AAGU-activisten in hoger beroep veroordeeld voor raadszaalactie tegen gezinsgevangenis

Nieuws, gepost door: AAGU op 16/12/2016 12:03:08

Wanneer: 16/12/2016 - 15:02

Op maandag 12 december 2016 bevestigde het gerechtshof in Arnhem de veroordeling in eerste aanleg van vijf AAGU-activisten wegens een actie tijdens een gemeenteraadsvergadering in Zeist op 6 oktober 2015. Zij stonden terecht voor het verstoren van een openbare vergadering en lokaalvredebreuk.


[English below]

Eén activiste werd, op grond van haar strafblad én de inhoud van haar laatste woord tijdens de zitting, veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en het uitzitten van eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De overige vijf kregen een boete van 350 euro opgelegd.

Op 6 oktober 2015 hield een grotere groep activisten eerder op de dag een solidariteitsdemonstratie bij Kamp Zeist zelf en een lawaaidemonstratie bij het gemeentehuis, voorafgaand aan de raadsvergadering. Tijdens de bewuste raadsvergadering protesteerde AAGU met spandoeken en leuzen tegen het door de gemeente afgeven van een bouwvergunning voor de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Burgemeester Koos Janssen schorste de vergadering en liet vervolgens vijf activisten aanhouden en uit de zaal verwijderen.

Net als de rechtbank in Utrecht verwierp het hof in Arnhem alle punten die advocaat Willem Jebbink naar voren bracht. Het bekende verhaal dat er andere manieren zijn om je mening te uiten werd weer gedebiteerd. Vier van de vijf gedaagden kregen net als in eerste aanleg een boete van 350 euro opgelegd. De vijfde verdachte kreeg van de rechtbank Utrecht al een zwaardere straf, twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf, opgelegd vanwege haar langere strafblad. Ook werd besloten tot het ten uitvoer leggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, die de betreffende activiste nog had staan op grond van een veroordeling wegens opruiing in een aantal van haar teksten op internet. Het hof hield aan die tenuitvoerlegging vast, en zette de voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken om in een onvoorwaardelijke. Daarbij verwees het naar de inhoud van het laatste woord van deze activiste, waarin zij onder meer zei dat een veroordeling “geen invloed zal hebben op acties in de toekomst” en dat “het haar niet tegenhoudt”.

De vijf gaan in cassatie tegen het vonnis van het hof. AAGU-activisten stonden de laatste tijd vaker voor de rechter. Vorige week veroordeelde de rechtbank in Den Haag nog twee personen tot een boete van 250 euro en een van hen eveneens tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week wegens smaad tegen bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat de gezinsgevangenis bouwde. Zij waren aangehouden voor het plakken van posters met de tekst “De Vries en Verburg – Uw duurzame partner in deportaties – Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist”. Ook tegen deze absurde veroordeling, waarin de facto gesteld werd dat felle kritiek op bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren verboden is, werd hoger beroep ingesteld.
Daarnaast loopt er nog een rechtszaak tegen twee AAGU-activisten wegens een actie tegen De Vries en Verburg tijdens de bouwbeurs Building Holland eind maart van dit jaar. In deze zaak volgt komende week eerst de uitspraak van de wrakingskamer in het geval van één van hen. Zij had de politierechter gewraakt omdat deze haar haar laatste woord niet wilde laten uitspreken. Na de uitspraak in de wraking zal deze zaak hervat dan wel opnieuw aangevangen worden.

Intussen was de gezinsgevangenis op Kamp Zeist afgelopen week weer in het nieuws omdat het Afghaanse gezin Moradi daar was vastgezet. De IND en Dienst Terugkeer en Vertrek probeerden dit gezin op uiterst slinkse wijze te deporteren terwijl er nog een aanvraag liep voor een verblijfsvergunning op grond van het beleid voor verwesterde Afghaanse meisjes. De deportatie werd, voor nu, op het laatste moment tegengehouden door de rechter, die besloot dat het gezin hier de procedure mag afwachten. Inmiddels is het gezin teruggekeerd naar de gezinslocatie in Emmen.

---

AAGU activists sentenced in appeal because of action against family prison in council hall

On Monday, December 12th 2016, the Court of Appeal in Arnhem confirmed the verdict at first instance of five AAGU activists because of an action during a council meeting in Zeist on October 6 2015. They were tried for disturbing a public meeting and breach of the peace. One activist was, by virtue of its criminal record and the contents of her last word during the session, sentenced to an unconditional prison sentence of two weeks and serving a previous conditional prison sentence of two months. The other five were fined 350 euros.

On October 6 2015, earlier that day a large group of activists held a solidarity demonstration at Kamp Zeist itself and a noise demonstration at the town hall prior to the council meeting. During the council meeting AAGU protested with banners and slogans because the council had issued a building permit for the family prison for refugees at Kamp Zeist . Mayor Koos Janssen adjourned the meeting and then had five activists and remove from the room and arrested.

Like the court in Utrecht the court of appeal in Arnhem rejected all points lawyer William Jebbink brought forward. The well-known story that there are other ways to express your opinion were debited again. Four of the five defendants were again fined 350 euros, like in the first instance. The fifth defendant already received a heavier penalty from the Utrecht District Court, two weeks suspended prison sentence, because of its long criminal record. It was also decided to implement a suspended prison sentence of two months because of a previous conviction for sedition in some of this activists texts on the internet. The court of appeal held on to this verdict and turned the conditional sentence of two weeks into an unconditional sentence. It referred to the contents of the last word of this activist, in which she, among other things, had said that a conviction "will not affect actions in the future" and that "it will not stop her."

The five are appealing in cassation at the supreme court against this judgment of the court of appeal. Recently, AAGU activists were in court more often. Last week, the court in The Hague sentenced two persons to a fine of 250 euros and one of them also to a suspended prison sentence of one week for libel against construction company De Vries en Verburg, that built the family prison. They were arrested for pasting posters with the text "De Vries and Verburg - Your sustainable partner in deportations – Proudly builds proud the family prison for Refugees at Kamp Zeist." Also against this absurd conviction, stating in fact that it is prohibited to fiercely criticize companies that execute government commissions, an appeal was lodged.
In addition, there is still a lawsuit against two AAGU activists because of an action against De Vries en Verburg during the construction fair Building Holland at the end of March of this year. In this case, next week there will first be the decision of the challenge chamber in the case of one of them. She had challenged the magistrate because the judge did not allow her to pronounce her last word. Following the outcome of the challenge, the case will be resumed or re-started.

Meanwhile, last week the family prison at Kamp Zeist was in the news again because the Afghan family Moradi was locked up there. The IND and The Repatriation and Departure Service tried to deport this family in an extremely crooked way while there was still an application for a residence permit on the basis of the policy for Westernized Afghan girls. For now, the deportation has been stopped at the last moment by the judge, who decided the family is allowed to await the process here. In the meantime, the family has been returned to the family location in Emmen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech