Berichten uit de deportatiemachine

Nieuws, gepost door: Solitours op 23/04/2012 04:01:29

Wanneer: 23/04/2012 - 12:06

Zowel in België als in Nederland wordt van alles ondernomen om informatie naar buiten te krijgen over de situatie in detentiecentra, over deportaties, en over intimidatie en geweld, door de verhalen van mensen 'binnen' naar 'buiten' te brengen. Eén van de middelen daarvoor is naar de centra toegaan.


Hoe vaak hebben we niet in België of Nederland bij zo'n centrum staan zwaaien en lawaai maken, ze geblokkeerd, of bouwterreinen bezet? Volkomen machteloos voel je je na afloop, want: is dit alles wat we kunnen doen? We vangen wat woorden op, meestal over de lange duur van de opsluiting, zien briefjes in de handen van de mensen, 'HELP' of 'THANK YOU' en zouden wel dwars door muren en hekken willen heen breken. Het is beroerd om de mensen in het centrum na afloop de rug toe te keren, het is alsof we hen in de steek laten.

Sinds januari 2011 bestaat in België het initiatief 'Getting The Voice Out'. Mensen bellen vanuit het centrum, en de verhalen worden opgenomen en gepubliceerd op http://www.gettingthevoiceout.org/ . In Nederland bestaat al langer de website http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen, en op M2M radio (http://m2m.streamtime.org/ ) zijn opnamen terug te vinden.

Het Getting the Voice out initiatief is in België erg succesvol en slaagt erin de informatiestroom op gang te houden. Daar mogen de gevangen migranten mobiele telefoons mee naar binnen brengen, en ze kunnen dus vrij veel en vrij makkelijk bellen, en vooral ook: gebeld wórden. In Nederland is het lastiger. Hier zijn de mensen in de centra afhankelijk van de telefoons op de afdelingen, en de telefoonkaarten die ze kunnen bemachtigen. Toch is het ook hier mogelijk om informatie naar buiten te krijgen.

Zowel in Nederland als in België zijn we op zoek naar mogelijkheden om meer te doen met die lawaaidemonstraties. In Merksplas werd in januari nog een geslaagde demonstratie/manifestatie gehouden. (https://www.indymedia.nl/node/2276 ) tijdens welke direct het contact met binnen hoorbaar werd voor de demonstranten buiten. Hoorbaar, en dus ook: voelbaar. In Nederland vinden regelmatig demonstraties plaats, onlangs nog, in Rotterdam: https://www.indymedia.nl/node/3615. Maar het blijft bij roepen en bonzen over en weer.

Al enige tijd wordt er gewerkt aan het opzetten van een Nederlands NO BORDER netwerk, want er moet meer zijn, wat we kunnen doen. Meer samenwerking, vaker, creatiever, diverser actie ondernemen, en een sterkere band opbouwen. We willen ook hier vaker en meer naar buiten brengen. We zien dat meer weten betekent: breken door de muren van stilte! Wat de overheid wil, is de mensen binnen niet alleen opsluiten, maar ook monddood maken, alsof zij niet bestaan. Op listige wijze weet de Nederlandse overheid informatie binnen de muren te houden, door bezoekgroepen en geestelijk verzorgers te dwingen om geheimhoudingscontracten te tekenen, door de mensen binnen te bedreigen met isoleercel als ze tijdens een lawaaidemo contact proberen te leggen.

Maar het is mogelijk, en we kunnen naar hen luisteren, of lezen wat ze vertellen. Bijvoorbeeld hier:
http://www.gettingthevoiceout.org/nieuws-uit-de-centra-strategie-van-de-...
En hier: http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal16.html

Informatie = actie!

Een van de initiatieven die we in Nederland als No Border netwerk in oprichting hebben genomen, is nu een lawaaidemo-estafette ofwel bustour langs drie detentiecentra te houden op 6 mei. We gaan naar Kamp Zeist, de Zaanse Schande, en Schiphol Oost. Zie: http://solitours.wordpress.com/
Tijdens de bustour zal er genoeg tijd zijn om te discussiëren over vervolgplannen voor de strijd tegen het racistische migratiebeleid van Nederland en de EU. We hopen dat veel mensen mee komen doen en mee komen denken. Laten we het verzet tegen de Nederlandse en Europese anti-migratie politiek een nieuwe impuls geven!

Wil je mee met de bustour, geef je dan van tevoren op via noborder-nl (at) riseup.net zodat wij rekening met je kunnen houden. In Amsterdam kun je om 11.00 uur opstappen aan station Sloterdijk. In Utrecht kun je om 12.00 uur opstappen bij de Jaarbeurs-ingang van het Centraal Station. Vervolgens beginnen we om 12.30 uur met lawaai maken bij Kamp Zeist.

NO BORDERS!

Tags: detentiecentra getting the voice out solitours


Wie: 
solitours

Messages from the deportation machine

Both in Belgium and in the Netherlands a lot of things are being done to get out information about the situation in detention centers, about deportations, and about intimidation and violence, by bringing out the stories of people 'inside' to the 'outside'. One of the ways of doing that, is going to the centers.

How often has it been that in Belgium or the Netherlands that we stood outside such a center waving and making noise, blockading, or occupying building sites? Completely powerless it makes us feel afterward, because: is this all we can do? We catch a few words, mostly about the long duration of incarceration, can see notes in the hands of people, 'HELP' or 'THANK YOU', and would want to break right through the walls and fences. It is miserable to turn our backs to the people inside at the end, as of we are letting them down.

Since January 2011 in Belgium there exists the initiative 'Getting The Voice Out'. People call from inside the center, and their stories are being recorded and published on http://www.gettingthevoiceout.org/ . In the Netherlands the website http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen exists for some time now, and on M2M radio you can hear recordings (http://m2m.streamtime.org/ ) .

The Getting the Voice out initiative in Belgium is very successful and it manages to keep up the flow of information. Imprisoned migrants are allowed to bring in mobile phones in there, and they can make phone calls quite a lot and quite easy, and most of all: they can BE called. In the Netherlands it is more complicated. Here people are depending on phones in the units, and phone cards they can get. In spite of that, also here it is possible to get information outside.

Both in the Netherlands and in Belgium we are looking for possibilities to do more with the noise demonstrations. In January there was a good demonstration/manifestation at Merksplas (https://www.indymedia.nl/node/2276 ) during which the contact with inside was directly to be heard for the demonstrators outside. To be heard, so also: to be felt. In the Netherlands there regularly are demonstrations, recently in Rotterdam: https://www.indymedia.nl/node/3615. But all we can do is yell and bang to and fro.

Since some time work is being done to set up a Dutch NO BORDER network, because there must be more that we can do. More cooperation, more often, more creative, more diverse actions, building a stronger bond. We want to bring out more and more often. We can see that knowing more means: breaking through the walls of silence! What the government wants, is not just to lock people up, but also to silence them, as if they do not exist. In a cunning way the Dutch government manages to keep information inside, by forcing visiting groups and emotional carers to sign contracts of confidentiality, by threatening the people inside with isolation if they try to make contact during a demonstration..

But it is possible, and we can listen to them, and read what they have to say. For example here: http://www.gettingthevoiceout.org/nieuws-uit-de-centra-strategie-van-de-...
And here: http://www.vrijheidvanbeweging.nl/verhalen/verhaal16.html

Information = action!

One of the initiatives that we in the Netherlands as No Border network in founding have taken, is a noise demo tour at three detention centers on may 6th. We go to Camp Zeist, the Zaanse Shame, and Schiphol East. See: http://solitours.wordpress.com/

During the bus tour there will be plenty of time to discuss future plans for the struggle against
the racist migration policy of the Netherlands and the EU. We hope that a lot of people will come and join us and come and think with us. Let us give the resistance against the Dutch and European anti-migration politics a new incentive!

If you want to join the bus tour, please enter yourself by sending an e-mail to noborder-nl (at)
riseup.net, so we can make sure there is roomfor you on the bus. In Amsterdam you can get on
the bus at 11.00 hrs. at Sloterdijk train station. In Utrecht you can get on the bus at 12.00 hrs. at
Central Station, near the Jaarbeurs entrance. We start the first demonstration at Kamp Zeist at
12.30 hrs.

NO BORDERS!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech