Persbericht Occupy Amsterdam

Nieuws, gepost door: Occupy Amsterdam op 20/03/2012 03:02:00

Wanneer: 20/03/2012 - 02:49

Op maandag 19 maart 2012 heeft Occupy Amsterdam middels een brief van burgermeester van der Laan de eis opgelegd gekregen haar tentenkamp op het beursplein voor donderdag 22 maar 10.00 in zijn geheel te verwijderen

PERSBERICHT Amsterdam 20-03-2012

Op maandag 19 maart 2012 heeft Occupy Amsterdam middels een brief van burgemeester van der Laan de eis opgelegd gekregen haar tentenkamp op het beursplein voor donderdag 22 maart 10.00 uur in zijn geheel te verwijderen.

Occupy Amsterdam heeft altijd open gestaan voor een dialoog met de gemeente en is altijd bereid geweest om in redelijkheid aan de eisen van de burgemeester tegemoet te komen. De burgemeester geeft in zijn brief aan altijd fijne gesprekken met Occupy gehad te hebben. Het nieuws over de plotselinge ontruiming komt dan ook als een totale verassing.
In de brief van van der Laan wordt een verkeerd beeld geschetst van Occupy Amsterdam. De demonstratie wordt neergezet als een trekpleister voor alcoholistische daklozen die grote overlast veroorzaken. De problematiek in de buurt van het beursplein rondom alcohol, drugs en dakloosheid bestond echter voor Occupy en zal er na Occupy nog steeds zijn. Het is dan ook totaal misplaatst dat dit nu als argument wordt gebruikt om de demonstratie te beeindigen.

De brief is een poging van van der Laan om met een juridische truc een einde te maken aan de bezetting. Hij stelt dat de tenten die het plein bezetten niet meer noodzakelijk zijn voor het protest en daarom niet meer toegestaan zijn. De bezetting van een plein met tenten is echter de basis van de wereldwijde Occupy beweging. Dat van der Laan dit nu ontkent druist tegen de kern van het protest in. Daarom hebben wij direct bezwaar aangetekend tegen de ontruiming. De rechter in Amsterdam is gevraagd een voorlopige voorziening te treffen om de ontruiming op te schorten totdat het bezwaar behandeld is.

Burgemeester van der Laan heeft al in december harde maatregelen getroffen om de Occupy beweging in zijn stad in de kiem te smoren. Zo mocht er nog maar een klein deel van het plein bezet worden, moest de keuken gesloten worden, waren toiletten niet meer toegestaan en verloor Occupy het grootste gedeelte van haar ruimtes voor activiteiten. Ook mochten er s nachts nog maar vier personen overnachten. Hierdoor verloor Occupy een groot gedeelte van haar slagkracht om het protest vorm te geven en om overlast gevende personen die niet aan Occupy verbonden zijn te weren van de demonstratie. Van der Laan speelt een politiek spel. Hij doet zich voor als de beschermheer van het recht op demonstratie, terwijl hij feitelijk stap voor stap de poten onder het protest afzaagt.

Occupy Amsterdam ziet met lede ogen toe dat de economische crisis door politici misbruikt wordt om de vrijheid van het volk binnen Europa en de rest van de wereld verder in te perken. Wij zien met het voortgaan van de tijd de noodzaak voor protest toenemen. Zolang de overheid miljarden over de bank smijt naar banken, zolang de bevolking uitgeknepen wordt en zolang graaiers graaien, zal Occupy blijven bestaan. Banken nemen nog steeds geen verantwoordelijkheid voor de crisis die zij veroorzaken en profiteren hier zelfs van. Tegelijkertijd worden burgers gekort in hun pensioenen en wordt er bezuinigd op onderwijs, zorg en cultuur. Armoede en ongelijkheid nemen zichtbaar toe. Deze situatie vormt de voedingsbodem voor ons onverzettelijke protest. Zolang de noodzaak er is zal Occupy volharden!Wie: 
Occupy Amsterdam

Press release Amsterdam 20-03-2012

On Monday 19 March, Occupy Amsterdam received a letter from mayor Van der Laan demanding that their camp on the Beursplein be completely dismantled and removed by 10 am on Thursday 22 March.

Occupy Amsterdam has always been open to dialogue with the municipality and has always been willing to meet the mayor's demands within reason.

The mayor has indicated in his letter that he has always had pleasant conversations with Occupy. The news of the sudden eviction has therefore come as a complete surprise.
Van der Laan's letter paints a wrongful picture of Occupy Amsterdam. The demonstration is portrayed as attracting homeless alcoholics who create a great deal of public disturbance. The problems of alcohol, drugs and homelessness in the neighbourhood of the Beursplein however existed before Occupy, and will continue to exist after Occupy. Using it as an argument to end the protest is therefore utterly misplaced.

Van der Laan's letter is an attempt to end the occupation using a legal trick. He claims that the tents occupying the square are no longer necessary for the protest and are therefore no longer permitted. However, the occupation of squares using tents forms the basis of the Occupy movement worldwide. Van der Laan's denial of this goes against the very core of the protest. It is for this reason that we immediately filed an objection against the eviction. The judge in Amsterdam has been asked for an injunctive relief against the eviction until the objection has been processed.

Mayor van der Laan took harsh measures as early as December in an attempt to nip the occupy movement in his city in the bud. Only a small portion of the square was allowed to remain occupied, the kitchen had to be closed, toilets were no longer allowed, and Occupy lost most of its spaces for activities. In addition, only four people were allowed spend the night in the camp. This meant that Occupy lost a great deal of its capability to shape the protest, and to keep people unconnected to Occupy who were causing disruption away from the demonstration.
Van der Laan is playing a political game. He pretends to be the lord protector of the right to protest, all the while destroying the protest bit by bit.

Occupy Amsterdam watches with regret as politicians abuse the economic crisis to curtail the freedoms of the people within Europe and in the rest of the world. With the passage of time, we see the necessity to protest grow. As long as the government is throwing away billions to benefit the banks, as long as the population is squeezed dry and the grabbers grab, Occupy will continue to exist. Banks are still not taking responsibility for the crisis they cause and are even profitting from. At the same time, people's pensions are being reduced and cuts are being made in education, healthcare and culture. Poverty and inequality are growing visibly. This situation forms the grounds for our immovable protest. As long as the necessity is there, Occupy shall persevere!


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech