21 september: voortzetting rechtszaak wegens 'smaadschrift': bouwer gezinsgevangenis De Vries en Verburg blijft ogen sluiten voor medewerking aan deportaties.

Nieuws, gepost door: AAGU op 14/09/2016 09:11:43

Wanneer: 21/09/2016 - 13:00

21 september: voortzetting rechtszaak tegen activisten wegens 'smaadschrift': bouwer gezinsgevangenis voor vluchtelingen De Vries en Verburg blijft de ogen sluiten voor medewerking aan deportaties.

Picketline bij rechtszaak tegen AAGU-activisten – woensdag 21 september, 13:00 uur, rechtbank Den Haag

ENGLISH BELOW: September 21: continuation of trial against activists charged with "libel": builder family prison for refugees De Vries en Verburg remains blind to its cooperation with deportations.

waarheid of smaad?

Op dinsdagochtend 5 april werden in Stolwijk twee personen opgepakt op beschuldiging van het plakken van posters tegen de bouw van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist door het lokale bouwbedrijf De Vries en Verburg. De twee activisten moeten wegens 'smaadschrift' voorkomen voor de politierechter in Den Haag, op 21 september om 13:50 uur. Een eerdere zitting werd uitgesteld om een door de activisten opgeroepen getuige, de aangever van De Vries en Verburg, door de rechter-commissaris te laten horen.

Deze getuige, dhr. V.E.M. Donk, directeur risk & compliance van Burgland Vastgoed B.V., het moederbedrijf van De Vries en Verburg, is inmiddels gehoord. Deze beklaagt zich vooral over het gebruik van het woord 'deportaties', een woord dat notabene door de marechaussee zelf wordt gebruikt als het om 'uitzettingen' gaat. Het gaat in deze zaak dus vooral over hoe de waarheid wordt benoemd. De overheid, en dus ook bedrijven, hanteert verhullend taalgebruik. Wij noemen de dingen liever bij de naam.

Volgens het OM randt de tekst op de posters (“Bouwbedrijf De Vries en Verburg - uw duurzame partner in deportaties - Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist”) de “eer en/of de goede naam van Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V.” aan. Maar De Vries en Verburg heeft wel degelijk een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist gebouwd, de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening', ook zo'n eufemisme, waarin gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in afwachting van hun deportatie worden vastgehouden.

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) heeft sinds de zomer van 2015 campagne gevoerd tegen De Vries en Verburg. De betreffende postertekst is vanaf het begin van de campagne gebruikt. Wij van AAGU vinden het onbestaanbaar dat mensen vervolgd worden wegens het verspreiden van 'negatieve uitlatingen' over een bedrijf (aldus het proces verbaal), zeker wanneer deze op feiten gebaseerd zijn.
Het is niet de eerste keer de laatste jaren dat er repressief opgetreden wordt tegen mensen of groepen die meningen verkondigen die staat of bedrijven onwelvallig zijn. Vorig jaar werd activiste Joke Kaviaar definitief tot twee maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld wegens een aantal kritische teksten over het migratiebeleid. Ook de massale arrestatie van anti-Zwarte Piet-activisten in Gouda (november 2014) of de aanvankelijke vervolging van Abulkassim Al-Jaberi voor het roepen van 'Fuck de koning' zijn voorbeelden van pogingen van justitie om geluiden die ingaan tegen de heersende rechtse tijdsgeest in de kiem te smoren. Een maand geleden werden vijf activisten zelfs geconfronteerd met het voornemen van de Haagse burgemeester Van Aartsen hen een gebiedsverbod voor een deel van de Schilderswijk op te leggen omdat zij bekend staan als 'gelieerd aan AFA'. Het verbod is ingegeven door angst voor opstand tegen racistisch politiegeweld, zoals vorig jaar na de politiemoord op Mitch Henriquez, een opstand die in de ogen van de staat het gevolg van de meningsuitingen van de activisten zou kunnen zijn. Ook wordt iemand die verdacht wordt van het plakken van een anarchistische muurkrant nog altijd vervolgd wegens opruiing.

De permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen is inmiddels in gebruik genomen. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt altijd grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.
AAGU zal zich in blijven zetten tegen de opsluiting van vluchtelingen, voor vrijheid van beweging en voor het afschaffen van staten en grenzen. Bedrijven die geld verdienen aan het tegenhouden, opsluiten en/of deporteren van vluchtelingen zullen daarbij aangesproken blijven worden op hun besmette werk.

Vooraf aan de rechtszaak zullen we een korte picket houden met de betreffende posters en met spandoeken. We roepen op om mee te komen doen en daarna de rechtszaak bij te wonen. De Vries en Verburg maakt vuile handen en ze komen er niet mee weg.

Zorg dat je er bent om 13:00 bij de rechtbank in Den Haag, adres: Prins Clauslaan 60.

De poster kun je nog altijd hier downloaden: http://aagu.nl/PDF/poster-De-Vries-Verburg.pdf

ENGLISH

September 21: continuation of trial against activists charged with "libel": builder family prison for refugees De Vries en Verburg remains blind to its cooperation with deportations.

Picket Line before trial against AAGU activists - Wednesday, September 21, 1 pm, Court of The Hague

On Tuesday morning April 5 two persons were arrested in Stolwijk on charges of pasting posters against the construction of the new family prison for refugees at Kamp Zeist by local construction company De Vries and Verburg. The two activists now have to appear before the magistrate in The Hague because of 'libel' on September 21 at 1:50 pm. An earlier hearing was postponed to have a witness, who pressed the charges on behalf of De Vries en Verburg and who was called by the activists, heard by the examining magistrate.

This witness, mr. V.E.M. Donk, director of risk and compliance of Burgland Vastgoed BV, the parent company of De Vries en Verburg, has now been heard. He complains in particular about the use of the word 'deportation', a word which actually is used by the military police themselves when it comes to 'repratrions. So this case is mostly about how the truth is being denominated. The government, and hence companies, likes to cloud the issue. We rather call things by name.

According to the Public Prosecution the text on the posters assaults ( "Construction company De Vries en Verburg - your long-term partner in deportations – proudly builds the family prison for refugees at Kamp Zeist"), the "honor and / or reputation of Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV ". But De Vries and Verburg has indeed built a family prison for refugees at Kamp Zeist, called "Closed Family Facility", also a euphemism, in which families and unaccompanied minors are detained pending their deportation.

Since the summer of 2015 the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU) has campaigned against De Vries en Verburg. The text of the poster has been used from the start of the campaign. We at AAGU find it unacceptable that people are being prosecuted for spreading "negative statements" about a company (according to the police report), especially when they are based on facts.
It is not the first time in recent years that repressive action is taken against individuals or groups who proclaim opinions that state or companies do not like. Last year, activist Joke Kaviaar was sentenced to a two months suspended prison sentence because of a number of critical texts about migration policy. The mass detention of anti-Zwarte Piet activists in Gouda (November 2014), or the initial prosecution of Abulkassim Al-Jaberi for calling 'Fuck the King' are examples of attempts by the judiciary to nip voices that go against the ruling right-wing zeitgeist in the bud. A month ago, five activists were even faced with the intention of The Hague mayor van Aartsen to impose an area ban on them for part of the Schilderswijk because they are known as 'affiliated with AFA'. The ban was prompted by fears of revolt against racist police violence, as last year after the police murdered Mitch Henriquez, a revolt that in the eyes of the state could be the result of the opinions expressed by the activists. Also, someone who is being charged with pasting an anarchist wall paper is still being prosecuted for incitement.

By now, the permanent family prison for refugees has been put into use. The detention of children, under any circumstances, always causes great damage to them, several studies have found.
AAGU will remain in action against the detention of refugees, for freedom of movement and the abolition of states and borders. Companies that earn money from stopping, incarcerating and / or deporting refugees will thereby continue to be held accountable for their contaminated work.

Prior to the trial, we will hold a short picket with relevant posters and banners at 1 pm. We call for people to come join us and then to attend the trial. De Vries en Verburg makes dirty hands and they will not get away with it.

The address of the court in The Hagueis: Prins Clauslaan 60.

The poster can still be downloaded here: http://aagu.nl/PDF/poster-De-Vries-Verburg.pdfWie: 
aagu

De picketline morgen, 21 september, voor de rechtbank in Den Haag, gaat niet door!
De zitting is door een fout van de rechtbank uitgesteld.
We moeten een andere keer voorkomen.
Ik hoop dat niemand voor niks naar Den Haag komt en hoop jullie de volgende keer te zien, we houden iedereen op de hoogte.

english:

The picket line tomorrow, september 21, in front of the courttribunal will not take place.
The courttribunal have make a mistake.
We will keep you informed.Wie: 
aagu

Op dit moment chaos bij OM en rechtbank in deze zaak. De ene gedaagde blijkt WEL gedagvaard en zitting te hebben, de andere niet. Vraag is nu of ovj gaat zitting aanhouden omdat die ander er niet bij is, of niet. Zo niet, dan vragen we de ander toe te voegen en gaat morgen alles alsnog door. Voor wie komen wilde en meedoen aan de picket: hou de optie open!

Zodra we meer weten berichten we het.

aaguWie: 
AAGU

Het blijft een vaag gedoe van de kant van het OM. De Officier van Justitie is ziek en collega's zullen naar verwachting pas morgenochtend beslissen of de zitting doorgaat en zo ja, met wie in de beklaagdenbank.Wie: 
aagu

De zitting vanmiddag tegen twee activisten van AAGU wegens het plakken van posters in Stolwijk gaat definitief niet door vandaag.
de picketline gaat dus ook niet door.
Iedereen bedankt voor zijn of haar bereidheid om te komen demonstreren!!!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech