call upon all people to show Sven all the support he can possibly get!

FREE SVEN!
FREE THE ANIMALS!
UNTIL EVERY CAGE IS EMPTY!

> https://www.facebook.com/freesven/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech