Verzoek aan de nederlandse burger met klem tot ondertekenen over te gaan die gericht zijn tegen het ondermijnende ESM verdrag !!!!

Nieuws, gepost door: OVER GAAN TO ONDERTEKENEN VAN EEN PETITIE IS AAN U ??? op 13/04/2012 04:07:08

Wanneer: 13/04/2012 - 06:01

Verzoek aan de nederlandse burger met klem tot ondertekenen over te gaan die gericht zijn tegen het ondermijnende ESM verdrag !!!!

OVER GAAN TO ONDERTEKENEN VAN EEN PETITIE IS AAN U ???

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5CZr17HLH5U

” Het ESM-verdrag ”

Op de website http://www.petities.nl is de petitie

Tip :

wilt u mensen uitnodigen om ook te ondertekenen ?

Dan kunt u ze verwijzen naar http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag

Stuurt u,u zelf dan ook een uitnodiging,dan kunt u die E-mail door sturen ook naar anderen toe

Het ESM - verdrag In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben,werd ondertekend.Het verdrag volgt op een resolutie,aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011.De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren.Dit houdt in,dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag.Op basis van voortschrijdend inzicht werd het ESM verdrag gewijzigd

http://www.adbroere.nl/web/nl/columns/het-gewijzigde-esm-verdrag.php

en opnieuw getekend door vertegenwoordigers

( niet de Ministers van Financiën )

van de zeventien Euro landen op 2 februari 2012.Dit verdrag wordt op korte termijn aangeboden aan de Tweede Kamer ter ratificatie.De belangrijkste bezwaren tegen het ESM betreffen het on democratische karakter van het instituut,de prominente rol die ECB en IMF hier in gaan spelen en voor Nederland de volstrekt marginale positie.Door 5,7% van de stem rechten te hebben,speelt Nederland geen rol van betekenis,want vrijwel alle besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen.Er is geen sprake van een veto recht voor het Nederlandse parlement,want Nederland kan vrijwel geen enkele beslissing zelfstandig tegen houden,zelfs niet versnelling van de afdracht aan het ESM !

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jbm-h-RSDmk

towards a stronger European economic governance’ stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hier voor wat te zeggen zijn.Maar daar van is weinig te merken in de EU.Alleen al het ontbreken van een publiek debat in de euro landen over de komst van een instituut dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen van de euro landen en dus alle burgers van deze landen treft,bewijst dat.
Vandaag, 10 april,werd de petitie aan geboden aan de voorzitter van de commissie voor financiën van de Tweede Kamer. Bij de petitie overhandiging waren

( bijna )

alle financiële woordvoerders van de fracties aanwezig.Er zijn film opnames gemaakt die binnenkort te zien zijn op onder meer
web pagina > http://www.adbroere.nl.

Op donderdag 12 april vind een discussie plaats over het ESM,te volgen op de website van de Tweede Kamer die nu al heeft plaats gevonden.Ik bedank allen die de petitie hebben getekend hartelijk hier voor. Als u als nog wilt tekenen dan kan dat! De ondertekeningen die van af vandaag worden toegevoegd worden gewoon na gezonden.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHtu73JLYwo

OVER GAAN TOT ONDERTEKENEN VAN DE PETITIE IS AAN U ??? ?Wie: 
nn

Update in het ESM verdrag in het nederlands

http://www.eenvandaag.nl/uploads/doc/DOC001.PDF

Zoek ook dit woord eens op zeer belangrijk > EUROPEAN SOVEREIGN BONDS / MEET JOUR STRAWMAN.PDF

Het ESM verdrag werd opnieuw ondertekend op 2 februari 2012 door vertegenwoordigers van de zeventien euro lidstaten . Het ESM wordt een internationaal financieel instituut, gevestigd in Luxemburg. De doelstelling van het ESM is het verlenen van financiële ondersteuning aan leden (de eurolanden) die onder zware financiële druk dreigen te komen of die al in een financiële probleemsituatie verkeren en dat deze hulp noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van het gehele eurogebied te beschermen. De petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag staat nog ter ondertekening open.

Er moet straks door Nederland 40 miljard euro worden afgedragen aan het ESM. Dat is 90% van alle inkomsten- en loonbelasting die wij aan de belastingdienst hebben betaald in 2011. En dat is nog maar het begin. In maart 2012 komen de ‘wijzen’ bijeen om te bezien of er niet nog meer moet worden overgemaakt door de eurolanden aan het ESM. Men gaat ervan uit dat voor die tijd het ESM – het nieuwe Europese belastingkantoor- is goedgekeurd door de parlementen van de 17 lidstaten, dus ook door het Nederlandse parlement. Dat wordt bezuinigen en bezuinigen en nog eens bezuinigen. Wel het zuur en niet meer het zoet. Want de nieuwe slok op

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LKsZ1hqHBHU

( het ESM )

heeft geld nodig, veel geld en komt in een positie dat het kan worden opgeëist. Maanden geleden spraken Wellink en Buiter al over een bedrag van 3.000 miljard. Als dat waar gaat worden, dan moet Nederland niet 40 maar 170 miljard euro bijdragen.

De oorspronkelijke versie van het verdrag werd ondertekend op 11 juli 2011 door de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden, maar is gewijzigd om de nadien genomen besluiten door regering s en staatshoofden, genomen op 21 juli en 9 december 2011, in het verdrag op te nemen en daardoor de effectiviteit van het ESM te vergroten. Het is overigens opvallend, dat de ondertekenaars van het gewijzigde verdrag niet de Ministers van Financiën waren, maar de ambassadeurs van CoRePer

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LKsZ1hqHBHU

(Comité des Représentants Permanents)

die de staten vertegenwoordigen in de EU. Dit zou er op kunnen duiden dat het verdrag niet een aanvulling c.q. gewijzigd exemplaar is ten opzichte van het op 11 juli 2011 getekende verdrag, maar een overeenkomst tussen zeventien landen. Wellicht om hiermee artikel 48.6 van het EU verdrag te omzeilen, zoals door een specialist werd opgemerkt.

Het verdrag moet worden geratificeerd door de parlementen van de 17 eurolanden; het ESM zal zo spoedig mogelijk van kracht worden en in werking worden gesteld: de doelstelling is juli 2012, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Als permanent mechanisme, neemt het ESM de taken over die op dit moment nog worden uitgevoerd door het Europees Financieel Stabiliteit Fonds (EFSF). Door de versnelde invoering zal het ESM gedurende een jaar met het EFSF samenwerken. De gezamenlijke uitleen capaciteit is op dit moment € 500 miljard en zal worden heroverwogen in maart 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=5CZr17HLH5U

( Euro top Rtr )

Met een aandelen kapitaal van € 700 miljard, waarvan € 80 miljard direct wordt gestort en het overige bedrag oproepbaar is), bedraagt de aanvankelijke uitleencapaciteit van het ESM € 500 miljard.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige ESM verdrag:

1. Nieuwe financiering s instrumenten

2. Flexibeler prijszetting

3. Aansluiting met belasting (wetgeving)

4. Een nieuwe nood besluitvormingsprocedure

5. Aansluiting met de IMF praktijk voor wat betreft de inschakeling van private investeerders.

6. Aanpassing van de spreiding in de tijd van kapitaal stortingen door de ESM leden.

1)

Het ESM zal een reeks van nieuwe financiële instrumenten tot zijn beschikking hebben. Behalve het verstrekken van leningen aan begunstigde landen, zal het tevens preventieve financiële hulp kunnen verlenen (artikel 14) en leningen aan lidstaten om de financiële instellingen te herkapitaliseren

( bailout banken ) ( artikel 15 )

Het ESM kan ook staatsobligaties opkopen van begunstigde lidstaten op zowel de primaire- als op de secundaire markt

( artikel 17 en 18 )

De effectiviteit van het ESM zal door de toepassing van deze financiële instrumenten aanzienlijk worden vergroot.

In de voorgaande versie van het verdrag werd slechts voorzien in de financiële assistentie in de vorm van een lening aan een ESM lidstaat en was het aankopen van staatsobligaties alleen ‘bij wijze van uitzondering’ toegestaan. In het ge-update verdrag is het uitzonderlijke karakter van aankopen op de primaire markt eruit gehaald en kunnen er dus ook staatsobligaties worden opgekocht op de secundaire markt. Verder is preventieve voorwaardelijke hulp mogelijk in de vorm van krediet ter verbetering van de financiële situatie van een land. Het ESM kan verder financiële steun verlenen aan ESM lidstaten om de financiële instellingen te herkapitaliseren.

( een banken ‘bailout’ door ESM lidstaten met geld uit de ESM reserves )

Op de primaire markt komen aanbieders (landen, bedrijven, instellingen) en kopers van nieuwe leningen samen en op de secundaire markt worden bestaande leningen verhandeld.

2)

Teneinde de begunstigde ESM lidstaten te helpen hun schuldpositie dragelijk te maken, zijn de voorwaarden voor financiële bijstand verlicht in vergelijking met die in de vorige tekst. In het nieuwe ESM verdrag staan geen vooraf geëiste marges op de te verstrekken leningen. De tarieven zijn thans gebaseerd op de rente tarieven van de EU’s betalingsbalans faciliteit (voor de niet – euro EU landen ), waardoor wordt voorzien in de dekking van de financiële en operationele kosten van de lening en een gepaste marge

( artikel 20 )

De looptijd van de leningen kan tot maximaal 30 jaar overeen worden gekomen.

3)

De steun zal onder strikte economische beleidsvoorwaarden worden verstrekt. Voorts is in het gewijzigde verdrag een nieuwe voorwaarde vooraf opgenomen,

waar onder met ingang van 1 maart 2013

( overweging 5 )

hulp zal worden verleend: de ESM lidstaten moeten ook het Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur verdrag ratificeren, waardoor de begrotingsregels volgens een overeengekomen tijdlijn zullen worden geïmplementeerd (een jaar nadat het verdrag van kracht is geworden).

4)

De meest zwaar wegende besluiten zullen door de Raad van Gouverneurs

( Ministers van Financiën )

worden genomen op basis van onderlinge overeenstemming. Het gewijzigde verdrag voorziet erin dat in een noodprocedure besluiten kunnen worden genomen over financiële hulp met een gekwalificeerde meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen. Deze procedure kan worden gevolgd als zowel de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank ( ECB ) beiden concluderen dat uitstel van een besluit tot het verlenen van financiële steun kan leiden tot instabiliteit van financiën en economie van het euro gebied.

Als deze procedure wordt toegepast dan: ‘wordt geld overgeboekt vanuit de reserves en/of het gestorte aandeelkapitaal naar een noodreserve fonds om op deze wijze een bestemmingsreserve te creëren om de risico’s die voortvloeien uit de financiële steun die in het kader van deze procedure af te dekken.’

(artikel 4 (4))

5)

Het ESM zal zeer nauw samenwerken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij het geven van steun gericht op stabiliteit. De actieve deelname van het IMF zal zowel op het technische als op het financiële vlak aan deze instelling worden gevraagd. In samenwerking met het IMF zal in uitzonderlijke gevallen een toereikende en proportionele vorm van betrokkenheid van de private sector worden overwogen in de gevallen waarin stabiliteit steun wordt verleend, mits hieraan een macro-economisch her structurering s plan wordt gekoppeld.

( overweging 12 )

Het verdrag vereist voor alle staatsleningen die van af 1 januari 2013 in het euro gebied worden uitgegeven de toevoeging van een clausule waarin een macro-economisch actiepunten zijn opgenomen om duidelijk te maken hoe de lening zal worden terugbetaald.

( overweging 11 en artikel 12(3)

De samenwerking tussen het IMF en het ESM is niet nieuw. Ook in de vorige versie van het verdrag werd dit al aangekondigd. In het gewijzigde verdrag wordt de samenwerking op het gebied van het inlenen van geld bij private beleggers en het opleggen van macro-economische maatregelen door de lenende landen explicieter gemaakt. Het is duidelijk dat de rol van het IMF in de besluit vorming van het ESM groot zal zijn. Hier over schrijft Rudo de Ruijter heldere taal.

De ESM leden zouden in de oorspronkelijke versie hun participatie in het aandeelkapitaal van het ESM binnen 5 jaar na het van kracht worden van het ESM volstorten. Het gewijzigde ESM verdrag maakt een versnelde volstorting mogelijk

(artikel 41(3))

Nederland participeert voor 40 miljard euro in het kapitaal van ESM B.V., dit bedrag staat gelijk aan bijna 90% van alle inkomsten- en loon belasting inkomsten van de Nederlandse staat in 2011.

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

Klik hier boven voor de volledige tekst van het gewijzigde ESM verdrag.

ondertekenen van de ESM petities kan hier > http://www.geenesmverdrag.petities.nl/

over het ESM als schulden en inflatie unie en informatie over hoe en door wie het ESM wordt gestuurd.

NIET UITGEZONDEN DOOR EEN VANDAAG OP 27 FEBRUARI 2012

Het ESM is gebaseerd op een internationaal verdrag, waar aan in aanvang zeventien eurolanden deelnemen. De Raad van Gouverneurs, samen gesteld uit de zeventien Ministers van Financiën van de eurolanden worden geacht besluiten te nemen, die passen binnen het kader van dit internationale verdrag, dat boven de nationale wetgeving en de belangen van de ESM leden uit gaat. De positie van de eurolanden is die van leden, waarbij het ene land meer stemrechten heeft en het andere minder tot weinig. Duitsland heeft bijvoorbeeld 27% van de stemrechten en Nederland slechts 5,7%.

In artikel 10 van het ESM verdrag staat, dat de Raad van Gouverneurs kan besluiten om het maatschappelijke kapitaal te verhogen. De nationale procedures, waaraan wordt gerefereerd, komen aan de orde nadat het besluit genomen is en kunnen dus slechts over wijze van uitvoering van het besluit gaan.

Door het optuigen van het Europees Stabiliteit Mechanisme, hebben de Europese Commissie, de ECB en het IMF een instrument, waarmee door middel van leverrage meer middelen kunnen worden aangetrokken dan de 700 miljard euro die naar het fonds worden overgemaakt door de eurolanden:

ARTIKEL 21

Transacties voor het aan gaan van leningen

1. Het ESM wordt gemachtigd op de kapitaalmarkten bij banken, financiële instellingen of andere personen of instellingen leningen aan te gaan voor het verwezenlijken van zijn doel.

2. De uitvoeringsregels volgens welke transacties voor het aangaan van leningen worden gesloten, worden bepaald door de directeur overeenkomstig door de Raad van bewind vast te stellen gedetailleerde richtsnoeren.

3. Het ESM maakt gebruik van passende risicobeheersinstrumenten, die regelmatig opnieuw worden bezien door de Raad van bewind.

Hierin heeft de Raad van Bewind, samengesteld uit specialisten en geadviseerd door Europese Commissie, ECB en IMF een sleutelrol.

Dus, als gaat om het aantrekken van middelen is men niet afhankelijk van de ESM leden. Die verstrekken het risicodragend kapitaal tot een maximum van 700 miljard euro. De overige benodigde funding kan worden aangetrokken op de kapitaalmarkten. Wellink en Buiter spraken over een fonds van 3000 miljard. Dit bedrag is langs deze weg zonder meer haalbaar.

ARTIKEL 15

Financiële bijstand voor de herkapitalisatie van financiële instellingen van een ESM – lid

De Raad van gouverneurs kan besluiten een ESM-lid financiële bijstand in de vorm van leningen te verlenen met het specifieke doel de financiële instellingen van dat ESM – lid te herkapitaliseren.

In normaal Nederlands: Via het ESM kunnen banken van de eurolanden met leningen worden geholpen als de Europese Commissie, het ECB en het IMF dit nodig achten.

Als er een groot bedrag aan uitstaande leningen in de (nabije?) toekomst wegens oninbaarheid moet worden afgeschreven, bijvoorbeeld door een mislukte bailout van de Europese banken via het ESM en het risicodragende kapitaal wordt aangetast, dan biedt het verdrag de mogelijkheid om aanzuivering van het verloren gegane kapitaal op te eisen, totdat het maximum van 700 miljard euro weer is bereikt. Geen schip van bijleggen, maar een fonds van bijleggen, dus. En een verhoging van het maatschappelijke kapitaal is binnen deze context niet nodig.

Bron : http://www.adbroere.nl/web/nl/columns/het-gewijzigde-esm-verdrag.php


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech