1 mei oproep

Nieuws, gepost door: 1meigroep op 21/04/2012 04:09:25

Wanneer: 01/05/2012 - 20:20

[english below]
Op 1 mei bezetten we de straten en pleinen wereldwijd, een traditie die al meer dan honderd jaar bestaat. We gaan de straat op om onze waardigheid en strijd kracht bij te zetten, en aan de mensen op straat te laten zien dat dit mogelijk is.


Koninginnedag is ooit in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat Nederland op 1 mei een collectieve kater heeft... Het verbaast ons niet dat de 1 mei traditie in Nederland maar langzaamaan weer vorm krijgt, want sociale bewegingen zijn hier altijd al zoveel mogelijk ingepolderd en kapot gemaakt. Maar wij willen geen rondje om de kerk om 's avonds voldaan naar huis te gaan, we willen een strijdbare collectieve ervaring die verder gaat dan die dag zelf.

We leven in een tijd van economische en politieke crisis, eigenlijk een crisis van de staten, banken en grote bedrijven, en zeker niet van de mensen. De aasgieren van de politiek en multinationals hebben simpelweg een nieuwe stok gevonden om de mensen mee te slaan. Er wordt van ons verwacht onze schouders eronder te zetten, niet te klagen – alles om hun positie en bankrekening veilig te stellen. Alleen maar omdat hun economie altijd rijken en nog meer armen nodig heeft, en omdat ze ons verslaafd willen maken aan werk en geld om deze economie in stand te houden.

Terwijl de “sociale zekerheden” met de grond gelijk worden gemaakt, hebben de banken meer macht dan ooit. In zowel Italië als in Griekenland zijn de sukkelige politici vervangen door types van de Europese bank, zonder zelfs maar een verkiezing tussendoor. Hun “crisis” wordt alleen maar gebruikt om hun geldstromen en hun systeem van “volksvertegenwoordigers” in stand te houden en te optimaliseren. Wij worden bang gehouden, bang om ons baantje of ons huis te verliezen, bang voor buitenlanders... Terwijl we woedend zouden moeten zijn. Schaamteloos slopen ze de aarde waarop wij wonen. Alles is te koop, van oorlog en veiligheid tot “groene” feelgood-producten en een sociaal leven op je smartphone.

De crisis bestaat alleen als excuus om dichtbij huis het volk bang te maken en zo in bedwang te houden met nieuwe wetten en minder geld; elders op de wereld is de crisis het perfecte excuus om nog meer roofbouw te plegen, nog minder te geven om de mensen en de aarde.

Het hele bestaan van de crisis valt te betwijfelen, er is namelijk meer dan genoeg eten om de hele wereld te voeden – het gaat erom wie het opeist. Ze kunnen ons niet langer voor de gek houden met hun onzinnige contracten, consumptiedrang, chipkaarten, camera's, bankpassen en ID-kaarten. Die zijn helemaal niet nodig en zijn dat ook nooit geweest. Wat nodig is, is dat mensen hun leven en hun stad in eigen handen nemen. We pikken het niet als mensen in razzia's gecontroleerd worden vanwege hun huidskleur en vervolgens opgesloten worden omdat ze niet de juiste papieren hebben. We pikken het niet om uitgeknepen te worden door een of ander rotbedrijf. We pikken het niet als onze levens gestuurd worden door religie.

We willen zelf en samen onze levens inrichten, maar voordat het zover is zullen we ervoor moeten vechten. Vechten voor een vrije wereld, waarin mensen niet gehinderd worden door grenzen, autoriteiten en kapitaal. Vechten voor een wereld waarin we geen nummertjes zijn, en waarin de draaimolen van school, carrière, en consumeren tot de dood erop volgt niet langer bestaan. We wachten niet langer om te zien waar de volgende klappen vallen, we laten ons niet bang maken en zullen voor onszelf denken en doen. Daarom: de straat op!

We laten ons niet langer beoordelen op productiviteit
We passen ons juist niet aan aan hun systeem
We zullen hun controle en winst kapot maken

Anarchie, solidariteit ...en nooit meer werken!

******************************************
On the 1st of May we take over the streets and squares around the world, a tradition existing for over one hundred years. We take to the streets to strengthen our dignity and struggle, and show that it is possible to fight what oppresses us.

Queens day was once invented to make sure that Holland is experiencing a collective hangover on the 1st of May... It does not surprise us that the 1st of May tradition in Holland is only developing slowly, because social movements have always been recuperated and destroyed. But we do not want a walk around the park so people can go home having done “something”, we want a confrontational collective experience, that goes further than just that day.

We live in a time of economical and political crisis, actually a crisis of the states, banks and big companies, but the people pay the price. The political and corporate vultures just found a new stick to beat the people down with. They expect us to carry the whole weight, to not complain- everything to keep their position and bank account safe. Just because their economy has always needed rich but even more the poor, and because they want to have us addicted to work and money to keep their economy functioning.

While the 'social securities' are vanishing, the banks have more power than ever. In both Italy and Greece the clumsy politicians were replaced by characters of the european bank, without an election. Their 'crisis' is only being used to keep and increase their money flow and their democratic system. We are being kept afraid, frightened to loose our job or house, afraid of foreigners... While we should be furious. Without any shame they are destroying the earth we are living on. Everything is for sale, from war and safety, till 'green' feelgood-products and a social life on your smartphone.

The crisis only exists as an excuse to locally frighten the people, and like that keep them under control with new laws and less money; elsewhere on the world the crisis is the perfect excuse to increase ruthless exploitation, and to care even less about people and the world.

The whole existence of the crisis can be doubted, because there is more than enough food to feed the whole population- its about who claims it. They can no longer fool us with their ridiculous contracts, consumerism, chipcards, camera's, bankcards and IDcards. They are not necessary at all and never have been. What is necessary, is that people take their life and their city in to their own hands. We do not take it when people are being stopped and searched on the streets because of the colour of their skin, and then arrested because they don't have the right papers. We do not take it to be exploited by any company or boss. We do not take when our lives are being dominated by religion.

We want to fill in our lives ourselves and together, but before we get to that point we will have to fight for it. Fight for a free world, where people are not being hindered by borders, authorities and capital. Fight for a world in which we are not numbers, and where the circus of school, work and consuming until death does no longer exist. We will not wait any longer for their next blow to hit, we wont let ourselves be frightened, we think and act for ourselves and each other. Because of all of that: lets take the streets

We will no longer let ourselves be judged on productivity
We will certainly not submit to their system
We will destroy their control and profit

Anarchy, solidarityt ...and never work again!Wie: 
1 mei groep

Bovenstaande oproep is voor de demo in Amsterdam op 1 mei 2012 op het Mercatorplein om 19:00,
voor meer info zie:

www.1mei.org

of wil je nog snel wat posters en flyers mail:
1mei [A] riseup netWie: 
nn

"Koninginnedag is ooit in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat Nederland op 1 mei een collectieve kater heeft..."

Waar slaat dit op? De monarchistische dictatuur had allang niet meer bestaan zonder hun fanclub, de PvdA. Wellicht kan de '1 mei groep' ons uitleg geven...?Wie: 
nn

.....en nooit meer werken.....lol.....'1mei dag van de arbeid'.....


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech