Update on Aachen repression

Nieuws, gepost door: nn op 19/04/2016 04:09:24

Wanneer: 19/04/2016 - 20:31

Update on Aachen repression

In July 2015 our friend and comrade got arrested at a passport control at the Greek-Bulgarian border. The Europe-wide arrest warrant against her had been issued by the prosecution office of Aachen, Germany, on the 24th of June 2015. In Germany she got locked up under the ‘U-haft‘ (Untersuchungshaft) regime in Cologne because of a presumed involvement in an armed bank robbery that had taken place two years earlier (2013). On the 2nd December 2015, after months of investigation the prosecution formally charged her with bank robbery, hostage taking and weapon possession. On the 16th of December, the court called the prison instructing them to release our comrade because all charges were to be dropped, since the “evidence” that months of investigation produced was not sufficient for this case to be brought to court.

When we were writing the above statement (1) concerning the imprisonment and release of our friend, we hoped it would be the last. Unfortunately the German cops did not agree, and decided to appeal against the decision of her release. This resulted in, after first being rejected by the normal court, the higher court's decision to reopen the case. Concretely this means that, after having spent nearly six months in preventive prison, our friend and comrade is now outside awaiting trial. It is still unclear when the court case will take place. Despite several desperate attempts from the prosecutor's office to also get a new warrant for her arrest – at the moment we are awaiting the high court's decision of yet another appeal – she is still outside with us.

However, on Wednesday the 13th of April the same prosecutor's office ordered a series of house raids in Barcelona that resulted in the arrest of another comrade; she is said to have participated in a bank robbery that was carried out in Aachen in 2014. It is clear that the German and Spanish authorities have decided to join forces in the ongoing project of repression against anarchists in the European territory, supported by the ever obedient dogs of the media.

As expected the media are rubbing their hands together, intertwining “common crimes” with anarchists. This does not come as a surprise, especially in a time that more and more is defined by repressive blows against anything subversive. However, we think it is important to leave the distinction between “common” or “political” crimes to the cops, the prosecutors, the journalists. We do not need to provide the authorities with categories they are only too willing too accept. As has been stated in the communiqué published by comrades of the person arrested in Barcelona, expropriation of banks is “an ethically just and politically legitimate practice, a method of struggle that forms part of the history of every revolutionary movement.” (2) Whether the accused individuals have participated in the robberies or not is not important to us. What is important is that we express our solidarity with those persecuted by the authorities.

While the servants of the State are spawning their assumptions and accusations into the world with a lot of spectacle, we should remember our own perspectives and ideas. These are not times for speculation, neither on the “motives” of the robberies, nor on the presumed innocence or guilt of the arrested. Rather than being a moment for questions, this should be a moment of answers – clear answers directed at those who oppress us. As has been said before, “you touch one of us, you touch all of us”. More than anything this is a time for solidarity, in every possible form it can take.

Freedom for the imprisoned comrade now
Until all prisons and the banks that need them are destroyed

Amsterdam, 19th April 2016

(1) https://en-contrainfo.espiv.net/2016/01/06/german-prisons-our-comrade-is...
(2) https://www.indymedia.nl/node/32957Wie: 
nn

[ —- vertaling Nederlands —- ]

Update Akense repressie

In juli 2015 werd onze vriend en kameraad gearresteerd bij een paspoortcontrole aan de Grieks-Bulgaarse grens. Het Europawijde arrestatiebevel tegen haar was op 24 juni 2015 uitgevaardigd door het parket van Aken (Dld). Als verdachte van een gewapende bankoverval in 2013 werd ze in Keulen in het kader van het 'U-haft' (Untersuchungshaft)-regime gevangengezet. Op 2 december 2015 werd zij na maanden van onderzoek van de vervolging formeel aangeklaagd voor de bankoverval, gijzeling en wapenbezit. Op 16 december gelastte de rechter de vrijlating van onze kameraad, omdat alle aanklachten waren vervallen. Het "bewijs" dat na maanden van onderzoek werd voortgebracht was onvoldoende om voor de rechter te brengen.

Toen we de bovenstaande verklaring (1) over de gevangenschap en vrijlating van onze kameraad schreven hoopten we dat het de laatste zou zijn. Helaas is de Duitse smeris het er niet mee eens, en ging het in beroep tegen de beslissing voor haar vrijlaten. Dit resulteerde in, na de afwijzing door de gewone rechter, de beslissing van de hogere rechtbank om de zaak te heropenen. Concreet betekent dit dat na bijna zes maanden in preventieve hechtenis onze vriendin en kameraad het proces buiten afwacht. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak gaat plaatsvinden. Ondanks de wanhopige pogingen van het parket om een nieuw arrestatiebevel tegen haar te krijgen - op het moment wachten we de uitspraak af van het opperste gerecht in weer een ander beroep - is ze nog steeds buiten bij ons.

Op woensdag 13 april gaf hetzelfde parket evenwel de opdracht tot een serie huiszoekingen in Barcelona, met de arrestatie van een andere kameraad tot gevolg; zij zou in 2014 hebben deelgenomen aan een bankoverval in Aken. Het mag duidelijk zijn dat de Duitse en Spaanse autoriteiten hebben besloten de krachten te bundelen in een langlopend project van repressie jegens anarchisten op het Europese grondgebied, met steun van de immer gehoorzame honden van de media.

Zoals verwacht wrijven de media zich in de handen en gooien "reguliere misdaad" en anarchisme op een hoop. Dat mag geen verrassing heten, in het bijzonder in een tijd die steeds meer wordt bepaald door repressief optreden tegen alles wat subversief is. Maar we vinden het belangrijk het verschil tussen "gewone" en "politieke" misdaden over te laten aan de politie, het openbaar ministerie, de pers. We hoeven de autoriteiten geen categorieën aan te reiken die ze maar al te graag zullen aannemen. Zoals vermeld in de verklaring van kameraden van de gearresteerde persoon in Barcelona, is onteigening is "een ethisch juiste en politiek legitieme praktijk, een strijdmethode die deel uitmaakt van de geschiedenis van de hele revolutionaire beweging." (2) Of de beschuldigde personen wel of niet hebben deelgenomen aan de overvallen is voor ons niet van belang. Wat van belang is, is om onze solidariteit met de vervolgden te uiten.

Terwijl de hulpjes van de staat hun vermoedens en beschuldigingen met veel spektakel de wereld ingooien, zullen we aan onze perspectieven en ideeën moeten denken. Het zijn geen tijden voor speculatie, niet voor de 'motieven' van de overvallen, noch voor de veronderstelde onschuld of schuld van de gearresteerde. In plaats van vragen zou dit een moment moeten zijn van antwoorden - duidelijke antwoorden gericht aan hen die ons onderdrukken. Zoals eerder gezegd, "wie één van ons aanraakt, raakt ons allemaal". Meer dan ooit is dit een tijd voor solidariteit, in alle mogelijke vormen.

Vrijheid voor onze gevangen kameraad nu
Tot alle gevangenissen en ermee verbonden banken zijn vernietigd

Am*dam, 19 april 2016

(1) [German prisons] Our comrade is free, https://en-contrainfo.espiv.net/2016/01/06/german-prisons-our-comrade-is...
(2) Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland, https://www.indymedia.nl/node/32957Wie: 
nn

[nederlandse vertaling door de schrijvers van het artikel]

Update repressie uit Aken

In juli 2015 werd onze vriendin en kameraad gearresteerd tijdens een paspoortcontrole aan de Grieks-Bulgaarse grens. Het Europese arrestatiebevel tegen haar was op 24 juni 2015 uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie in Aken, Duitsland. In Duitsland werd ze in voorarrest (Untersuchungshaft) opgesloten in Keulen, vanwege veronderstelde deelname aan een gewapende bankoverval die twee jaar eerder plaatshad (2013). Op 2 december 2015, na maanden van onderzoek, werd zij door het OM formeel aangeklaagd voor de bankoverval, gijzelname en wapenbezit. Op 16 december beval de rechtbank de vrijlating van onze kameraad en de opheffing van alle aanklachten, omdat het “bewijs” dat maanden van onderzoek geproduceerd had niet voldoende was om haar voor de rechter te slepen.

Toen we de bovenstaande verklaring schreven (1) omtrent de opsluiting en vrijlating van onze vriendin hoopten we dat het de laatste zou zijn. Helaas was de Duitse smeris het hier niet mee eens, en besloot ze bezwaar in te dienen tegen de beslissing haar vrij te laten. Dit resulteerde in, na eerst afgewezen te zijn door de rechtbank, het besluit van de Hoge Raad om de zaak te heropenen. Concreet betekent dit dat, na bijna zes maanden te hebben vastgezeten in voorarrest, onze vriendin en kameraad nu buiten haar proces aan het afwachten is. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak zal voorkomen. Ondanks verscheidene wanhopige pogingen van het OM om ook een nieuw arrestatiebevel te verkrijgen – momenteel zijn we in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad omtrent een zoveelste bezwaar – is ze nu buiten bij ons.

Op woensdag 14 april beval hetzelfde OM echter een reeks huiszoekingen in Barcelona, die resulteerde in de arrestatie van een andere kameraad; zij wordt beschuldigd van deelname aan een bankoverval die plaatshad in Aken in 2014. Het is duidelijk dat de Duitse en Spaanse autoriteiten besloten hebben hun krachten te bundelen in het voortdurende project van repressie tegen anarchisten op het Europese terrein, ondersteund door de immer gehoorzame honden van de media.

Zoals verwacht wrijven de media zich in hun handen, en verweven ze “gewone misdaden” met anarchisten. Dit komt niet als een verrassing, en al helemaal niet in een tijd die meer en meer gekenmerkt wordt door repressief handelen tegen alles wat subversief is. Wij denken echter dat het belangrijk is het onderscheid tussen “gewone” en “politieke” misdaden aan de smeris, de aanklagers, en de journalisten over te laten. Het is niet nodig de autoriteiten categorieën aan te reiken die ze maar wat graag accepteren. Zoals gezegd in de verklaring die gepubliceerd is door kameraden van de gearresteerde persoon in Barcelona, is de onteigening van banken “een ethisch juiste en politiek legitieme daad, een methode van strijd die deel uitmaakt van de geschiedenis van iedere revolutionaire beweging.” (2) Of de beschuldigde individuen deel hebben genomen aan de overvallen of niet is voor ons niet van belang. Wat belangrijk is is dat we onze solidariteit uiten met degenen die vervolgd worden door de autoriteiten.

Terwijl de knechten van de Staat hun veronderstellingen en beschuldigingen de wereld in spuien met een hoop bombarie, moeten we onze eigen perspectieven en ideeën niet vergeten. Dit zijn geen tijden voor speculatie, noch over de “motieven” van de overvallen, noch over de veronderstelde schuld of onschuld van de gearresteerden. Eerder dan een moment voor vragen, zou dit een moment van antwoorden moeten zijn – duidelijke antwoorden gericht aan diegenen die ons onderdrukken. Zoals eerder gezegd, “als je aan eén van ons komt, kom je aan ons allemaal”. Meer dan wat dan ook is dit een tijd voor solidariteit, in al haar mogelijke vormen.

Onmiddelijke vrijheid voor de opgesloten kameraad
Tot alle gevangenissen en de banken die ze nodig hebben vernietigd zijn

Amsterdam, 19th April 2016

(1) https://en-contrainfo.espiv.net/2016/01/06/german-prisons-our-comrade-is...
(2) https://www.indymedia.nl/node/32957Wie: 
nn

zoek de zeven verschillen!Wie: 
nn

Call for solidarity with our comrade imprisoned in Soto del Real Madrid, who is currently facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33535 .Wie: 
nn

CALL OUT for extending the solidarity with the imprisoned comrade in Soto del Real, facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33722
LAST MINUTE: CALL OUT FOR SOLIDARITY, https://www.indymedia.nl/node/33726 .Wie: 
nn

Letter from comrade facing extradition [BCN], https://www.indymedia.nl/node/33898 .Wie: 
nn

[Spanish prisons] Retaliations against comrade accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34065 .Wie: 
crosslinken kun je ook

Manifestation at Soto del Real prison [Madrid], https://www.indymedia.nl/node/34173
Solidarity actions in The Hague with comrade imprisoned in Spain on charges of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34186 .Wie: 
nn

[Spain] The extradition process has begun!, https://www.indymedia.nl/node/34219 .Wie: 
nn

(am*dam) solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankoverval, https://www.indymedia.nl/node/34274 .Wie: 
nn

Weer een arrestant, ditmaal in Amsterdam:

Anarchist comrade arrested 6-7-2016, https://www.indymedia.nl/node/34370 .Wie: 
nn

Solidariteitsdemonstratie in Amsterdam met gearresteerde kameraad beschuldigd van bankonteigening, https://www.indymedia.nl/node/34408
ATM machines demolished in solidarity with comrades accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34426 .Wie: 
nn

Update on the arrest of 6JULY, https://www.indymedia.nl/node/34474

6 juli comrade released [pending trial], https://www.indymedia.nl/node/34541 .Wie: 
nn

[Thessaloniki] Solidarity with the anarchist comrades accused of bank robbery in Germany, https://www.indymedia.nl/node/34563 .Wie: 
nn

Some light on the investigation that led to the imprisonment of the comrade arrested on the 13th of April, https://www.indymedia.nl/node/34602 .Wie: 
nn

Enkele aantekeningen over media en repressie/A few notes on media and repression, https://www.indymedia.nl/node/34949 .Wie: 
nn

[Update] Uitleveringszaak van anarchiste beschuldigd van een bankoverval in Aken, https://www.indymedia.nl/node/35214 .Wie: 
nn

Another comrade of Barcelona in prison for the case of bank expropriations in Germany, https://www.indymedia.nl/node/35249 .Wie: 
nn

extradition approved for amsterdam comrade prosecuted by aachen court, https://www.indymedia.nl/node/35598 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech