Actievoerders blokkeren benzineterminal in Westhaven Amsterdam

Nieuws, gepost door: Climate Justice Amsterdam op 15/04/2017 04:08:43

Waar: Petroleumhavenweg, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 15/04/2017 - 07:14

Een groep van 25 personen is zaterdagochtend het terrein van benzinehandelaar Vitol in de haven van Amsterdam binnengedrongen om de werkzaamheden op het terrein stop te zetten. De boodschap van de actievoerders: stop met de export van gifbenzine naar West-Afrika – en maak een einde aan het tijdperk van fossiele brandstoffen.


Geruchtmakend rapport gifbenzine

Directe aanleiding voor de actie is het onderzoek dat vorig jaar september door het Zwitserse bureau Public Eye gepubliceerd werd. Daaruit bleek dat onder andere het Nederlandse bedrijf Vitol, de grootste benzinehandelaar ter wereld, via de havens van Amsterdam en Rotterdam op grote schaal gif dumpt in West-Afrika. Schadelijke stoffen worden door Vitol toegevoegd aan benzine en diesel. Daarbij lopen de gehaltes aan zwavel, benzeen en andere stoffen op tot honderden keren hoger dan in Europa is toegestaan. Het gebruik van deze brandstoffen kan daardoor leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden. In het jargon worden deze brandstoffen daarom ‘African quality’ genoemd.

Het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen

De actievoerders van Climate Justice Amsterdam richten hun pijlen tegelijk op de hele fossiele industrie in de havens van Amsterdam en Rotterdam: “Dat het klimaat verandert is ondertussen voor iedereen zichtbaar. Na 22 jaar klimaatconferenties van de Verenigde Naties stijgt de mondiale uitstoot van broeikasgassen echter nog steeds. Nederland draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de ramp die zich voor onze ogen ontvouwt, omdat de grootste olie- en steenkoolhavens van Europa in Amsterdam en Rotterdam liggen. Niet veel mensen zijn zich bewust van de ernst van de situatie, mede omdat de politiek pretendeert ambitieuze klimaatdoelstellingen na te streven. In werkelijkheid blijft het bij mooie en vooral sussende woorden. Met onze actie willen wij de alarmklok luiden voor hele samenleving: sta op! Alleen met massaal verzet zal het lukken om een einde te maken aan het tijdperk van de fossiele brandstoffen.”

Klimaatrechtvaardigheid

Climate Justice Amsterdam pleit daarnaast voor een andere benadering van klimaatverandering, gebaseerd op rechtvaardigheid en het aanpakken van de onderliggende oorzaken: “Klimaatverandering gaat niet alleen over CO2 concentraties en fossiele brandstoffen, het is een ethisch en politiek probleem. De rijkste 10% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor de helft van de mondiale CO2 uitstoot, terwijl de armste helft slechts 10% bijdraagt. Uiteindelijk zullen wij allemaal onder de gevolgen lijden, maar op dit moment worden de mensen die de minste verantwoordelijkheid dragen als eerste geraakt. Terwijl deze gemeenschappen ook de minste middelen hebben om zichzelf te beschermen. Klimaatverandering is daarom een vorm van structureel geweld dat niet los is te zien van historisch gegroeide sociale en economische ongelijkheid. Om deze crisis succesvol en op een rechtvaardige manier aan te pakken moeten we op zoek gaan naar de dieper liggende oorzaken. Hoe komt het dat wij in een economisch systeem leven dat blind is voor ethische en morele overwegingen en in de jacht naar altijd hogere winsten Russische roulette speelt met de aarde, mensenlevens en onze collectieve toekomst?”

Verontwaardiging maar geen halt export gifbenzine

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) noemde het vorig jaar 'een grof schandaal' als bedrijven willens en wetens giftige brandstoffen naar Afrika vervoeren. Ook in de Tweede Kamer verklaarden PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie een einde te willen maken aan de zwaar verontreinigde brandstoffen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. In de Amsterdamse gemeenteraad was eveneens stevige kritiek te horen van onder anderen de SP, PvdA en GroenLinks. PvdA-raadslid Carolien de Heer riep de haven op een moreel oordeel uit te spreken: "Aan sommige praktijken moet je niet willen meewerken."

Volgens Climate Justice Amsterdam, zijn er echter nog geen consequenties verbonden aan deze collectieve verontwaardiging. “Ronduit schandalig, temeer omdat een juridische analyse van het Center for International Environmental Law in februari concludeerde dat de Nederlandse overheid internationale verdragen schendt door de export van gifbenzine niet te verhinderen. Het verdrag van Basel classificeert deze brandstof als “hazardous waste” en het verdrag van Bamako verbiedt de export. Maar los daarvan is de export van gifbenzine op zijn minst minst ethisch onaanvaardbaar. Deze giftige diesel zorgt voor tienduizenden vroegtijdige doden en onschatbaar menselijk lijden. Na de kortdurende ophef van vorig jaar is er echter niets veranderd: Vitol blijft haar winsten maximaliseren ten koste van de gezondheid van mensen in West Afrika,” aldus woordvoerster Hannah de Haan.

Perswoordvoerders:
Hannah de Haan & Tim Peters: 0683663522 - climatejustice020@riseup.net

Twitter:
@CO2justice #dirtydiesel #gifbenzine

Foto's:
https://www.flickr.com/photos/climatejustice020/

Achtergrondinformatie:
* Trouw: Giftige olie vanuit havens Amsterdam en Rotterdam naar Afrika
* The Guardian: Trafigura, Vitol and BP exporting dirty diesel to Africa, says Swiss NGO
* Milieudefensie: Nederland schendt internationaal recht met export smerige benzine en diesel
* De Correspondent: Waarom we onderzoek doen naar dit onbekende Nederlandse miljardenbedrijf
* De Correspondent: Over deze Nederlandse oliereus is nog nooit een Kamervraag gesteld
* De Correspondent: Waar rook is, is Vitol
* Fossielvrij NL: Haven Amsterdam in aanvaring met mondiaal CO2 budget

Tags: climate justice klimaat klimaatrechtvaardigheid


Wie: 
nn

PRESS STATEMENT: for direct release – Saturday 15th of April 2017

Activists block gasoline terminal in Western harbour Amsterdam

On Saturday morning, a group of 25 people entered the terrain of gasoline trader Vitol in the Amsterdam harbour, forcing a suspension of all activities on the terrain. Their message: Stop the export of toxic gasoline to West-Africa – and end the era of fossil fuels.
Report on Toxic Gasoline

The direct incentive for the blockade is a report released last September by the Swiss watchdog Public Eye. This report concluded that companies such as the Dutch Vitol, the largest gasoline trader in the world, are responsible for dumping toxins on West-African countries via the ports of Amsterdam and Rotterdam. Companies such as Vitol add pollutants to gasoline and diesel, the sulphur and benzene levels in these mixtures exceed European standards, reaching levels three hundredfold higher than allowed in European countries. Combustion of these fuels can lead to severe health problems and even premature death. These fuels are commonly referred to as ‘African Quality’.

Ending the era of fossil fuels

Right now the activists of Climate Justice Amsterdam are targeting the entire fossil fuel industry in the harbours of Amsterdam and Rotterdam: “At this point, no one can deny climate change is happening. But after 22 years of climate conferences of the United Nations, global greenhouse emissions are still rising. The Dutch carry a great responsibility for the disaster that we see unfolding before our eyes, because the largest European oil and coal harbours are located in Amsterdam and Rotterdam. Many people are not aware of the urgency of the crisis, partly because politicians are pretending to have ambitious plans to combat climate change. In reality these words are empty, serving to keep the population quiet. With our action, we are trying to wake up society: rise up! Only mass resistance will be able to turn the tide and stop the era of fossil fuels.”

Climate justice

Climate Justice Amsterdam argues for a different approach to climate change, based on justice and tackling the underlying causes: “Climate change is not only about CO2 and fossil fuels, it is an ethical and political problem as well. The wealthiest 10% of the population are responsible for half of the total global greenhouse emissions. Eventually, all of us will be affected by climate change, but at this point the people least responsible are paying the highest price. At the same time these communities are also the most defenceless. Therefore, climate change is a form of structural violence that cannot be seen apart from historically developed social and economic inequality. To tackle this crisis in a successful and just way, we have to identify the underlying causes. Why are living under an economic system that is blind to ethical and moral reasoning, which is playing Russian roulette with the planet, human lives and our collective future in its never-ending race to increase profits?”

Turmoil but no stop on exports

Dutch minister Lilianne Ploumen (Foreign Affairs) called it ‘a dirty scandal’ when companies are, with full knowledge, exporting toxic fuels to African countries. Several political parties (PvdA, SP, GroenLinks and ChristenUnie) in the Dutch House of Representatives declared that they wanted a stop on the export of heavy polluting fuels via the harbours of Amsterdam and Rotterdam. SP, PvdA and Groenlinks also expressed strong criticism in the Amsterdam City Council. PvdA-councillor Carolien de Heer called for a moral judgement by the harbour: “you should not want to be involved in certain practices.”
According to Climate Justice Amsterdam these statements have not lead to any consequences for the responsible parties. “This is a downright scandal, even more so since legal analysis from the Centre for International Environmental Law has concluded that the Dutch state is violating international treaties by not preventing the export of dirty diesel and gasoline. The Basel Convention lists these fuels as ‘hazardous waste’ and the Bamako Convention prohibits its export. Even without considering these legal judgements, the export of dirty diesels is ethically unjust, causing the premature death of tens of thousands of people and inestimable human suffering. After the short moment of turmoil in response to the Public Eye report last year, nothing has changed: Vitol is still maximising its profits at the cost of the health of African citizens,” according to spokesperson Hannah de Haan.

Press spokesperson:
Hannah de Haan & Tim Peters – +31 6 8366 3522 climatejustice020@riseup.net

Twitter:
@CO2justice #dirtydiesel #gifbenzine

Pictures:
https://www.flickr.com/photos/climatejustice020/

Background information:
The Guardian: Trafigura, Vitol and BP exporting dirty diesel to Africa, says Swiss NGO
CIEL: Netherlands and Belgium Violate International Law by Allowing the Export of Dirty Petrol and Diesel

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech