Info-soli-avond: Aardappeloproer in de 21ste eeuw - steun het gentech-verzet!

Aankondiging, gepost door: nn op 14/04/2012 04:04:06

Waar: Plantagedok, Plantage Doklaaan 8-12, Amsterdam, Netherlands (GPS lat: 52.371499 lon: 4.901403)
Wanneer: 22/04/2012 - 19:00

Info-avond met filmpjes over de Big Potato Swap actie in Wetteren (Be) vorig jaar, het aankomend proces tegen een aantal deelnemers en nieuwe aangekondigde acties. Verdachten zullen vertellen over de Wetteren-actie, hun processtrategie. ASEED zal een kort overzicht geven van de stand van zaken over Genetische Manipulatie in Vlaanderen en Nederland, alsook uitleg geven over een burgerinspectie van Biotech Valley in Gent op 9 mei.

**English below**

Op 29 mei 2011 hebben honderden activisten in Wetteren, Belgisch Vlaanderen, een veldje met genetisch gemanipuleerde aardappels deels onschadelijk gemaakt. De Belgische Field Liberation Movement (FLM) had de actie lang van tevoren aangekondigd. Ondanks een dubbel hek en tamelijk agressief politieoptreden lukte het om met vereende krachten GGO-aardappels te vervangen door bio-aardappels die op natuurlijke wijze resistent zijn tegen de
meeldauw-ziekte.

Op 8 mei aanstaande begint het proces tegen de "11 van Wetteren" die door het Belgisch parket als verdachten zijn geselecteerd uit de bijna 500 deelnemers. Behalve het wieden van aardappelplanten wordt hen ook 'bendevorming' (criminele vereniging) ten laste gelegd. Het FLM stelt zich op standpunt dat het hier juist om een 'goede daad vereniging' gaat, en nodigt alle sympathisanten uit om zich tot lid van de 'weldadige bende' te verklaren.

Op 9 mei organiseert het FLM een vreedzaam Burgerbezoek aan het Technologiepark in Zwijnaarde - Gent. In deze zogenoemde Biotech valley bevinden zich verschillende biotechbedrijven waaronder Bayer en BASF, alsook het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het doel is informatie te vergaren, door toespraken van kritische experts, maar ook door storende, prikkende, slimme vragen te stellen aan de aldaar gevestigde instellingen. ASEED zal meedoen met deze actie.

Met de grote aardappelruil in 2011 is het debat in Vlaanderen over GGO's flink aangewakkerd. Niet alleen het gevaar van het telen van GGO's in de openlucht (nota bene naast bijenkorven van een imker), maar ook de positie van de overheid en de Universiteiten van Gent en die van Leuven werden aan de kaak gesteld. Voor de actievoerders is het duidelijk dat deze proefveldje geen enkel wetenschappelijk doel diende, maar alleen een reclame-object was voor BASF en gentech-veredeling in het algemeen. Nu de overheid kiest voor vervolging op grond van bendevorming is het tijd om te laten zien dat wij geen genetisch gemanipuleerde planten willen, niet in het veld en niet op ons bord!

Info-avond 22 april, 19:00u
Plantagedok
Plantage Doklaan 8
Amsterdam

Mee de 9de? Mail info@aseed.net.

Meer lezen? Interessante links:
- Ontslag Barbara door Universiteit van Leuven: http://www.gentech.nl/alle_berichten/algemeen/ku_leuven_ontslaat_wetensc...
- Filmpje aankondiging Wetteren-actie: http://www.dewereldmorgen.be/video/2011/05/05/gentech-veld-beschoten-met...
- Durph en Fortuna, zoek de links: gentechpiepers van resp. Wageningen -gebruikt door UGent- en van BASF: http://www.gentech.nl/alle_berichten/economie/profiteert_basf_met_fortun...

Meer over het 'Patattenproces' en het Burgerbezoek aan Biotech Valley Gent:http:// fieldliberation.wordpress.com / field.liberation@gmail.com

Financiële steun is hard nodig!
Rek nr BE59 5230 8045 6626 tnv Crop Resistance (Triodos Be)

***ENGLISH****
Sun 22 April a.s. info-night about GMO resistance @ Plantage Doklaan 8, Amsterdam

Potato revolt in the 21st century: support the GMO resistance!

Information evening with videos on the Big Potato Swap action in Wetteren (Be) last year, the upcoming trial of 11 participants and upcoming new actions. Defendants will tell you about the action Wetteren, their trial strategy. ASEED will give a brief overview of the situation on Genetic Manipulation in Flanders and the Netherlands, as well as explain a citizen inspection of Biotech Valley in Ghent on May 9.

On May 29, 2011, hundreds of activists partly neutralized a field with genetically engineered potatoes in Wetteren, Flanders. The Belgian Field Liberation Movement (FLM), announced the action long in advance. Despite a double fence and fairly aggressive police action some managed with joined forces to replace GM potatoes with organic ones with a naturally resistant to the mildew disease.

On upcoming May 8, the trial starts against the "11 of Wetteren", suspects selected by the Belgian public prosecutor from the nearly 500 participants in the action. Besides weeding potato plants, they are also accused of 'forming a gang' (criminal association). The FLM expresses the view that it actually concerns a "good deed union", and invites all supporters to declare being a member of the' benevolent gang'.

On 9 May, the FLM organises a peaceful Civil Inspection Visit to the Technology Park Zwijnaarde - Ghent. In these so-called Biotech valley are several biotech companies including Bayer and BASF located, as well as the Flemish Institute for Biotechnology (VIB). The goal is to gather information, through speeches by critical experts, but also by asking annoying, stinging, smart questions to the institutions. ASEED will participate in this action.

The great potato swap in 2011 significantly stimulated in Flanders the debate on GMOs. Not only the danger of growing GMOs in the open air (note next to bee hives), but also the position of the government and the Universities of Ghent and Leuven have been questioned. For the activists, it is clear that this field trial had no scientific aim, but served merely as an advertising object for BASF and genetic engineering in general. Now that the government chooses to prosecute on grounds of gang activity, it's time to show that we do not want genetically engineered plants, not in the field and not on our plates!rd!

Info-night 22 april, 19:00u
Plantagedok
Plantage Doklaan 8
Amsterdam

Join on the 9th? Mail info@aseed.net.

Read more? Interesting Dutch links about. Some backgrounds in English:
Barbara, fired by Universiteit van Leuven for being involved: http://threerottenpotatoes.wordpress.com
On the criminal trial and the actions in Belgium last year and upcoming May 9: http://fieldliberation.wordpress.com / field.liberation@gmail.com

Financial support is needed too!
Acount BE59 5230 8045 6626 of 'Crop Resistance' (at Triodos Bank Belgium)

Tags: aardappel gentech GGO-actie

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech