Queer Weekend - wie organiseert mee?

Nieuws, gepost door: Queer Weekend Den Dolder op 07/04/2012 04:06:55

Wanneer: 07/04/2012 - 17:15

In het weekend van 21 t/m 23 september zal er een Queer Weekend plaatsvinden in Den Dolder. In deze eerste oproep willen we ons initiatief voorstellen en iedereen uitnodigen mee te denken en/of doen om een groot succes van het weekend te maken. Stuur dit bericht vooral ook door naar andere mensen die wellicht geïnteresseerd zijn!


[English below]

Weekend?
Tijdens dit weekend zullen er verschillende discussies en workshops zijn, waarin verschillende aspecten van queer bekeken kunnen worden. Onze nadruk ligt hierbij op het politieke aspect, met name vanuit linkse/anarchistische hoek. Hoe kunnen we queer politiek bedrijven? We willen een open ruimte waar we kunnen discussiëren over wat queer vandaag de dag inhoudt in Nederland en daarbuiten, waar we elkaar kunnen uitdagen en waar we perspectieven en ideeën kunnen delen. Hierbij gaat het er ook om wat jíj denkt dat het meest urgent is om te bespreken. Er zijn al een paar onderwerpen die wij zelf graag zouden behandelen. Een daarvan is onze analyse dat queer-gerelateerde onderwerpen als homoseksualiteit en vrouwenrechten worden misbruikt om het discours tegen migranten en gekleurde mensen in Nederland te verharden. Hoe kunnen we dit tij keren en queer herwinnen als een ondermijning van macht, hierarchieën en geweld?
Uiteraard is ook het persoonlijke nog altijd politiek, en is dit zeker als het om queer gaat nauw verweven. We willen in het weekend ook ruimte maken voor een speciaal programma voor queer ouders en hun kinderen en queer kinderen en hun ouders.

Queer?
'Queer' gaat volgens ons verder dan een identiteit, bepaalde seksuele praktijken of lichamen. Queer is dat wat niet duidelijk gedefinieerd wil worden. Het ondermijnt zowel makkelijke definities en categorieën als ook voorgeschreven en verwacht gedrag en trekt dit alles in twijfel. Queer is dat wat ons verrast en ons alert houdt.
We verbinden dit begrip van queer met, en als voortkomend uit, een kritiek op heersende seksuele structuren in de maatschappij. Hierbij kan het gaan om seksuele voorkeur, maar ook om de man/vrouw-hokjes waar velen zich niet, of anders dan van hen verwacht wordt, in willen laten plaatsen. Vanuit queer kunnen connecties gelegd worden met met andere groepen die zich bezighouden met vraagstukken rondom lichaam en/of lichamelijke beperkingen en hoe seksualiteit en seksuele rechten op dat vlak vorm krijgen.
Queer kan ook betekenen dat het algemene ideaalbeeld van één monogame relatie je niet trekt, dat je je kinderen buiten een vaste relatie wil laten opgroeien of dat je seksuele behoeftes of verlangens anders zijn dan wat door de maatschappij als 'normaal' wordt gezien.
Queer is voor veel mensen en bewegingen ook een identiteit geworden. Queers hebben er geen behoefte aan 'normaal' te zijn maar willen dat iedereen haar of zijn seksuele identiteit kan beleven zoals hij of zij dat zelf wilt, daarbij uiteraard ook de wensen en behoeftes van anderen respecterend.

Den Dolder?
Den Dolder is een dorp tussen Utrecht en Amersfoort (goed bereikbaar met het openbaar vervoer). In dit dorp staat een groot kraakpand, waar in 2005 is ook een drukbezocht en succesvol Queer Weekend is gehouden. Het leek ons daarom hoog tijd voor een herhaling.

Voorbereiding?
Om het Queer Weekend tot een succes te maken kunnen we nog veel hulp gebruiken. Het gaat daarbij om veel verschillende praktische dingen: van het maken van een website tot koken tijdens het weekend zelf, van het voorbereiden van een discussie tot het doen van fondsaanvragen. Daarnaast kan ook iedereen zich aanmelden om te helpen met de algemene organisatie. Dit laatste betekent wel dat er van je verwacht wordt dat je regelmatig komt vergaderen en je echt bereid bent tijd te steken in het geheel.
Interesse? Stuur ons dan, vóór 24 april, een mailtje naar queerweekend[at]riseup.net met één van onderstaande reacties:

- ik wil praktisch helpen, namelijk met....
- ik wil een workshop/discussie organiseren over...
- ik wil helpen met de algemene organisatie en kom 24 april om 20.00 naar Utrecht (je krijgt dan een routebeschrijving)/kan helaas de 24e niet maar kom graag naar de volgende vergadering
- ik wil op dit moment nog niks toezeggen maar blijf graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

----

In the weekend from the 21st to the 23rd of September a Queer Weekend is going to take place in Den Dolder. In this first call out we want to introduce ourselves and invite everybody to join in making this weekend a big success. Please forward this to people if you think they might also be interested in joining the preparations.

Queer?
For us 'queer' goes beyond a specific identity, sexual practice or bodies. Queer is that which does not want to be identified in an unproblematic way. It undermines easy definitions, categories and expected behaviour. Queer is what surprises us and keeps us attentive.
This understanding of queer developed out of a critique of dominant heteronormative structures, norms concerning sexual orientation, gender identity... in society. Queer can be connected to questions evolving around the body, (dis)ability, or how sexuality and sexual rights get shaped on these issues. Queer can also mean that the common ideal of a monogamous relationship does not work for you, that you want to raise children in a different environment than the traditional family model or that your sexual desires are different to what is seen as 'normal'.
Queer has also become a movement and identity. Queers do not want to be 'normal', but want everybody to be able to live their sexual desires and gender the way they want, while respecting the needs of others.

Weekend?
During the weekend we want to create a space for discussion and workshops where different aspects of queer can be approached. We want to set the focus on political issues, especially from a left/anarchist perspective. How can we do queer politics? We want to make room for discussions on what is queer today in the Netherlands and beyond. We want to stimulate an atmosphere where we can surprise each other and share new perspectives and ideas. It is also about what you think is the most urgent to discuss.
There are some topics which we ourselves want to bring up. One is that queer related issues such as homosexuality and women's rights are misused to harden the discourse against migrants and people of colour in the Netherlands. How can we change this development and
win back queer to undermine power, hierarchy and violence?
The personal is still political and this idea is tightly woven into queer politics. We want to also create the space for a special program for queer parents and their children as well as queer children and their parents.

Den Dolder?
Den Dolder is a village between Utrecht and Amersfoort (easily accessible by public transport). There is a big squat in this village, close to the forest, where a successful Queer Weekend with a lot of participants was already held in 2005. The time seems to be ripe for another one.

Preparations?
To make the Queer Weekend a success we still need a lot of help. There are many practical issues: from making a website to cooking during the weekend, from preparing discussions to writing requests for funds. Next to this everybody can also join the general organisation. The later does imply to regularly come for gatherings and to really put some effort into the project.
Interested? Then send us before march the 24rd an e-mail to queerweekend[at]riseup.net with one of the following reactions:

- I will help with practical things, namely...
- I will organize a workshop/discussion on...
- I want to help with the overall organisation and will come on the 24rd of April at 20 hours to Utrecht (you will then receive details on how to get to the meeting place)/unfortunately I do not have time on the 24rd but I would like to join the following meeting.
- At the moment I don't want to join with a specific task, but would like to stay updated how things are going

Tags: queer

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech